Andningshjälp och personlig assistans enligt LSS

FRÅGA
hejjag undrar varför LSS reformerades? LSS 9a§ ändrades men varför?? och i förarbetet prop. 2018/19:145 hänvisar man till bla , HFD 2015 ref 46 och HFD 2018 ref 21. vad har dessa med ändringen att göra?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Kort om LSS
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger rätt till viss hjälp för de som omfattas av lagen (1 § LSS). I 9 § LSS finns en lista på de insatser som lagen erbjuder rätt till, däribland personlig assistans (9 § 1 p. LSS). 9 a § LSS beskriver vad personlig assistans innebär och i och med lagändringen år 2018 tillades andning som ett sådant grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans.

Ändringen i 9 a § LSS
Behovet av lagändringen hade sin grund i avgörandet HFD 2015 ref. 46 då Högsta förvaltningsdomstolen kom fram till att hjälp med andning inte omfattades av dåvarande 9 a § LSS. Innan avgörandet hade Försäkringskassan utgått från att andningshjälp kunde omfattas av det grundläggande behovet "annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade" som finns i 9 a § LSS. Men Högsta förvaltningsdomstolen menade att denna behovsgrund "uteslutande tar sikte på personer med psykiska funktionsnedsättningar" (HFD 2015 ref. 46). Efter att domen kom ändrade Försäkringskassan sin tillämpning och hjälpbehov på grund av fysiska funktionsnedsättningar slutade omfattas av detta hjälpbehov (Prop 2018/19:145 s. 8). Därmed såg regeringen ett behov att inkludera andningshjälp i lagen.

Sondmatning
I propositionen tas även sondmatning upp som ett grundläggande behov som bör ge rätt till personlig assistans. I avgörandet HFD 2018 ref. 21 kom Högsta förvaltningsdomstolen fram till att hjälp med sondmatning ingår i det grundläggande behovet måltider och därför saknades det skäl att föra in sondmatning som ett separat grundläggande behov i lagtexten (Prop 2018/19:145 s. 8).

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Sanna Warnemyr
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (277)
2021-06-09 När får demenssjuka tvångsvårdas?
2021-05-31 Ersättning för feldiagnos?
2021-05-30 Rätt till ersättning efter operation?
2021-05-03 Var kan man anmäla en läkare?

Alla besvarade frågor (93111)