Vad gäller vid försäljning av tavlor med kända varumärken?

2021-02-01 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej, jag funderar på att starta mitt egna företag där jag ska göra tavlor och skyltar osv. Jag har bland annat tänkt att jag ska göra tavlor med kända märken som Chanel och Gucci och liknande. Med tanke på att jag inte har kopierat någon specifik sak som tillverkas av de märkena och att tavlorna är skapade av mig så undrar jag om det är olagligt för mig att sälja dem?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vilka rättsliga bestämmelser är tillämpliga?Din fråga gäller huruvida du kan göra dig skyldig till immaterialrättsligt intrång genom att använda de kända varumärkena på dina tavlor för att sedan sälja dessa. Regler angående varumärke finns i varumärkeslagen (VmL). Är varumärkena skyddade? Varumärkesskydd innebär en ensamrätt till ett varumärket och kan uppkomma antingen via registrering eller via inarbetning (1 kap. 6-7 §§ VmL). De kända varumärkena som du nämner, Chanel och Gucci, är troligtvis registrerade eller i vart fall inarbetade vilket gör att de är varumärkesskyddade. Ensamrätten medför att ingen förutom innehavaren utan dennes tillstånd får använda varumärket eller ett förväxlingsbart varumärke på sina varor i sin näringsverksamhet (1 kap. 10 § VmL). Skyddet hindrar även användningen av varumärket som kan anses dra otillbörlig fördel av varumärkets anseende, s.k renommee snyltning, eller skada varumärkets anseende. Är det olagligt att sälja tavlorna?Rent generellt gäller skyddet även varor av liknande slag och därför kan du göra dig skyldig till varumärkesrättsligt intrång även om du inte kopierat någon specifik sak som tillverkas av de märkena. Det bör tilläggas att det finns ett särskilt starkt skydd för kända varumärken. Om du säljer tavlorna med skyddade varumärken utan varumärkesinnehavarens godkännande kan du göra dig skyldig till varumärkesintrång vilket är straffbart (8 kap. 1 § VmL). Detta medför att skadestånd kan bli aktuellt men även fängelse och böter. SammanfattningVarumärkena du nämner är med stor sannolikhet varumärkesskyddade och om du säljer tavlorna kan du göra dig skyldig till varumärkesintrång vilket är straffbart. Hoppas att du fick svar på din fråga och behöver du vidare hjälp med ditt ärende råder jag dig att kontakta vår juristbyrå för tidsbokning. Med vänliga hälsningar,

​Finns det förslag på att minska internetanvändningen för privat personer i framtiden?​

2021-01-30 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Finns det förslag på att minska internetanvändningen för privat personer i framtiden?
Maryam Naqqar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Såsom det ser ut just nu så finns det inga motioner (motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen). Däremot tror jag inte att det kommer att bli aktuellt i framtiden då internetanvändningen har blivit en stor del av individers liv, både arbetsmässigt och privat. Att ett sådant förslag om att minska internetanvändningen, hade fått många individer att rasa, därför tror jag personligen inte att ett sådant förslag kan komma att bli aktuell. Hälsningar,

När har ett verk uppnått verkshöjd?

2021-01-28 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Jag är konstnär och har en särpräglad stil och målar endast lokala motiv. Nu har det dykt upp en person på Instagram som näst intill kopierat två av mina tavlor. Är ju en svår bedömningsfråga och känner därför behov av lite rådgivning.
Isabelle Engström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du som har skapat ett konstnärligt verk har upphovsrätt till det verket (1 § upphovsrättslagen). Du har därmed uteslutande rätt att förfoga över verket genom att till exempel framställa exemplar av verket och göra det tillgängligt för allmänheten (2 § upphovsrättslagen). Dessa brukar betecknas de ekonomiska rättigheterna av verket. Vad som menas med tillgänglig för allmänheten kan avse 4 olika fall. 1. Överföring till allmänheten. Detta kan till exempel vara genom internet. 2. Offentligt framförande, med eller utan hjälp av ett tekniskt hjälpmedel. Det är ett framförande för en närvarande publik. 3. Exemplar av verket visas offentligt. Kan till exempel handla om en konstutställning. 4. Det sista fallet är när exemplar av verket bjuds ut till försäljning. (2 § upphovsrättslagen).Om exemplar av verk görs tillgänglig för allmänheten på något av dessa sätt ska upphovsmannen anges, det vill säga du själv (3 § upphovsrättslagen). Detta brukar kallas de ideella rättigheterna. Med detta sagt är det du som upphovsman både de ekonomiska rättigheterna och de ideella rättigheterna. Ingen får använda dina konstnärliga verk utan din tillåtelse. Personen som gjort egna verk utifrån dina kan anses som en omarbetning av ett verk. En sådan omarbetning av verket kan ge upphovsrättsligt skydd för den personen, men det måste då vara fråga om ett individuellt andligt skapande. Verket ska med andra ord uppnå verkshöjd för att kunna ses som ett nytt verk. För att uppnå verkshöjd ska det anses som nytt och självständigt och skapats i fri anslutning till det ursprungliga verket. I sådana fall kan det nya verket ge upphovsrättsligt skydd i sig (4 § upphovsrättslagen). Däremot beskriver du i din fråga att detta näst intill är kopior av dina egna verk. En rak kopia kan inte anses som en omarbetning av ett verk. Det kan inte uppnå verkshöjd. Detta är därmed inte tillåtet då det är du som upphovsman som har rätt till dina egna verk. Sammanfattningsvis anses du som upphovsman till dina verk, och innehar därmed de ekonomiska och ideella rättigheterna. En omarbetning av ett verk kan ge eget upphovsrättsligt skydd i sig om det uppnår verkshöjd. En kopia av ett verk kan inte anses uppnå verkshöjd och är därmed inte tillåtet. Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Mönstersskydd vid anställning

2021-01-26 i Immaterialrätt
FRÅGA |För 15 år sedan var jag halvtidsanställd som designer på ett tapetföretag. Jag hade innan min anställning skapat ett mönster som jag då jag var anställd lät tapetföretaget trycka. Ett par år efteråt slutade jag min anställning där, och några år efter jag slutat såldes tapetföretaget till nya ägare. Dom nya ägarna har under alla år använt mönstret i sina kollektioner, och mönstret är numera en klassiker. Vad har jag för rätt till ekonomisk ersättning? Har jag rätt att använda mitt mönster själv? Det finns inga avtal eller anställningsavtal, och jag har aldrig sålt mitt mönster till tapetföretaget.
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du vill veta när mönsterskydd inträder om man är anställd hos ett företag. Vi vänder oss till mönstersskyddslagen (MSL) för att finna svar. 5 § MSLSt. 1Mönsterrätt innebär, med de undantag som anges i 7-7 b §§, att ingen får utnyttja mönstret utan samtycke av den som är innehavare av mönsterrätten (mönsterhavaren). Förbudet mot utnyttjande omfattar särskilt att tillverka, bjuda ut, marknadsföra, införa till eller utföra från Sverige eller använda en produkt som mönstret ingår i eller används på eller att lagerhålla en sådan produkt för ändamål som nu sagts.St. 2 Mönsterrätten omfattar varje annat mönster som inte gör ett annat helhetsintryck på en kunnig användare än det registrerade mönstret (skyddsomfång). Vid prövning av mönsterrättens skyddsomfång skall hänsyn tas till det variationsutrymme som funnits för formgivaren vid framtagandet av mönstret.St. 1 - ingen får utnyttja mönstret utan samtycke av den som är innehavare av mönsterrättenstår lagen ovan exakt vad som är förbudet.St. 2 – skyddsomfångEnsamrätten ger mönsterhavaren befogenhet att inskrida endast mot sådana utnyttjanden som faller inom det sk skyddsomfånget; ensamrätten "omfattar varje annat mönster som inte gör ett annat helhetsintryck på en kunnig användare än det registrerade mönstret" s 241MSL 24 § - TidsbegränsningGäller för en period om fem år, som kan förnyas för ytterligare fem år. Den längsta möjligaskyddsperioden är 25 år. För reservdelar är det max 15 år, enligt st. 2.Genom 1 a § MSL à Inget hindrar att en AG kan ha rätt till sina anställdas mönster också när inget uttryckligt avtal om detta har slutits. Inte minst när det gäller särskilt anställda formgivare ligger det nära till hands att i själva anställningsavtalet tolka in en rätt för AG att utan särskilt medgivande av den anställde och normalt utan annan ersättning än den som inryms i dennes löneförmåner tillgodogöra sig resultaten av den anställdes mönsterskapande verksamhet.I vissa fall kan omständigheterna vara så att AT på grund av anställningsförhållandet harrätt att omedelbart inträda i AT:s rätt, men endast under förutsättningen att AG utgersärskild ersättning. Var dock försiktig mer analogier från lagstiftning om AT uppfinningar.Sammanfattning - Sammanfattningsvis går det därför att konstatera att om det går att tolka in att det i din tidigare tjänst fanns en rätt för företaget (Arbetsgivare = AG) att använda mönstret så har du därför ingen rätt till ersättning. Kan man inte tolka in detta i anställningen, så ska du ha ensamrätt till mönstret. Det krävs dock att man ansöker om mönsterskydd för att kunna få ett skydd, som förlängs 5 år i taget. Om du därmed inte har ansökt om mönsterskydd hos patentverket återfinns det inget skydd för dig dessvärre. För en utförligare rättsutredning bör du ta kontakt med våra jurister här på lawline.Hoppas det var svar på ding fråga!

