Ärver fortfarande maken/makan om arvlåtaren var svårt sjuk vid giftermålet och dör kort därefter?

Finns det någon slags "karens" vid giftermål avseende arvsordningen? Jag tänker mig att någon vet att man är dödligt sjuk och gifter sig och sedan dör kort efteråt? Eller tillfaller då arvet oinskränkt till maken/makan? Tänker mest på om man har särkullbarn (men de ska ju ha sin del oavsett). Sambos ärver ju inte varandra, så även om man har gemensamma barn så förändras ju detta vid giftermål.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att du undrar om arvet fortfarande tillfaller den efterlevande maken/makan om giftermålet sker strax innan arvlåtarens död samt att arvlåtaren vid tiden för giftermålet var svårt sjuk. Din fråga aktualiserar äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB).

Vem ärver?

Om arvlåtaren var gift kommer kvarlåtenskapen att tillfalla den efterlevande maken/makan men eventuella särkullbarn har alltid rätt att få ut sitt arv direkt efter arvlåtarens död (3 kap. 1 § ÄB). Vid ett giltigt äktenskap är det därmed den efterlevande maken/makan som ärver arvlåtaren.

När är ett äktenskap giltigt?

Ett äktenskap ingås i närvaro av vittnen genom en vigsel (4 kap. 1 § ÄktB). För att ett äktenskap ska anses vara giltigt ska de som ingår äktenskapet vara närvarande samtidigt och uttrycka en vilja att ingå äktenskapet inför en vigselförrättare (4 kap. 2 § första stycket ÄktB). Om kraven inte är uppfyllda är vigseln inte giltig och ett äktenskap har därmed inte ingåtts. Utgångspunkten är också att äktenskap endast kan upphöra genom äktenskapsskillnad eller den ena makens död (1 kap 5 § ÄktB). Ingen uttrycklig bestämmelse i lagen om att ett äktenskap kan ogiltigförklaras finns, men en vigsel kan ogiltigförklaras om det är uppenbart att någon av makarna inte har samtyckt till äktenskapet (NJA. 2010 s. 648). Denna möjlighet är dock begränsad eftersom det föreligger en presumtion om att vigseln har gått rätt till om vigselförrättaren har genomfört vigseln.

Sammanfattningsvis är det alltså den efterlevande maken som ärver kvarlåtenskapen förutsatt att äktenskapet är giltigt, med undantag för eventuella särkullbarn som har rätt att få ut sitt arv direkt. För äktenskapets giltighet krävs det en uttrycklig vilja från båda personer att ingå i äktenskapet inför en vigselförrättare samt att båda är närvarande samtidigt. Det finns alltså ingen "karens", utan det är den efterlevande maken som ärver oberoende av om arvlåtaren var svårt sjuk vid giftermålet så länge arvlåtaren har uttryckt sin vilja att ingå äktenskapet.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Vänligen,

Felicia SandvikRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning