Krävs tillstånd för att kunna filma ett konstverk?

2020-02-16 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Jag läser en kurs på högskolan, där vi ska filma och presentera ett konstverk från offentlig plats (eller sjukhus, bibliotek etc). Det uppstod litediskussion huruvida vi måste söka tillstånd för att få filma, stämmer det? Filmernas syfte är akademiskt och kommer bara att visas inom klassrummets ramar. Vad gäller?
Nhi Tran |Hej!Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline!Om konstverket som ni avser att filma är ett verk enligt Upphovsrättslagens mening så innebär det att upphovsmannen har uteslutande rätt att förfoga över verket (2 § URL). Konstverket omfattas av upphovsrättsskyddet om verket är självständigt och originellt. Vidare ska det föreligga ett visst mått av särprägel vilket följer av kravet på särprägel (1 § URL). Som huvudregeln krävs det tillstånd från upphovsmannen för att ni ska kunna filma konstverket. Dock finns det ett antal inskränkningar i upphovsmannens rätt som kan föreligga i ert fall vilket innebär att ni i sådant fall inte behöver be om lov för att filma konstverket. Inskränkningarna finns reglerade i 2 kap. URL. Konstverk som ingår i en film Konstverk som ingår i film eller tv-program får återges fritt om verket är av underordnad betydelse med hänsyn till filmens eller tv-programmets innehåll. Frågan är därigenom vilken betydelse konstverket har i den filmen som ni avser att producera. Förekommer konstverket exempelvis enbart i bakgrunden i filmen så föreligger det inget större hinder för utnyttjandet (20 a § URL). Upphovsmannen har gått bortOm det har gått 70 år sedan upphovsmannen till verket avled så är upphovsrätten inte längre giltig, då krävs det inte heller något tillstånd för er att filma konstverket (43 § URL). Avbildning av konstverkDu nämnde att ni hade tänkt att filma ett konstverk från offentlig plats. Om konstverket är placerad på eller vid en allmän plats utomhus får det avbildas fritt (24 § URL). Med avbildning avses återgivning genom målning, teckning, fotografi eller annan teknik varigenom konstverket återges i planet (SOU 1956:25 s. 264). Avslutningsvis är det svårt för mig att kunna ge dig ett konkret och klart svar eftersom det beror på vilket verk det är ni avser att filma liksom omständigheterna kring verket (vem som är upphovsman och dylikt). Jag har listat de situationer som kan vara relevanta för ditt fall, har du fortfarande funderingar så får du jättegärna återkomma! Hoppas att mitt svar har varit till någon hjälp!Med vänliga hälsningar,

Hur kan ett hus bli upphovsrättsligt skyddat?

2020-02-01 i Immaterialrätt
FRÅGA |När det gäller upphovsrätt, vad gäller? Fråga: Om en kompis har ritat ett hus och han har byggd det till oss, sen 13 år efter ringer en advokat firma och säger att vi har gjort potentiellt upphovsrättsintrång av hans klient hus. Vi har varit ovetande om detta i alla år.Nu har vi kollat och jämfört, våran hus har inte en del, kanske 20% av hans hus och med det så blir huset helt olik från den sidan, och det finns ingen källare samt det är andra dimensioner på huset (ingen dimension är exakt lik) och annan planlösning på bottenplan andra fönster, samt ingen balkong på ena delen av huset mm, fast båda husen påminner om varandra.
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Tillämplig lag Eftersom din fråga berör upphovsrätt så är upphovsrättslagen, härefter förkortad som URL, tillämplig (1 § URL). Jag tolkar din fråga som att din kompis har ritat ett hus som du/ni sedan har byggt, och att detta i efterhand har anklagats vara efterliknat ett annat hus. Skulle partskonstellationen vara annorlunda så kan du applicera det som jag nedan anför på just ditt fall. Kan ett hus vara upphovsrättsligt skyddat? Upphovsrättsligt skydd till ett hus kan uppnås på två sätt. För det första kan huset som sådant, i form av alster av byggnadskonst, bli upphovsrättsligt skyddat (1 § 1 st. 6 p. URL), och för det andra kan man få upphovsrättsligt skydd för enbart ritningen (1 § 2 st. URL). Är huset upphovsrättsligt skyddat i ditt fall? För att avgöra om något har upphovsrättsligt skydd måste man göra en bedömning utifrån varje enskilt fall om verket är tillräckligt originellt och skyddsvärt samt har tillräckligt hög verkshöjd. Detta kan med enklare ord beskrivas som att huset ska ge uttryck för skaparens personlighet – det ska vara skaparens intellektuella skapelse. För att avgöra originaliteten kan man ta hjälp av en hjälpnorm som kallas för dubbelskapandekriteriet. Om det är en obefintlig/väldigt liten risk att någon oberoende återskapar samma verk så bör verket vara upphovsrättsligt skyddat. Detta är svårt att avgöra utan att ha sett huset i fråga, men generellt kan inte en vanlig villa anses vara skyddsvärd som byggnadskonst. Denna bestämmelse tar snarare sikte på byggnader av speciell typ. Däremot är tröskeln för att få upphovsrättsligt skydd för en ritning mindre. Detta innebär dock även att skyddsomfånget blir snävare och i stort sett enbart skyddar mot rena efterbildningar. Är det ett upphovsrättsligt intrång? Utan att ha sett båda husen är det svårt för mig att avgöra huruvida det är ett upphovsrättsligt intrång eller inte. Utifrån vad du beskriver verkar dock husen skilja sig åt i många avseenden. Detta gör att det inte kan bli fråga om upphovsrättsintrång gällande ritningen, just eftersom skyddsomfånget är så pass snävt. Är det så att huset är av mer speciell karaktär så kan det som sagt ha upphovsrättsligt skydd i form av byggnadskonst och har då ett större skyddsomfång. Att det har ett större skyddsomfång innebär att det i fler fall, trots att det föreligger vissa olikheter, kan betraktas som upphovsrättsligt intrång. Det skulle då anses vara upphovsrättsligt intrång på grund av att det är en exemplarframställning och tillgängliggörande för allmänheten genom offentlig visning (2 § 2 och 3 st. 3 p. URL). Detta för att det då är en efterbildning som är beroende av rätten till originalverket (4 § 1 st. URL). Nedan kommer jag lägga upp argument som du kan använda för att hävda att det inte är ett intrång i upphovsrätten: 1.Huset är inte tillräckligt originellt för att få upphovsrättsligt skydd. Här kan du även argumentera utifrån dubbelskapandekriteriet som jag nämnde ovan, dvs att det finns risk för att någon helt oberoende återskapar samma verk. 2.Det är fråga om ett helt oberoende återskapande. Om du/din vän inte alls hade vetskap om den tidigare byggnaden så kan det aldrig vara ett upphovsrättsligt intrång. Enligt praxis (NJA 1994 s. 74) har bevisbördan för att något är framtaget självständigt ansetts ligga på den som skapat det efterliknande objektet, om verken är väldigt lika. I ditt fall verkar det dock inte som att husen är så lika att detta kommer bli aktuellt. 3.Det har bearbetats till ett nytt och självständigt verk och det är således inte beroende av rätten till originalverket (4 § 2 st. URL). Här kan du argumentera för att olikheterna gör så att bearbetningen är så pass omfattande att det inte kan anses som en efterbildning längre. Sammanfattning Ett hus kan få upphovsrättsligt skydd i form av ett alster av byggnadskonst (får ett större skyddsomfång) eller så kan enbart ritningen bli skyddad (och får då ett snävare skyddsomfång). Olikheterna som du beskriver gör att jag anser att huset måste vara skyddat i form av byggnadskonst för att ägaren överhuvudtaget ska ha en möjlighet att hävda upphovsrättsintrång. Enligt min bedömning, utifrån beskrivningen som du ger, är olikheterna så pass stora att du har möjlighet att argumentera utifrån de punkter jag ovan nämnde. Mitt råd till dig är därför att du utformar en argumentationsplan för att bemöta advokaten. Skulle du behöva mer hjälp rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra jurister på https://lawline.se/boka. Hoppas att du fick svar på din fråga, och stort lycka till!Med vänlig hälsning,

Får jag använda kända motiv på tröjor jag säljer?

2020-01-29 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Jag planerade på att sälja tröjor med olika motiv som Bolibompadraken och t.ex Kalles kaviar-pojken. Om jag själv målar motiven för hand skulle det leda till böter eller fängelse? Eller borde jag be om tillåtelse för varje motiv jag använder?
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du undrar om det finns något hinder mot att använda de här olika motiven. Relevant är då upphovsrätt, som regleras i Upphovsrättslagen (URL), och varumärkesrätt, som regleras i Varumärkeslagen (VML).Bolibompadraken och liknande motiv är med all sannolikhet upphovsrättsskyddade verk. (URL 1 kap 1 §) Det innebär att skaparen har ensamrätt till att bland annat framställa exemplar av motivet och att använda det i kommersiella syften. (URL 1 kap 2 §) Detsamma gäller för Kalles kaviar och liknande motiv, som dessutom är skyddade varumärken (VML 1 kap 6-7 §) Det innebär att den som äger varumärket har ensamrätt att använda kännetecken för varumärket på sina produkter (VML 1 kap 10 §)Om man gör intrång i någons upphovsrätt kan man få böter och i allvarliga fall fängelse (URL 7 kap 53 §). Detsamma gäller om man gör intrång i en varumärkesrätt - man kan få böter, eller fängelse om intrånget är allvarligt. (VML 8 kap 1 §)Som svar på din fråga skulle du alltså behöva tillåtelse för att använda dessa motiv, då du har för avsikt att sälja tröjorna och därmed använder motiven i kommersiellt syfte.Hoppas du fick svar på din fråga!

Översatt sång på bröllop: Upphovsrätt

2020-01-16 i Immaterialrätt
FRÅGA |Har skrivit en svensk text till en Backstreet Boys-låt, As Long As I Love You. Originalet är skrivet på engelska av Max Martin (Martin Sandberg). Min svenska version ska framföras av min dotter (och ev mig) på ett bröllop. Min svenska text är direkt riktad till brudparet men utgår i viss mån från den engelska originaltexten. Har skrivit texter till andra kända melodier förr och framfört i privata sammanhang och inte då reflekterat över upphovsrätten. Men Max Martin är lite en annan dimension så vill ha klart vad som gäller.Mina frågor är om en sådan här version strider mot upphovsrätten samt vad som händer om någon filmar det hela och sedan t.ex. lägger ut på facebook eller youtube. Det är ju fortfarande inte ett offentligt sammanhang som jag uppfattar det.Eftersom dottern är singer/songwriter är det också av intresse att veta lite mer ur det perspektivet.Tack för svar på förhandMvhGunnar Sallstedt
Adam Novak |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Framförande av denna låten på ett bröllop räknas troligen som en användning i privata sammanhang (12 § URL). Särskilt eftersom ni har gjort låten till brudparet specifikt kommer det troligen falla in under privat bruk.Vidare finns det också undantag i lagen för offentliga framföranden (21 § URL). Detta kommer ni mycket sannolikt också uppfylla, eftersom ni inte tar betalt för framförandet, och inte heller hade avsikt till det, samt att syftet med sammankomsten är inte ert framträdande.Om någon förevigar framträdandet och lägger upp det på internet, är det de själva som har gjort sig skyldiga till upphovsrättsbrott. I så fall ska Max Martin rikta sina krav mot dem, inte er.Jag hoppas detta bringat lite mer klarhet i frågan.Med vänliga hälsningar,

Är det tillåtet att använda företagslogotyper för privat bruk?

2020-02-07 i Immaterialrätt
FRÅGA |Är det lagligt/tillåtet att använda företagsloggor i exempelvis cv eller personligt brev?
Isabelle Engström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag utgår från att dessa företagslogotyper som du syftar till är varumärkesskyddade (1 kap. 6-7 § VML). Har företagen varumärkesskydd för sina logotyper har de ensamrätt att använda dessa. Detta innebär att ingen annan än företagen själva får använda logotypen utan deras tillstånd. Däremot gäller detta endast om du vill använda logotypen i en näringsverksamhet (1 kap. 10 § VML). I ditt fall vill du använda logotypen för privat bruk, dvs. till ditt cv och personliga brev. Det finns ingenting i lagen som säger att du inte får göra det. Sammanfattningsvis får man alltså inte använda ett företags logotyp i en näringsverksamhet utan deras tillstånd. Vill man däremot använda logotypen för privat bruk finns det ingenting som hindrar detta. Jag hoppas du fick svar på din fråga!