Resell-rights till E-böcker. Licensavtal inom upphovsrätt.

2021-01-31 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej,Får jag som företagare sälja e-böcker på min hemsida om jag har resell rights?
Vilhelm Oxhammar |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline. Eftersom att din fråga är rätt kort och jag inte har några omständigheter kommer jag att behöva tolka din fråga och göra vissa antaganden. Ifall att du behöver mer ingående hjälp skulle jag troligen behöva titta på det specifika avtalet som du har med rättighetshavaren. Jag har förstått det som att du undrar ifall att du får sälja e-böcker på din hemsida om du har ett avtal med rättighetshavaren om att du har rätt att sälja böckerna. Jag gör antagandet att du har ett sådant avtal med den som äger rätten till själva böckerna. Utgångspunkten är att den som äger rättigheten bestämmer över denOfta är böcker skyddade såsom litterära verk enl. Upphovsrättslagen. Om ett verk är skyddat enl. URL gäller att den som är upphovsrättshavare har ensamrätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av verket samt göra det tillgängligt för allmänheten (URL 2 §). Detta innebär bl.a. att den som äger rätt till verket är den som också som utgångspunkt får sälja verket, och ingen annan. Rätten kan överlåtas eller upplåtas genom ett s.k. licensavtalDen ensamrätt som jag beskrivit ovan kan dock av rättighetshavaren överlåtas till annan eller upplåtas till annan (27 § URL). Detta innebär att om rättighetshavaren vill, kan denne medge annan att t.ex. framställa exemplar av det eller sprida exemplar av verket. Ett sådant avtal kan innefatta precis en sådan klausul som du nu nämner, om Resell Rights. Denna klausul innebär att du kan sälja den specifika produkten som du blivit tillhandahållen vidare. Du har alltså rätt att ta de produkter som du fått av rättighetshavaren och sälja dem vidare. Om ditt avtal grundas på en resell-right, d.v.s. en rätt att sälja produkten vidare, har du givetvis också rätt att göra detta. Rätten låter dig inte sälja vidare i en annan form än vad avtalet omfattar.Den rätt som jag beskrivit ovan går givetvis inte oinskränkt. Om ej annat avtalats, äger den till vilken upphovsrätt överlåtits icke ändra verket samt ej heller överlåta rätten vidare enl. 28 § URL. Med denna bestämmelse hindras du därav att ändra form på verket om detta inte stipuleras i avtalet. På så sätt kan du bl.a. inte ändra formen på verket från en fysisk bok till en e-bok, eller tvärtom, utan att göra ett intrång. Detta innebär att om din resell-right avser just en fysisk bok, har du inte rätt att sälja den som E-bok. Om du däremot har rätt att sälja E-böckerna vidare, får du också göra detta enl. den beskrivna huvudregeln i 27 § URL. SlutsatsDet finns en hel drös med hemsidor vilka säljer e-böcker med resell rights, vilka du kan sälja vidare på din egna hemsida. Det är inte en helt ovanlig affärsform, och förutsatt att du håller dig inom de ramar som ställs upp i köpeavtalet mellan dig och den som ger dig resell-right till en bok kommer du att kunna sälja böckerna på din hemsida. Med andra ord – Så länge du inte tänkt köpa böcker fysiskt och sälja dem vidare som e-böcker och i övrigt ser till att hålla dig till vad som sägs i avtalet, är det troligtvis lugnt att du säljer på hemsidan. Jag vill dock säga att eftersom att jag inte har tillgång till de specifika regleringarna i ert avtal förbehåller jag mig rätten att annat kan gälla beroende på vad som står i licensen. Om du behöver mer hjälp är du alltid välkommen att återkomma till mig eller mina kollegor här på Lawline.

Får jag framställa exemplar av ett verk som jag redan har sålt?

