Vad gäller vid intrång i upphovsrätten? Och vilka sanktionsmöjligheter finns att tillgå?

2020-06-26 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej, vi ligger i en tvist med en kund som inte vill betala för ett jobb vi gjort. Den del som jag vill få lite råd om är att de använder en bild jag tagit som fotograf samt en logotyp som jag designat och ritat från grunden trots att de inte betalat och att att jag upplyst dem att de använder mina upphovsrättsskyddade verk olovligt. Jag har också informerat dem tydligt att jag vill att dem slutar använda bilden och logotypen i sin marknadsföring, både digitalt och i tryckt form. De har svarat att de kan tänka sig att betala mig ett belopp som de tycker är rimligt, detta är inte ett alternativ då vi redan har gett dem chansen till förlikning två gånger. Bägge gångerna har de ratat vårt erbjudande. Kontentan är att de vägrar att ta bort/sluta använda verken så nu undrar jag vad jag kan göra. Jag vill att de upphör med användandet och bli av med problemet. Kan jag polisanmäla dem? jag känner inte för att gå in i en rättslig process då det tar mycket tid och kan ev. bli kostsamt men gör det om jag måste. Tacksam för råd:).
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGJag tolkar ditt ärende enligt följande. En tvist har uppstått mellan dig och en av dina kunder avseende bruket av en bild och en logotyp som du äger upphovsrätten till. Såvitt jag förstår sker det nu sagda olovligen eftersom den ifrågavarande kunden inte har ersatt dig för det arbete som du har lagt ner. Du använder begreppet "vi" i din ärendebeskrivning vilket tyder på att avtalet som är träffat med kunden eventuellt är ett avtal som formellt är ingånget mellan denne och någon juridisk person som du sedermera företräder. Jag kommer dock i den fortsatta framställningen att referera till dig personligen. Vidare aktualiserar ditt immaterialrättsliga ärende såväl straffrättsliga aspekter (huruvida något är brott begånget) som civilrättsliga (avtalsrättsliga) sådana varför jag kommer att redogöra för bägge spörsmålen inom ramen för den här utredningen. Och den lagstiftning som behöver beaktas är:Brottsbalken (BrB).Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen, URL).Några inledande upphovsrättsliga hållpunkterDet upphovsrättsliga skyddet uppstår formlöst genom att verk skapas. Till skillnad från många andra sammanhang existerar inget registreringssystem på det här området varför det ankommer på den enskilde skaparen av ett verk att bevaka sin upphovsrätt och i förekommande fall göra anspråk på densamma. Avsaknaden av ett offentligt register innebär också att det inte finns någon statlig myndighet som kan svara för att kontrollera att ett alster verkligen är ett verk på det sätt som lagstiftningen föreskriver. I förarbetena till upphovsrättslagen har lagstiftaren angett att det grundläggande kravet för erhållandet av det upphovsrättsliga skyddet är att verket når upp till ett visst mått av självständighet och originalitet. Detta betyder att det aktuella alstret (verket) ska vara resultatet av en skapande verksamhet och präglas av viss konstnärlig självständighet och originalitet för att åtnjuta det lagstadgade skyddet (prop. 1960:17, s. 42 och 49 f). I doktrinen (den rättsvetenskapliga litteraturen) brukar de lärda beteckna detta som verkshöjd. Men märk väl att det inte föreligger något som helst objektivt kvalitetskrav för ett verk ska omfattas av upphovsrätten. Även "dåliga" verk skyddas. Däremot utgör den så kallade verkshöjden ett villkor för skyddsbarheten, vilket framgår av den inledande bestämmelsen till upphovsrättslagen där verkshöjd anses ligga i begreppet verk (1 § URL). Jag har ingen anledning att misstänka att din bild och den logotyp som du har skapat inte skulle nu upp i tillräcklig verkshöjd. Det ovan anförda utgjorde mer en inledande beskrivning till en del av det upphovsrättsliga området, vilket jag menar kan vara bra att ha viss basal kunskap om i det här sammanhanget. Detta (verkshöjden) är likaledes en förutsättning för att överhuvudtaget kunna nyttja det immaterialrättsliga sanktionssystemet. Notera även att den lista på vad som anses vara ett verk och som finns upptagen i upphovsrättslagens första lagrum (lagparagraf) inte är uttömmande. Andra skapelser kan således också omfattas och få upphovsrättsligt skydd, vilket Högsta domstolen (HD) har uttalat i rättsfallet NJA 1998 s. 563. Notis: HD styr rättspraxis på civilrättens område och är den yttersta uttolkaren av nästan all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar HD så kallade prejudikat (normerande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.Din första och enda fråga enligt ovan - Är en polisanmälan möjlig?Det korta svaret lyder: Ja, det är möjligt att göra en polisanmälan med anledning av det inträffade. Den som beträffande ett litterärt eller konstnärligt verk vidtar åtgärder som innebär intrång i upphovsrätten döms, om det sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, till böter eller fängelse i högst två år (53 § 1 st. URL). Även försök, förberedelse och medverkan är kriminaliserat enligt upphovsrättslagen där generella hänvisningar görs till 23 kap. BrB. Immaterialrättsliga intrång av det här slaget är så kallade angivelsebrott, vilket betyder att en åklagare får väcka åtal om målsäganden (du) anger (anmäler) brottet eller om åtal av särskilda skäl är påkallat från allmän synpunkt (59 § 1 st. URL). Enligt egen utsaga sker den aktuella kundens begagnande av dina alster, bilden och logotypen, helt utan ditt samtycke varför det enligt min mening inte kan ses som någonting annat än ett olovligt brukande. I den delen kan dock uppdragsavtalet få viss bäring på den rättsliga bedömningen, i vart fall civilrättsligt och beträffande den eventuella skadeståndsskyldigheten (se nedan). Men utifrån den information som du har delgett oss ovan kan sannolikt brott mot upphovsrätten konstateras som ett faktum i det här fallet varför detta torde kunna rendera straffansvar för din kund. Det immaterialrättsliga sanktionssystemet i övrigt, vad gäller? Och kan brott mott uppdragsavtalet föranleda skyldighet att utge skadestånd?Inledningsvis ska sägas att det som har manifesterats i det avtal som är ingånget mellan dig och kunden utgör basen för den rättsliga bedömningen i det här avseendet. Och eftersom jag saknar kunskap om dess innehåll bereder detta vissa svårigheter. Men följande kan anföras. Avtalet behöver studeras. Av din ärendebeskrivning och mot bakgrund av de två förlikningsförhandlingar som har hållits står det klart att den avtalade ersättningen är tvistig. Det tyder också på att priset aldrig reglerades till fullo i avtalet, men huruvida så verkligen är fallet är för mig ovisst. I civilrättsligt hänseende kan du i domstol och genom en så kallad fullgörelsetalan yrka (begära) att svaranden (din motpart, kunden) förpliktigas att ersätta den skada som intrånget har inneburit samt att betala för det ursprungliga arbetet (54 § URL). Det kan dock stundtals vara ganska svårt att få full kompensation i den här typen av mål då en rättighetshavare måste kunna bevisa storleken av den påstådda intrångsskadan och precisera denna till ett visst belopp.Många gånger kan därför en förbudstalan vara ett mer vettigt alternativ. På yrkande av upphovsmannen (du) får nämligen en domstol vid vite förbjuda den som vidtar eller medverkar till en åtgärd som innebär intrång eller annan överträdelse av upphovsrätten att fortsätta med åtgärden (53 b § 1 st. URL). I normalfallet förenas förbud med viten, vilket är en form av straffavgift som kan dömas ut om förbudet inte respekteras av den som har träffats av sanktionen. Ytterligare en fördel med en förbudstalan är att varken uppsåt eller oaktsamhet behöver bevisas utan domstolen prövar helt enkelt om det objektivt sett har skett ett upphovsrättsintrång. Förbud vid viten kan även meddelas interimistiskt, det vill säga tillfälligt och fram till dess att processen slutligen har avgjorts. Den sistnämnda företeelsen är enligt min mening ett utomordentligt fördelaktigt alternativ för dig i det här fallet och i dina försöka att kunna snabba på förfarandet ytterligare. Ett interimistiskt beslut förutsätter dock att du kan visa sannolika skäl för att kundens agerande utgör ett intrång i din upphovsrätt och att det skäligen kan befaras att denne genom att fortsätta med intrånget minskar värdet av din ensamrätt till dina alster (53 b § 2 st. URL). Vidare måste du ofta (men inte alltid!) kunna ställa säkerhet för den skada som kan tillfogas din kund ifall det efteråt skulle visa sig att du faktiskt var fel ute (53 b § 4 st. URL). Sammanfattning och ytterligare rådgivningSammantaget kan följande konstateras. Verkshöjden på det ifrågavarande alstret är en första förutsättning för att kunna åberopa några av de sanktioner som finns att tillgå för en skapare vars upphovsrätt har kränkts. Utifrån vad jag i skrivande stund vet om aktuella omständigheterna i ditt ärende är det min uppfattning att ett brott kan vara begånget. Min bedömning är dock att det civilrättsliga sanktionssystemet med möjligheten till såväl skadestånd som en förbudstalan är mer effektivt. Men naturligtvis finns det ingenting som hindrar dig från att driva två processer ifall det finns en önskan om att även kunna utkräva ett straffrättsligt ansvar. Min rekommendation är att du upprättar ett formellt kravbrev i vilket du preciserar ditt anspråk och gör gällande att du även avser att väcka en talan i en tingsrätt om inte skulden omedelbart alternativt inom viss föreskriven tid regleras till fullo. Förslagsvis kontaktar du en jurist för detta. Vår byrå kan bistå dig med författandet av all välbehövlig dokumentation (såsom ett kravbrev, en stämningsansökan och andra dylika handlingar), agera ombud och företräde dig inför och under ytterligare en förlikningsförhandling eller en kommande domstolsprocess. Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar. Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan. Vänligen,

