Har man rätt att marknadsföra produkter utan att ange mer information?

2020-07-16 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej Lawline. Jag och några kompisar har diskuterat om marknadsföring av eget företag. Situationen lyder som följer: Ponera att jag driver ett företag som producerar gymprodukter- i form av proteinpulver, gym-kläder osv. Jag gör samtidigt videos om just gym på Youtube inför en hyfsad stor publik. Jag marknadsför mitt företag i mina videor under ungefär ett års tid, utan att låta följarna veta att jag är ägaren till företaget. Alltså, jag flikar in i mina videos med någon god kommentar om företaget i fråga och har på mig kläder med företagets logga. Efter ett år går jag ut i en video och berättar att jag är ägaren för företaget. Är detta olaglig marknadsföring, är jag skyldig i detta fallet att berätta att företaget är mitt? Hoppas jag gjort mig tydlig!
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill marknadsföra din produkt i ett år utan att ange att det är reklam för ditt företag. Vid marknadsföring tillämpas marknadsföringslagen (MFL). Lagen anger strikta krav på reklamidentifiering, vilket innebär att marknadsföring av en produkt tydligt ska framstå som reklam och inte som en del av något annat. Man utgår utifrån att om en normalt upplyst person uppfattar marknadsföringen som reklam så ska denna tydligt anges.Det finns även krav på att det i marknadsföringen tydligt ska stå vem som är ansvarig för den så att personer enkelt vet vilket företag de ska vända sig till för exempelvis frågor.Om ett företag bryter mot dessa angivna strikta bestämmelser kan påföljden bli att marknadsföringen anses som vilseledande och därmed som att bryta mot lagen. Sammanfattningsvis är du därmed skyldig att ange att det är reklam i dina videor samt att det är ditt företag som står bakom denna marknadsföring. Hoppas att svaret var till hjälp!

Marknadsföra mobilskal med färger från fotbollslag?

2020-07-14 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Är det okej att marknadsföra en produkt som är inspirerad av ett allsvenskt fotbollslag? Produkten innehåller inga logor eller sponsor utan är bara färg. Så frågan är alltså om jag får marknadsföra mina skal som är inspirerade av allsvenska fotbolls lag.
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Situationen regleras i varumärkeslagen (VML). Ett varumärke föreligger om ett tecken av något slag kan särskilja en vara/tjänst i en näringsverksamhet från dem i en annan (VML 1:4-5). Färger kan utgöra ett varumärke för en viss organisation. Dock gäller varumärket för en specifik vara/tjänst. T.ex har Löfbergs Lila varumärkesrätt till sin lila färg men endast för kaffeprodukter. Man kan alltså använda den lila färgen för att sälja dammsugare. Samma sak gäller för fotbollslag och deras färger. Notera dock att du kan göra intrång om varumärket är känt bland en betydande del av landet om din användning (1) drar otillbörlig fördel av varumärket, (2) skadar varumärkets renommé eller (3) skadar varumärkets särskiljningsförmåga (VML 1:10 1st 3p). Det finns en risk att din användning skulle uppfylla detta krav men då måste det vara ett så pass känt varumärke att endast färgerna gör att man förknippar din produkt med det - om så är fallet eller inte kan jag inte säga med säkerhet. Jag vill även poängtera att varumärkesrätt generellt sätt är väldigt ekonomiskt styrt. Finns det inte något ekonomiskt intresse för den med varumärkesrätten att agera mot någon, lär denne inte göra det. Det är såklart bara något som gäller generellt och jag kan inte säga hur ett fotbollslag skulle agera. Det hela kokar alltså ned i en bedömningsfråga utan ett klart svar där du tvingas göra en riskbedömning. Vad jag rekommenderar är dock att du kontaktar de lag vars färger du vill använda och ber om godkännande. På så sätt undviker du den juridiska osäkerheten. Jag hoppas mitt svar har hjälpt dig något. Dessvärre är varumärkesrätt en av de områden där det sällan finns klara svar. Har du följdfrågor är du varmt välkommen att ställa dessa till oss på Lawline.

Upphovsrättsintrång/varumärkesintrång när man bedriver hobbyverksamhet

2020-07-06 i Immaterialrätt
FRÅGA |HejVi gjuter små figurer i betong och målar dem och säljer.1. Kan vi bryta emot upphovsrätt om vi gör en form av en figur som vi köper, tex en vette som vi hittar på nätet, på loppis osv, vi gjuter av den, målar avgjutningen och säljer alstret?2. Om vi målar en sådan vette som jag nämner i tex ett hockeylags färger, med deras logga, och säljer till fans är det varumärkesintrång?Vi påstår inte i något fall att vi har gjort figuren i original. Vi påstår inte heller att vi skulle vara knutna till hockeylaget och säljer å deras vägnar. Detta är en hobbyverksamhet som inte genererar några större summor, endast några tusen per år. Men det kanske anses vara kommersiellt?MVH
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor. Svaret på din första fråga regleras i upphovsrättslagen (URL) och svaret på din andra i varumärkeslagen (VML). Jag svarar på dem i tur och ordning. 1. Intrång i upphovsrätten? En upphovsrätt uppstår när någon skapar ett verk som uppnår s.k "verkshöjd". Med verkshöjd menas att verket har en viss självständighet och originalitet - dvs att det skapats medvetet och ger uttryck för skaparens kreativitet. Det är ett lågt ställt krav, varför de flesta saker som folk skapar utgör upphovsrättsskyddade verk. Man behöver inte heller registrera upphovsrätten på utan den uppstår automatiskt när verket skapas och det är skaparen som äger upphovsrätten (URL 1§). Förmodligen omfattas väldigt många figurer man hittar online eller på loppis av upphovsrätt. Eftersom man inte behöver registrera upphovsrätten är det dock svårt för ett att ta reda på om så är fallet. Därför kan det vara smart att utgå från att figurerna ni hittar omfattas. Upphovsrätten är ett rätt långtgående skydd. Den innebär en ensamrätt att framställa exemplar - oavsett form och även om man justerar små detaljer - samt att sprida verket/exemplar till allmänheten, t.ex genom försäljning (URL 2§). Det finns undantag från detta men inget som är relevant i ert fall dessvärre. Gör man intrång i någons upphovsrätt är man skyldig att betala skälig ersättning. Vad som är skälig ersättning bedöms från bransch till bransch och påverkas av vilket verk ni använt (54§ 1st). Om ni intrånget skedde på grund av oaktsamhet eller avsiktligt så ska ytterligare ersättning betalas, t.ex för utebliven vinst eller vinst som ni har gjort (URL 54§ 2st). Skedde intrånget av grov vårdslöshet eller avsiktligt kan ni även få böter/fängelse, där böter är vanligare. Eftersom ni säljer verken så ställs ett högre krav på aktsamhet, varför grov oaktsamhet kanske skulle anses föreligga ifall ni inte gör någon research kring om den aktuella figuren omfattas av upphovsrätt (URL 53§). Alltså finns det risk för att ni skulle göra intrång i upphovsrätten om ni kopierar figurer ni hittat på nätet/loppis. I bästa fall kan ni hitta upphovsmannen genom att se om det finns något namn eller så på figuren. Då kan ni självklart be om lov om att få använda den. Sedan vill jag poängtera att om ni hittar en figur på en loppis och ni inte kan hitta vem som gjort den så lär det inte bli några problem i praktiken. Upphovsrätten bygger främst på ekonomiska intressen och det är sällan värt för någon att inleda rättsprocesser när en hobbyverksamhet gör intrång i upphovsrätten - att driva den processen kostar mer än vad upphovsmannen tjänar på det. Med det sagt finns det alltid en risk. 2. Varumärkesintrång Ett varumärke föreligger om ett tecken av något slag kan särskilja en varor/tjänster i näringsverksamhet från dem i en annan - i ert fall ett hockeylag från ett annat (VML 1:4-5). Loggor till organisationer kan alltså utgöra varumärken. Oftast är dessa registrerade hos Patent- och registreringsverket men eftersom de är såpass inarbetade i landet så utgör detta inte något krav (VML 1:6-7). Ni kan alltså utgå från att alla större organisationer har varumärkesskydd för sina loggor. För att ett varumärkesintrång ska föreligga finns två krav. Det första är att användandet av märket ska ske i näringsverksamhet - dvs en verksamhet med ett vinstsyfte (VML 1:10). En större hobbyverksamhet skulle kunna klassas som näringsverksamhet men det omvända är också möjligt. Jag kan alltså inte med säkerhet säga om er verksamhet uppfyller detta krav. Det andra kravet är att användningen ska innebära skada på någon av varumärkets funktioner. Den viktigaste funktionen med ett varumärke anses vara att konsumenten ska veta produktens ursprung - dvs vem som står bakom den - om ni är tydliga med att ni saknar koppling till hockeylaget bör det inte uppstå problem med denna funktion. Det finns flera andra funktioner (reklam/kommunikation/etc) som härstammar från EU. Dessvärre har EU inte varit särskilt tydliga i sina domar varför jag väljer att inte uttala mig om dessa funktioner. Jag bedömer det dock som troligt att ni inte skulle skada någon funktion eftersom ni är tydliga med att ni saknar koppling till laget samt att ni är en mindre hobbyverksamhet. Sammantaget tror jag det är en låg risk att ni skulle göra intrång i någons varumärkesrätt ifall ni målade deras logga på några figurer. Jag rekommenderar dock att ni hör med den som äger varumärket - better safe than sorry. Avslutande ord Om ni kopierar figurer ni hittar på loppis eller online gör ni förmodligen intrång i någons upphovsrätt. Dock är det inte säkert att detta kommer ha några konsekvenser i praktiken eftersom det inte finns något större ekonomiskt intresse inblandat. Jag skulle dock försöka kontakta upphovsmannen när det är möjligt. Förmodligen skulle er verksamhet inte göra varumärkesintrång. Detta eftersom ni knappast är en näringsverksamhet och även om ni är det skulle ni troligtvis inte anses skada någon av varumärkets funktioner. Återigen är det alltid en bra idé att kontakta den som äger varumärket. Jag hoppas ni fått någorlunda klarhet i det juridiska. Immateriella rättigheter är ett område som sällan ger tydliga svar utan det mesta är en riskbedömning och prognos. Självklart kan ni ställa fler frågor till oss på Lawline!

Får jag sälja vidare en vara som är varumärkesskyddad?

2020-06-30 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Jag undrar om jag behöver tillstånd från den som äger varumärket om man vill tävla ut en viss produkt som är märkt med det varumärket. Som exempel kan man tänka sig att jag köpt en Volvo och nu vill tävla ut den, behöver jag då tillstånd från Volvo för att göra detta?Med vänlig hälsning, Johan
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Den som har varumärkesskydd för sitt varumärke har en ensamrätt att använda varumärket, vilken innebär att ingen annan än innehavaren får använda kännetecknet (se 1 kap. 10 § varumärkeslagen). Det finns emellertid något som kallas för konsumtion av ensamrätten och detta regleras i 1 kap. 12 § varumärkeslagen. Att ensamrätten konsumerats innebär att du fritt kan använda varumärket, inkluderat att du kan sälja vidare varan, marknadsföra den etc. Detta förutsätter att den aktuella bilen du tänkt ha med i tävlingen har förts ut på marknaden inom EES samt att den har förts ut av varumärkesinnehavaren själv eller av någon som har dennes samtycke, t.ex. en grossist. Om Volvo har gjort detta med den specifika bilen som du har köpt har deras ensamrätt konsumerats och du kan alltså i princip fritt använda bilen.I praxis har vissa undantag till en fullständig konsumtion gjorts, till exempel i mål C-337/95. EU-domstolen uttalade här att varumärkesinnehavaren kan stoppa användning av sitt varumärke om de bjuds ut på ett sätt som allvarligt skadar varumärkets anseende. I det aktuella fallet marknadsfördes exemplar av Diorvaror på ett sätt som Dior inte ansåg överensstämma med deras aura av lyx och kvalitet.Om du vill ha hjälp av någon av våra verksamma jurister i ärendet kan du boka det här.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Lägga upp annans text på egen hemsida

2020-07-16 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Jag funderar på att skapa en internetsida där jag använder matematikuppgifter från kursböcker och förklarar hur man ska lösa dem. Jag är osäker på hur det fungerar med upphovsrättslagen - vore mitt fall kopiering och där med förbjudet? Jag hade tänkt att göra det till en affärsidé - dvs att jag tar ut en avgift för att en person ska få tillgång till dessa uppgifter (men främst mina lösningar!)Ett exempel på en uppgift som finns i bok är (exempel borttaget i upphovsrättsligt syfte).Är det olagligt för mig att ha denna skrivna text på en kommersiell hemsida?Mvh
Hanna Rosenqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna som påverkar din affärsidé finns i upphovsrättslagen (URL).Det korta svaret på din fråga är att det sannolikt inte är tillåtet för dig att lägga upp uppgifterna på hemsidan. Du riskerar att göra upphovsrättsintrång om du gör det. Här under går jag igenom varför det blir så.Vilket skydd har böckerna?Kursböckerna som du tänkt använda dig av skyddas av upphovsrätt eftersom de är litterära verk (1 § URL). Det är inte bara böckerna i helhet som skyddas utan även delar av böckerna såsom enskilda uppgifter i dem skyddas.Att böckerna är skyddad av upphovsrätt innebär att den som skapat böckerna har ensamrätt till en mängd saker (2 § URL). Till exempel är det bara den som har upphovsrätten som får göra kopior av texten i böckerna. Att göra en kopia skulle till exempel kunna vara att ta en bild av texten men också bara att skriva av texten. Upphovsrättsinnehavaren är också den enda som har rätt att dela med sig av den egna texten till allmänheten. Det är därför till exempel inte tillåtet för någon annan att ladda upp texten på nätet så att fler personer kan få tillgång till den.Kan man ändå använda sig av uppgifterna?Det finns vissa undantag till ensamrätterna som jag beskrev ovan. Vill man göra en kopia för helt privat bruk är det till exempel okej, så länge man bara kopierar en begränsad del av texten (12 § URL). Det kan även vara okej att göra enskilda citat ur en text för att använda dem i en egen text (22 § URL). Ska man göra ett citat måste man alltid göra det med god sed. God sed kan till exempel innebära att man använder citat för att lyfta egna ställningstaganden eller kritisera en text. Ett citat ska alltid göras med ett lojalt syfte gentemot den som har upphovsrätten.Fungerar affärsidén?Det är svårt att säga helt säkert vad som skulle vara upphovsrättsintrång i din situation och var gränsen går mellan vad som är tillåtet och otillåtet. Men sammanfattningsvis bedömer jag att det finns en stor risk för att din affärsidé skulle kunna göra intrång i andras upphovsrätt.Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänligen,

Vilken advokat i Göteborg har erfarenhet av upphovsrätt?

2020-07-12 i Immaterialrätt
FRÅGA |HejJag letar efter en advokat i göteborg som har erfarenhet inom brott mot upphovsrätt. Har ni några tips så blir jag jätte tacksam
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Det är svårt att nämna någon specifik advokat, då vi själva inte varit i kontakt med någon sådan. Min rekommendation till dig är att söka på Google och besöka olika byråers hemsidor samt kika på recensioner. Enligt mig är det bästa tipset att faktiskt prata med några advokater i Göteborg antingen personligen eller via telefon, för att få en känsla. Fråga om deras erfarenheter och hur länge de har varit i branschen. Därefter kan du jämföra de advokater du har pratat med, för att sedan göra ett bra val.Önskar dig lycka till! Med vänlig hälsning,

Får varumärken synas i film?

2020-07-01 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Jag jobbar på ett filmbolag och vi ska producera en film som kommer att gå på svensk tv. I filmen kommer vi använda oss av olika sociala medier. Vi kommer använda oss av instagram, facetime och youtube och min fråga är då får vi använda oss av dessa i filmen eller behöver vi söka olika tillstånd? Vi kommer i alla olika medier se flödet och logga. Tacksam för svar!
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vilka lagar är tillämpliga?I din fråga anger du att ni kommer använda olika sociala medier vars varumärken som kommer vara synliga, det innebär att Varumärkeslagen (VML) aktualsieras. Vidare beskriver du att man kommer kunna se flödet på dessa sidor, det innebär att Upphovsrättslagen (UPL) kan aktualiseras om man kan se andra användares upphovsskyddade verk. Synliga varumärken i filmEtt varumärke skyddas genom registrering eller inarbetning och innehavare erhåller ensamrätt till varumärket (1 kap. 6-7 § VML). Ensamrätt innebär att ingen annan får använda varumärket, identiska eller liknande tecken i näringsverksamhet utan innehavarens tillstånd (1 kap. 10 § VML). Detta gäller framförallt i om det rör sig om konkurrerande varor eller tjänster av samma slag eller om man genom att använda ett varumärke kan dra otillbörlig nytta (1 kap. 10 § VML). Sammanfattningsvis så gäller varumärkesskyddet främst om man är en konkurrent till innehavaren av varumärket. Detta för att skydda från förväxling och att man ska dra otillbörlig fördel av annan företags rykte. Det borde således inte gälla för er såvida ni bara använder varumärket för att visa på nödvändig funktion, exempelvis användning av sociala medier (1 kap. 11 § VML). Detta bör däremot ske i god affärssed. Synligt flöde i filmDå ni kommer att visa flödet från de olika medierna kommer ni att kunna visa upp upphovsskyddat material. Det är allt ifrån bilder, film, texter m.m. som är skapade och är upphovsrättsskyddade (1 kap. 1 § URL). Personen som har upphovsrätt har således ensamrätt att förfoga över verket och tillgängliggöra det för allmänheten (1 kap. 2 § URL). Om det i flödet ni visar upp syns andra personers upphovsskyddade verk gör ni dessa tillgängliga för allmänheten då filmen kommer att visas på svensk tv. Det innebär ett upphovsrättsintrång såvida ni inte fått samtycke av upphovsrättsinnehavaren (1 kap. 2 § URL). Det finns däremot ett undantag om man framställer ett upphovsrättsskyddat material genom film eller television, såvida användningen är av mindre betydelse för filmens innehåll alternativt om framställningen förekommer i bakgrunden eller liknande (2 kap. 20a § URL). Verket måste däremot först ha blivit offentliggjort av upphovsrättsinnehavaren (1 kap 8 § URL). SammanfattningNi bör kunna använda er av varumärkena såvida ni upprätthåller god affärssed och använder varumärket endast för att påvisa en funktion (1 kap. 11 § andra stycket, tredje punkten VML). Varumärken har generellt sett ensamrätt när det gäller konkurrerande varor och tjänster och det gäller inte er då ni endast uppvisar varumärkets tjänst. Viktigt att tänka på är även att om ni visar flödet från tjänsterna kan annan persons upphovsrättsskyddade material synas och samtycke kan behöva hämtas av upphovsrättsinnehavaren. Däremot finns ett undantag då ni visar flötet inom ramen av en film. Dock med begränsningen att det har underordnad betydelse för filmens innehåll samt att upphovsrättsinnehavaren har gjort det tillgängligt för allmänheten.Med vänliga hälsningar,

Kan vi använda andras bilder?

2020-06-30 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Vi är en grupp på tre gymnasietjejer på Hvitfeldtska gymnasiet, årskurs 2. Inför trean planerar vi ett gymnasiearbete, men vi är osäkra på om det finns några juridiska hinder. Vi ska i vår idé använda bilder på personers ansikten som vi sedan visar på en presentation och har med i undersökningen. Denna presentation kommer visas upp framför ett flertal klasser. Namn och andra personliga uppgifter kommer inte finnas med. Vi funderar på om vi kan ta bilder från nätet och undrar om det finns någon hemsida vi kan använda där man får ta bilderna. Vi fick idén till gymnasiearbetet från en serie på Netflix, kan man ta bilderna som de använde? Finns annars ett annat sätt vi kan göra det på?
Lucas Rasmusson |Hej! Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.Jag tolkar er fråga att det handlar om ni får använda er av andras bilder och hur det fungerar juridiskt. Eran fråga berör upphovsrätt och det regleras i upphovsrättslagen (URL). När någon tar en bild får personen upphovsrätt över bild och det fungerar som ett skydd. Då om någon annan förutom upphovsrättsinnehavaren (personen som har tagit bilden) ska använda sig av bilden behöver personen ha upphovsrättsinnehavarens samtycke. I vissa fall behöver man inte ha upphovsrättsinnehavarens samtycke och det är när man använder sig av bilder för privat bruk. I ert fall handlar det om spridning av bilder till ett flertal människor och därmed krävs samtycke från upphovsrättsinnehavaren. Om ni skulle använda er av bilder som är upphovsrättsligt skyddade utan godkännande av upphovsrättsinnehavaren gör ni intrång av upphovsrätten. Då kan ni bli straffade med böter till och med fängelse beroende på allvarlighetsgraden. De bilder som används av Netflix är deras bilder och därmed har de upphovsrätten för bilderna och ni behöver deras tillstånd för att använda er av deras bilder. Min rekommendationMin rekommendation är att ni använder er av bilder som är upphovsrättsfria. Det betyder att bilderna inte är skyddade av upphovsrätt och allmänheten kan använda sig av bilderna. Det går att googla på "upphovsrättsfria bilder" eller "Creative Commons" så lär det komma fram flera träffar på bilder som ni kan använda. Då Creative Commons licenser är en licens som upphovsrättsinnehavarna har gjort för att göra det lättare för allmänheten att använda sig av deras bilder. I andra hand, kan ni ta egna bilder då ni får upphovsrätten. Sedan om ni hittar någon bild ni verkligen vill använda så bör ni hitta upphovsrättsinnehavaren och be om tillstånd att använda bilden, men personen kan begära ersättning för det genom exempel pengar. Om ni har ytterligare frågor är ni varmt välkommen att höra av er till oss.Med vänliga hälsningar,