Omfattas produktbilder av upphovsrätten?

2020-11-30 i Immaterialrätt
FRÅGA |Omfattas produktbilder av upphovsrätten? Dvs. kan jag använda mig av en e-handels produktbilder på min blogg eller finns det några restriktioner kring detta? Gör det någon skillnad om jag kan tjäna pengar på bloggen eller inte?
Lucas Rasmusson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga att det handlar om du får använda er av andras bilder och hur det fungerar juridiskt. Din fråga berör upphovsrätt och det regleras i upphovsrättslagen (URL).Ja produktioner omfattas av upphovsrätten då det räknas som ett fotografiskt verk.När är någon tar en bild får personen upphovsrätt över bild och det fungerar som ett skydd. Då om någon annan förutom upphovsrättsinnehavaren (personen som har tagit bilden eller den som äger rättigheterna) ska använda sig av bilden behöver personen ha upphovsrättsinnehavarens samtycke. I vissa fall behöver man inte ha upphovsrättsinnehavarens samtycke och det är när man använder sig av bilder för privat bruk. I ditt fall handlar det om spridning av bilder till ett flertal människor och därmed krävs samtycke från upphovsrättsinnehavaren. Om du skulle använda er av bilder som är upphovsrättsligt skyddade utan godkännande av upphovsrättsinnehavaren gör ni intrång av upphovsrätten. Då kan ni bli straffade med böter till och med fängelse beroende på allvarlighetsgraden. Min rekommendationSå i ditt fall när det kommer till produktbilderna så är det någon som äger rättigheterna för dessa bilder och om du vill använda dem så behöver du ha deras samtycke. Om du inte får samtycke kan du få betala böter. När det kommer till att tjäna pengar på andras bilder kan vara att upphovsrättshavaren kan kräva en del av summan som du tjänar.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

Vad krävs för att få patent på sin uppfinning?

2020-11-30 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej vad gäller för att få patent?
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Patent innebär enligt 1 kap. 3 § patentlagen (PL) att innehavaren av patentet får ensamrätt till sin uppfinning. Det betyder att ingen, utan patenthavarens tillåtelse, får använda den genom att tillverka, sälja eller importera uppfinningen. Detta gäller under den begränsade tid då man har patent på uppfinningen.För att kunna få patentFör att få patent på en uppfinning krävs att den uppfyller vissa krav. Det första kravet är att uppfinningen ska vara industriellt tillämpbar, enligt 1 kap. 1 § PL. Detta innebär att det ska finnas någon form av praktisk användning för uppfinningen. Tolkningen för vad som anses vara industriellt tillämpbart är bred.Det andra kravet är det s.k. nyhetskravet, vilket anges i 1 kap. 2 § PL. Nyhetskravet innebär att uppfinningen ska vara absolut och objektivt ny. Den får inte finnas någon annanstans i världen och får inte heller vara känd innan den patenteras. Nyheten kan "förstöras" om man publicerar uppfinningen, håller föredrag om den eller liknande, innan man har ansökt om patent.Det tredje kravet är uppfinningshöjd, vilket också regleras i 1 kap. 2 § PL. Uppfinningshöjd innebär att uppfinningen väsentligen ska skilja sig från andra liknande uppfinningar. Uppfinningshöjd bedöms med hjälp av en fiktiv person vid namn "fackmannen". Fackmannen har fullständig kännedom om känd teknik på sitt område och har tillgång till allt material som krävs för att kunna göra en säker bedömning.Vänligen,

Är det tillåtet att spela upphovsrättsligt skyddad musik i ett festligt sammanhang?

2020-11-29 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej! Min fråga berör upphovsrätten.Ett musikband ger ut en live skiva på dvd som sedan fans och andra får köpa och ta del av.Min fråga lyder: Är det tillåtet för personen som köpt denna live-skiva att exempelvis spela upp materialet i ett festligt sammanhang.Är det tillåtet att exempelvis ta betalt för inträde och bygga ett företag genom detta?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser som berör upphovsrätt finns i lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL).Är musiken upphovsrättsligt skyddad?Den som har skapat ett konstnärligt verk i form av ett musikaliskt verk har upphovsrätt till verket (1 § första stycket tredje punkten URL). Skyddet uppstår när verket skapas. För att verket ska vara skyddat måste verket uppnå verkshöjd, det vill säga åtnjuta självständighet och originalitet. Ett verk kan endast åtnjuta upphovsrättsligt skydd om det är originellt på så sätt att det är upphovsmannens egen intellektuella skapelse. Om risken framstår som minimal att någon annan oberoende skulle kunna framställa samma eller liknande verk är det troligt att verket har självständighet och originalitet. Musikbandet har därför troligtvis upphovsrätt till musiken. Den som har upphovsrätt till ett verk har ensamrätt att förfoga över verket genom att till exempel framställa exemplar och göra det tillgängligt för allmänheten (2 § URL). Eftersom musikbandet har gett ut en skiva som andra får köpa och ta del av har upphovsmannen offentliggjort verket. Det har lovligen gjorts tillgängligt för allmänheten (8 § URL). Är det tillåtet att spela musiken offentligt?Att spela upp musik från en CD-skiva i ett festligt sammanhang kan innebära ett offentligt framförande. Det förutsätter att verket görs tillgängligt för allmänheten med eller utan användning av ett tekniskt hjälpmedel på samma plats som den där allmänheten kan ta del av verket (2 § tredje stycket andra punkten URL).Det är tillåtet för var och en att framföra offentliggjorda verk offentligt (bortsett från filmverk och sceniska verk) vid tillfällen där framförandet av sådana verk inte är det huvudsakliga, tillträdet är avgiftsfritt och anordnandet sket utan förvärvssyfte (21 § första stycket första punkten URL). Dessa tre kvar måste vara uppfyllda för att det ska vara tillåtet att spela musiken utan upphovsmannens samtycke. Ett framförande anses inte vara det huvudsakliga om framförandet endast utgör ett "beledsagande inslag" vid t.ex. kyrkliga ceremonier och militärparader. Att tillträdet är avgiftsfritt innebär att allmänheten måste ha fritt tillträde (ingen inträdesavgift ska betalas). Dessutom måste anordnandet ske utan förvärvssyfte. Att spela musik från en CD-skiva i restauranger och affärslokaler anses ske i förvärvssyften.Det är alltså inte tillåtet att bygga upp en verksamhet som går ut på att spela upp upphovsrättsligt skyddad musik i ett festligt sammanhang där en tar betalt för inträde utan samtycke från upphovsmannen. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vilka krav gäller för patent?

2020-11-22 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej Lawline! Jag undrar vad som krävs för att man ska få patent på en uppfinning. Tacksam för svar!
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Patent innebär enligt 1 kap 3 § Patentlagen (1967:837) att innehavaren av patentet får ensamrätt till sin uppfinning. Det betyder att ingen, utan patenthavarens tillåtelse, får använda den genom att tillverka, sälja eller importera uppfinningen. Detta gäller under den begränsade tid då man har patent på uppfinningen. För att få patent på en uppfinning krävs att den uppfyller vissa krav. Det första kravet är att uppfinningen ska vara industriellt tillämpbar vilket anges i 1 kap 1 § Patentlagen. Detta innebär att det ska finnas någon form av praktisk användning för uppfinningen. Tolkningen för vad som anses vara industriellt tillämpbart är bred. Det andra kravet är det s.k. nyhetskravet, vilket anges i 1 kap 2 § Patentlagen. Nyhetskravet innebär att uppfinningen ska vara absolut och objektivt ny. Den får inte finnas någon annanstans i världen och får inte heller vara känd innan den patenteras. Nyheten kan "förstöras" om man publicerar uppfinningen, håller föredrag om den eller liknande, innan man har ansökt om patent. Det tredje kravet är uppfinningshöjd, vilket också regleras i 1 kap 2 § patentlagen. Uppfinningshöjd innebär att uppfinningen väsentligen ska skilja sig från andra liknande uppfinningar. Uppfinningshöjd bedöms med hjälp av en fiktiv person vid namn "fackmannen". Fackmannen har fullständig kännedom om känd teknik på sitt område och har tillgång till allt material som krävs för att kunna göra en säker bedömning. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Söker en jurist som är kunnig inom immaterialrätt

2020-11-30 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej jag söker en jurist som är kunnig på just immaterialrätt
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du vill komma i kontakt med någon av våra jurister bokar du enklast tid via formuläret här. Beskriv kortfattat vad du önskar få hjälp med, så kommer någon som är kunnig inom just det området att återkomma till dig!Vänligen,

Vad ska jag tänka på vid importering av varor från Kina?

2020-11-30 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA |Hej jag funderar på att starta upp en business där jag ska sälja smink. Jag vill importera varorna från Kina, typ Alibaba för det är billigast så. Sen är tanken att alltså sälja sminket här på svensk marknad, är det lagligt eller kommer jag bryta mot nån lag ?? Vad gäller egentligen? Tacksam för svar!
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du ska importera produkter från Kina eller ett icke-EU-land bör du se till att produkterna är CE-märkta. Denna märkning intygar på att produkten överensstämmer med lagstadgade kraven på säkerhet, hälsa och miljö. men även andra produktegenskaper. En teknisk dokumentation för produkten i fråga och en EU-försäkran om överensstämmelse bör upprättas. Produkten måste äve åtföljas av en bruksanvisning på ett officiellt EU-språk.För mer information om vilka bestämmelser som gäller hänvisar jag dig till Kommerskollegium för information om vilka dokument som ska åtfölja produkten. Rekommenderar dig även att kontakta Tullverket för att få reda på hur du ska göra när det kommer till importrestriktioner, importavgifter och hur tulldeklarationen ska ske.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänligen,

Skicka e-post i marknadsföringssyfte

2020-11-25 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Krävs samtycke för att skicka e-post i marknadsföringssyfte till person på annat företag och till vissa personer inom ett företag?
Sophie Amalie Böje |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om du i egenskap av försäljare på ett företag skickar e-post i marknadsföringssyfte är det reglerna om obeställd reklam enligt 19 § Marknadsföringslagen som gäller. Du kan i egenskap av att vara näringsidkare skicka marknadsföring via e-post till fysiska personer endast om personen godkänt detta på förhand. Detta gäller dock inte om det redan finns en befintlig kundrelation - då behövs inte detta samtycke men då måste personen ifråga inte ha motsatt sig att dennes e-postadress används i marknadsföringssyfte, att marknadsföringen avser näringsidkarens egna samt likartade produkter som konsumenten tidigare handlat och att konsumenten har en möjlighet att kostnadsfritt avsäga sig fortsatt reklam. Reglerna om obeställd reklam gäller för fysiska personer. Om mottagaren är en juridisk person, såsom ett företag, krävs inte något samtycke på förhand. Detsamma gäller om man riktar reklamen till en person vars adress går under arbetsgivaren. Sammanfattningsvist behöver du alltså inget samtycke på förhand för att skicka e-post i marknadsföringssyfte till ett annat företag eller till vissa personer inom ett företag om marknadsföringen riktar sig till en adress som går under arbetsgivaren (19 § Marknadsföringslagen).Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ställa en ny.Med vänliga hälsningar,

De ekonomiska rättigheterna av upphovsrätten

2020-11-21 i Immaterialrätt
FRÅGA |HejJag har börjat rita bilder och anteckningar från konferenser och föreläsningar. Många uppskattar sättet jag sammanfattar den pratade informationen. Men hur blir det med upphovsrätten? Personen som talar har upphovsrätt på sin information, men har jag rätt att sprida min sammanfattning? Hur fungerar upphovsrätten på min bild?Jag inser att jag måste få talarens godkännande för spridning, dvs om det ska spridas till allmänheten eller bara de som var på föreläsningen. Men när jag fått godkänt att sprida det till de som var där, kan jag då ta betalt för bilden?
Isabelle Engström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till detta (1 § upphovsrättslagen). Personen som framställt ett sådant verk har uteslutande rätt att förfoga över verket genom att till exempel framställa exemplar av verket och göra det tillgängligt för allmänheten (2 § upphovsrättslagen). Dessa brukar betecknas de ekonomiska rättigheterna av verket. Vad som menas med tillgänglig för allmänheten kan avse 4 olika fall.1. Överföring till allmänheten. Detta kan till exempel vara genom internet. 2. Offentligt framförande, med eller utan hjälp av ett tekniskt hjälpmedel. Det är ett framförande för en närvarande publik. 3. Exemplar av verket visas offentligt. Kan till exempel handla om en konstutställning. 4. Det sista fallet är när exemplar av verket bjuds ut till försäljning. (2 § upphovsrättslagen).Om exemplar av verk görs tillgänglig för allmänheten på något av dessa sätt ska upphovsmannen anges (3 § upphovsrättslagen). Detta brukar kallas de ideella rättigheterna. Material från föreläsningar eller konferenser är som du säger upphovsrättsskyddade. Personen som framfört informationen har som sagt upphovsrätt till det. En möjlighet är sammanfattningarna ska anses som en bearbetning av verket. För att en sådan omarbetning av verket ska ge upphovsrättsligt skydd ska det vara fråga om ett individuellt andligt skapande. Verket ska uppnå verkshöjd för att kunna ses som ett nytt verk. För att uppnå verkshöjd ska verket anses som nytt och självständigt, och har skapats i fri anslutning till det ursprungliga verket. Det inte går att endast ändra lite på originalverket, utan det ska ses som ett helt nytt verk. I sådana fall kan det bli fråga om att det nya verket kan få upphovsrättsligt skydd för sig (4 § upphovsrättslagen). I ditt fall blir detta tveksamt, eftersom det endast rör sig om en sammanfattning av den information som framgått. Då din bearbetning av verket inte blir helt självständig så är det därmed svårt att häva att detta ska få egen verkshöjd och således vara upphovsrättsligt skyddat för sig. För att sprida detta vidare i ett kommersiellt syfte behöver du således upphovsmannens tillåtelse då det är hen som bestämmer över de ekonomiska rättigheterna. Sammanfattningsvis är det inte okej att använda upphovsrättsligt skyddat material för att sprida vidare offentligt. En bearbetning av ett verk kan vara okej, men i ditt fall blir det tveksamt då detta nog inte kan anses som ett helt nytt verk. Det som däremot är okej är för var och en att för privat bruk framställa ett eller några få exemplar av offentliggjorda verk. Dock får inte dessa exemplar användas för andra ändamål än privat bruk (12 § upphovsrättslagen). Det är som sagt upphovsmannen som bestämmer över de ekonomiska rättigheterna och har således möjlighet att bestämma huruvida dessa ska överlämnas eller inte. Med tillstånd från upphovsmannen att sprida exemplar på marknaden så ska det vara okej om denna bestämmer att de ekonomiska rättigheterna helt eller delvis ska överlämnas. Jag hoppas du fick svar på din fråga!