Upphovsrätt till bild som publicerats på webbplats

2021-10-15 i Immaterialrätt
FRÅGA
Jag driver en blogg där jag bloggar om opera mm. Nu har jag fått ett krav från juristfirma i Frankrike att betala mer än 1700 Euros för att jag har använt en bild utan tillstånd. Det finns ingen uppgift på bilden om fotograf så därför har jag inte kunnat ange något namn. Vad skall jag göra? jag är naturligtvis beredd att betala en mindre summa för felet jag kan ha gjort, men inte 1700 euros.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Internationell situation

Inledningsvis vill jag understryka att den omständigheten att kravbrevet kommer från Frankrike kan vara av stor betydelse i detta fall. I mitt svar kommer jag att utgå från svensk lag och inte vad som gäller enligt lag i Frankrike. Det framgår inte heller vilken lag som kravbrevet utgår från. Det ska också framhållas att om en tvist uppstår mellan två parter som befinner sig i olika länder finns det specifika regler om vilken lag som ska tillämpas och vilket lands domstol som är behörig att avgöra tvisten.

Fotografiskt verk och fotografisk bild

Den som har skapat ett konstnärligt verk har upphovsrätt till verket (1 § URL). Med konstnärligt verk avses bland annat fotografiska verk. En bild kan därför ha upphovsrättsligt skydd. Upphovsmannen blir den som tagit bilden. Den som har upphovsrätt till ett foto har ensamrätt att förfoga över verket genom att till exempel göra det tillgängligt för allmänheten eller sprida verket (2 § URL). När verket skapas uppstår skyddet och upphör 70 år efter att upphovsmannen avlider. För att verket ska vara skyddat måste verket uppnå verkshöjd, det vill säga åtnjuta självständighet och originalitet. Kravet på verkshöjd är relativt lågt ställt. Även om nyssnämnda krav inte är uppfylld har bilden upphovsrättsligt skydd men i 50 år efter att bilden togs. Den som har framställt en fotografisk bild har uteslutande rätt att framställa exemplar av bilden och göra den tillgänglig för allmänheten (49 a § URL). En fotografisk bild är alltså en bild som har framställts genom ett förfarande som är jämförligt med fotografi.

Jag tolkar det som att du olovligen (utan samtycke från upphovsmannen) gjort verket tillgängligt genom att överföra det till allmänheten eftersom du publicerat bilden på en blogg där allmänheten kan ta del av verket (2 § tredje stycket 1 p. URL). Den som i strid mot upphovsrättslagen utnyttjar ett verk ska betala skälig ersättning för utnyttjandet till upphovsmannen eller hans eller hennes rättsinnehavare (54 § URL).

I ett fall från Högsta domstolen (NJA 2010 s. 135) hade en person tillgängliggjort skärmdumpar (bilder) för allmänheten genom att infoga dessa på en webbplats. Personen i fråga gjorde sig skyldig till intrång i upphovsmannens ensamrätt genom att göra fotografierna tillgängliga för allmänheten på webbplatsen. I målet fick personen betala 400 kr per fotografi samt 1000 kr för lidande på grund av intrånget. Skadeståndet kan dock variera beroende på det enskilda fallet. Till exempel kan det ha betydelse i vilken omfattning bilden har spridits och i vilket syfte som bilderna har används. Eftersom bilderna används på en blogg som inriktar sig på opera m.m. så tyder detta på ett relativt bagatellartat fall. En bedömning får dock göras i det enskilda fallet.

Rekommendation

Min rekommendation är att ta hjälp av en jurist som kan kolla på kravbrevet och utreda vidare om den internationella anknytningen i detta fall. Troligen är det möjligt att komma fram till en uppgörelse med parten. Om du har följdfrågor om svaret eller om du behöver hjälp med ärendet av en duktig jurist kan du kontakta mig på mathias.nilsson@lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (1041)
2021-12-07 Får man ge bort kopierade cd-skivor till kollegor?
2021-12-03 Har man rätt att sprida en skärmdump innefattande upphovsrättsligt skyddade bilder?
2021-12-02 Är det lagligt att sälja egengjorda produkter med andra varumärkens logotyper på?
2021-12-02 Rätt till egenskapat designmaterial utan avtal

Alla besvarade frågor (97696)