Måste patienter samtycka till vård vid smittsamma sjukdomar?

FRÅGA
Hej!Jag jobbar i ett Lab och en av mina grannar har kommit in med en remiss för provtagning som läkaren beställde den.Jag känner honom att han injicerar narkotiker med sina vinner.Enligt smittsskyydslagen kan jag tillägga HIV analys utan att säga eller måste jag få hans samtyck? Eller gör inget?Tack
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Smittskydd

Humant immunbristvirus (hiv) klassas som en allmänfarlig sjukdom (bilaga 1 smittskyddslagen). Det innebär att konstaterade fall ska anmälas utan identitet till den aktuella regionens smittskyddsläkare och folkhälsomyndigheten. Hiv är även smittspårningsskyldig vilket innebär att en person som får hiv konstaterat måste träda fram och hjälpa till med att kartlägga vilka andra som kan vara smittade.

Smittskyddsåtgärder får inte vara mer långtgående än vad som är nödvändigt och de ska utföras med respekt för alla människors lika värde och personens personliga integritet (1 kap. 4 § smittskyddslagen). En person som själv misstänker att den bär på en smittsam sjukdom är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra, till exempel att testa sig och påbörja behandling (2 kap. 2 § smittskyddslagen).

Anmälningsplikten när en allmänfarlig sjukdom som hiv misstänks eller konstateras ligger i första hand på den behandlande läkaren (2 kap. 5 § första stycket smittskyddslagen). Denna anmälningsplikt gäller även läkare vid laboratorium som utför mikrobiologisk diagnostik, den som är ansvarig för ett sådant laboratorium och läkare som utför obduktion (2 kap. 5 § andra stycket smittskyddslagen)

Svensk sjukvård är frivillig

En mycket stark utgångspunkt är att svensk sjukvård är frivillig. Vård mot någons vilja, så kallad tvångsvård, får endast ske i några få situationer och det finns då strikta regler om hur det ska gå till. En person som har en allmänfarlig sjukdom kan vårdas mot sin vilja för att förhindra spridning av sjukdomen, det kallas isolering. Ansvaret för isolering ska tillfalla en chefsöverläkare med specialistkompetens (4 kap. 3 § Hälso- och sjukvårdslagen). Beslutet om isolering fattas av förvaltningsrätten efter en ansökan av smittskyddsläkaren (5 kap. 2 § smittskyddslagen). All annan vård av personer med misstänkt eller konstaterad hiv ska därför ske enligt huvudregeln om frivillighet.

Sammanfattning

Utgångspunkten i Sverige är att samtycke krävs för att bedriva sjukvård. Sjukvård inkluderar tester för diagnostisering av sjukdomar. Det är främst personens behandlande läkare som är ansvarig och anmälningsskyldig vid misstänkt eller konstaterad hiv. Tvångsåtgärder mot en person får endast ske i specifika fall och de måste följa stränga regler. Du får alltså inte lägga till analyser utan din grannes samtycke.

Med vänliga hälsningar,

Nathalie Ottosson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll