Arv till makas barn

2019-12-30 i Make
FRÅGA |Hej LawlineMitt namn är NN och är gift med NN som kommer från Australien. Jag har inga barn sedan tidigare men min fru har två som är kvar i Australien. Om vi av någon anledning plötsligt skulle dö hur ser vi till så att barnen i Australien kan ta del av arvet?Sincerely
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Som huvudregel finns det inga hinder för utländsk medborgare att ärva eftersom de likställs enligt ärvdabalken (ÄB) 1 kap 3 §. Det första som frågan saknar är huruvida ni har några former av enskilda egendomar, äktenskapsförord eller annat som skulle kunna stöka till det. Jag kommer att utgå ifrån att all er egendom kommer att vara giftorättsgods som alltså ska anses vara gemensamt. Om du skulle avlida först så kommer din maka att ärva dig enligt ÄB 3 kap. 1 § eftersom du inte har några bröstarvingar som är arvsberättigade. Skulle din maka sedan dö så kommer hennes barn att ärva henne samt ditt kvarvarande arv enligt ÄB 3 kap. 8 §. Skulle ni båda avlida samtidigt så kan det bli mer knivigt beroende på hur era egendomar ser ut och hur släktskapet på din sida ser ut. Det kan vara så att det finns arvsberättigade släktingar på din sida som kan kräva att en bodelning görs. Därför är det bästa att du testamenterar hur du vill att din kvarlåtenskap ska hanteras. Det kommer att underlätta fördelningen för de efterlevande. Behöver ni hjälp att teckna ett testamente så boka en tid hos oss på www.lawline.se/boka . Hoppas ni fick svar på er fråga och lycka till!

Omgift med särkullbarn - vem ärver?

2019-12-30 i Make
FRÅGA |En änkeman med två barn gifter om sig. Hans särkullbarn ska ha 50% av hela arvet efter fadern. Vem ska ha den andra halvan?De nya makarna har i sitt äktenskapsförord skrivit att det var och en äger samt ev ärver ska vara enskild egendom. Det står inget i hans testamente om vad den nya hustrun ska få. Så vad betyder vigseln juridiskt?
Anna Johannesson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan utgå från att änkemannen och hans nya maka inte har några gemensamma barn. Först kommer redogöras för vad som gäller då inget framgår av testamente, för att sedan redogöra för vilka skillnader ett testamente kan göra. Regler kring arv finns i ärvdabalken (ÄB). Vem ärver? De som i första hand ska ärva är de i första arvsklassen (bröstarvingarna) det vill säga släktingar i rakt nedstigande led (barn, eller om barnen inte längre finns i livet så blir det barnbarnen osv). (2 kap. 1§ ÄB) Särkullbarn har (till skillnad från gemensamma barn) rätt att få ut sitt arv direkt. Trots detta har den efterlevande maken alltid rätt att behålla egendom till så stort värde att det tillsammans med dennes egen egendom motsvarar fyra prisbasbelopp. (3 kap. 1§ ÄB) Detta kan ändras genom testamente Det som sagts ovan, att de två särkullbarnen ärver då hela kvarlåtenskapen, gäller endast om inget annat står i ett testamente. Om någon annan fördelning av arvet framgår av testamente, är det istället detta som gäller. Viktigt att notera är dock att barnen alltid har rätt till sin laglott, det vill säga halva arvslotten, vilket i praktiken innebär att barnen har rätt att dela på minst 50% av kvarlåtenskapen så att de får minst 25% var. (7 kap. 1§ ÄB) För att få ut sin laglott äger en bröstarvinge rätt att påkalla jämkning i testamente. (7 kap. 3§ ÄB) Vilken skillnad gör äktenskapet? Då all egendom är enskild egendom, finns inget giftorättsgods som behöver delas upp. Istället blir det så pass enkelt att barnen (och eventuellt andra som framgår av testamente) ska dela på kvarlåtenskapen, det vill säga mannens enskilda egendom. Om den nya makan inte ärver något enligt testamentet, får hon inte del av mannens kvarlåtenskap. Däremot, om hennes egen enskilda egendom skulle vara värd mindre än fyra prisbasbelopp, har hon rätt att få så pass mycket från makens kvarlåtenskap att det tillsammans med sin egen egendom motsvarar dessa fyra prisbasbelopp. Sammanfattningsvis Om inget annat framgår av testamente, ärver de två särkullbarnen hela sin fars kvarlåtenskap. De har dessutom rätt att få ut sitt arv direkt, då de är just särkullbarn och ej gemensamma barn. Om någon annan fördelning av arvet framgår av testamente, är det detta som gäller istället. Barnen har dock alltid rätt att dela på minst hälften av arvet, oavsett vad som står i testamentet. Den nya makan har, såvida hon inte omfattas av testamentet, endast rätt till sin egen enskilda egendom. Hon är genom äktenskapet delvis skyddad genom att om hennes egen egendom inte skulle uppnå fyra prisbasbelopp, har hon rätt att få del av makens kvarlåtenskap så att det tillsammans med sin egen egendom motsvarar fyra prisbasbelopp.Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vad den efterlevande makan har rätt till efter sin avlidne make

2019-12-11 i Make
FRÅGA |äger efterlevande maka hälften och ärver hälften efter sin make
Josefine Bågholt |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om den efterlevande makan äger hälften av tillgångarna i hushållet och sedan ärver resterande hälften från den avlidne maken. I mitt svar kommer jag börja med att förklara vad den efterlevande makan äger. Vidare kommer jag presentera hur den efterlevande makan också ärver sin avlidne make. De lagar som vi kommer att behöva gå in och kika i är äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB). Vad äger den efterlevande makan? När ena makan/maken i ett äktenskap avlider skall tillgångarna först delas upp enligt en bodelning i äktenskapsbalken (23 kap. 1§ stycke 2 ÄB). En sådan bodelning genomförs just för att man skall ta reda på vad den efterlevande makan äger och vad som skall tillfalla dödsboet. Bodelningen innehåller följande steg:1. Fastslå om det finns enskild egendom i äktenskapet eftersom enskild egendom inte räknas med vid en bodelning (7 kap. 1§ och 10 kap. 1§ ÄktB). (Enskilda egendomen är den egendom som tillexempel i ett äktenskapsförord/gåvobrev/testamente beskrivits som enskild och därför inte skall delas vid en skilsmässa). 2. Efter att den enskilda egendomen är borttagen, så skall man beräkna vardera parts giftorättsgods (11 kap. 1§ ÄktB). 3. Sedan skall eventuella skulder som maken eller/och makan har tas bort från deras egna andelen av tillgångarna (11 kap. 2§ ÄktB). 4. Slutligen skall summan som blir över slås samman och delas på hälften (11 kap. 3§ ÄktB).Det är alltså snarlikt som du säger i frågan att makan i detta fall har rätt till hälften. Viktigt är dock att skulder skall dras bort och enskild egendom inte skall räknas med innan man delar tillgångarna på hälften. Ett annat alternativ som den efterlevande makan har är att hon kan begära att endast få ut sin del av giftorättsgodset som bodelning (12 kap. 2§ ÄktB). Genom en sådan begäran tar hon all egendom som hon äger medan resterande tillgångar som den avlidne maken ägt går till dödsboet och arvet. Kan efterlevande maka ärva den avlidne maken? Det finns två sätt som den efterlevande makan kan ärva sin bortgångne make. 1. Genom att det finns ett testamente som den avlidne maken skrivit som säger att den efterlevande makan skall ärva den avlidne, eller 2. att den efterlevande makan har gemensamma barn med den avlidne maken (3 kap. 1§ stycke 1 ÄB). Den efterlevande makan har på så sätt ingen rätt till arv om varken ett testamente eller gemensamma barn finns. Det finns dock ett undantag som blir aktuellt om den efterlevande makan vid bodelningen fått ut ett belopp på mindre än 186 000 kronor (4x basbeloppet 2019). Den efterlevande makan har nämligen alltid rätt till att få ut 186 000 kronor (4x basbeloppet) oavsett om det finns andra arvtagare eller inte (3 kap. 1§ stycke 2 ÄB). Jag hoppas nu att jag har tolkat din fråga korrekt och kunnat besvara den på ett förståeligt sätt. Har du fler funderingar så hör jättegärna av dig igen till oss på Lawline.Vill du ha vidare hjälp med denna frågeställning rekommenderar jag dig att boka en tid med en av våra kunniga jurister här på Lawline! Vänliga hälsningar,

Testamentera bort makes arvsrätt

2019-12-02 i Make
FRÅGA |Hej,Jag är gift med en 16år yngre person. Vi upprättade ett äktenskapsförord när vi gifte oss. Men när det kommer till testamente så har vi inget nytt och jag undrar om min partner automatiskt ärver mig även om jag upprättar ett testamente och inte inkluderar hen i det? Kan jag testamentera bort mina tillgångar till någon annan 100% fastän jag är gift?
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som så att du vill testamentera bort din makes arvsrätt. Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB). Testamentera bort arvsrättHuvudregeln är att efterlevande make ärver hela den avlidnes kvarlåtenskap (3 kap 1 § ÄB). Men du kan genom testamente göra din make arvslös, då utgångspunkten är att man har rätt till att förfoga över sin kvarlåtenskap genom testamente samt att man ska följa testators vilja (11 kap 1 § ÄB). BegränsningDet finns däremot en begränsning av din rätt att testamentera bort din makes arvsrätt, vilket är den så kallade basbeloppsregeln (3 kap 1 § 2 st ÄB). Det är en skyddsregel för efterlevande make som inte går att testamentera bort. Basbeloppsregeln säger att efterlevande make har rätt att inneha egendom till ett värde om minst fyra prisbasbelopp efter bodelning i samband med dödsfall. Om din makes egendom totalt inte uppnår detta värde har hen rätt att få kvarlåtenskap motsvarande det saknade värdet från den dig, oavsett vad som står i ett testamente. Prisbasbeloppet år 2019 ligger på 46.500 kr. SammanfattatKort svar är ja, du får testamentera bort din makes arvsrätt. Men det finns en skyddsregel (basbeloppsregeln) och den kan inte inskränkas genom testamente. Hoppas du fick svar på din fråga!

Får ena makens barn ärva båda makarna

2019-12-30 i Make
FRÅGA |HejVi är gifta, inga gemensamma barn men jag har 3 barn. Min man har mor och syster.Om min man avlider hur blir arvet?Om vi båda avlider ärver hans mor och syster?Måste vi upprätta testamente om vi vill att mina barn ska ärva allt?Undrande.
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Om du överlever din make kommer du att ärva honom enligt ärvdabalken (ÄB) 3 kap 1 §. Detta eftersom att din make inte har några bröstarvingar som har arvsrätt enligt 2 kap. 1 §. Om du avlider först så ärver din make dig enligt samma lagrum men med fri förfoganderätt. Tillägget angående fri förfoganderätt betyder att din make kan spendera pengarna fritt men inte testamentera bort de medel som han ärver eftersom du har bröstarvingar som har rätt till arv efter dig. Dina arvingar kan då välja att ta ut sin laglott på en gång eller vänta och ärva er båda två, för skulle din make därefter gå bort, eller om ni båda går bort samtidigt, kommer dina barn att ärva allt enligt 3 kap. 8 §. Detta blir möjligt eftersom han inte har några barn som är arvsberättigade. Däremot är det alltid bra att testamentera tillgångar eller sätt att fördela tillgångarna på för att underlätta för dina barn och tydliggöra din makes vilja. Det förhindrar eventuella komplikationer för de efterlevande. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Kan mina barn ärva min och min makes gemensamma bostad?

