Makes arvsrätt, efterarv och särkullbarn

2021-03-18 i Make
FRÅGA
Hej!Ett arvsskifte ska göras. Det finns ett äktenskapsförord att den efterlevande maken ska ärva allt med fri förfoganderätt förutom den dödas särkullbarn som ska få sin laglott. Därutöver finns två stycken barn till den dödas tidigare man (nu avliden) som endast fått ett förskott på arv tidigare.Den avlidnas giftorättsgods är 535640 kr varav 550 000 är värdet av halva bostadsrätten samt -62 783 kr som är ett lån på bostadsrätten. Bostadsrätten och lånet ska övertas av maken.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledning

Din fråga aktualiserar huvudsakligen ärvdabalken (ÄB).

Utredning

Enligt 3 kap. 1 § ÄB har en efterlevande make som utgångspunkt rätt att ärva sin avlidne makes kvarlåtenskap. Dock ska eventuella särkullbarn till den först avlidne maken som huvudregel först få ut sin andel av arvet. I 3 kap. 2 § ÄB framgår att den efterlevande maken, i fall då den avlidne maken har arvingar av första eller andra arvsklassen kvar i livet, endast ärver sin make med så kallad fri förfoganderätt, vilket innebär att egendomen inte kan förordnas om genom testamente. Detta innebär att eventuella barn, barnbarn, föräldrar, syskon och syskons avkomlingar får en efterarvsrätt gentemot den efterlevande maken. Som utgångspunkt får efterarvingarna efter den efterlevande makens död rätt till hälften av den kvarlåtenskap som vederbörande lämnar efter sig, vilket gäller i fall då total giftorättsgemenskap förelegat mellan makarna. Detta kan illustreras med ett hypotetiskt fall där makarna enbart äger giftorättsgods till ett värde om 1 Mkr; när den första maken dör kommer då den efterlevande vid bodelningen tilldelas 500 tkr och därefter genom arv efter maken tilldelas 500 tkr. Då utgör arvet hälften av makarnas totala giftorättsgods vilket innebär att efterarvsrätten blir 50 %, det vill säga att efterarvingarna vid den efterlevande makens död kommer kunna göra anspråk på hälften av den efterlevande makens kvarlåtenskap. Om en jämförelse mellan vad den efterlevande ärvt från den först avlidne maken och vad den efterlevande (efter eventuell bodelning) själv ägt (bodelningsandel + eventuell enskild egendom + annan egendom) motiverar en annan andelsfördelning ska dock inte huvudregeln följas. Detta kan illustreras med ett exempel där makarnas giftorättsgods uppgår till 1,6 Mkr och den först avlidne maken ägde enskild egendom till ett värde av 400 tkr; i detta fall får den efterlevande maken 800 tkr genom bodelning och ärver därefter 1,2 Mkr och efterarvingarnas kvotdel uppgår därför till 1,2 Mkr / 2 Mkr = 0,6, det vill säga 60 %.

Tillämpat på ditt nu aktuella fall kan vi alltså konstatera följande. Äktenskapsförordet överensstämmer med den lagstadgade ordningen för hur arvet ska hanteras och kan därmed sägas sakna betydelse. Den nu avlidna makens särkullbarn ska sålunda få ut sin arvslott innan den efterlevande maken ärver något. Såsom jag tolkar din fråga finns dessutom två barn till den nu avlidnas tidigare make som vid den tidigare makens död avstod det arv de i egenskap av särkullbarn hade rätt att kräva ur vid det tillfället. De barnen har sålunda en rätt till efterarv efter den tidigare maken som ska tillgodoses innan den nu avlidna makens särkullbarn i det senare äktenskapet kan tillgodoses. Sammantaget är ditt nu aktuella fall påtagligt komplext och jag kan tyvärr inte hjälpa dig att beräkna de exakta värdena på de olika lotterna eftersom jag då skulle behöva en stor mängd information om de två efterarvingars kvotandel, hur många barn som finns i det senaste äktenskapet, och så vidare.

Handlingsplan

Min rekommendation till dig är, med hänsyn till ärendets komplexitet, att överväga att anlita en boutredningsman som bistå er med att reda ut hur arvet ska fördelas. Om inte någon dödsbodelägare åtnjuter de andra dödsbodelägarnas förtroende, har den rätta kompetensen och tid att ägna åt saken bedömer jag dessvärre att det är osannolikt att ni kan reda ut saken på egen hand.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp! Har du några funderingar kan du höra av dig till mig på magnus.gustafsson@lawline.se.

Med vänlig hälsning

Magnus Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (489)
2021-10-21 Vem ärver efter mig om jag är gift men har inga gemensamma barn med min make?
2021-09-30 Vad gäller när en make med bröstarvingar gift om sig och arv ska fördelas?
2021-09-30 Makars ansvar för varandras skulder vid dödsfall
2021-09-19 Måste min fru flytta från mitt hus om jag går bort?

Alla besvarade frågor (96531)