2021-01-29 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Jag jobbar som konstnär och gör tavlor som säljs både i Sverige och utomlands. Jag undrar om jag har rättigheterna att göra print (för försäljning) på konstverk som jag har sålt? Ett exempel är ett självporträtt som såldes till en privat samlare i USA och nu tittar jag på att göra print av detta för att sälja dessa. Hur ser lagstiftningen ut kring "egna", egenproducerade konstverk, och reproduktion av dessa (osålda/sålda).Stort tack,
Johannes Ljusteräng |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om upphovsrätt finns i upphovsrättslagen (URL). Enligt 1 § URL får den som skapat ett konstnärligt verk, exempelvis ett konstverk, upphovsrätt till det. Upphovsrätten ger en ensamrätt till verket, vilket innebär att endast du har rätt att framställa exemplar av verket, överföra, framföra, visa och bjuda ut det till försäljning etc. till allmänheten eller offentligt, 2 § URL. Ensamrätten innebär med andra ord att det endast är du som får framställa ett exemplar av verket.När ett exemplar av ett verk har sålts till annan, får exemplaret dock spridas vidare av den som köpt verket, 19 § URL. Detta innebär dock inte att rätten att framställa nya exemplar begränsas. Du har därför rätt att framställa nya exemplar av ditt verk. Bara för att du sålt ett exemplar av ditt verk, innebär det alltså inte att du inte får framställa nya exemplar av verket.Slutsatsen är därmed att du har rätt att göra print av konstverk som du redan har sålt. Att du redan har sålt konstverket spelar ingen roll, eftersom du fortfarande har ensamrätt till verket.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Är det tillåtet att dela en urklippt tidningsartikel i en sluten grupp?

2021-01-27 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej, är det tillåtet att dela en urklippt tidningsartikel med en sluten grupp typ förening.Isåfall påverkas detta om artikeln är fotad och gruppen är på facebook.
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Mitt korta svar på din fråga är att det generellt sett inte är tillåtet pga upphovsrättsskyddet. UpphovsrättUpphovsrätt föreligger för litterära och konstnärliga verk (1 kap 1 § Upphovsrättslagen, URL). Upphovsrätten innebär att man själv har uteslutande rätt att använda sitt verk, genom att exempelvis publicera, göra det tillgängligt för allmänheten, bearbeta, m.m. (1 kap 2 § URL) Alltså kan man inte hur som helst dela en artikel, oavsett om det sker genom att artikeln är fotad och delningen sker i en sluten facebookgrupp. När får man dela ett upphovsrättsskyddat verk?Det finns däremot undantag. Är exempelvis ett verk redan offentliggjort, så som en tidningsartikel ofta är, kan man dela den i mindre omfång för privatbruk under vissa begränsningar (2 kap 12 § URL). Alltså kan man dela begränsade delar av artikeln, förutsatt att det är för privat bruk. Det går även bra att hänvisa till artikeln, eller citera ur artikeln (2 kap. 22 § URL). För att kunna göra detta ska det framgå vem upphovsmannan är (1 kap. 3 § URL). Detta är oftast författaren till artikeln alternativt redaktionen. Sammanfattningsvis, är delningen för ett privat bruk kan det gå bra att dela en del av artikeln. Med vänliga hälsningar,

Sälja saker med kända designermärken på

2021-01-21 i Immaterialrätt
FRÅGA |hejär det olagligt att sälja material med kända designer märken på.t.ex. en kudde där det är tryckt gucci på eller en filt med versace loga osv.tacksam för svar
Frida Fahlgren |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Guccis och Versaces logotyper är varumärken. Regleringen för användningen av varumärken hittas i varumärkeslagen (VML). Varumärkesskydd kan uppstå på två olika sätt, via registrering (1 kap. 6 § VML) eller via inarbetning (1 kap. 7 § VML). Inarbetade varumärken i Sverige är varumärken som är kända av en betydande del av Sveriges befolkning. Gucci och Versace är exempel på märken som är väl inarbetade och som därför är varumärkesskyddade. Varumärkesskyddet kallas ensamrätt och innebär att ingen annan är innehavaren till varumärket får använda logotypen i sin näringsverksamhet (1 kap. 10 § VML). Generellt gäller skyddet för varor av liknande slag. Man skulle kunna argumentera för att en kudde eller filt inte klassas som "varor av liknande slag" eftersom Gucci och Versace främst är inriktade på mode. Dock finns ett extra starkt skydd för märken som är mycket välkända inom landet som gäller även om användningen avser varor av annat slag (1 kap. 10 § 1 st. 3 p. VML). Det skyddet hindrar användningen av varumärket som kan anses dra otillbörlig fördel av varumärkets anseende (s.k. renomeésnyltning) eller skada varumärkets anseende. Eftersom Gucci och Versace är mycket välkända omfattas de av det utökade skyddet. Att bryta mot dessa regler klassas som varumärkesintrång och är straffbart (8 kap. 1 § VML). Ett undantag är om man fått tillstånd från varumärkesinnehavaren att använda varumärket (1 kap. 10 § 1 st. VML). Sammanfattningsvis är det alltså inte tillåtet att sälja varor med kända logotyper på utan tillstånd. Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen! Vänliga hälsningar,