2019-12-29 i Make
FRÅGA |Hej,Jag är gift, vi har inget äktenskapsförord eller enskilda tillgångar. Vi har inga gemensamma barn men båda har särkullbarn.Jag står som ensam ägare till våran gemensamma bostad. Den ägde jag innan vi träffades för 20 år sedan.Min fråga är; kan jag testamentera bort våran gemensamma bostad till mina bröstarvingar? Har han rätt till mer än enligt basbeloppsregeln?Tack!Vänliga hälsningar
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB). Vad händer om någon som är gift avlider?Det första som händer om någon som är gift avlider är att en bodelning ska göras mellan den efterlevande maken och den avlidne makens dödsbo (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods. Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord (7 kap. 2 § ÄktB). Det spelar ingen roll vem av makarna som äger egendomen, är det giftorättsgods ska det ingå i bodelningen. Detta innebär att er bostad är giftorättsgods och därmed ska ingå i en bodelning. Hur går bodelningen till?Vid bodelningen ska makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Detta gör man för att veta hur mycket egendom vardera make ska få. Vardera makes giftorättsgods ska läggas samman och sedan delas lika (11 kap. 3 § ÄktB). Efter att andelarna beräknats ska egendomen fördelas på lotter (11 kap. 7 § ÄktB). Detta gör man för att veta exakt vilken egendom vardera make ska få. Varje make har rätt att i första hand få behålla sitt eget giftorättsgods. Detta innebär att du i första hand har rätt behålla bostaden som du äger, så länge din make får giftorättsgods till samma värde. Om det inte är möjligt att din make kompenseras för värdet har han rätt till så stor del av bostaden som krävs för att ni ska ha lika mycket giftorättsgods efter bodelningen. Att komma ihåg är att den finns en möjlighet för en efterlevande make att få den gemensamma bostaden i avräkning på sin lott, så länge det inte är den avlidne makens enskilda egendom (11 kap. 8 § ÄktB). Detta innebär att en efterlevande make kan ha rätt att behålla den gemensamma bostaden, om det kan anses skäligt. Arvet efter den avlidne maken ska fördelasDet som tillfaller den efterlevande maken i bodelningen är dennes, och den som tillfaller den avlidne makens dödsbo utgör arvet efter denne. Arvet efter den avlidne maken ska sedan fördelas till arvingarna. Hur arvet fördelasHuvudregeln inom svensk rätt är att den avlidnes bröstarvingar ska ärva (2 kap. 1 § ÄB). Dock finns även en arvsrätt för en efterlevande make (3 kap. 1 § ÄB). Om den avlidne är gift ska hela dennes kvarlåtenskap tillfalla den efterlevande maken. Denna rätt går före makarnas gemensamma barns arvsrätt. De får istället rätt att ärva då båda föräldrarna avlidit (3 kap. 2 § ÄB). Det finns dock ett undantag från denna rätt för efterlevande make att ärva. Det gäller när den avlidne har barn som inte är den efterlevande makens barn. Dessa barn kallas för särkullbarn. Särkullbarn har alltid rätt att få ut sitt arv efter sin förälder direkt (3 kap. 1 § andra meningen ÄB). Detta innebär att om den avlidne endast har särkullbarn kommer de ha rätt att få ut sitt arv efter sin förälder direkt, och den efterlevande maken har inte rätt att ärva något. Den enda inskränkningen i särkullbarnens rätt är att en efterlevande make alltid har rätt att efter bodelningen ha egendom som motsvarar minst fyra prisbasbelopp (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Ett prisbasbelopp är ett fastställt belopp som används för beräkning av olika förmåner och avgifter. 2019 är ett prisbasbelopp 46 500 kr. Om den efterlevande maken inte uppnår detta efter bodelningen har hen rätt att få ut så mycket ur arvet efter den avlidne att hen uppnår det.Vad händer om du skulle avlida?Om du skulle avlida skulle alltså först en bodelning göras mellan ditt dödsbo och din efterlevande make. Det spelar ingen roll att du äger bostaden, eftersom den inte är enskild egendom ska den ingå i bodelningen. Detta kan innebära att din make kommer ha rätt till en del av bostaden, eller till och med har rätt att ta över hela. Din efterlevande make kommer inte ha rätt att ärva mer av dig än vad som eventuellt krävs för att han efter bodelningen ska ha tillgångar som motsvarar fyra basbelopp. Resterande av din kvarlåtenskap kommer dina barn ärva oavsett om du skriver ett testamente eller inte, eftersom de är särkullbarn. Om du vill vara säker på att dina barn får ärva er bostad om du avlider kan ni skriva ett äktenskapsförord som gör bostaden till enskild egendom. Då kommer den hållas utanför bodelningen mellan ditt dödsbo och din efterlevande make, och istället direkt bli arv efter dig. Dock finns alltid möjligheten för den andra maken att ta över bostaden, om det kan anses skäligt. Denna rätt gäller även om bostaden är enskild enligt äktenskapsförord. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Önskemål i testamentet

2019-12-08 i Make
FRÅGA |Vi äkta makar har var sitt särkullbarn men inga gemensamma barn. Hur formulerar vi en avsiktsförklaring/önskemål om att endast våra banktillgångar skiftas vid den första makens bortgång medan den gemensamma bostaden inte skiftas förrän efter båda makars bortgång? Hur kan man reglerar skiftet av den gemensamma bostaden vid en eventuell avyttring eller efter en storleksminskning av bostaden efter den förste makens bortgång så att den fördelas lika mellan särkullbarnen ? - K--- R
Adam Novak |Hej!Tack för att ni har vänt er till Lawline med denna frågaNi kan skriva testamenten, och förklara till vittnena vad det är ni vill, eftersom testamenten tolkas så långt som det går efter den avlidnes avsikt (11 kap 1 § Ärvdabalken). Jag rekommenderar också att ni förklarar vad ni vill för era barn.Jag tror inte ni behöver oroa er över att huset ska skiftas när den första av er avlider, eftersom maken får förfogande över allt när den andra går bort (3 kap 1 § Ärvdabalken). Särkullbarn får efterarvsrätt, vilket innebär att deras arv skjuts upp till den andre makens död (3 kap 2 § Ärvdabalken). Därför kommer den efterlevande maken att få behålla huset livet ut.Jag hoppas ni fick svar på era frågorMed vänlig hälsning,

Ekonomisk trygghet för efterlevande make

2019-11-26 i Make
FRÅGA |Min man har fått en dödlig sjukdom och jag vet nu att han har en kort tid kvar att leva. Vad bör jag tänka på att ordna med innan detta sker för att säkra min ekonomi åtminstone lite? Vi är konstnärer båda två och har varit mer eller mindre frilansande i hela våra liv. Vi pensionssparar båda.
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Inledningsvis vill jag beklaga situationen du och din man befinner er i. Om du undrar hur du och din man ska gå tillväga för att spara mer pengar, eller få det bättre ekonomiskt i allmänhet är det en ekonomisk fråga snarare än en jurdisk fråga. Jag beaktar frågan mer juridiskt, och kommer att gå igenom vad du och din man bör tänka på rörande eventuella försäkringar, och vem som ärver din man enligt den legala arvsordningen. Därefter kommer jag att kortfattat beröra om du och din man har behov av att upprätta testamente. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du kan göra nu. Vad ni kan kolla upp rörande försäkringar:Något ni bör se över är om du och din make har försäkringar. Har man en personförsäkring kan man ofta göra ett förmånstagarförordnande, det är vanligt att ange någon anhörig som förmånstagare. Rätten för försäkringstagaren att förfoga över försäkringen genom ett förmånstagarförordnande framgår genom 14 kap 1 § Försäkringsavtalslagen (här). Här rekommenderar jag att kolla om du och din make har försäkringar. Om ni har det bör ni kolla möjligheter för din man att göra ett förmånstagarförordnande till förmån för dig. Vem ärver din man?Du och din man är gifta, men det framgår inte av frågan om ni har några gemensamma barn eller om någon av er har barn sedan tidigare. Om en person som är gift avlider, så ärver den avlidnes make eller maka, vilket framgår av Ärvdabalken 3 kap 1 § 1 st (här). Om makarna har gemensamma barn får de vänta på arvet tills båda föräldrarna har gått bort. Om den avlidne maken har barn sedan tidigare (särkullbarn), har dessa rätt att få ut sitt arv direkt, vilket framgår av Ärvdabalken 3 kap 1 § 1 st (här). Särkullbarnen kan dock välja avstå från sitt arv till förmån för efterlevande make. Har du och din man behov av att upprätta testamente?Om din man har barn sedan tidigare (vilket inte framgår av frågan), har de rätt att få sitt arv på en gång när han dör. Om så är fallet kan det vara fördelaktigt att din man upprättar ett testamente om hur kvarlåtenskapen ska fördelas. Vad du kan göra nuJag rekommenderar att du och din man tar kontakt med en jurist för att se om det är något ni kan göra för att trygga din ekonomiska situation efter din mans bortgång. Om din man har en försäkring bör han kontakta försäkringsbolaget och fråga om det finns möjlighet att ange dig som förmånstagare. Om din man överväger att skriva ett testamente rekommenderar jag att du och din man tar kontakt med en jurist. Ni kan anlita en jurist från Lawline. Länk för att boka tid med en jurist finns här, och taxan är 2 000 kronor per timme. Du kan ringa till Lawlines telefonrådgivning om du har fler frågor. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,