Jag har hoppat in och arbetat under min föräldraledighet. Är denna arbetstid semestergrundande?

2017-10-14 i Föräldraledighet
FRÅGA |Jag har hoppat in och arbetat på mitt ordinarie arbete under min föräldraledighet. Sammanlagt en dryg månad fördelat på 2 dagar en månad, 2 veckor i en månad (med en veckas ledigt emellan) och sedan 2 veckor i sträck i en annan månad. Är denna arbetstid semestergrundande?
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, om du arbetar under din föräldraledighet så är arbetstiden semesterlönegrundande precis som "vanligt" arbete. Du är i princip inte att anse som föräldraledig under de dagar du hoppar in och arbetar och kan inte ta ut föräldrapenning under de dagarna. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Mammaledighet

2017-10-06 i Föräldraledighet
FRÅGA |Hej,Jag är apotekarstudent. Jag har praktik 6 månader från februari. Jag vill ta ut mammaledighet under juli månaden. Har jag rätt att ta ut mammaledighet under praktik perioden? Tack för svaret.
Fredrik Asplén |Hej, tack för att du sökt dig till Lawline med din fråga!MammaledighetMammaledighet regleras i föräldraledighetslagen (1995:584). Praktik är en typ av visstidsanställning och omfattas av lagen om anställningsskydd (1982:80). Enligt 4 § föräldraledighetslagen har du som blivande mamma rätt att ta ut mammaledighet under en sammanhängande tid av minst sju veckor före den beräknade tidpunkten för förlossningen och sju veckor efter förlossningen. Vidare är två veckor mammaledighet obligatorisk. Mammaledigheten behöver inte vara förenad med att föräldrapenning betalas ut. Anmälan och beslut om ledighetAtt tänka på är att du måste som arbetstagare anmäla till din arbetsgivare minst två månader före ledighetens början, detta framgår av 13 § föräldraledighetslagen. Vidare ska du enligt 14 § samma lag samråda med din arbetsgivare om ledighetens förläggning och om andra frågor som rör ledigheten. Om någon sådan överenskommelse inte träffar om hur ledigheten ska tas ut vid förkortad arbetstid, ska arbetsgivaren förlägga ledigheten med arbetstagarens önskemål om det inte innebär en påtaglig störning i arbetsgivarens verksamhet. Återgång i arbeteDu som arbetstagare får avbryta din påbörjade ledighet och återuppta ditt arbete i samma omfattning som före ledigheten. I de fall ledigheten varit avsedd att pågå en månad eller mer, får arbetsgivaren skjuta på återgången i arbete högst en månad efter det att arbetsgivaren tagit emot underrättelsen.Kolla med ditt universitetDet vore även bra om du hörde av dig till universitetet för att se om det kan bli komplikationer med din ledighet om praktiktjänsten är obligatorisk i utbildningen. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Deltidsjobb för småbarnsförälder

2017-09-28 i Föräldraledighet
FRÅGA |Har jag laglig rätt att gå ner i arbetstid när jag har barn under 12 år
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som förälder har du enligt lag rätt att jobba 75 procent av heltid tills ditt barn fyller åtta år eller om dit barn som är äldre än så men ännu inte avslutat sitt första skolår (Föräldraledighetslagen 7 §) Vissa kollektivavtal medger dock deltidsarbete under längre tid.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Missgynnande behandling i samband med föräldraledighet

2017-08-29 i Föräldraledighet
FRÅGA |Hej! Min sambo och blivande far till vårt barn har funderingar gällande huruvida han får ta ut pappaledighet. Han har precis börjat på ett nytt jobb och planerar att vara pappaledig från sep 2018- januari 2019, dvs en period på ca 5 månader. Han undrar nu hur detta kan påverka hans arbete och tjänst, och huruvida arbetsgivaren kan neka han till detta eller inte? Tack på förhand
Christoffer Tolf |Hej Emilia! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga regleras i föräldraledighetslagen (1995:584). Denna lag omfattar alla arbetstagare oavsett anställningsform. Under förutsättning att man anmält till sin arbetsgivare minst två månader innan ledigheten har man rätt att utnyttja sin föräldraledighet. Föräldraledighetslagen har ett förbud mot missgynnande behandling av arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledigheten. Detta kan exempelvis röra sig om missgynnande behandling i samband med befordringar, lön- och anställningsvillkor, fördelning och ledning av arbete samt uppsägningar. I det fall arbetsgivaren skulle bryta mot föräldraledighetslagen har din man rätt till skadestånd, dels för eventuell ekonomisk förlust, dels för den kränkning som behandlingen kan tänkas innebära. Skulle din man sägas upp eller avskedas från sin anställning med anledning av föräldraledigheten kan det ogiltigförklaras. Sammanfattningsvis kan föräldraledigheten inte påverka anställningen negativt och arbetsgivaren kan inte neka ledigheten under förutsättning att anmälan inkommit i tid. Hoppas att du fått svar på din fråga. Med vänlig hälsning,

Har en arbetsgivare rätt att kräva sjukintyg på ordinarie vårdare som blivit sjuk?

