Vad händer med egendom om/ när min make avlider?

2019-09-24 i Make
FRÅGA |HejVad händer med huset om/när min make avlider? Huset är hans och han har dessutom skulder. Blir jag tvungen att flytta ut i så fall?MVH
Paula Reich Zackrisson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Bestämmelser om arv och fördelning av arv regleras av bestämmelserna i Ärvdabalk (ÄB).Vad händer med egendomen vid äktenskapets upplösande?En bodelning ska ske när ett äktenskap upplöses genom ena makens bortgång, 9 kap 1 § Äktenskapsbalk (ÄktB). I en bodelning ingår makarnas giftorättsgods, 10 kap 1 § ÄktB, som är all den egendom som inte gjorts till enskild egendom, exempelvis genom testamente eller äktenskapsförord, se 7 kap 1-2 § ÄktB. Giftorätten omfattar därför även all egendom som ägts av ena maken före äktenskapet, eller som förvärvats genom arv testamente eller gåva. Eftersom det inte framgår av din fråga om huset är enskild egendom eller inte, kommer jag vid besvarandet av din fråga utgå från att huset är giftorättsgods och att det därför kommer ingå i en eventuell bodelning. Skulle det dock vara så att egendomen är enskild, blir huset dock inte föremål för delning. Skuldavräkning och lottläggningNär det är klarlagt vilken egendom som är giftorättsgods och enskild egendom sker en skuldavräkning innan giftorättsgodset läggs samman och sedan delas på hälften mellan makarna, 11 kap 3 § ÄktB. Skuldavräkning innebär att vardera make får undanta så mycket egendom som krävs för att täcka sina skulder. Om skulderna skulle överstiga tillgångarna tar man istället med sig "noll" till delning. Hälften av egendomen tillfaller sedan alltså efterlevande make (dig) på grund av giftorätt och den andra hälften utgör den avlidnes makes giftorättsandel som tillsammans med eventuell enskild egendomen (såsom huset) , utgör kvarlåtenskapen som sedan kommer fördelas i ett arvskifte.Fördelning av den avlidnes kvarlåtenskapKvarlåtenskapen kan fördelas på två sätt, genom arv och genom testamente. Förekomsten av ett eventuellt upprättat testamente kan därför påverka fördelningen av arvet. Finns dock inget testamente kommer arvet att fördelas i enlighet med den legala arvsordningen, 2 kap. ÄB. Enligt huvudregel ärver efterlevande make bara före gemensamma barn, den efterlevande maken saknar därför arvsrätt om det bara finns särkullbarn, se 3 kap 1 § ÄB. Bröstarvingarna, det vill säga avkomlingarna till den först avlidne kommer därför ha rätt att få ut sitt arv direkt, vilket då även omfattar huset, 3 kap 1 § ÄB. Eventuella särkullbarn till den först avlidne kommer i så fall erhålla den avlidnes hela kvarlåtenskap. Om ni har gemensamma barn kommer du dock ärva kvarlåtenskapen (huset) med fri förfoganderätt, som innebär att du kan förfoga över egendomen på alla sätt, förutom att testamentera bort den , 3 kap. 2 ÄB. Era gemensamma barn har sedan rätt till efterarv som inträder först vid din bortgång, 3 kap 2§ ÄB. Har ni inga barn ärver du hela kvarlåtenskapen, inklusive enskild egendom (alltså även huset).Efterlevandes makes rätt till den gemensamma bostadenJag vill även göra dig uppmärksam på en bestämmelse i samband med bodelningen. Om bostaden skulle utgöra din och din makes gemensamma bostad, finns det även en bestämmelse i 11 kap 8§ ÄktB som som kan ge dig möjlighet att att vid en bodelning (på grund av skilsmässa eller dödsfall) få hela egendom på din lott, mot avräkning för beloppet, helt oavsett vem av makarna som har ägt egendomen. Detta förutsätter dock att bostaden är er gemensam bostad. Begreppet gemensam bostad förutsätter inte att ni äger bostaden tillsammans, det avgörande är istället om den är avsedd för gemensamt bruk och huvudsakligen används för detta ändamål, se 7 kap 4 § ÄktB.Bestämmelsen gäller även om bostaden är enskild egendom, dock inte egendom som är enskild på grund av testamente eller gåva från annan än den andra maken. Detta förutsätter även att du är den som "bäst behöver bostaden" vid dödsfall eller vid skilsmässa. Av bestämmelsen kan därför efterlevande make – alltså du, ha en möjlighet att få bo kvar i huset efter din makes bortgång. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Om min make får ett arv under skilsmässan, får jag hälften?

2019-09-19 i Make
FRÅGA |Om min man ärver sin mamma under skilsmässan, har jag rätt till hälften?
Alice Baum |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om hur makars egendom ska hanteras vid skilsmässa finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Ingår ett arv i en bodelning? Vid skilsmässa ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods, vilket är all egendom som makarna äger och som inte utgör enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Som utgångspunkt är ett arv som tillfaller någon av makarna under ett pågående äktenskap att betrakta som giftorättsgods. Det är dock möjligt för arvlåtaren, i detta fall din mans mamma, att testamentera om att arvet som tillfaller din man ska vara hans enskilda egendom. I så fall ska arvet inte tas med i bodelningen. Vid vilken tidpunkt ska man bedöma vad som ska ingå i en bodelning? En bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcks, det vill säga när skilsmässoansökan lämnas till tingsrätten (9 kap. 2 § ÄktB). Detta innebär att en bodelning bara ska omfatta den egendom som makarna vid denna tidpunkt äger. Egendom som makarna får efter skilsmässoansökan lämnas i princip utanför bodelningen. För din del innebär detta att om din man fick arvet av från sin mamma innan er skilsmässoansökan, kommer arvet att ingå i bodelningen förutsatt att din mans mamma inte testamenterat att arvet ska vara hans enskilda egendom. Tillfaller arvet din man efter det att ni lämnat in skilsmässoansökan, kommer arvet inte att delas mellan er genom bodelningen. Hoppas detta besvarade din fråga. Med vänliga hälsningar

Ska den efterlevande makan vara med och dela på arvet?

2019-09-02 i Make
FRÅGA |Hej Min pappa dog i april ,det har gjorts en bouppteckning ,men nu ska vi försöka dela på det pengar som finns kvar i boet , min fråga är - min pappa var omgift har ett barn med makan som lever ännu ,och såfinns det särkullbarn 4 st ..om det finns 100.000kr hur ska det delas ? 50% till makan och 50% till särkullbarnen ? El ska det 50:000 delas på ytligare en del till makan och en en del till gemensamme barn rästen till särkullbarnen ?det är osämja i familjen jätte tråkigt ,makan vill inte dela arvet till oss särkull men det måste hon väl ? Ett särkullbarn vill ge sin del till makan men inte vi andra tyvärr ..Tack snälla för ev svar ..
Evelina Sjöberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Eftersom din fråga är av arvsrättslig karaktär så tillämpas ärvdabalkens (ÄB) bestämmelser. Jag kommer i mitt svar att utgå från att det inte finns något testamente upprättat. Bodelning innan arvskifteEftersom din far var gift vid sin bortgång så ska det göras en bodelning innan ett arvskifte kan göras (9 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Detta innebär att din fars tillgångar ska adderas med hans makas och sedan delas lika mellan dem efter att eventuella skulder har dragits bort. Din fars andel efter bodelningen är det som därefter ska fördelas mellan er arvingar (23 kap. 1 § ÄB). Hur ska arvet fördelas?Du och dina fyra syskon kommer tillsammans att ärva eran far då ni är hans bröstarvingar (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Har din fars efterlevande maka rätt att ärva? Din fars efterlevande maka har ingen laglig rätt att ta arv men kommer däremot att få sitt barns andel av arvet (3 kap. 1 § ÄB). Hennes barn får därmed ut sin andel i form av ett s.k efterarv först efter att hon har gått bort (3 kap. 2 § ÄB). Ni som i detta fallet är särkullbarn har rätt att ta ut er andel direkt om ni önskar detta (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Möjligheten finns också att göra ett arvsavstående till förmån för eran fars efterlevande maka vilket innebär att även ni får ut eran andel i form av ett efterarv först efter hennes bortgång (3 kap. 9 § ÄB). Var och en av er särkullbarn väljer alltså själva om ni vill ta ut er andel direkt eller göra ett arvsavstående. För att förtydliga så kommer jag att använda mig av ditt exempel. Om din far efterlämnar 100.000 kr efter att en bodelning har gjorts så har du och dina syskon rätt till 20.000 kr var. Ni särkullbarn kan välja att få ut eran andel direkt medan det syskon som är barn till den efterlevande makan får ut sin andel i form av ett efterarv. Stora prisbasbeloppsregelnDet ska tilläggas att den efterlevande makan alltid har rätt att lämnas med ett belopp som motsvarar minst fyra gånger prisbasbeloppet (4 x 46.500 kr = 186.000 kr) efter en bodelning har gjorts (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Detta innebär att om din far hade 100.000 kr och hans maka 100.000 kr så har hon rätt att få sin egen del på 100.000 kr samt 86.000 kr av er fars del för att komma upp i detta. Ni arvingar får då invänta eran andel i form av ett efterarv utöver de 14.000 kr som återstår. Om den efterlevande makan vid er fars bortgång har mer än 186.000 kr i totala tillgångar blir denna regel alltså inte tillämplig. SammanfattningDin fars och hans efterlevande makas tillgångar ska fördelas genom bodelning. Din fars andel kommer fördelas lika mellan dig och dina syskon. Ni som är särkullbarn har rätt att få ut eran del av arvet direkt medan syskonet som inte är särkullbarn får invänta sin del i form av ett efterarv. Den efterlevande makans del ska dock minst vara 186.000 kr innan arvet kan fördelas mellan er bröstarvingar. Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor! Vänligen,

Vem ärver först, efterlevande make eller gemensamma barn?

2019-08-13 i Make
FRÅGA |HejsanVi har äktenskapsförord då min man har en gård vi är gifta och har tre barn tillsammans. Nu till min fråga om min man skulle avlida före mig ärver jag då hans egendom eller ärver våra barn min mans egendom. Och jag blir utan ?MVH
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om din man avlider ska en bodelning görasRegler om vad som gäller då man är gift finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Om din man skulle avlida ska en bodelning göras mellan dig och din mans dödsbo (1 kap. 5 § ÄktB och 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår ert giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Jag tolkar din fråga som att din mans gård är enskild egendom enligt ert äktenskapsförord. Detta innebär alltså att gården inte ska ingå i bodelningen mellan dig och din mans dödsbo. I bodelningen ska värdet av giftorättsgodset delas lika (11 kap. 3 § ÄktB). Det som tillfaller dig i bodelningen är ditt och det som tillfaller din mans dödsbo utgör arvet efter honom. Eftersom enskild egendom inte ingår i bodelningen får din mans dödsbo behålla detta och gården är därför en del av arvet efter honom. Hur ska arvet efter din man fördelas?Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB). De närmaste arvingarna är bröstarvingarna (2 kap. 1 § ÄB). Med bröstarvingar menas den avlidnes barn, och de ska dela lika på arvet. Dock har även en efterlevande make arvsrätt (3 kap. 1 § ÄB). Denna arvsrätt går före gemensamma barns rätt. Detta innebär att du i egenskap av efterlevande make har rätt att ärva före dina och din mans gemensamma barn. Era barn får istället så kallad efterarvsrätt efter din man. Detta innebär att era barn har rätt att få ut sitt arv efter sin pappa då du avlider (3 kap. 2 § ÄB). Det du ärver efter din man, som era barn har efterarvsrätt till, ärver du med fri förfoganderätt. Det innebär att du får använda egendomen i princip hur som helst, men du får inte testamentera bort den (3 kap. 2 § ÄB). SlutsatsDet korta svaret på din fråga är helt enkelt att du ärver då din man avlider och era barn har rätt att få sitt arv efter sin pappa då även du avlidit. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Efterlevande makes arvsrätt och efterarv

2019-09-20 i Make
FRÅGA |Min man och jag är gifta. Jag har barn men inte han. Om han går bort före mig, ärver jag honom helt eller ska arvet delas av hans syskon ? Mvh //
Amanda Keith |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor rörande arv regleras i Ärvdabalken (ÄB).Då den ena maken avlider tillfaller kvarlåtenskapen den efterlevande maken med fri förfoganderätt, 3 kap 1 § ÄB. Att ärva med fri förfoganderätt innebär att det står den efterlevande maken fritt att förfoga över kvarlåtenskapen, den efterlevande maken kan alltså, till exempel, konsumera upp egendomen på valfritt sätt. Undantaget är dock att den efterlevande maken inte kan testamentera bort kvarlåtenskapen då den ärvs med fri förfoganderätt. Om den först avlidne maken inte har några barn finns det alltså ingen i den första arvsklassen som kan taga arv. I detta fall skulle arvsberättigade vara dem som ingår i andra arvsklassen, vilken i första hand består av arvlåtarens föräldrar och i andra hand arvlåtarens syskon, 2 kap 2 § ÄB. Dessa har då, vid den efterlevande makens död, rätt till ett s.k efterarv efter den först avlidne maken, 3 kap 2 § ÄB. Efterarvet utgörs av en kvotdel, som motsvarar den andel som arvet efter det först avlidne maken utgör, i förhållande till den totala förmögenhetsmassan av den efterlevande makens kvarlåtenskap då denne går bort. Om din man skulle gå bort före dig skulle du alltså ärva honom med fri förfoganderätt. Hans syskon och i andra hand hans syskonbarn, som kan ärva i ett avlidet syskons ställe, skulle därefter ha rätt till ett s.k efterarv efter honom vid ditt frånfälle. Hoppas att detta svar har gett någon klarhet i frågan och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar! Med vänlig hälsning,

Kan efterlevande makes arvsrätt testamenteras bort?

2019-09-18 i Make
FRÅGA |Vår faster tidigare änka nu nyligen gift, inget äktenskapsförord skrivet.Hon har inga barn eller nära släktingar förutom oss hennes tidigare makes brors barn.Vår faster dör och samband med bouppteckningen framkommer ett testamente som varit inlämnat på begravningsbyrån. I testamentet framgår det att vår "faster" testamenterar all sin kvarlåtenskap till mig och min syster.Vad händer nu gör testamentet hennes man arvslös? Har han rätt till hälftendelning? trots testamentets ordalydelse?Eller gäller basbeloppsregeln?Frågan gäller om efterlevande makes arvsrätt kan testamenteras bort?
Jenny Viberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv hittar du i ärvdabalken (ÄB) och regler om äktenskap i äktenskapsbalken (ÄktB). Eftersom du undrar vad som kommer att hända nu efter att din faster har avlidit kommer jag kort att beskriva vad som händer när en gift person avlider. Sedan kommer jag att svara på din fråga om efterlevande makes arvsrätt kan testamenteras bort.När en gift person avlider ska en bodelning görasNär en gift person avlider räknas äktenskapet som upplöst och en bodelning ska göras (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska din faster och hennes mans giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är i princip all den egendom som din faster och hennes man äger. Undantaget är egendom som ingått i ett äktenskapsförord. Eftersom din faster och hennes man inte har skrivit ett äktenskapsord så antar jag att all deras egendom är giftorättsgods och därför ska ingå i bodelningen. Om din faster och hennes man haft skulder kommer dessa att ingå i bodelningen och räknas av (11 kap. 2 § ÄktB).Efter bodelningen görs en hälftendelningEfter bodelningen och eventuell skuldavräkning kommer en hälftendelning att göras. Egendomen som ingått i bodelningen delas då lika mellan din faster och hennes man (11 kap. 3 § ÄktB). Den egendom som är din faster del efter hälftendelningen utgör kvarlåtenskapen efter henne. Den delen är också det som utgör arvet efter din faster.Din fasters man har rätt att ärva din faster trots testamenteEftersom din faster var gift när hon avled, så ärver hennes man henne (3 kap. 1 § ÄB). Hennes man har rätt att ärva en så stor del efter din faster att det uppgår till ett värde av fyra gånger prisbasbeloppet. Denna rätt som en make har går inte att testamentera bort (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Dock vägs värdet av den del som din fasters man fick efter bodelningen in i detta. Det innebär att om din fasters man fick en så pass stor del efter bodelningen att det täcker fyra gånger prisbasbeloppet, så ärver du och din dotter enligt testamentet.SammanfattningEn efterlevande makes arvsrätt kan inte testamenteras bort. Din fasters man har rätt att ärva egendom efter din faster till ett värde motsvarande fyra gånger prisbasbeloppet. Men du och din dotter ärver enligt testamentet, om din fasters man äger egendom till ett värde av fyra gånger prisbasbeloppet efter att bodelningen har gjorts.Hoppas du fått svar på din fråga! Om du har fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig till våra mer erfarna jurister på Lawline.

Lottläggning vid arvsskifte

2019-08-28 i Make
FRÅGA |Hej. Min man gick bort i cancer för 4 månader sedan. Vi är gifta o han har 2 särkullbarn som valt att ta ut sin laglott rakt emot X vilja i testamentet. Vet att de har rätt att göra detta. Frågan jag har: hur ser en fördelning ut i detta fall?Om vi säger det finns tillgångar för 2.4 miljoner ( fastighet, företag o kontanta medel) . O räknar med att barnen vill ha ut pengar inte saker/hus.
Emma Liberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar hur stor del av arvet som ska gå till särkullsbarnen och hur ni ska fördela tillgångarna. I mitt svar kommer jag att utgå från att tillgångarna du räknade upp är giftorättsgods och inte enskild egendom. Regler om arv hittas i ärvdabalken.Fördelning av arvet (värde)Gifta par ärver i de flesta fall varandra eftersom efterlevande make eller maka ärver före gemensamma barn. Undantaget är om det finns särkullbarn. Särkullbarn har, till skillnad från gemensamma barn, rätt att få ut sin del genast och behöver inte vänta tills den andra maken eller makan avlider. Särkullsbarnen har alltså rätt att få ut sin del på en gång (precis som du skriver).Vid dödsfall har den efterlevande maken rätt att begära en bodelning. Vid en bodelning ska giftorättsgodset delas lika efter avdrag för skulder. Om vi säger att det finns tillgångar för 2.4 miljoner efter att skulder har dragits av har du rätt till 1.2 miljoner och barnen 1.2 miljoner. Du har alltså rätt till 50 % och barnen 25 % var.Fördelning av arvet (tillgångar)Det framgår i din fråga att det finns ett testamente skrivet. Om det står i testamentet att någon ska ha en viss tillgång ska det efterföljas så långt som möjligt. Om det inte står något speciellt i testamentet får ni i princip dela upp arvet hur ni vill så länge du får 50 % och barnen 25 % var.Om det finns en möjlighet att barnen får ut pengar och du behåller hus/saker så finns det alltså inget som hindrar att ni delar upp det så. Finns inte 1.2 miljoner på banken så kan du köpa ut barnen för att t.ex. få behålla huset. Det viktigaste är att ni alla får värdet ni har rätt till.Är ni inte är överens kan ni ansöka hos tingsrätten om att få en boutredningsman som fördelar egendomen rättvist mellan er.Hoppas du fått svar på din fråga!

Kan en förälder ärva från sitt avlidna barn när det finns en make?

2019-07-31 i Make
FRÅGA |En kort bakgrund.Min son avled för ett antal år sedan.Vår son var vårt enda barn.Min hustru/sonens mor avled för många år sedan och vi var då skilda.Min son fick sedan ärva en större summa pengar av sina morföräldrar.Han investerade sedan delar av förmögenheten i ett stort hus med sin hustru.Innan min son avled förde hon över alla dessa medel till sitt eget konto.Det innebar att det blev en "förenklad" bouppteckning och där sonens förmögenhet blev noll.Skulle jag kunnat fått ärva delar av min sons förmögenhet?(Jag har inga planer på att "bråka" om detta utan vill endast veta för min egen sinnesro).
Daniela Karlsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om man är gifta och den ena maken avlider så övergår all egendom till den efterlevande maken, så tillvida det inte finns något testamente som säger annat om enskild egendom. I detta fall utgår jag ifrån att det inte finns någon enskild egendom vilket gör att din sons hustru äger samtliga tillgångar, se ÄB 3 kap. 1 §. Det betyder att du som förälder inte ärver några av din sons tillgångar oavsett om hustrun hade skrivit över dem på sig eller inte. Hälsningar