Kan jag använda tryck av klubbemblem på mina produkter?

2020-06-21 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Jag planerar att ta fram olika typer av produkter med tryck för att sälja på via e-handel. Helst vill jag att dessa motiv som jag ska trycka ska vara AIK, Hammarby och Djurgårdens klubbemblem. Då jag med största sannolikhet anar att det inte är lagligt att sälja produkter med dessa tryck på grund av ensamrättigheter vänder jag mig hit.Är det olagligt? Om svaret är ja, finns det något sätt att "ta sig runt" det. Kan jag exempelvis skriva "Allmäna Idrottsklubben" i svartgult (inget emblem) utan göra intrång på deras varumärke? Stort tack på förhand!
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor rörande varumärkesrätt regleras i varumärkeslagen (VML). Ensamrätt till varumärken kan förvärvas på två sätt, genom registrering i varumärkesregistret (1 kap. 6 § VML) och genom inarbetning (1 kap. 7 § VML). Med inarbetning menas att varumärket är känt, inom en betydande del av den krets som varumärket riktar sig till (omsättningskretsen), som en beteckning för de varor eller tjänster som tillhandahålls under varumärket (1 kap. 7 § 2 stycket VML). Ensamrätten innebär att ingen annan än innehavaren av ensamrätten till varumärket utan tillstånd får använda ett tecken för varor eller tjänster i en näringsverksamhet om tecknet: Är identiskt med varumärket och används för samma typ av varor eller tjänster. Är identiskt med eller liknar varumärket och används för samma eller liknande varor eller tjänster vilket skapar en risk för förväxling mellan varorna eller tjänsterna som tillhandahålls. I detta innefattas att användning av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av ensamrätten till varumärket. Är identiskt med eller liknar varumärket som är känt av en betydande del av omsättningskretsen och användningen innebär att man drar otillbörlig fördel av varumärket eller är att användningen av tecknet skadar varumärket. Vilken typ av vara eller tjänst som tillhandahålls är irrelevant i detta fall (1 kap. 10 § VML). Samtliga fotbollsklubbar som du har nämnt har ett registrerat varumärke avseende klubbmärket och innehar alltså ensamrätten att använda detta. Vidare är klubbnamnet och dess färgkombinationer så pass känt bland omsättningskretsen (i detta fall främst fotbollssupportrar, men även andra sporter) att även dessa omfattas av klubbens ensamrätt, inte endast klubbmärket. Du får alltså inte använda klubbarnas emblem på dina produkter. Du kan inte heller ta dig runt ensamrätten genom ditt exempel då du inte har tillstånd att använda klubbarnas namn. Detta gäller oavsett vilka typer av produkter du planerar att sälja.Avseende färgerna så är det inte färgerna i sig som är varumärkesskyddade utan det är färgerna sedda i sitt sammanhang som kan ha detta skydd. Exempelvis klubbarnas färgkombinationer tillsammans med klubbens namn eller märke. Du skulle alltså kunna använda färgkombinationerna på dina produkter, men inte färgerna tillsammans med tecken som liknar klubbarnas emblem. Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss igen!Med vänliga hälsningar,

Upphovsrätt till lagboken

2020-06-19 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej, äger någon upphovsrätten till lagboken. Eller hur kan det vara lagligt av Nordstets Juridik att ge ut den varje år. Kan jag på något lagligt sätt ge ut en lagbok?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Lagar är s.k författningar och omfattas därför inte av någon upphovsrätt (URL 1:9 1st 1p). Med det sagt så omfattas "Sveriges rikes lag" av upphovsrätt, dvs Norstedts har upphovsrätt till just sin lagbok. Du kan därför inte göra en ren kopia av denna utan måste göra vissa justeringar, inte i själva lagarna utan snarare i upplägget, om du vill ge ut din egna lagbok. Exempel på andra "lagböcker" är lagen.nu och Juno, även om dessa är i digital form. Jag hoppas jag lyckats svara på din fråga, om inte får du gärna ställa följdfrågor till oss på Lawline!

Kan jag byta efternamn till ett namn som används som firmanamn av företag i Sverige, om dessa företag lämnar sitt samtycke till att detta sker?

2020-06-17 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej. P g a skilsmässa vill jag byta mitt efternamn till ett nybildat namn. Det finns dock 3 mindre företag i Sverige som har det namnet (plus tillägget CO, AB mm). Jag har skickat ut blankett och bett om samtycke, men ett företag svarade så här: "Vi kan ej samtycka till ett byte av ditt efternamn till – BXXXXXXG. Det är för oss viktigt att behålla företagsnamnet -- BXXXXXXG — ensamt i sitt slag". Är det möjligt att formulera något i stilen, i t ex samtycket, att jag ej har eller någonsin kommer ha för avsikt att använda namnet som näringsidkare, utan enbart som efternamn.
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Frågor om förnamn, efternamn och gårdsnamn regleras i lagen (2016:1013) om personnamn. I lagens 13 § anges att byte till ett nybildat efternamn får ske om samtliga förutsättningar i lagens 14-19 §§ är uppfyllda, eller om det annars finns särskilda skäl för bytet av efternamn. Först och främst behöver du kontrollera att ingen annan privatperson bär det namn som du vill ansöka om - i det fallet är namnet inte nybildat och du behöver då ha samtycke från den - eller de - som för närvarande bär det.I lagens 15 § 1 st 6 p finns den bestämmelse som är av störst intresse för din situation. Enligt denna bestämmelse får man inte byta till ett nybildat efternamn som kan förväxlas med någon annans i Sverige skyddade näringskännetecken (firmanamn) eller varukännetecken (varumärke). Samma information finns att tillgå på Skatteverkets hemsida under relevant underrubrik (jag lägger en länk här). Enligt lagens förarbeten utgör detta skydd "ett utflöde av det firma- och varumärkesrättsliga skyddet i egentlig mening", utan någon vidare detaljerad utveckling av vad detta i praktiken innebär. Enligt lagen framgår inte att detta skydd kan "åsidosättas" om innehavaren av rättigheten (ägaren av varumärket) samtycker till att namnet även används som efternamn. Annorlunda uttryckt: efternamnet kan ju fortfarande förväxlas med firmanamnet/varumärket även om rättighetsinnehavarens samtycke inhämtas. Det framgår inte av lagtexten eller någon tillgänglig praxis att ett samtycke åsidosätter risken för förväxling. I andra frågor rörande firmanamn och varumärken kan dock rättighetsinnehavaren samtycka till att rättigheten används för andra ändamål, så enligt min mening borde lagen inte utgöra något hinder i denna situation (förutsatt att du faktiskt får samtycke från företagen). Jag vill dock poängtera att jag inte är helt säker på den här punkten, eftersom lagen inte omnämner samtycke specifikt och det inte finns någon vägledande praxis på området.Så för att besvara din fråga - kan ett samtycke utformas på det sätt du beskriver i din fråga (i den mån ett samtycke är giltigt i frågan)? Ja, krasst sett kan du och företaget komma överens om, i princip, vad som helst er två emellan. Detta sker alltså inom ramen för en överenskommelse (eller ett avtal, rätt och slätt) där företaget kan ställa upp villkor för användandet av varumärket/firmanamnet och rättsföljder av att dessa villkor inte följs. Företaget kan exempelvis villkora att du inte på något sätt använder efternamnet i näringsverksamhet, och att du åläggs att upphöra med användandet samt betala skadestånd i det fall du bryter mot villkoret.En central fråga i din situation är alltså enligt min mening om företaget med giltig verkan kan samtycka till att dess skyddade firmanamn eller varumärke används som efternamn, eller om lagen sätter stopp för detta p.g.a. att det inte framgår av dess ordalydelse att samtycken är giltiga. Jag tror att företaget kan lämna ett giltigt samtycke - regeln finns ju till för att ge skydd till de rättigheter som innehavarna har enligt varumärkeslagen och lagen om företagsnamn - men jag är som sagt inte helt säker på den saken eftersom det inte framgår någonstans att så är fallet. Det är till syvende och sist upp till Skatteverket att råda klarhet i frågan i sin handläggning (jag rekommenderar att du i detta skede bifogar företagens samtycke till dina ansökningshandlingar). Om det är så att rättighetsinnehavaren samtycke är giltigt så ser jag inga problem med att denne ställer upp villkor för samtycke till användandet av rättigheten och rättsföljder (t.ex. skadestånd) av att villkoren inte följs (som givetvis är upp till dig att acceptera eller inte; det är ju trots allt en överenskommelse). Detta görs lämpligen i själva samtycket, men kan även göras i ett separat avtal som refererar till samtyckesdokumentet. Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga! Du har även beställt 30 minuters uppföljning per telefon. Jag kommer därför att ringa dig på torsdag (18/6) kl 10:30. Om denna tid inte passar dig ber jag dig att höra av dig till mig på lucas.cyren@lawline.se så bestämmer en ny tid.

Kan jag sälja min egna bok utan att publicera den hos ett bolag?

2020-06-23 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Om jag skriver en bok, och trycker upp den själv. Kan jag sälja den för en liten summa till bekanta och vänner, utan att publicera den hos något bolag? Eller måste jag publicera den för att kunna sälja den till bekanta? Hur ligger det till med lagen där?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor rörande rättigheter kopplade till litterära verk, såsom böcker, regleras i upphovsrättslagen (URL). Om du självständigt skriver en bok som är originell (alltså att det är din egen intellektuella skapelse) så är det du som har upphovsrätten till boken (1 § URL). Detta innebär att du har ensamrätt att förfoga över boken genom att framställa exemplar av den och göra den tillgänglig för allmänheten (2 § URL). Alltså skulle du kunna sälja boken till vem du vill utan att behöva publicera den hos ett bolag. Det är din skapelse och enligt lagen har du rätt att förfoga över den som du vill. Upphovsrätten innebär även att du generellt sett kan hindra andra från att framställa exemplar eller göra boken tillgänglig för allmänheten (2 § URL). Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss igen!Med vänliga hälsningar,