2017-10-11 i Föräldraledighet
FRÅGA |Hej! Får arbetsgivaren begära in sjukintyg på fru/sambo vid VAB för att ordinarie vårdnadshavare är för sjuk för att ta hand om barnen?
Jenny Ångström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En förälder har rätt till ledighet med tillfällig föräldrapenning för att vårda sitt barn när den ordinarie vårdaren är sjuk. Detta framgår av Föräldraledighetslagen, se här.Arbetsgivarens rätt att kräva sjukintyg regleras i Lag (1991:1047) om sjuklön. Där framkommer att det sjukintyg är något som en arbetsgivare kan begära ev en arbetstagare, se här. Det innebär att arbetsgivaren inte har rätt att kräva ett sjukintyg från en person som inte är anställd hos hen.Sammanfattningsvis har alltså en arbetsgivare inte någon rätt att begära in sjukintyg gällande den ordinarie vårdnadshavaren. Hoppas du fick svar på dina fråga!.

Måste jag berätta för min arbetsgivare hur många föräldraledighetsdagar jag har kvar?

2017-10-02 i Föräldraledighet
FRÅGA |Har jag skyldighet att lämna ut uppgifter till min AG hur många föräldraledighetsdagar jag har kvar? Kan AG kräva mig på dessa uppgifter? Kan försäkringskassan lämna ut dessa uppgifter till min AG?
Vega Schortz |Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!Regler om föräldraledighet finns i föräldraledighetslagen. I lagen finns ingen bestämmelse som anger att du har en skyldighet att till din arbetsgivare uppge hur många föräldraledighetsdagar du har kvar. Dessutom kan det vara svårt för dig att säga hur många dagar som kvarstår om du tänkt fördela dina dagar med din partner. Däremot är du skyldig att anmäla till din arbetsgivare om du önskar vara föräldraledig. Anmälan ska göras minst 2 månader innan du tänkt påbörja din ledighet. En annan frist kan dock gälla enligt rådande kollektivavtal på arbetsplatsen. I anmälan ska du ange hur länge du tänkt vara ledig, denna information har arbetsgivaren alltså rätt till, se 13 § föräldraledighetslagen.Försäkringskassan kan inte lämna ut dessa uppgifter till din arbetsgivare. Uppgifter om en persons personliga förhållanden är sekretesskyddade hos försäkringskassan och sekretessen får bara brytas under väldigt angelägna omständigheter. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,

Kommer jag efter föräldraledigheten att få jobba de återstående månaderna av min visstidsanställning?

2017-09-23 i Föräldraledighet
FRÅGA |HeJ!Jag har en visstidsanställning på 14 månader fr.o.m 15 maj 2017 (så som det står i kontraktet). Jag är nu gravid och beräknas föda i mars 2018, då ca 4 månader återstår av min visstidsanställning. Kommer jag efter föräldraledigheten att få jobba de återstående månaderna? eller står jag utan arbete? Tack på förhand!mvh
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I och med visstidsanställningen har du rätt till anställning i 14 månader framåt, alltså till den 15 juli 2018 då din anställning upphör utan uppsägningstid. Din föräldraledighet kommer att räknas in i anställningstiden. Är du föräldraledig de sista fyra månaderna av anställningstiden är det alltså inte så att denna arbetstid ”sparas”, utan anställningen upphör när den upphör. Är du däremot tillbaka till arbetet innan anställningen upphör får du naturligtvis jobba den återstående tiden. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

MIssgynnande av föräldraledig

2017-08-28 i Föräldraledighet
FRÅGA |Hej! Jag har fått reda på att hela företaget åker på en stor konferens till andra sidan jorden när jag är föräldraledig. Barnet kommer vara såpass litet (2-3 mån) att jag som dess moder inte kan lämna det hemma pga amning och anknytning odyl. Missgynnas jag om jag inte får ta med barnet på konferensen? Tacksam för svar!
Viktor Lennartsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En arbetsgivare får inte missgynna en arbetstagare på grund av att denne är föräldraledig (se 16 § föräldraledighetslagen). Med missgynnande menas en handling/underlåtenhet som försätter arbetstagaren i ett sämre läge eller en behandling som medför förlust/skada/obehag. För att avgöra om det är ett missgynnande brukar man dock ställa upp en jämförelse. Man ska då ställa sig frågan om behandlingen avviker från normalstandard eller om behandlingen är annorlunda gentemot hur någon annan person behandlas/har behandlats i en jämförbar situation. För att en otillåten handling ska anses föreligga måste det också finnas ett orsakssamband mellan missgynnandet och föräldraledigheten. Det innebär att det faktum att man är föräldraledig måste ha varit åtminstone ett av skälen till att arbetsgivaren fattat det missgynnande beslutet.Normalt brukar inte familjemedlemmar åka med på konferenser och om detta gäller för alla kan det inte ses som ett missgynnande då något orsakssamband mellan förlusten och föräldraledigheten inte finns. Däremot om Du inte fått åka pga föräldraledigheten hade man kunnat tala om ett missgynnande. Man är föräldraledig för att ta hand om sitt barn och när man är på konferens förväntas man kunna jobba under den tid som är planerad för utbildning. Jag har därför svårt att tro att arbetsgivaren i ditt fall begår en otillåten handling om du inte får ta med ditt nyfödda barn.Hälsningar