Kan man använda bearbetade bilder för att trycka på tröjor och sälja?

2020-10-23 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej,Vi är ett nystartat företag som undrar hur det är med att trycka bilder på Hoodies. Vi har kommit fram att det inte är lagligt att ta bilder för att sälja dem, men hur är det om man skulle redigera om dem och sedan trycka dem på tröjor?Tack på förhand!
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om upphovsrätt hittas i lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL).Olagligt att använda upphovsrättsskyddade bilder:Som ni skriver är det inte lagligt att trycka upphovsrättsskyddade bilder på tröjor för att sälja dessa. Upphovsrätten innebär nämligen att det endast är upphovsmannen som har rätt att framställa exemplar av verket samt sprida det till allmänheten (1 kap. 2 § URL). För att få använda ett sådant verk krävs upphovsrättsmannens medgivande. Det finns möjlighet att använda ett bearbetat verk:Den som i någon form bearbetar ett material, genom att översätta det till en annan konstform, genom att redigera om eller korta ner det eller genom att omarbeta originalet på annat sätt, får upphovsrätt till sin prestation i egenskap av bearbetare. Även den här formen av upphovsrätt för bearbetaren kan dock bara utövas under förutsättning av originalkonstnärens godkännande. En sådan upphovsrätt kan alltså bara utövas av de båda gemensamt (1 kap. 4 § URL). Om bearbetningen däremot är så omfattande att den blivit ett nytt och självständigt verk har originalkonstnären inte längre någon rätt till verket. Att endast förstora/förminska, beskära, färglägga eller retuschera en bild anses inte innebära att ett nytt självständigt verk tillkommit utan det krävs i regel något mer. Huruvida ett nytt självständigt verk tillkommit beror på originalbildens skyddsomfång (hur särpräglad denna är) och graden av självständigt skapande som den bearbetade bilden ger uttryck för (se NJA 2017 s. 75).Sammanfattning:Sammanfattningsvis krävs det, för att ni ska kunna använda bilder utan upphovsrättsmannens samtycke, att ni bearbetar bilderna på så sätt att ett nytt självständigt verk uppkommer. Kraven för detta är relativt höga och det räcker alltså inte med att ni endast förstorar/förminskar, beskär, färglägger eller retuscherar bilderna. Hoppas ni fick svar på er fråga!Vänliga hälsningar,

Upphovsrätt och att måla av kända dockor

2020-10-20 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej. Jag undrar om det är lagligt att avbilda ett känt leksaksmärkes dockor. Alltså att måla tavlor med dem dom motiv?
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om det är lagligt att måla tavlor och där avbilda ett känt leksaksmärkes dockor. Jag förutsätter att du på något sätt vill sälja tavlorna. Om du bara ska ha dessa hemma är det inte otillåtet att ha denna hemma för privat bruk, då en inskränkning i upphovsrättsskyddet är undantaget för privatframställning (12 § Upphovsrättslagen). Du kan alltså utan problem framställa "ett eller några få exemplar" av verket så länge du inte bjuder ut dem till försäljning.Vad innebär att ett verk skyddas av upphovsrätt?Ett konstnärligt verk, exempelvis en känd leksaksmärkes docka skyddas av upphovsrätt (1 § Upphovsrättslagen). För att ett verk ska skyddas av upphovsrätt krävs ingen registrering eller liknande, men det krävs att verket uppnår verkshöjd. Med verkshöjd menas att verket måste ha viss särprägel/originalitet. En känd docka har sannolikt verkshöjd.Det som det innebär att ha upphovsrättsligt skydd till ett verk är att upphovsrättsmannen har uteslutande rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten, i ursprungligt eller ändrat skick (2 § Upphovsrättslagen). Vad som menas med att göra ett verk tillgängligt för allmänheten är bland annat när exemplar av verket bjuds ut till försäljning (2 § 3 stycket 4 punkten Upphovsrättslagen).Hur stort skyddsomfång ett upphovsrättsligt verk har anses bero på hur originellt det är. Om originaliteten av verket är stort blir också skyddsomfånget stort. En känd docka som exempelvis Barbie har ett stort skyddsomfång. Det som blir avgörande för om en efterbildning av ett verk, dvs. att någon exempelvis målar en tavla med dockan omfattas av upphovsrätten för originalverket är om bearbetningen i sig anses så originell att det blivit ett eget verk eller inte. I rättsfall menar domstolen att en bearbetning ofta känns igen genom att den lämnar originalverkets individualitet oförändrad och endast låter den framstå i ny gestalt. De väsentliga dragen i originalverket behålls alltså (NJA 2017 s. 75).Sammantaget blir det svårt att uppnå verkshöjd och därmed skapa ett eget verk om originalverket har en stor originalitet och därmed ett stort skyddsomfång. Sådana verk anses mer skyddsvärda.Omfattas målande av dockan/att sälja konstverken av upphovsrätt?Om du säljer tavlor som inte kan anses som egna verk utan som bara framställer den kända dockan i "nytt ljus" begår du ett upphovsrättsintrång, förutsatt att dockan är upphovsrättsligt skyddat och förutsatt att du inte har upphovsrättsmannens samtycke (53 § Upphovsrättslagen). Om du inte har det utgör det en otillåten exemplarframställning att göra verket tillgängligt för allmänheten genom försäljning (2 § Upphovsrättslagen)Om du skapar en tavla med den kända dockan inmålad kan det vara så att du gör ett upphovsrättsintrång. Bedömningen beror på hur lika man uppfattar att det ursprungliga verket (dockan) och bearbetningen/efterbildningen (din tavla) är. Om de är så pass lika att det anses som "samma verk" har du gjort ett upphovsrättsintrång om du säljer tavlan vidare, genom att du gjort en otillåten exemplarframställning. Om du däremot med hjälp av figuren skapar något nytt och självständigt kan det vara så att tavlan utgör ett nytt verk och då är det tillåtet att sälja den.Vad händer om du gör dig skyldig till upphovsrättsintrång?Om du bjuder ut till försäljning ett verk som anses utgöra "samma verk" som originalet, gör du ett upphovsrättsintrång om det sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet (53 § Upphovsrättslagen). Detta kan leda till böter eller fängelse i högst två år.Vad gäller detta i ditt fall?Beroende på hur lik målningen blir dockan kan det innebära ett upphovsrättsintrång att sälja tavlan. Skulle dockan utgöra en stor del av tavlorna, kommer dina tavlor sannolikt inte anses uppnått den verkshöjd som krävs för att det ska anses vara ett eget verk. Det du målar kommer i sådana fall att utgöra "samma verk" som det ursprungliga verket och du kommer genom att bjuda ut den till försäljning göra ett upphovsrättsintrång.Vad som händer om dockan bara är en del av tavlan är svårt för mig att svara på. Bedömningen beror på hur originell själva dockan är, vilket i sig avgör hur omfattande skyddet för verket blir. Det beror också på hur avgörande dockan är för dina tavlor och om du i dina tavlor uppnår den originalitet som krävs för att de ska anses som nya verk.Vänligen,

Får konstnären använda motivet till tavlan jag köpt?

2020-10-16 i Immaterialrätt
FRÅGA |Jag har köpt en tavla, av en mindre lokal konstnär. Det finns bara den i original, inga tryck. Nu har jag fått veta att tavlan har blivit ett skivomslag. Jag har inte fått ngn information av konstnären om detta. Har konstnären rätt att göra så utan mitt tillstånd?
Hanna Rosenqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemet?Jag tolkar det som att du undrar om det är okej att konstnären som målat en tavla du köpt använder tavlan till ett skivomslag. Vad som gäller i ditt fall beror på den upphovsrätt som skyddar tavlan enligt upphovsrättslagen (URL). Här under går jag igenom vilket upphovsrättsskydd tavlan har och slutligen vad som gäller i just din situation.Tavlans upphovsrättsskyddNär en tavla målas blir den automatiskt skyddad upphovsrättsligt som ett konstnärligt verk (1 § URL). Vad skyddet innebär är att konstnären som målat tavlan får en rad ensamrätter till tavlan. Ensamrätterna innebär bland annat att ingen annan utan konstnärens samtycke får framställa fler exemplar av tavlan eller göra tavlan tillgänglig för allmänheten (2 § URL).I regel är det konstnären som har kvar ensamrätterna till en tavla även om tavlan blir såld vidare. För att köparen av tavlan ska ta över de ensamrätter som finns för tavlan måste konstnären och köparen särskilt ha avtalat om det.Din situationSom jag uppfattar det har du och konstnären inte avtalat om att du ska ta över ensamrätterna till tavlan. Om det stämmer är det fortfarande konstnären som har ensamrätt att bestämma över om tavlan ska bli ett skivomslag. Därför behöver konstnären inte heller ditt tillstånd.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Får man använda sig av ett företags logga?

2020-10-11 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Jag har en ide om att använda mig av ett företags logga som tryck på tröjor. Rättare sagt så är det inte företagets logga utan någonting som brukar vara tryckt på deras produkter. Hur och var kan jag kolla om jag får använda den loggan/bilden? Vad är det som gäller för loggor? Upphovsrätt? Copyright? Tack på förhand!
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett företags logga är oftast varumärkesskyddat. Regler om varumärkesskydd finns i varumärkeslagen (VML). Skyddet innebär att ingen annan än innehavaren får använda varumärket i näringsverksamhet. Vill man använda ett varumärke som är skyddat måste man få tillstånd av innehavaren (1:10 VML). Använder man varumärket utan innehavarens tillåtelse (varumärkesintrång) kan man göra sig skyldig till varumärkesbrott och riskerar att betala böter eller fängelse i högst 2 år (8:1 VML). Utöver det kan man bli skadeståndsskyldig mot den som har ensamrätten (8:4 VML).Patent- och registreringsverket (PRV) har databaser där du kan söka för att se om något är immaterialrättsligt skyddat. Länken till PRV:s databaser finner du här.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Får jag ladda ner videor från nätet?

2020-10-21 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA |Får man ladda ner och spara videos från en musiktjänst på sin dator och använda det för privat bruk? Jag undrar även ifall man får använda programvaror på nätet för att hjälpa en med nedladdningen?
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som utångspunkt kan jag nämna att det är upphovsrättslagen (URL) som är tillämplig lag på frågan. Får jag ladda ner videor från en musiktjänst?Den som skapar ett verk (i detta fall en video), har en rätt att förfoga över det material han skapat (2 § första stycket URL). Undantag till denna ensamrätt att hantera verket finns, (11 § URL). Om verket redan finns tillgänligt för allmänheten (som i ditt exempel där verket finns tillgängligt på musiktjänsten), så gäller det att du får framställa ett eller ett par exemplar av detta offentliggjorda verk för privat bruk (12 § URL). För att du ska kunna framställa ett exemplar för privat bruk krävs det att videon som du vill ladda ner lovligen är framställd (personen har gett tillstånd) av den som skapat den. Annars får du inte framställa exemplar för privat bruk (12 § fjärde stycket URL). Får jag ta hjälp av program för att kunna utföra denna nedladdning? Gällande programmet som du nämner har jag inte tillräckligt med information för att avgöra, men som utgångspunkt gäller det som jag nämner ovan. Så länge det är upplagt med tillstånd av den som skapat videon, får du lov att ladda ner det för privat bruk. Om det dock skulle vara så att dessa program som hjälper dig att ladda ner musiken gör detta utan att ha tillstånd från upphovsmannen att lägga upp en sådan video (den som skapat videon), så kan det vara olagligt. Sammanfattning Du får lov att framställa ett eller flera exemplar av videon för privat bruk, så länge denna video lagts ut med tillstånd av den som skapat den. Gällande programmet rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende, då jag inte har tillräckligt med information för att kunna ge ett utförligt svar. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!

Får man använda sig av en kort textrad som använts tidigare?

2020-10-17 i Immaterialrätt
FRÅGA |Jag har skrivit en låttext, där är en rad är ett citat från en annan låt.Textraden är så här: och "aldrig ska jag sluta älska dig".Får man använda sig av en kort rad som använts tidigare. Går det att säga att just den textraden hör till en annan sång, eller kan jag använda mig av det?
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemetJag tolkar din fråga som att du vill veta om textraden "aldrig ska jag sluta älska dig" isolerat set kan vara skyddad av upphovsrätt. Därför är upphovsrättslagen (URL) tillämplig lag. Vad krävs för upphovsrättsligt skydd Litteräre och konstnärliga verk skyddas av upphovsrätt redan vid skapandet. Med andra ord uppkommer det upphovsrättsliga skydd helt automatisk (1 kap., 1 § URL). För att uppnå upphovsrättsligt skydd måste föremålet uppnå "verkshöjd", vilket innebär att det måste finnas ett visst mått av originalitet och särprägel.När ett verk är upphovsrättsligt skyddad har upphovsmannen en ideell och ekonomisk ensamrätt till verket (1 kap., 2 och 3 § URL). Men om en text, eller enstaka ord, saknar originalitet faller det utanför det upphovsrättsliga skyddet. Det är inte omöjligt att även enstaka ord kan skyddas av upphovsrätt men det beror på om orden i sitt sammanhang uttrycker originalitet och särprägel. Citat Om du vill citera ett annat verk måste du göra det i enlighet med god sed och endast i den omfattning som motiveras av ändamålet (2 kap., 22 § URL). I så fall måste upphovsmannens namn måste framgå (1 kap., 3 § URL). Detta verkar vara en krånglig lösning i en låttext. I ditt fall Tyvärr går det aldrig att ge ett svart/vitt svar på sådana frågor.Om du vill vara på den säkra sidan kan du omformulera meningen litegrann. Det kan vara en bra lösning för dig, eftersom du i så fall kan sluta oroa dig kring detta. Min bedömning är att orden "aldrig ska jag sluta älska dig" isolerat set har en vardaglig prägel och torde sakna verkshöjd. Om min bedömning är korrekt kan du fritt använda orden, eftersom de då inte skyddas av upphovsrätt.Tänk på att bedömningen kan bli en annan om du till exempel skriver en låt som även på annat sätt är lik en annan persons originallåt. Man får helt enkelt göra en helhetsbedömning i det enskilda fallet, där även melodin och den resterande text kan beaktas. Hur du kan gå vidare med din frågaJag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.Vänligen,

Bild på mig i någon annans reklam

2020-10-16 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hejsan!Jag upptäckte något för nån vecka sen, jag åkte upp bakom en skåpbil som hade en massa reklam på sig från ett lopp jag deltog i för typ 3 år sen. Och bakluckan pryddes med enbart en stor bild på mig där jag tar mig över ett hinder, (en rätt stor bild). Borde inte jag blivit förfrågad? Känns inte rätt så här I efterhand. Hur går jag tillväga för att driva en eventuell rättssak?
Hanna Rosenqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemet?Som jag uppfattar det undrar du om det är okej att någon annans reklam innehåller en stor bild på dig utan att du blivit tillfrågad. Du undrar även hur du kan gå till väga för att driva en eventuell rättssak.Vad som gäller i ditt fall finns reglerat i lagen om namn och bild i reklam (namn- och bildlagen). Här under går jag igenom vad den lagen säger. Slutligen går jag också igenom hur du kan gå vidare med ärendet.Namn- och bildlagenEn näringsidkare får inte använda en annan persons namn eller bild i marknadsföring utan personens samtycke (1 § namn- och bildlagen). Med andra ord måste en näringsidkare fråga en person om lov innan personens namn eller bild används i reklam.Om en näringsidkare ändå använder någon annans namn eller bild i reklam på ett uppsåtligt eller grovt oaktsamt sätt ska näringsidkaren dömas till böter (2 § namn- och bildlagen). Näringsidkaren är dessutom alltid skyldig att utge skäligt vederlag till personen vars namn eller bild har använts. Utöver det skäliga vederlaget kan personen också få ersättning för annan skada som uppstått på grund av agerandet. Den extra ersättningen förutsätter till skillnad från det skäliga vederlaget att näringsidkaren agerat uppsåtligen eller av oaktsamhet. (3 § namn- och bildlagen).Vidare hjälpI ditt fall har någon använt din bild i reklam utan att be dig om lov. Du har därför åtminstone rätt att få skäligt vederlag av näringsidkaren som står bakom reklamen. I första hand skulle du kunna försöka få till en överenskommelse direkt med företaget angående vederlag men om det inte funkar finns alltid möjligheten att föra en talan i rätten. Jag skulle rekommendera att du tar kontakt med vår juristbyrå för att få vidare hjälp i ditt ärende. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Rätt till tavlor som jag säljer?

2020-10-03 i Immaterialrätt
FRÅGA |Jag är konstnär och säljer tavlor. Behöver jag skriva något form av kvitto/avtal för att behålla rätten till att fritt använda motivet av en såld originalmålning till tex vykort eller andra tryckta prints? Eller innefattas det automatiskt i upphovsrätten? Förstår det som att det skyddar mina verk så att ingen annan kan kopiera även om de köpt originalverket, stämmer det? Stort tack!
Hanna Rosenqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemet?Jag uppfattar det som att du undrar över hur upphovsrätten skyddar originalmålningar som du har målat men som du sedan säljer vidare. Du undrar också över vad du respektive de som köpt dina originalverk får göra med tavlorna. Här under går jag igenom vad som gäller för dig och dina tavlor enligt upphovsrättslagen (URL).Tavlornas upphovsrättsskyddNär du målar en tavla och den är något sånär unik blir den automatiskt skyddad av upphovsrätt (1 § URL). Skyddet för tavlan gäller för dig som har målat tavlan. Även om du säljer vidare tavlan är det fortfarande du som behåller skyddet. Det är bara om du specifikt har avtalat om att någon annan ska ta över skyddet som du blir av med det.Skyddet för tavlorna består av ett antal ensamrätter. Ensamrätterna innebär att det bara är du som har rätten till en tavla som får göra vissa saker med den. Bland ensamrätterna ingår bland annat att andra inte får framställa fler exemplar av tavlan genom att kopiera den (2 § URL).Viktigt att notera är att det även finns en del inskränkningar i ensamrätterna. Det betyder att det finns situationer där det faktiskt är okej för andra att göra sådant som det egentligen bara är du som ensamrättsinnehavare som har rätt att göra. Ett exempel på en sådan inskränkning är att det är okej för någon som har tillgång till ett exemplar av tavlan att göra en kopia av den om kopian bara ska användas för privat bruk (12 § URL).Din situationOm du inte avtalar om något annat har du kvar ensamrätterna till dina tavlor när du säljer dem. Efter att du har sålt en originalmålning kan du därför fortfarande använda motivet till din målning precis hur du vill.Precis som du skriver stämmer det också att de som köper originalverk från dig inte får kopiera verken hur som helst. Det är bara om en köpare kopierar en av dina tavlor för privat bruk som det är tillåtet.Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,