Kommer mina sparkonton ärvas av min hustrus arvingar?

2020-02-11 i Make
FRÅGA |Hej ! Jag är gift och min hustru har 2 barn från förra äktenskapet, jag har inga egna. Jag har några sparkonton som står i mitt namn. Nu undrar jag, om min hustru skulle gå bort innan mig kommer då dessa pengar att ingå i arvet efter deras mor, eller är dom ( bara mina ) ?
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.Förutsatt att du och din fru inte har något äktenskapsförord 7:3 ÄktB, så kommer allt som ni äger var för sig vid ett dödsfall läggas samman och sedan delas lika mellan er. Hennes del efter likadelningen kommer att tillfalla hennes arvingar. Skulle din hustru dö före dig, kan du välja att ingen delning ska ske 12:2 ÄktB, i så fall kommer hennes tillgångar att delas lika mellan hennes arvingar, barnen, och du kommer att behålla dina tillgångar själv. Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Äktenskapsförord och arvsregler för makar

2020-01-31 i Make
FRÅGA |Fråga 1: hittar inte vårt äktenskapsförord men den finns registrerad hos Skatteverket. Om jag förstår det hela rätt så är det Oki ifall jag inte hittar det?Fråga 2: vi delar på ekonomi och allt. Så det jag äger äger jag och det hon äger äger hon etc etc. Vad händer om jag skulle dö? Måste jag skriva ett testamente för hon ska ärva mina ägodelar/pengar i form av fonder/aktier? Vi är gifta. Eller går det till henne om inget annat skrivs. MvhSalar
Carin Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Dina frågor handlar om äktenskapsförord samt testamente och regler kring arv.Fråga 1Reglerna om äktenskapsförord finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Genom ett äktenskapsförord kan makar eller blivande makar bestämma att egendom de äger ska vara hans eller hennes enskilda egendom. Detta påverkar hur egendomsfördelningen mellan dem ska se ut vid en eventuell bodelning (7 kap. 3 § ÄktB). För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt ska det vara skriftligt och underskrivet av båda makarna (7 kap. 3 § andra stycket ÄktB). Äktenskapsförordet måste utöver detta även vara inskickat till och registrerat hos Skatteverket (7 kap. 3 § tredje stycket ÄktB). Har ni skickat in ert äktenskapsförord till Skatteverket och fått det registrerat där behöver ni inte ha äktenskapsförordet hemma för att det ska vara giltigt. Fråga 2Reglerna kring arv och testamente finns i ärvdabalken (ÄB). Om en person som avlider var gift ska dennes kvarlåtenskap (tillgångar) tillfalla den efterlevande maken. Ett undantag till denna arvsrätt är om den avlidne hade särkullbarn, det vill säga barn den avlidne inte hade gemensamt med den efterlevande maken. Dessa särkullbarn har rätt att direkt få ut sitt arv efter sin avlidne förälder ( 3 kap. 1 § ÄB). De kan dock välja att avstå från att direkt få ut sitt arv och har då istället rätt att få ut sitt arv från den efterlevande makens dödsbo (3 kap. 9 § ÄB).Arvsrätten för efterlevande make kan även inskränkas om det finns ett testamente som säger att tillgångarna efter den avlidne ska fördelas på annat sätt. Dock kan inte den efterlevande maken göras helt arvlös utan denne har alltid rätt att få ut ett arv motsvarande fyra gånger det prisbasbelopp i 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken (SFB) som gäller vid dödsfallet, om det är möjligt. Vid de tillfällen då den efterlevande makens arvsandel inte når upp till detta belopp tas resterande belopp av särkullbarns eller testamentstagares andelar om sådana andelar finns. Särkullbarn får då istället ut arvsandelen efter efterlevande makens död. Ett testamente däremot är utan verkan om innehållet i testamentet skulle göra så att den efterlevande maken inte får ut detta belopp.Till skillnad från särkullbarn har inte gemensamma barn till den avlidne samt den efterlevande maken rätt att få ut sin arvsandel eller sin laglott direkt efter sin först avlidne förälder. Istället blir de så kallade efterarvingar och har istället rätt att få ut sin del av arvet då den efterlevande maken avlider (3 kap. 2 § ÄB). Har makarna inga barn tillsammans ärver den efterlevande maken all den avlidnes tillgångar direkt (3 kap. 1 § ÄB). Har den först avlidne maken andra arvingar som lever då den efterlevande maken avlider har de däremot rätt att ärva halva dennes egendom (3 kap. 2 § ÄB). Sammanfattning fråga 2:Av din fråga framgår inte om du och och din maka har gemensamma barn eller särkullbarn. Har ni gemensamma barn ärver den efterlevande maken allt om det inte finns något testamente som säger annat. Finns det däremot särkullbarn, det vill säga icke gemensamma barn, har de rätt att få ut sitt arv direkt när deras förälder avlider. Om de väljer att ta ut sin andel direkt ärver den efterlevande maken endast hälften av den avlidna makens tillgångar. Den efterlevande maken har dock rätt att få ut arv till ett visst belopp om detta är möjligt. Gemensamma barn ärver däremot först då den efterlevande maken avlider. Har ni inga barn tillsammans ärver den efterlevande maken alla tillgångar och eventuella andra arvingar efter den först avlidne maken ärver först då den efterlevande maken avlider. Jag hoppas att detta var svar på dina frågor. Om du har ytterligare frågor är du alltid välkommen att kontakta Lawline igen.Med vänliga hälsningar,

Vem får arv när den avlidne var gift och hade barn?

2020-01-27 i Make
FRÅGA |Hej!Har en fråga om arv. Min pappa är gift med en kvinna som inte är min mamma, dom har två barn tillsammans. Jag undrar nu om han dör, vem får pengarna ? Får hans nya fru alla pengar? Eller får jag och mina halvsyskon också pengar?Tack på förhand för hjälpen!
Mikaela Dahl |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer svara som att det inte finns något testamente eftersom att inget sådant framgår i din fråga. Jag kommer använda mig av ärvdabalken (ÄB). Bröstarvinges arvsrätt när den avlidne var gift Den eller de som i första hand ska ärva när någon avlider är den avlidnes barn, alltså bröstarvingarna (2 kap. 1 § ÄB). Enligt den regeln ska alltså du och dina syskon få lika stor del av din pappas arv. Det finns dock en regel som ger den avlidnes make eller maka rätt till arv ifall den avlidne var gift (3 kap. 1 § 1 st ÄB). I det fallet så förlorar inte bröstarvingarna sin arvsrätt, utan de får då lika stor andel av den efterlevande makens egendomsmassa vid dennes död som den först avlidne makens arv utgjorde efter det första arvskiftet. I ditt fall så får du dock din pappas arv direkt eftersom att hans fru inte är din mamma, du är ett så kallat särkullbarn (3 kap. 1 § första stycket ÄB). För att du inte ska få det direkt krävs det att du antingen frivilligt avstår eller att din pappas frus egendomsmassa inte uppnår fyra basbelopp (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Vid din pappas dödsfall har din pappas fru rätt till att i hela sin egendomsmassa behålla ett värde av fyra prisbasbelopp som år 2020 blir 189.200 kr. Räcker inte hela hennes egendom samt arvet hon får från din pappa till det får hon behålla så stor del av ditt arv som krävs för att det värdet täcks. Då får även du den delen som efterarv när hon avlider på samma sätt som dina halvsyskon. Sammanfattningsvis får du som utgångspunkt ditt arv direkt när din pappa avlider och dina halvsyskon får sin del som efterarv när deras mamma också har avlidit. Ifall all hennes egendom och arvet hon får efter din pappa inte tillsammans når upp till fyra prisbasbelopp det året får hon dock även så stor del som krävs för att nå upp till det värdet av din del av arvet, även ifall hela ditt arv skulle krävas för det. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Kan man ärva sin makes skulder?

2020-01-16 i Make
FRÅGA |Vi är gifta, inga gemensamma barn.Min man har skulder lån,kreditkort och checkkredit i enskilda firma.Min fråga ärver jag dem om han går bort före min?
Linnéa Lind |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att behandla din fråga genom att beskriva vad som händer när en make dör. Det är ärvdabalken (1958:637) och äktenskapsbalken (1987:239) som är tillämpliga lagar.SkuldernaEfter dödsfallet ska bouppteckning förrättas inom tre månader (20 kap 1 § ÄB). Uppgörelse med makens borgenärer ska träffas inom denna tid (21 kap 1 § ÄB). Den dödes tillgångar och skulder ska antecknas så de var vid dödsfallet (20 kap 4 § ÄB). Är den döde gift ska tillgångarna och skulderna antecknas till den make de hänför sig till (20 kap 4 § 3–4 st). En skuld ska avräknas från samma makes tillgångar eftersom vardera make ansvarar för sina skulder (1 kap 3 § ÄktB och 11 kap 2 § ÄktB). Värdet av en makes tillgångar sätts aldrig till mindre än noll. Det går inte heller att testamenterar över skulder eftersom de inte utgör en tillgång.ArvetEftersom det inte finns några gemensamma bröstarvingar som är arvsberättigade är du som make både part i bodelningen och delägare i dödsboet (3 kap 1 § ÄB och 18 kap 1 § ÄB). Detta innebär att du kommer att få all egendom vid arvskifte om testamente inte finns. Skulle bodelning eller arvskifte ske innan skulderna har betalats kan du bli återbetalningsskyldig i den mån skulderna skulle avräknats mot den egendomen som du övertagit (21 kap 4 § ÄB).Sammanfattningsvis så ärver inte en arvinge eller efterlevande make arvlåtarens skulder. Skulle skulderna överstiga tillgångarna bestäms värdet till noll. Jag kan dock råda dig till att inte förrätta arvskifte innan skulderna reglerats för att undvika återbetalningsskyldighet. För detta kan det vara nödvändigt att ta hjälp av en boutredningsman (19 kap 11–12 § ÄB). Hoppas att du fick svar på din fråga!

Ärver mitt barn eller min make mig när jag dör om jag har äktenskapsförord?

2020-02-04 i Make
FRÅGA |Hej! Jag skulle vilja veta hur mitt äktenskapsförord påverkar arvsskiftet för mina efterlevande (en make och en son). Kommer mina ägodelar att tillfalla min son odelat eller har min make rätt att förfoga över min personliga egendom livet ut? Med vänlig hälsning
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.Svaret beror på om du har ett partiellt eller fullt äktenskapsförord, alltså om en del av din egendom ska vara enskild eller om all din egendom ska vara enskild (7:3 ÄktB). Om du har partiellt äktenskapsförord så ska den egendomen som du äger som är giftorättsgods vid ditt dödsfall ingå i en bodelning mellan dig och din make (7:1, 10:1 ÄktB). Jag kommer att besvara frågan utifrån att all din egendom är enskild. Svaret beror också på om sonen du har är gemensamt barn till dig och maken. Om sonen är ert gemensamma barn så ärver din make allt efter dig, förutsatt att du inte har ett testamente som säger något annat (3:1 ÄB). Din son ärver sedan dig och sin make när ni båda är döda. Om sonen inte är barn till din make så ärver sonen dig när du dör. I och med att all din egendom är enskild görs ingen bodelning mellan dig och din make, och allt du ägt, inklusive din personliga egendom, går direkt till din son. Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Finns inga bröstarvingar ärver make före andra arvingar

2020-01-27 i Make
FRÅGA |Två personer är gifta utan barn. Make 1 har en fastighet som enskild egendom via gåva samt lös egendom som införskaffats innan giftermålet. Vad händer med Make 1 egendomar vid skilsmässa?Vad händer vid Make 1 frånfälle?Krävs ett testamente från Make 1 för att dennes egendom ska ärvas av Make 1 släkt?
Josefin Tegnvallius Boklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid skilsmässa Ifall makarna skulle ansöka om skilsmässa ska de fördela sin egendom mellan sig genom en bodelning (9 kap 1 § äktenskapsbalken). I en bodelning ska allt giftorättsgods ingå (10 kap 1 § äktenskapsbalken). All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap 1 § äktenskapsbalken). En makes egendom kan bli enskild t.ex. genom att ett äktenskapsförord upprättas, genom arv/gåva med villkoret att egendomen ska vara enskild etc. (7 kap 2 § äktenskapsbalken). Du skriver att make 1 har en fastighet som mottagits med villkoret om att gåvan ska vara enskild egendom. Fastigheten ska därför inte ingå i en bodelning. Make 1 äger även lös egendom som införskaffades innan giftermålet. Det spelar ingen roll när egendomen införskaffades, om det var innan giftermålet eller under giftermålet. För att egendom inte ska ingå vid en skilsmässa krävs det att den är enskild. Detta innebär att om inget äktenskapsförord finns räknas egendomen som giftorättsgods och ska ingå i en bodelning. Ifall make 1 avliderAtt egendom är en makes enskilda har ingen verkan vid arvsrätt utan berör endas bodelning mellan makarna. Eftersom att makarna inte har några barn ärver den ena maken den andra maken i första hand (3 kap 1 § ärvdabalken). Make 2 kommer alltså ärva make 1 vid dennes frånfälle. Arvingarna till make 1 blir istället s.k. efterarvingar och får rätt till ett efterarv efter sin släkting när make 2 avlider (3 kap 2 § ärvdabalken). Ifall make 1 vill att sina släktingar ska ärva direkt vid sitt frånfälle och inte behöva vänta på efterarv måste ett testamente upprättas. Det finns dock en skyddsregel som kallas prisbasbeloppsregeln vilken ger den efterlevande maken rätt att alltid få ut en viss mängd egendom. Enligt denna regel har den efterlevande maken alltid rätt att få egendom till så stort värde att den tillsammans med egendom som den efterlevande maken erhöll vid bodelningen eller som utgör den makens enskilda egendom motsvarar fyra gånger det prisbasbelopp som gällde vid tiden för dödsfallet (3 kap 1 § ärvdabalken). Skulle t.ex. make 2 efter bodelning äga mer än vad fyra gånger prisbasbeloppet motsvarar, har make 2 inte rätt till någon egendom ur kvarlåtenskapen efter make 1. Sammanfattningsvis kommer alltså make 2 att ärva make 1 om inget testamente finns. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Efterlevande makes arvsrätt

2020-01-25 i Make
FRÅGA |Hej! Min pappa är döende i cancer. Han har nyligen gift sig med min mamma som hotar mig med att jag inte ska få något i arv av min Pappa. Kan hon verkligen göra så och göra mig lottlös?
David Ekenberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar hur din pappas kvarlåtenskap kommer att fördelas vid hans bortgång.I mitt svar utgår jag ifrån att din pappa inte har upprättat något testamente eller att dina föräldrar inte har några andra barn.Reglerna om arv återfinns i ärvdabalken (ÄB).När en make avlider, i det här fallet din pappa är huvudregeln att den efterlevande maken, i det här fallet din mamma ärver hela kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt (3 kap. 1 § ÄB). Fri förfoganderätt innebär att din mamma fritt får använda egendomen, med begränsningarna att hon inte får testamentera bort egendomen eller ge bort en väsentlig del i gåva. Anledningen till att din mammas förfoganderätt begränsas är för att din pappas kvarlåtenskap i slutända ska tillkomma dig i form av sk. efterarv, vid din mammas bortgång.Som särkullsbarn har man rätt att kräva sitt arv efter sin förälder direkt vid dennes bortgång, men eftersom du är gemensamt barn till din mamma och pappa så blir detta inte aktuellt i ditt fall.Sammanfattningsvis så kommer du alltså inte få ut något arv efter din pappa vid hans bortgång då hans kvarlåtenskap tillfaller din mamma. Detta innebär inte att du blir lottlös då hans kvarlåtenskap tillfaller dig vid din mammas bortgång. Ha dock i åtanke att det du erhåller efter din pappa vid din mammas bortgång kan vara mindre än vad han lämnade efter sig, detta till följd av din mammas fria förfoganderätt.Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Jag vill ärva maken, men det finns särkullebarn. Vad gör jag?

2020-01-15 i Make
FRÅGA |Min man har en fastighet vilket jag står på halva lånet (han har ingen möjlighet att ge halvan som gåva till mig då måste vi betala in en uppskovsskatt vilket vi inte kan göra i dagsläget). Han har 2 barn tidigare och vi har 2 barn tillsammans. Han skulle vilja lämna 75% i arv till mig .Kan han göra det ?mvh
Adam Novak |Hej!Tack för att vänder dig till Lawline med din fråga.Fördelningen just nuPå grund av barnens rätt till sin laglott (2 kap 1 § Ärvdabalken och 7 kap 1 § Ärvdabalken) kan din make inte ge dem mindre i testamente än 1/2 av det som hade tillkommit dem utan testamente. Detta utgör i fall med fyra barn 1/8 av arvet var. Räddningen kommer genom att ni är gifta. Era gemensamma barn kommer inte att ärva din make, eftersom det kommer du göra istället (3 kap 1 § Ärvdabalken). Hans två tidigare barn(särkullebarnen) kommer dock kunna ta ut sin fulla lott vid hans död (3 kap 1 § Ärvdabalken). Dessa lotter utgör tillsammans 2/8 eller 1/4 av arvet under förutsättning att de bara får sin laglott. De kan avstå det för att få efterarvsrätt på samma sätt som era gemensamma barn (3 kap 9 § Ärvdabalken). Oavsett hur de väljer kommer du kunna kräva minst 3/4 av din makes kvarlåtenskap om ni skriver ett testamente som begränsar särkullbarnens arv till deras laglott. Särkullebarnens andelDet är viktigt att tänka på att ett försök att tvinga de 75% till dig i praktiken kommer medföra att era gemensamma barn kommer i största möjliga mån gynnas, på särkullebarnens bekostnad, genom arvet efter dig. Det är osannolikt att särkullebarnen kommer uppskatta ett sådant här arrangemang. Det är trots allt det närmaste man kan komma i Sverige till att göra någon arvslös.De kan lösningsvis avstå sin rätt till att ta ut sin rätt direkt, så att du får fri förfoganderätt över deras arv också. På detta sätt kan de ges en lika stor del i sin fars arv som dina barn, genom att det delas upp först vid din död istället för din makes. Om de då får hälften av det du ärver efter din man kommer de få lika mycket som om din make hade varit ogift och utan testamente, precis som dina barn. Dina barn kommer utöver det dessutom få allt arv som du lämnar efter dig som du inte fick av din make, och det kommer inte särkullebarnen få något av.Din förfoganderätt över särkullebarnens arv innebär i praktiken inga begränsningar för dig, bortsett från att du inte kan kontrollera vad som sker med det när du sedan dör.Hoppas du har fått den hjälp du sökerMed vänlig hälsning,