Arvsordningsfråga och testamentsfråga

Min gamle far gifte om sig 2006 efter att varit änkemannen en tid. Hans fru är idag på ett demensboende . Hon har två barn i tidigare äktenskap och min far har två barn. Dom har aldrig skrivit något testamente eller äktenskapsförord. Nu när min far själv känner att livet tar en ny vändning vill han skriva ett testamente. Hur går han till väga? Skulle han avlida ärver hans demenssjuka fru honom och senare hennes barn när hon avlider eller har vi barn arvsrätt innan hans fru avlider?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Jag besvarar dina frågor i omvänd ordning då det blir lättast så både att svara och att förstå svaret.
Din far har 2 barn från ett tidigare äktenskap, och din fars fru har även hon 2 barn från ett tidigare äktenskap. Sådana barn, som alltså inte är makarnas gemensamma, kallas för särkullsbarn. Särkullsbarn har som huvudregel rätt att få ut sin arvslott direkt vid förälderns frånfälle, medan gemensamma barn får vänta tills båda föräldrarna avlidit för att få ut sin arvslott. Detta framgår av Ärvdabalken (ÄB) 3 kap. 1 §.

Om din far avlider utan testamente innebär det att du och ditt syskon (dvs din fars särkullsbarn) som huvudregel har rätt att få ut sitt arv direkt. Ni kan välja att avstå från att ta ut ert arv direkt och istället vänta tills efter er fars nya fru avlidit (se ÄB 3 kap. 9 §), och ni får då ut ert farsarv när hans nya fru avlidit. Det är helt frivilligt att avstå eller ej. Din fars fru ärver honom inte (däremot är hon berättigad till att tillsammans med sitt giftorättsgods och sin enskilda egendom få ut 4 basbelopp enligt den sk basbeloppsregeln i ÄB 3 kap. 1 §).

Så svaret på din sista fråga är att du och ditt syskon har rätt att få ut efter arv direkt vid er fars bortgång, ni behöver inte vänta till hans fru har avlidit. Arvet skiftas efter bodelning mellan makarna, så först sker en bodelning för att dela upp egendomen i din fars del och hans frus del. Sedan ärver ni två syskon er fars del med hälften var (ÄB 2 kap. 1 §).

Nu till frågan om testamente. I ett testamente kan er far förordna om en annan fördelning av arvet än som följer av Äktenskapsbalken. Du och ditt syskon har i egenskap av bröstarvingar alltid rätt till er laglott, som är hälften av arvslotten (ÄB 7 kap. 1 §). Som redan nämnts ärver ni lika stor del var av er fars kvarlåtenskap enligt ÄB 2:1, er arvslott är alltså 50% vardera. Laglotten är hälften av det, och således vardera 25% av kvarlåtenskapen. Denna kan er far inte testamentera bort, ett testamente som kränker laglotten är ogiltigt. Observera att ni måste inom 6 månader begära att få ut er laglott genom att begära jämkning av testamentet i det fall de kränker laglotten (ÄB 7 kap. 3 §). Sker inte det förlorar ni rätten till laglotten.

Rätten att upprätta testamente finns i 9 kapitlet i ÄB och formkraven för ett testamentes giltighet finns i 10 kapitlet samma balk. Ett testamente ska för att vara giltigt som huvudregel vara skriftligt, undertecknat av testator och bevittnat av två vittnen. Vittnena måste vara samtidigt närvarande när testator skriver under testamentet och de måste veta att det är en testamentsunderskrift de bevittnar. De behöver dock inte ha vetskap om innehållet i testamentet.

Er far kan alltså på egen hand upprätta ett testamente med det innehåll han föredrar, samt underteckna det i två vittnens närvaro, vittnen som sedan undertecknar att de bevittnat namnteckningen. Vittnena får inte vara testamentstagare, släkt med testator osv (ÄB 10 kap. 4 §). Då det kan vara svårt som lekman att veta att en skrivning verkligen kommer få den innebörd och tolkas som avsett kan det vara en bra ide att ta hjälp vid upprättandet av testamentet. Detta är dock inget krav, är testamentet upprättat enligt formkraven är det giltigt. Hjälp att upprätta testamente kan din far få via t ex Lawlines avtalspartner Avtal24 där det finns pedagogiska, interaktiva tjänster till fast pris - se här, Din far kan också boka tid med en jurist och gå igenom sin situation och vad han vill reglera via testamente. Tid hos Familjens Jurist kan enkelt bokas här.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning