Får en arbetsgivare omplacera en föräldraledig arbetstagare?

Hej,

Jag har en fundering gällande återgång till arbete efter föräldraledighet. Jag har fått veta att jag inte får tillbaka min tjänst eller min portfölj. Tjänsten motiveras med att "det är roterande tjänster" och portföljen med att jag kommer ha svårt med tillgängligheten pga barn. Det ena således ett solklart övertramp men gällande tjänsten undrar jag hur stort spelrum arbetsgivaren har?

Den tjänsten jag blivit erbjuden istället för min tidigare (som finns kvar & som jag skulle få tillbaka efter min ledighet utifrån ett arbetsuppgiftsdokument) är betydligt mindre kvalificerad. Jag har samma anställningsform som den tjänsten, men det är inte samma typ av tjänst. Dessutom sa min arbetsgivare att hon inte vet vad jag haft för arbetsuppgifter - kan det då verkligen ses som att hon gett mig ett lika kvalificerat jobb? Det jag undrar är egentligen om hon får göra så - inte ge mig min ordinarie tjänst utan en mindre kvalificerad utan att veta vad jag egentligen har gjort?

Lawline svarar

Hejsan! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Reglerna som är tillämpliga på din situation finns i föräldraledighetslagen (1995:584), se 1 §. Enligt 16 § så får en arbetsgivare inte missgynna en arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledighet. Det gäller bland annat när arbetsgivaren beslutar om befordran, tillämpar löne-eller andra anställningsvillkor eller leder och fördelar arbetet. Det ska påpekas att förbudet mot missgynnande behandling inte gäller om olika villkor eller olika behandling är en nödvändig följd av ledigheten, se stycke två.

I förarbetena står följande angående missgynnande: "Med missgynnande avses en behandling som kan sägas medföra en skada eller nackdel för en enskild arbetssökande eller arbetstagare. Det som typiskt sett är förenat med faktisk förlust, obehag eller liknande är missgynnande. Att gå miste om en anställning eller befordran, att omplaceras, att komma efter andra arbetstagare i fråga om löne- eller andra anställningsvillkor, att särbehandlas på ett negativt sätt i fråga om arbetsledning och att en provanställning avbryts är några exempel." (Prop. 2005/06:185 s. 122.) Det innebär i ditt fall att omplaceringen till en annan tjänst kan vara ett missgynnande.

Du undrar om din arbetsgivare får ge dig en annan tjänst utan att egentligen veta vad du har för arbetsuppgifter. Här kan nämnas 24 § föräldraledighetslagen om bevisbörda, paragrafen föreskriver: "Om en arbetssökande eller en arbetstagare visar omständigheter som ger anledning att anta att han eller hon har blivit missgynnad av skäl som har samband med föräldraledighet, är det arbetsgivaren som skall visa att det inte har förekommit något sådant missgynnande eller att missgynnandet är en nödvändig följd av föräldraledigheten."

Eftersom att du kan visa omständigheter (omplacering till annan tjänst) som ger anledning att anta att du blivit missgynnad, blir det upp till din arbetsgivare att visa att så inte är fallet. Slutligen kan sägas att en arbetsgivare som bryter mot föräldraledighetslagen ska betala skadestånd för den förlust som uppkommer och för den kränkning som har inträffat, se 22 §. Om din arbetsgivare inte lyssnar när du påtalar ovan omständigheter kan du vända dig till ditt fackförbund eller själv väcka talan i domstol. Hoppas du fått svar på din fråga.

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Föräldraledighet ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo