Efterlevande makes arvsrätt

2021-04-13 i Make
FRÅGA
Hej! Min syster och henne man bodde ihop i ett år innan hennes make gick bort i en bilolycka. Vid denna tidpunkt uppgår min systers mans totala egendom till 2 040000 varav 40 000 kr är en bil som utgör enskild egendom. Min syster har endast giftorättsgods som uppgår till 1 000 000 kr. Min systers man har inte hunnit ändra sitt testamente sedan bröllopet och i hans testamente så har han därför testamenterat hela sin kvarlåtenskap till sin bror. Min syster menar dock att hon har rätt att ta del av sin mans arv. Vad gäller? hur kan min syster fördela arvet? Jag får lägga till att testamentet är giltigt gällande formkrav.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Närmare reglering kring fördelning vid makes frånfälle återfinns i äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB). Nedan kommer en redogörelse för hur egendom fördelas mellan makar när en av dem avlider.

Bodelning
Om den som har avlidit var gift och makarna hade giftorättsgods, måste en bodelning förrättas innan arvskiftet (23 kap. 1 § andra stycket ÄB). Ett äktenskap upplöses nämligen när en av makarna avlider (1 kap. 5 § första stycket ÄktB).

Vid bodelning ska först makarnas andelar i boet beräknas, s.k andelsberäkning (11 kap. 1 § ÄktB). I bodelning ska giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgodset består av all egendom som inte utgör enskild egendom (7 kap. 1–2 §§ ÄktB).

Från respektive makes giftorättsgods ska dess skulder dras av (11 kap. 2 § ÄktB). Det värde som finns kvar efter att skulderna har avräknats ska adderas och därefter delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Således har respektive make rätt till hälften av värdet av allt giftorättsgods när bodelningen har förrättas. Efterlevande makes erhåller sin andel och den avlidne makes dödsbodelägare erhåller den andra delen av tillgångarna.

Arvsskifte
När bodelningen har slutförts ska kvarlåtenskapen fördelas mellan arvingar och universella testamentstagare, s.k arvskifte (23 kap. 1 § första stycket ÄB). Den andel som den avlidne makes dödsbo erhöll efter bodelningen ska ingå i dennes kvarlåtenskap vid arvsfördelningen.

Dödsbodelägarna ska vid arvskiftet upprätta en arvskifteshandling, vilket är ett dokument där delägarna kommer överens om hur arvet ska fördelas emellan dem. Är man ensam dödsbodelägare behöver emellertid en arvskifteshandling inte att upprättas. Avseende vissa tillgångar måste man dock själv se till att äganderätten överförs och registreras.

Efterlevande makes arvsrätt
När en av makarna avlider i ett äktenskap, ärver som huvudregel den efterlevande maken dennes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt (3 kap. 2 § första stycket 1 ÄB). Det här gäller under förutsättning att den avlidne maken inte har upprättat ett testamente som reglerar hur arvet ska fördelas. Det är möjligt att göra den efterlevande maken arvslös.

Reflektioner avseende det aktuella fallet
I första hand ska en bodelning förrättas mellan din syster och hennes avlidne make (makens dödsbo) eftersom att de var i ett äktenskap. Det innebär i första hand att en skuldavräkning ska göras från din systers giftorättsgods och hennes avlidne makes giftorättsgods. Därefter ska beloppen läggas samman och delas i lika delar.

Den andel som avlidne makes dödsbo ska erhålla efter bodelningen, samt hans enskilda egendom, kommer därefter att fördelas mellan makens arvingar. Utgångspunkten är att efterlevande make ärver den avlidne makens kvarlåtenskap. Eftersom att din systers make emellertid har upprättat ett giltigt testamente till förmån för sin bror, kommer kvarlåtenskapen att tillfalla honom. Det innebär att din syster inte har arvsrätt och att brodern ärver den totala kvarlåtenskapen. Ett arvskifte behöver inte genomföras eftersom att brodern är ensam dödsbodelägare.

Sammanfattning
Vid en bodelning kommer din syster och hennes avlidne makes giftorättsgods – efter en skuldavräkning – att läggas samman och dela lika mellan dem. Den del som därefter tillfaller avlidne makens dödsbo kommer att tillskiftas hans bror. Din syster har således inte rätt att ta del av sin avlidne makes arv.

Om du vill få vidare hjälp i ditt ärende kan du kontakta Lawlines jurister här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04
Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Önskar dig en fortsatt trevlig dag!

Med vänlig hälsning

Mellin Sahin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (488)
2021-09-30 Vad gäller när en make med bröstarvingar gift om sig och arv ska fördelas?
2021-09-30 Makars ansvar för varandras skulder vid dödsfall
2021-09-19 Måste min fru flytta från mitt hus om jag går bort?
2021-08-30 Arv efter skilssmässa

Alla besvarade frågor (96402)