Utländska medborgares rätt till hemtjänst

Har en icke svensk medborgare rätt till hemtjänsthjälp om personen är i sent palliativt skede och transport till hemlandet ej är möjligt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt om hemtjänst

Rätten till bistånd regleras i socialtjänstlagen (SoL). Det finns två olika typer av bistånd – försörjningsstöd och bistånd för sin livsföring i övrigt (4 kap. 1 § SoL). Att få hjälp genom hemtjänst faller in under bistånd för livsföring i övrigt. Hemtjänst är ett individuellt behovsprövat bistånd. Det kan beviljas den som på grund av åldersrelaterad fysisk funktionsnedsättning, psykisk funktionsnedsättning och sjukdom är i behov av hjälp i hemmet. Målet med biståndet är att den enskilde ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå och att stärka personens möjligheter till ett självständigt liv (4 kap. 1 § fjärde stycket SoL). En förutsättning för att man ska beviljas bistånd är att man inte själv kan tillgodose sina behov och inte heller kan få de tillgodosedda på annat sätt.

Har en utländsk medborgare rätt till hemtjänst?

Det finns många omständigheter som spelar in för bedömningen av rätten till bistånd, bland annat huruvida personen har uppehållstillstånd eller inte. Det framgår inte i din fråga om personen som behöver hemtjänsthjälp är EU-medborgare som har uppehållsrätt, utländsk medborgare med tidsbegränsat/permanent uppehållstillstånd eller om hen inte har uppehållstillstånd över huvud taget. Jag utgår ifrån att personen i fråga har antingen uppehållsrätt eller permanent uppehållstillstånd. Om det exempelvis skulle handla om en person som är papperslös finns det andra bestämmelser som är tillämpliga och därmed kan göra en inverkan på utredningen och beslutet.

Utländska medborgare med permanent uppehållstillstånd har samma rätt som svenska medborgare och ska därför behandlas på samma sätt vad gäller bland annat hemtjänstinsatser. Det är bosättningskommunen som har huvudansvaret för att en person ska få den stöd och hjälp som denne behöver (2a kap. 3 § SoL). Det avgörande för om en person får hemtjänsthjälp är alltså inte om hen är svensk medborgare eller inte, utan det föreligger många andra faktorer som bedömningen grundar sig på.

Faktorer som påverkar bedömningen av rätten till hemtjänst

Det som är det mest avgörande för bedömningen av rätten till hemtjänst är om den enskilde kan tillgodose sina behov själv eller få sina behov tillgodosedda på annat sätt, exempelvis genom en huvudman eller någon annan person som vanligtvis har ansvar för den enskilde. Många kommuner prövar vid biståndsbedömningen om anhöriga kan hjälpa den behövande, med andra ord att behov kan tillgodoses på annat sätt. Det finns dock ingen rättslig skyldighet för anhöriga att ge vård och omsorg åt närstående, vilket innebär att anhörigas möjlighet att hjälpa inte ska tas med i bedömningen (med undantag för vårdnadshavares skyldigheter gentemot barn).

Kommunen har dessutom ett särskilt ansvar för äldre människor. Där framgår att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer ska få leva ett värdigt liv, känna välbefinnande och att äldre människor ska få möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden (5 kap. 4 § SoL). Dessutom ska socialnämnden ge äldre människor som behöver stöd och hjälp i hemmet (5 kap. 5 § SoL). Det framgår inte i din fråga hur gammal personen är, men om hen är äldre, kan dessa rättsregler användas som argument för personens rätt till hemtjänst. Just dessa regler kring ålder är dock inte av rättighetskaraktär och det går därför inte att överklaga beslutet endast med stöd av dessa paragrafer, men bestämmelserna kan givetvis ge stöd i ens argumentation för att understryka kommunens skyldigheter.

Rätten till hemtjänst bedöms alltså av kommunen helt individuellt i det enskilda fallet. Det krävs inte att man ska ha uppnått en viss ålder för att ha rätt till hemtjänst och annan form av bistånd, men det kan vara en faktor som väger in i bedömningen. Det som är mest avgörande är om personen kan få sina behov tillgodosedda på något annat sätt eller inte. Exakt hur denna bedömning görs kan jag tyvärr inte svara på, då den som sagt görs väldigt individuellt.

Ansökan och eventuellt avslag

Det jag rekommenderar att göra är att personen i din fråga söker om bistånd i form av hemtjänst och redogör för sina omständigheter. Socialtjänsten ska då inleda en utredning som ska resultera i ett beslut.

Om personen får avslag på sin ansökan har hen rätt att överklaga beslutet inom tre veckor från att hen tog emot beslutet. Vid en överklagan kommer handläggaren i ärendet göra en bedömning om det finns skäl att ändra beslutet, annars skickas det vidare till förvaltningsrätten för prövning av domstol. Om fallet blir att personen får avslag och hen vill ha hjälp med överklagan kan hen vända sig till någon av våra jurister på https://lawline.se/boka.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen.

Vänligen,

Kamile RumsaiteRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Hälso- och sjukvård? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”