Skydda designade produkter

2020-06-19 i Immaterialrätt
FRÅGA |Jag funderar på att starta ett företag som ska designa och sälja varor i keramik. När det gäller produktionen av varorna dock tänkte jag höra mig omkring bland diverse forum. För att den eventuella producenten (som inte behöver vara en professionell fabrik utan kan vara någon som gör keramik som hobby) ska kunna avgöra om varan är något keramikern kan skapa måste denna se en skiss och ta del av tankarna bakom allting.Fråga: Kan jag på något sätt skydda affärsidén och varorna som jag tänker skapa? Kan jag visa skisser utan att andra som inte tar jobbet tar affärsidén?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Självaste affärsidén - att designa och sälja varor i keramik går inte att skydda. Däremot kan du skydda just dina designer/varor. Om de varor du designar är tillräckligt originella och särpräglade så får du upphovsrätt till dem (URL 1§). Detta krav på s.k verkshöjd är lågt ställt varför dina verk förmodligen kommer uppfylla det så länge du inte kopierar eller gör små justeringar av någon annans verk. Att du har upphovsrätten innebär att du har en ensamrätt att framställa exemplar av verket, oavsett vilken form. Du har även en ensamrätt att göra verket tillgängligt för allmänheten, t.ex genom att sälja det (URL 2§ 1-3st). Därför skulle det vara olagligt för de du kontaktar att använda dina ritningar. Skulle dessa personer göra ett intrång i din upphovsrätt - t.ex genom att framställa exemplar utifrån dina ritningar - har du rätt till ersättning (URL 54§ 1-2st). Upphovsrätt är inte något du behöver registrera eller liknande, den uppstår automatiskt så fort du skapat ett verk. Med det sagt är det förmodligen smart att på något sätt kunna bevisa att det är du som skapat verket. Mitt råd är därför att dokumentera designprocessen relativt noga samt att skicka designer över mejl så att du kan bevisa att det var du som visade designen för dessa personer. Jag hoppas detta svarat på din fråga. Annars är du varm välkommen att ställa ytterligare frågor till oss på Lawline.

Upphovsrätt och att inkludera TV-spelsfigur i tavlor

2020-06-17 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Jag målar tavlor på fritiden och skulle vilja måla tv-spelas figurer som inslag i vissa tavlor. Är det olagligt ifall jag skulle vilja sälja tavlan sen? Är det samma ifall jag väljer att sälja prints/posters av tavlan?
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om det är olagligt att dels sälja prints av tavlor av existerande konstverk samt tavlor/prints där du har inslag av TV-spelsfigurer i vissa. Vad innebär att ett verk skyddas av upphovsrätt?Ett konstnärligt verk, exempelvis en TV-spelsfigur skyddas av upphovsrätt (1 § Upphovsrättslagen). För att ett verk ska skyddas av upphovsrätt krävs ingen registrering eller liknande, men det krävs att verket uppnår verkshöjd. Med verkshöjd menas att verket måste ha viss särprägel/originalitet. En TV- spelsfigur har sannolikt verkshöjd. Det som det innebär att ha upphovsrättsligt skydd till ett verk är att upphovsrättsmannen har uteslutande rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten, i ursprungligt eller ändrat skick (2 § Upphovsrättslagen). Vad som menas med att göra ett verk tillgängligt för allmänheten är bland annat när exemplar av verket bjuds ut till försäljning (2 § 3 stycket 4 punkten Upphovsrättslagen). Hur stort skyddsomfång ett upphovsrättsligt verk har anses bero på hur originellt det är. Om originaliteten av verket är stort blir också skyddsomfånget stort. En TV-spelsfigur som exempelvis Super Mario har sannolikt ett stort skyddsomfång. Det som blir avgörande för om en efterbildning av ett verk, dvs. att någon exempelvis målar en tavla med TV-spelsfiguren omfattas av upphovsrätten för originalverket är om bearbetningen i sig anses så originell att det blivit ett eget verk eller inte. I rättsfall menar domstolen att en bearbetning ofta känns igen genom att den lämnar originalverkets individualitet oförändrad och endast låter den framstå i ny gestalt. De väsentliga dragen i originalverket behålls (NJA 2017 s. 75). Sammantaget blir det svårt att uppnå verkshöjd om originalverket har en stor originalitet och därmed ett stort skyddsomfång. Sådana verk anses mer skyddsvärda.Omfattas målande av TV-spelsfigur/att sälja prints av konstverk av upphovsrätt?Om du säljer prints på tavlan begår du ett upphovsrättsintrång, förutsatt att tavlan är upphovsrättsligt skyddat och förutsatt att du inte har konstnärens samtycke (53 § Upphovsrättslagen). Om du inte har det utgör det en otillåten exemplarframställning att göra verket tillgängligt för allmänheten (2 § Upphovsrättslagen)Om du skapar en tavla med TV-spelsfiguren inmålad kan det vara så att du gör ett upphovsrättsintrång. Bedömningen beror på hur lika man uppfattar att det ursprungliga verket (TV- spelsfiguren) och bearbetningen/efterbildningen (din tavla) är. Om de är så pass lika att det anses som "samma verk" har du gjort ett upphovsrättsintrång om du säljer tavlan vidare, genom att du gjort en otillåten exemplarframställning. Om du däremot med hjälp av figuren skapar något nytt och självständigt kan det vara så att tavlan utgör ett nytt verk och då är det tillåtet att sälja den. Nämnas bör att det inte är otillåtet att ha tavlan hemma för privat bruk, då en inskränkning i upphovsrättsskyddet är undantaget för privatframställning (12 § Upphovsrättslagen). Du kan alltså utan problem framställa "ett eller några få exemplar" av verket så länge du inte bjuder ut dem till försäljning. Vad händer om du gör dig skyldig till upphovsrättsintrång?Om du bjuder ut till försäljning ett verk som anses utgöra "samma verk" som originalet, gör du ett upphovsrättsintrång om det sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet (53 § Upphovsrättslagen). Detta kan leda till böter eller fängelse i högst två år. Vad gäller detta i ditt fall?Jag tolkar det som att du har andra saker med i dina tavlor och inte enbart har målat TV- spelsfiguren. Skulle figuren utgöra en stor del av tavlorna, kommer dina tavlor sannolikt inte anses uppnått den verkshöjd som krävs för att det ska anses vara ett eget verk. Det du målar kommer i sådana fall att utgöra "samma verk" som det ursprungliga verket och du kommer genom att bjuda ut den till försäljning göra ett upphovsrättsintrång. Vad som händer om figuren bara är en del av tavlan är svårt för mig att svara på. Bedömningen beror på hur originell själva TV-spelsfiguren är, vilket i sig avgör hur omfattande skyddet för verket blir. Det beror också på hur avgörande figuren är för dina tavlor och om du i dina tavlor uppnår den originalitet som krävs för att de ska anses som nya verk. Vänligen,

Får man sälja t-shirts med ett företags logga?

2020-06-14 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Jag och en vän har diskuterat sälja plagg i egen e-handelsbutik, vi undrar dock om man får trycka eget tryck och använda deras logo helt fritt. Exempel:Vi köper vita t-shirts och trycker på AIK logo eller annat företags logo. Får vi sälja dessa då eller behöver vi få det godkänt att använda en välkänd logotyp? Mvh
Liv Stålhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Ett företags logga är vanligtvis varumärkesskyddat. Detta innebär att det företag som har varumärkesskyddat sin logga har ensamrätt att använda varumärket i alla form av näringsverksamhet (1 kapitlet 10 § stycke 2 varumärkeslagen). Du och din vän kommer därmed inkräkta på företagets ensamrätt om ni säljer t-shirts med deras logga. För att ni ska kunna använda deras logga utan att göra er skyldiga till skadestånd eller dylikt krävs tillstånd från företaget vars logga ni vill trycka upp på kläderna (1 kapitlet 10 § stycke 1 varumärkeslagen). Med tillstånd föreligger alltså inga problem, men utan tillstånd kan ni inte sälja tröjor med en varumärkesskyddad logotyp. Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,