När ska jag bestrida det kravbrev om fildelning som jag har fått?

2020-01-31 i Immaterialrätt
FRÅGA |HejFick ett brev igår ang. "Skadeståndskrav för upphovsrättsligt intrång" att ha fildelat en film. Verkar vara en massa personer som råkar ut för det nu. I mitt fall kommer kravet ifrån Innerstans Advokatbyrå. Om man ska bestrida betalningskravet, ska man göra det när inkassobrev kommer? Inte innan.
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline.Innan jag besvarar frågan om när du ska bestrida ett kravbrev, är det viktigt att förstå vad det är som du har blivit anklagad för. Vad innebär upphovsrättsligt intrång?Den som är mottagaren av ett förlikningserbjudande är anklagad för är ett upphovsrättsligt intrång. Upphovsrätt regleras i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket (1 kap. 1 § URL). Upphovsrätten består av den ekonomiska (1 kap. 2 § URL) samt den ideella rätten (1 kap. 3 § URL) till verket.Den som kränker upphovsrätten till ett verk är skyldig att betala skälig ersättning för utnyttjandet av verket (7 kap. 54 § första stycket URL). Den skäliga ersättningen innebär i praktiken att man måste betala för den användningen som skett utan upphovsmannen samtycke. I det fall intrånget sker uppsåtligen eller av oaktsamhet ska det utöver den förutnämnda skäliga ersättningen även betalas ersättning för den ytterligare skada som intrånget medfört. När storleken på ersättning bestäms tas särskild hänsyn till utebliven vinst, vinst som den som begått intrånget eller överträdelsen har gjort, skada på verkets anseende, den ideella skadan och upphovsmannens intresse av att intrång inte begås (7 kap. 54 § andra stycket URL).Ska man acceptera erbjudande om förlikning?I det fall du betalar den summa som stadgas i kravbrevet ingår du ett förlikningsavtal. Precis som det anfördes inledningsvis kommer då parten inte kunna driva det aktuella ärendet vidare till domstol. I det fall du väljer att bestrida kravet finns det en risk att parten väcker talan i domstol. Det är ovanligt att privatpersoner blir stämda för olovlig nedladdning av upphovsrättsligt skyddat material. Det är dock ingen omöjlighet.Huruvida man bör betala eller inte är en fråga där åsikten är mycket delad. Professorer i juridik vid svenska universitet har haft delade meningar. Å ena sidan har det anförts att mottagarna av kravbreven inte borde betala kravbreven då det i slutändan är upp till domstol att avgöra huruvida betalningsskyldighet föreligger. Å andra sidan har andra anfört att det ur juridisk synvinkel är bäst att betala för det fall att man är skyldig. Det finns i nuläget ingen praxis på området.Om jag vill bestrida - när ska jag göra det? Om du vill bestrida kravet kan du göra det redan när du fått kravbrevet från advokatbyrån. SlutsatsDet är helt upp till dig vilken inställning du intar gentemot det kravbrev som du har erhållit. I det fall du betalar den förlikningssumma som erbjudits avslutas ärendet där. I annat fall kvarstår risken att talan väcks i domstol gentemot dig. Hur sannolikt det är att de drar ärendet till domstol är mycket oklart då det inte riktigt finns så mycket underlag för att ta ställning i den frågan. Du kan bestrida redan nu genom att ta kontakt med advokatbyrån. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Citering av dikt på Facebook

2020-01-27 i Immaterialrätt
FRÅGA |Kan jag citera en dikt ur en bok om jag anger den som skrivit på fb sida till mina vänner.mvhElin
Catharina Såmark |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Dikten utgör ett litterärt verk som skaparen har upphovsrätt till enligt 1 § upphovsrättslagen. Upphovsrätten ger skaparen en uteslutande rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten, (2 § upphovsrättslagen). Enligt 22 § upphovsrättslagen har du en rätt att citera ett offentliggjort verk, i enlighet med god sed, och i den omfattning som motiveras av ändamålet. Så länge citeringen sker i enlighet med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet har du alltså rätt att citera dikten.Med vänlig hälsning,

Hur ska jag ta ställning till kravbrev med anledning av fildelning?

2020-01-01 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej,Fick idag brev från njordlaw om att min IP adress laddat med en film specifik film vilket jag inte gjort. Som kräver mig på 4500kr för att förlika. Sam rekommenderar mig att kontakta en jurist i ärendet. Bör detta betalas eller kan jag motsäga mig denna påstådda nedladdning? Hur stor är chansen att dom drar de vidare inför rätta ?
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline.Vilka är byråerna som skickar kravbrev och vad bedriver de för verksamhet?Det är ett antal advokatbyråer som på senare tid blivit kända för de kravbrev som de skickat ut till privatpersoner och företag runt om i världen. Dessa byråer företräder ett flertal internationella produktionsbolag och andra upphovsmän. Byråerna har och sänder fortfarande ut ett förlikningserbjudande till en omfattande mängd personer som misstänks för fildelning. I det fall mottagaren av förlikningserbjudandet betalar den krävda summan vidtar de inte några rättsliga åtgärder mot motparten i den frågan. I det fall fler fall av fildelning har skett eller sker i framtiden finns det en risk att fler kravbrev skickas ut.Vad innebär upphovsrättsligt intrång?Det som mottagaren av ett förlikningserbjudande är anklagad för är ett upphovsrättsligt intrång. Upphovsrätt regleras i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket (1 kap. 1 § URL). Upphovsrätten består av den ekonomiska (1 kap. 2 § URL) samt den ideella rätten (1 kap. 3 § URL) till verket.Den som kränker upphovsrätten till ett verk är skyldig att betala skälig ersättning för utnyttjandet av verket (7 kap. 54 § första stycket URL). Den skäliga ersättningen innebär i praktiken att man måste betala för den användningen som skett utan upphovsmannen samtycke. I det fall intrånget sker uppsåtligen eller av oaktsamhet ska det utöver den förutnämnda skäliga ersättningen även betalas ersättning för den ytterligare skada som intrånget medfört. När storleken på ersättning bestäms tas särskild hänsyn till utebliven vinst, vinst som den som begått intrånget eller överträdelsen har gjort, skada på verkets anseende, den ideella skadan och upphovsmannens intresse av att intrång inte begås (7 kap. 54 § andra stycket URL).Ska man acceptera erbjudande om förlikning?I det fall du betalar den summa som stadgas i kravbrevet ingår du ett förlikningsavtal. Precis som det anfördes inledningsvis kommer då parten inte kunna driva det aktuella ärendet vidare till domstol. I det fall du väljer att bestrida kravet finns det en risk att parten väcker talan i domstol. Det är ovanligt att privatpersoner blir stämda för olovlig nedladdning av upphovsrättsligt skyddat material. Det är dock ingen omöjlighet.Huruvida man bör betala eller inte är en fråga där åsikten är mycket delad. Professorer i juridik vid svenska universitet har också haft delade meningar. Å ena sidan har det anförts att folk inte borde betala kravbreven då det i slutändan är upp till domstol att avgöra huruvida betalningsskyldighet föreligger. Å andra sidan har andra anfört att det ur juridisk synvinkel är bäst att betala för det fall att man är skyldig. Det finns i nuläget ingen praxis på området.SlutsatsDet är helt upp till dig vilken inställning du intar gentemot det kravbrev som du har erhållit. I det fall du betalar den förlikningssumma som erbjudits avslutas ärendet där. I annat fall kvarstår risken att talan väcks i domstol gentemot dig. Hur sannolikt det är att de drar ärendet till domstol är mycket oklart då det inte riktigt finns så mycket underlag för att ta ställning i den frågan.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till Lawline igen.Med vänlig hälsning,