Söker en jurist som är kunnig inom immaterialrätt

2020-11-30 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej jag söker en jurist som är kunnig på just immaterialrätt
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du vill komma i kontakt med någon av våra jurister bokar du enklast tid via formuläret här. Beskriv kortfattat vad du önskar få hjälp med, så kommer någon som är kunnig inom just det området att återkomma till dig!Vänligen,

Är det tillåtet att spela upphovsrättsligt skyddad musik i ett festligt sammanhang?

2020-11-29 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Min fråga berör upphovsrätten.Ett musikband ger ut en live skiva på dvd som sedan fans och andra får köpa och ta del av.Min fråga lyder: Är det tillåtet för personen som köpt denna live-skiva att exempelvis spela upp materialet i ett festligt sammanhang.Är det tillåtet att exempelvis ta betalt för inträde och bygga ett företag genom detta?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser som berör upphovsrätt finns i lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL).Är musiken upphovsrättsligt skyddad?Den som har skapat ett konstnärligt verk i form av ett musikaliskt verk har upphovsrätt till verket (1 § första stycket tredje punkten URL). Skyddet uppstår när verket skapas. För att verket ska vara skyddat måste verket uppnå verkshöjd, det vill säga åtnjuta självständighet och originalitet. Ett verk kan endast åtnjuta upphovsrättsligt skydd om det är originellt på så sätt att det är upphovsmannens egen intellektuella skapelse. Om risken framstår som minimal att någon annan oberoende skulle kunna framställa samma eller liknande verk är det troligt att verket har självständighet och originalitet. Musikbandet har därför troligtvis upphovsrätt till musiken. Den som har upphovsrätt till ett verk har ensamrätt att förfoga över verket genom att till exempel framställa exemplar och göra det tillgängligt för allmänheten (2 § URL). Eftersom musikbandet har gett ut en skiva som andra får köpa och ta del av har upphovsmannen offentliggjort verket. Det har lovligen gjorts tillgängligt för allmänheten (8 § URL). Är det tillåtet att spela musiken offentligt?Att spela upp musik från en CD-skiva i ett festligt sammanhang kan innebära ett offentligt framförande. Det förutsätter att verket görs tillgängligt för allmänheten med eller utan användning av ett tekniskt hjälpmedel på samma plats som den där allmänheten kan ta del av verket (2 § tredje stycket andra punkten URL).Det är tillåtet för var och en att framföra offentliggjorda verk offentligt (bortsett från filmverk och sceniska verk) vid tillfällen där framförandet av sådana verk inte är det huvudsakliga, tillträdet är avgiftsfritt och anordnandet sket utan förvärvssyfte (21 § första stycket första punkten URL). Dessa tre kvar måste vara uppfyllda för att det ska vara tillåtet att spela musiken utan upphovsmannens samtycke. Ett framförande anses inte vara det huvudsakliga om framförandet endast utgör ett "beledsagande inslag" vid t.ex. kyrkliga ceremonier och militärparader. Att tillträdet är avgiftsfritt innebär att allmänheten måste ha fritt tillträde (ingen inträdesavgift ska betalas). Dessutom måste anordnandet ske utan förvärvssyfte. Att spela musik från en CD-skiva i restauranger och affärslokaler anses ske i förvärvssyften.Det är alltså inte tillåtet att bygga upp en verksamhet som går ut på att spela upp upphovsrättsligt skyddad musik i ett festligt sammanhang där en tar betalt för inträde utan samtycke från upphovsmannen. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

De ekonomiska rättigheterna av upphovsrätten

2020-11-21 i Immaterialrätt
FRÅGA |HejJag har börjat rita bilder och anteckningar från konferenser och föreläsningar. Många uppskattar sättet jag sammanfattar den pratade informationen. Men hur blir det med upphovsrätten? Personen som talar har upphovsrätt på sin information, men har jag rätt att sprida min sammanfattning? Hur fungerar upphovsrätten på min bild?Jag inser att jag måste få talarens godkännande för spridning, dvs om det ska spridas till allmänheten eller bara de som var på föreläsningen. Men när jag fått godkänt att sprida det till de som var där, kan jag då ta betalt för bilden?
Isabelle Engström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till detta (1 § upphovsrättslagen). Personen som framställt ett sådant verk har uteslutande rätt att förfoga över verket genom att till exempel framställa exemplar av verket och göra det tillgängligt för allmänheten (2 § upphovsrättslagen). Dessa brukar betecknas de ekonomiska rättigheterna av verket. Vad som menas med tillgänglig för allmänheten kan avse 4 olika fall.1. Överföring till allmänheten. Detta kan till exempel vara genom internet. 2. Offentligt framförande, med eller utan hjälp av ett tekniskt hjälpmedel. Det är ett framförande för en närvarande publik. 3. Exemplar av verket visas offentligt. Kan till exempel handla om en konstutställning. 4. Det sista fallet är när exemplar av verket bjuds ut till försäljning. (2 § upphovsrättslagen).Om exemplar av verk görs tillgänglig för allmänheten på något av dessa sätt ska upphovsmannen anges (3 § upphovsrättslagen). Detta brukar kallas de ideella rättigheterna. Material från föreläsningar eller konferenser är som du säger upphovsrättsskyddade. Personen som framfört informationen har som sagt upphovsrätt till det. En möjlighet är sammanfattningarna ska anses som en bearbetning av verket. För att en sådan omarbetning av verket ska ge upphovsrättsligt skydd ska det vara fråga om ett individuellt andligt skapande. Verket ska uppnå verkshöjd för att kunna ses som ett nytt verk. För att uppnå verkshöjd ska verket anses som nytt och självständigt, och har skapats i fri anslutning till det ursprungliga verket. Det inte går att endast ändra lite på originalverket, utan det ska ses som ett helt nytt verk. I sådana fall kan det bli fråga om att det nya verket kan få upphovsrättsligt skydd för sig (4 § upphovsrättslagen). I ditt fall blir detta tveksamt, eftersom det endast rör sig om en sammanfattning av den information som framgått. Då din bearbetning av verket inte blir helt självständig så är det därmed svårt att häva att detta ska få egen verkshöjd och således vara upphovsrättsligt skyddat för sig. För att sprida detta vidare i ett kommersiellt syfte behöver du således upphovsmannens tillåtelse då det är hen som bestämmer över de ekonomiska rättigheterna. Sammanfattningsvis är det inte okej att använda upphovsrättsligt skyddat material för att sprida vidare offentligt. En bearbetning av ett verk kan vara okej, men i ditt fall blir det tveksamt då detta nog inte kan anses som ett helt nytt verk. Det som däremot är okej är för var och en att för privat bruk framställa ett eller några få exemplar av offentliggjorda verk. Dock får inte dessa exemplar användas för andra ändamål än privat bruk (12 § upphovsrättslagen). Det är som sagt upphovsmannen som bestämmer över de ekonomiska rättigheterna och har således möjlighet att bestämma huruvida dessa ska överlämnas eller inte. Med tillstånd från upphovsmannen att sprida exemplar på marknaden så ska det vara okej om denna bestämmer att de ekonomiska rättigheterna helt eller delvis ska överlämnas. Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Hur uppnås upphovsrättsligt skydd för en dagbok?

2020-11-18 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej. Har en ide' om en anteckningsbok / dagbok med en specifik form på innehållet. Den är ett mentalt träningsredskap. Hur kan man bedöma om den har tillräcklig verkshöjd för att vara upphovsrättsskyddad?Hur kan jag förstärka upphovsrättsskyddet?Namnet kan jag skydda genom ett varumärkesskydd så det är inte något problem.
Emil Wellander |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Inledningsvis blir upphovsrättslagen (1960:729) (URL) tillämplig i ditt fall. Du beskriver att anteckningsboken/dagboken har en specifik form och är ett mentalt träningsredskap. Det är lite svårt att veta hur boken ser ut i praktiken, men jag ska försöka redogöra för hur jag uppfattar din situation.Skyddets uppkomstFörst och främst uppkommer skyddet omedelbart när du skapar ditt verk. Det krävs dock att ett konstnärligt verk har skapats och att verket faller in under någon av punkterna i 1 kap. 1 § URL för att du ska kunna få upphovsrättsskydd. Den speciella dagboken verkar falla under 1 kap. 1 § sjätte punkten URL och skulle kunna räknas som ett alster av brukskonst. Alternativt skulle dagboken kunna falla under 1 kap. 1 § sjunde punkten URL och vara ett verk som kommit till uttryck på något annat sätt.Vidare behöver dagboken uppfylla grundförutsättningarna för skydd; den behöver ge ett nytt helhetsintryck. Detta bedöms utifrån kraven på självständighet och originalitet. Dessa krav ligger slutligen till grund för att verkshöjd ska anses vara uppnått, vilket som du skriver är en grundförutsättning för att skydd ska kunna ges. Dagboken behöver vara upphovsmanenns egna intellektuella skapelse enligt mål C-5/08, Infopaq, p. 37. Dubbelskapandekriteriet ska vara uppfyllt och med det menas att ett verk får upphovsrättsligt skydd om verket har sådan tillräcklig självständighet och originalitet att risken är minimal någon annan enkelt skulle kunna skapa ett identiskt eller liknande verk.Förstärkning av upphovsrättenFör att förstärka skyddet behöver du alltså förstärka verkets verkshöjd och dagboken behöver ge ett nytt helhetsintryck. När helhetsintrycket bestäms jämför man med alla andra verk som finns när din dagbok skapades. Att ett verk har stor verkshöjd leder följaktligen till att verket får större skyddsomfång, alltså att du får ett större skydd och att andra verk lättare anses likna ditt verk. Då en dagbok skulle kunna anses som brukskonst gäller dessvärre ofta ett begränsad skyddsomfång enligt NJA 2009 s. 159. Anledning är ett en dagbok skulle kunna vara ett verk som används av människor dagligen. För att din dagbok ska få uppnå förstärkt verkshöjd bör du därför tänka på utseendet av dagboken och göra detta unikt. Mitt tips till dig är att jämföra din dagbok med andra dagböcker på marknaden och göra din så unik som bara möjligt. Du skulle exempelvis kunna tänka på utsmyckningen av den och även tänka på att tänka på att framföra dagbokens egenskap av att vara ett mentalt träningsredskap i formen. Det skulle kunna leda till att din dagbok uppfattas ha mer verkshöjd.Slutligen kan ett alternativ för dig vara att vända dig till Svensk Forms Opinionsnämnd vilka avger yttranden huruvida ett verk har upphovsrättsligt skydd som brukskonst eller inte.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vad krävs för att få patent på sin uppfinning?

2020-11-30 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej vad gäller för att få patent?
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Patent innebär enligt 1 kap. 3 § patentlagen (PL) att innehavaren av patentet får ensamrätt till sin uppfinning. Det betyder att ingen, utan patenthavarens tillåtelse, får använda den genom att tillverka, sälja eller importera uppfinningen. Detta gäller under den begränsade tid då man har patent på uppfinningen.För att kunna få patentFör att få patent på en uppfinning krävs att den uppfyller vissa krav. Det första kravet är att uppfinningen ska vara industriellt tillämpbar, enligt 1 kap. 1 § PL. Detta innebär att det ska finnas någon form av praktisk användning för uppfinningen. Tolkningen för vad som anses vara industriellt tillämpbart är bred.Det andra kravet är det s.k. nyhetskravet, vilket anges i 1 kap. 2 § PL. Nyhetskravet innebär att uppfinningen ska vara absolut och objektivt ny. Den får inte finnas någon annanstans i världen och får inte heller vara känd innan den patenteras. Nyheten kan "förstöras" om man publicerar uppfinningen, håller föredrag om den eller liknande, innan man har ansökt om patent.Det tredje kravet är uppfinningshöjd, vilket också regleras i 1 kap. 2 § PL. Uppfinningshöjd innebär att uppfinningen väsentligen ska skilja sig från andra liknande uppfinningar. Uppfinningshöjd bedöms med hjälp av en fiktiv person vid namn "fackmannen". Fackmannen har fullständig kännedom om känd teknik på sitt område och har tillgång till allt material som krävs för att kunna göra en säker bedömning.Vänligen,

Vilka krav gäller för patent?

2020-11-22 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej Lawline! Jag undrar vad som krävs för att man ska få patent på en uppfinning. Tacksam för svar!
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Patent innebär enligt 1 kap 3 § patentlagen (1967:837) att innehavaren av patentet får ensamrätt till sin uppfinning. Det betyder att ingen, utan patenthavarens tillåtelse, får använda den genom att tillverka, sälja eller importera uppfinningen. Detta gäller under den begränsade tid då man har patent på uppfinningen.För att få patent på en uppfinning krävs att den uppfyller vissa krav. Det första kravet är att uppfinningen ska vara industriellt tillämpbar vilket anges i 1 kap 1 § patentlagen. Detta innebär att det ska finnas någon form av praktisk användning för uppfinningen. Tolkningen för vad som anses vara industriellt tillämpbart är bred.Det andra kravet är det s.k. nyhetskravet, vilket stadgas i 1 kap 2 § patentlagen. Nyhetskravet innebär att uppfinningen ska vara absolut och objektivt ny. Den får inte finnas någon annanstans i världen och får inte heller vara känd innan den patenteras. Nyheten kan "förstöras" om man publicerar uppfinningen, håller fördrag om den eller liknande, innan man har ansökt om patentet.Det tredje kravet är uppfinningshöjd, vilket också stadgas i 1 kap 2 § patentlagen. Kravet på uppfinningshöjd innebär att uppfinningen väsentligen ska skilja sig från andra liknande uppfinningar. Uppfinningshöjd bedöms med hjälp av en fiktiv person vid namn "fackmannen". Fackmannen har fullständig kännedom om känd teknik på sitt område och har tillgång till allt material som krävs för att kunna göra en säker bedömning.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Behöver man göra någonting för att få upphovsrätt till sina verk?

2020-11-19 i Immaterialrätt
FRÅGA |Är all text, alla artiklar, alla foton som jag producerat och lägger in på min hemsida automatiskt skyddade av Lagen om Upphovsrätt,.... eller måste jag skriva in på hemsidan något som t ex "Varje form av kopiering text och bild från denna hemsida utan medgivande av respektive författare eller fotograf är förbjudet enligt Lagen om Upphovsrätt" ?
Ellinor Wåhlin Dahlberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När uppstår upphovsrätten?Upphovsrätt uppstår i princip när verket, det som upphovsrätten gäller, uppstår. Det kräver med andra ord ingen registrering, hänvisning, symbol eller liknande för att lagen om upphovsrätt (URL) ska kunna tillämpas.För att verket ska omfattas av lagen krävs att verket har någonting som kallas verkshöjd. Detta innebär kortfattat att verket är originellt. En tumregel baserat på praxis brukar vara "om risken inte är minimal för att två oberoende skapare skulle kunna skapa verket, saknas sannolikt verkshöjd" (NJA 2002 s. 178). Det beror alltså lite på hur dina texter och bilder ser ut, artiklarna lär i varje fall vara upphovsrättsskyddade. Förbjuder URL andra från att kopiera verken?En del av skyddet som URL ger är den så kallade ekonomiska ensamrätten. Den ekonomiska ensamrätten innefattar en uteslutande rätt att bland annat framställa exemplar (eller kopiera det) (2 § URL). Detta innebär att det är som du säger förbjudet att kopiera utan samtycke från personen som upphovsrätten tillhör, vilket kan leda till påföljder som straff och skadestånd (53 - 54 § URL). Observera dock att det finns undantag till denna bestämmelse. Bland annat är det lagligt att kopiera eller framställa exemplar för privat bruk och för den närmaste vänkretsen (12 § URL). På så vis är det inte helt förbjudet att kopiera utan medgivande, vilket kan vara bra att känna till om detta skulle hända. Det är dock som sagt inte okej att utan samtycke kopiera och sprida till allmänheten, till exempel genom att lägga upp dina artiklar öppet på webben. Jag hoppas du fick svar på din fråga! Hälsningar,

Kan jag förhindra publicering av en bok som jag har gemensam upphovsrätt till?

2020-11-10 i Immaterialrätt
FRÅGA |Jag och min sambo har skrivit en barnbok. Vi fick ett erbjudande av ett förlag men jag tyckte det var för lågt och hon ville publicera. Kan jag bestämma att boken inte publiceras?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vilka bestämmelser är tillämpliga?Genom att din sambo och du har skrivit en barnbok tillsammans uppkommer en gemensam upphovsrätt för er gällande boken. Upphovsrätt uppkommer formlöst när verket, vilket jag utgår från att boken i ditt fall betraktas som, skapas och kräver således ingen registrering. Upphovsrätt regleras i upphovsrättslagen (URL). Kan din sambo publicera barnboken utan ditt samtycke?Den eller de som innehar upphovsrätt till ett verk har dels en ekonomisk och dels en ideell ensamrätt (2 och 3 §§ URL). Den ekonomiska rätten innebär en rätt att framställa exemplar av verket eller att göra den tillgängligt för allmänheten. På så vis medför detta även rätten att besluta om att verket inte ska publiceras eller göras tillgängligt för allmänheten. Den ideella rätten innebär att ni som upphovsmän har en rätt att anges som upphovsmän och att verket inte ska användas i ett kränkande sammanhang. Eftersom ni har en gemensam upphovsrätt får ingen av er förfoga över verket utan att ni båda har samtyckt till det. Om samtycke inte inhämtas av en gemensam upphovsrättsinnehavare gör personen som publicerar verket sig skyldig till upphovsrättsintrång vilket är straffbart (53 § URL). Sammanfattningsvis så har din sambo inte rätt att ensam besluta om att barnboken ska publiceras eftersom ni innehar upphovsrätten gemensamt. Du har alltså en rätt att bestämma att boken inte ska publiceras. Om din sambo trots detta accepterar förlagets erbjudande och publicerar boken utan ditt samtycke gör hen sig skyldig till upphovsrättsintrång. Hur som helst är mitt råd till dig att försöka samtala med din sambo och komma överens om en lösning innan rättsliga åtgärder vidtas. Hoppas att du fick din fråga besvarad och har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att återigen kontakta Lawline! Med vänliga hälsningar,