Arvsberättigade trots testamente

2012-04-04 i Testamente
FRÅGA |Ett gift par utan barn, inga föräldrar i livet, hon har halvsyskon han inga syskon. Kan de testamentera bort sin kvarlåtenskap till vem de vill eller styrs det av arvsordning?
Sara S |Hej, Bröstarvingar, alltså barn och barnbarn (släktningar i nedåtstigande led) har alltid rätt till sin laglott, se 1 § 7 kap. Äktenskapsbalken (ÄB). Vidare har make alltid rätt att erhålla fyra basbelopp vilket i år (2012) motsvarar 178 000 kr vid bodelningen (1 § 2 st. 3 kap. ÄB). I övrigt kan man disponera hela sin kvarlåtenskap som man själv vill. Ni kan alltså testamentera er kvarlåtenskap som ni själva vill och styrs inte av arvsordningen. Vänligen,

Inbördes testamente

2012-03-14 i Testamente
FRÅGA |Far och mor hade ett testamente där det stod att den efterlevande hade "Fri förfoganderätt" Kan min mor på något sätt styra vad som ska hända med huset hon äger och bor i. Hon har en vilja om vem av oss syskon som ska ha huset. Vad ska hon göra? Vi är två syskon.
Sara S |Hej, Att ärva med fri förfoganderätt innebär att arvtagaren (din mor) har rätt att fritt disponera över egendomen men är bunden av testamentet avseende arvsrätten efter dennes död. Din mor får med andra ord till exempel sälja eller ge bort den ärvda egendomen men inte testamentera bort egendomen. Så länge någon av bröstarvingarnas (du och ditt syskon) laglotter inte kränks så kan din mor fritt förfoga över den ärvda egendomen. Väljer hon att ge bort egendom till någon av er under sin livstid läggs motsvarande gåvans värde till kvarlåtenskapen vid er mors frånfälle. Utifrån den summan beräknas bröstarvingarnas laglotter. Se 3 § 3 kap. Ärvdabalken. Vänligen,

Hur man bestämmer vem som ska ärva

2012-03-10 i Testamente
FRÅGA |Hej, Jag är gift.Jag har bägge fäöräldrarna i livet samt 2 syskon. Min maka har ett barn, sedan tidigare förhållande.Hon har sin mor och en syster i livet. Om Min maka dör och sedan jag. Vem ärver mig? Om inte hennes barn ärver allt(från min maka och mig),hur ser jag till att det blir så. mvh A
Isabel Ringsby |Hej! Enligt Ärvdabalkens (ÄB) regler (2 kap 2 §) kommer i första hand dina föräldrar ärva dig och i andra hand kommer dina syskon ärva. Din makas barn kommer ärva hela hennes kvarlåtenskap, d.v.s. den egendom som den som avlider lämnar efter sig, men däremot inte någon av din. För att säkerställa att din makas barn kommer få hela din kvarlåtenskap behöver du upprätta ett testamente. Om du inte har några egna barn kan din makas barn ärva hela din kvarlåtenskap. Det är viktigt att uppmärksamma att testamentet ska upprättas skriftligen och att det krävs att två vittnen bevittnar undertecknandet av testamentet, se ÄB 10 kap 1 §. Eftersom det kan vara svårt att upprätta testamente rekommenderar jag att du söker hjälp med detta. Vänliga hälsningar

Kan efterlevande make testamentera bort den först avlidne makens syskons rätt till arv?

2012-02-29 i Testamente
FRÅGA |När min farmor och farfar dog, ärvde min pappa och hans bror allt, 50% var. Min farbror var gift utan barn och de hade sedan tidigare äktenskapsförord. Min farbror dog strax efter, men banken sa då, att faster skulle ha kvar hans egendom tills hon dog, vilket har skett nu. Min faster har skrivit ett testamente där min pappa ej är med. Vad händer med min farbrors egendom och förmögenhet? Vissa av farbrors saker har min faster sålt, fick hon det? Mycket tacksam om ni kan svara på detta. Mvh
Mari-Helen Schöllin |Hej Jag vill börja med att berätta att jag tolkar det som att du kallar din farbrors fru för faster, och att jag uppfatta din information som att det bara är din pappa och din farbror som är syskon med varandra. Med denna utgångspunkt blir mitt svar följande: Det är riktigt att din farbrors fru skulle ha kvar din farbrors egendom till dess hon avlidit, se 3 kap. 1 § Ärvdabalken, ÄB. När hon sedan går bort uppkommer frågan om någon arvinge till din farbror, ur den första eller andra arvsklassen, lever. I första arvsklassen är bröstarvingar till din farbror och i den andra arvsklassen är din farbrors föräldrar och syskon (inklusive halvsyskon). I detta fall förstår jag det som att den enda som tillhör en sådan arvsklass, som är vid liv, är din pappa. Eftersom en arvinge finns ska en del av arvet efter din farbrors fru tillfalla din pappa, enligt 3 kap. 2 § ÄB. Denna arvsrätt får inte testamenteras bort, se 3 kap. 2 § ÄB. se https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1. Din pappa har således rätt till sitt arv efter sin bror. Hur stor del av arvet efter din farbrors fru som ska tillfalla din pappa beror på hur stor andel av farbrorns frus totala tillgångar vid hans bortgång som utgjorde farbrorns kvarlåtenskap. Se 3 kap. 2 § 1 och 3 st. ÄB. Angående frågan om din farbrors fru hade rätt att sälja saker som tillhörde din farbror, så är svaret att hon har fri förfoganderätt över hans egendom till dess hon avlider. Det finns en regel som säger att den efterlevande maken inte väsentligen får minska sin egenom, genom gåva eller liknande, utan tillbörlig hänsyn till arvtagarna efter den först avlidne maken, men det finns inget förbud mot att sälja sakerna. Se 3 kap. 3 § ÄB. Med vänliga hälsningar

Gemensamt testamente

2012-03-19 i Testamente
FRÅGA |Min fru o jag har upprättat testamente. Laglott 50% till vår son,och resten till två barnbarn med 25% vardera.Om hustru eller man avlider äger efterlevande rätt ändra i testamentet?Är förskott på arv till någon arvtagare giltigt?Skall det finnas testamentsexekutor.
Henrik Vinge | När en make avlider görs till att börja med en bodelning. Båda makars tillgångar med avdrag för skulder läggs enligt huvudregeln i en gemensam pott som sedan delas på hälften. Den avlidne makens andel kallas kvarlåtenskap och det är denna han eller hon kan förfoga över genom testamente. Med bakgrund av detta kan man säga att det egentligen inte finns några ”gemensamma testamenten” i svensk rätt. Om man skrivit testamente tillsammans kommer detta att få effekt på den först avlidnes kvarlåtenskap. Den efterlevande maken kan välja att ändra sina förpliktelser enligt testamentet så länge han lever. Förskott på arv regleras i Ärvdabalken 6 kap. 1 §. Gåvor (utöver sedvanliga presenter och dylikt) till er son kommer att antas vara förskott på arv. Det går att bryta det antagandet genom att exempelvis ange det skriftligt. För andra arvingar gäller tvärtom: Gåvor antas inte vara förskott å arv så vida det inte anges eller framgår av omständigheterna. Om ni vill skriva testamente rekommenderar jag starkt att ta kontakt med en jurist. Man bör ha kännedom om de bakomliggande reglerna för att inte riskera att testamentet så småningom tolkas på ett sätt som inte var avsett. Vänliga hälsningar,

Testamentstolkning

2012-03-13 i Testamente
FRÅGA |För cirka 30 år sedan köpte ett av flera syskon en fastighet för taxeringsvärdet av sina föräldrar. För att kompensera övriga syskon har det skrivits ett testamente om att var och ett dessa övriga syskon vid föräldrarnas frånfälle först ska tillgodoräknas ett belopp på 200 000 kronor vardera av arvslotten och övrig del av arvslotten ska fördelas lika mellan alla syskonen. Dessa 200 000 kronor var vid tillfället ett betydande belopp men är idag i princip ingenting, och som överhuvudtaget inte alls står i proportion till fastighetens värdeutveckling. Fråga: Kan övriga syskon hävda och få rätt att de 200 000 ska uppräknas med konsumentindex/inflation utan att det anges i testamentet att så ska göras?
Oscar Sundholm |Hej! Utifrån hur du beskriver läget så har dina föräldrar velat dela sin kvarlåtenskap lika mellan barnen. För att kompensera fastighetsaffären kan man möjligtvis anta att de ville att de 200 000 kr borde skrivas upp för att det skulle bli "lika" mellan barnen. Men utgångspunkten vid tolkning av testamente är just ordalydelsen i testamentet och det tycks uttrycka väldigt tydligt att de ska erhålla 200 000 kr. Skulle det dock finnas vissa oklarheter i testamentet ska tolkningen ske enligt 11 kap. 1 § ÄB _"att åt testamente skall ges den tolkning som må överensstämma med testators vilja"_ Det betyder att man lägger ordalydelsen (viljeförklaringen) åt sidan och istället tittar på testators vilja. Vilket tycks ha varit att dela kvarlåtenskapen på ett rättvist sätt. Är testamentet tillräckligt tydligt talar mycket för att man kommer att gå på ordalydelsen istället för testators vilja. Jag rekommenderar att ni tar kontakt med en jurist som är verksam inom familjerätt som får läsa testamentet i sin helhet och utifrån det skapa sig en bättre bild. Lycka till!

Inbördes testamente

2012-02-29 i Testamente
FRÅGA |Gift 2 gemnsamma barn, 1 särkullsbarn. Bostadsrätt, bil, min fru har pengar på bank. Kan man förändra arvsrätten till min frus fördel om jag går bort först genom äktenskapsföord eller enskild egendom? Vad gäller för mig om min fru då går bort först?
Sara S |Hej, Utan äktenskapsförord eller testamente ser arvsrätten ut på följande sätt: Du och din fru ärver varandra framför gemensamma barn. När ni båda avlidit får de ut sin arvslott. Särkullsbarnet får alltid ut sin lott vid sin förälders död om denne vill. Du och din fru kan upprätta ett så kallat inbördes testamente där ni skriver att ni ska ärva varandra antingen med full äganderätt eller med fri förfoganderätt. Att ni ärver varandra med full äganderätt innebär att den som överlever den andra kan fördela kvarlåtenskapen som den vill vid sitt frånfälle. Ärver ni varandra med fri förfoganderätt så kan den efterlevande fritt förfoga över egendomen under sin livstid men får inte fördela kvarlåtenskapen som den vill vid sitt frånfälle utan ska följa det inbördes testamentet som ni upprättat eller fördelas enligt lag. Så beroende på hur ni vill att er kvarlåtenskap fördelas vid din och din frus frånfälle kan de olika alternativen passa er. Givetvis kan ni formulera testamentet så att viss del av eller hela kvarlåtenskapen ska omfattas av testamentet. Även om ni upprättat ett testamente som inte ger era barn rätt till kvarlåtenskapen så har de alltid rätt till sin laglott om de vill. Vänligen

Klander av testamente

2012-02-27 i Testamente
FRÅGA |Jag och min bror skrev på ett testamente och ett kompliment på baksidan att vi har blivit delgivna detta testamente/kompliment med för behåll för våra lag lotter kan vi klandra dessa dokument?
Sara S | Hej, När ni skriver under en delgivning innebär det att ni intygar att ni tagit del av testamentet. Er rätt att klandra testamentet går inte förlorad. Vill ni klandra testamentet ska ni göra detta inom 6 månader från delgivningen. Se 5 § 14 kap. Ärvdabalken. Om du och din bror är barn till den avlidna och vill jämka testamentet för att få ut er laglott ska påkallandet av jämkningen ske inom 6 månader efter delgivningen. Att påkalla jämkning kan göras genom att meddela testamentstagaren om sitt anspråk eller genom att väcka talan mot denne. Se 3 § 7 kap. Ärvdabalken. Vänligen,