Hur mycket kan jag ge i gåva?

2019-11-30 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej. Jag är gift sedan 1983. Min man och jag har två barn var från ett tidigare äktenskap. Vi har också ett gemensamt barn. Jag arbetar fortfarande, pensionär sedan 2005. Min man är pensionär sedan 2000. Hur mycket pengar kan jag ge mina barn och vårt gemensamma barn varje år som gåva?Som det är nu har jag mera pengar än min man och jag vill att vi ska äga lika mycket var, precis som vi gjorde när vi gifte oss. Rättvis och ärlig.
Ayub Akbari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om gåvor finns i gåvolagen (GåvoL) och regler om förskott på arv finns i ärvdabalken (ÄB). Det finns en presumtion i lagen som innebär att det som en arvlåtare under sin livstid gett bort till en bröstarvinge (barn, barnbarn osv.) ska avräknas som förskott på arvet. En arvlåtare som vill gynna en bröstarvinge kan dock bestämma att en gåva inte ska avräknas som förskott på bröstarvingens framtida arv och då gäller inte presumtionen längre (6 kap. 1 § ÄB). Ett sätt man kan uttryck detta på är att i gåvobrevet skriva att gåvan inte ska vara ett förskott på arvet.Av 8 kap. 2 § IL framgår att förvärv genom bl.a. gåva är skattefria. Det innebär att dina barn inte betalar någon skatt på det som hen får i gåva. Handlar det istället om en fastighet eller en bostadsrätt som du ger i gåva, så kan det dock bli så att du kommer att behöva betala skatt om du får något i utbyte för din gåva. Exempelvis om dina barn tar över lån i utbyte mot att de får en bostadsrätt eller en fastighet.Hoppas att det var svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Hur fördelas arvet när en bröstarvingen har fått ett fritidshus i gåva av arvlåtaren?

2019-11-27 i Förskott på arv
FRÅGA |Min far till tre barn: A, B och Jag . För 15 år sedan gav min far sitt fritidshus i gåva till mig eftersom jag älskade stället och alltid hjälp honom sköta det. A och B har under sin uppväxt och i vuxen ålder aldrig uttryckt några önskemål om att få behålla det för egen del. Fritidshuset var vid gåvotillfället värt 1 mkr. I gåvobrevet står inskrivet att min far skulle ha möjlighet att nyttja huset under sin livstid. Min far har avlidit och efterlämnar en kvarlåtenskap (exklusive fritidshuset) om 5 mkr. A omkom tragiskt en bilolycka för två år sedan och efterlämnar två döttrar, B, F. Fritidshuset (som alltså ägs av mig) har stigit i värde och är nu värt 2 mkr. Hur ska vi fördela boet
Astrid Niva-Lindmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar kommer jag utgå från att det inte finns något testamente efter din bortgångna far. Om ett testamente finns kan den legala ordning som jag redovisar nedan komma att förändras. Du får gärna höra av dig igen till Lawline ifall det skulle finnas ett testamente så att vi kan besvara frågan utifrån det. Nedan redogör jag för hur arvet fördelas enligt lag. Din fråga regleras av 6 kap Ärvdabalken (ÄB). I kapitlets första paragraf stadgas att gåvor som arvlåtaren under sin livstid har gett till en bröstarvinge utgör förskott på arv om inget annat har föreskrivits. Det innebär alltså att om det inte finns reglerat i gåvobrevet att en gåva inte ska utgöra förskott på arv så utgör den just ett förskott. Detta gäller bara gåvor givna till bröstarvingar. Ett förskott på arv ska avräknas från bröstarvingens arvslott vid bodelningen. Jag känner inte till något om hur gåvobrevet som du mottog var utformat men om det står i brevet att fritidshuset inte ska utgöra förskott på arv så kommer gåvan inte spela någon roll för fördelningen av din fars kvarlåtenskap. Om gåvan utgjorde ett förskott så kommer din arvslott att minskas med värdet av gåvan. Det för oss in på hur man ska hantera att fritidshuset var värt 1 miljon när du fick det och idag är värt 2 miljoner. Den paragraf som reglerar gåvans avräkningsvärde är 6 kap 3 § ÄB. Där stadgas att avräkningen av förskottet ska ske utifrån egendomens värde vid mottagandet av gåvan, inte utifrån värdet vid arvlåtarens död vilket normalt annars gäller. Det innebär alltså att det avdrag som ska göras från din arvslott är 1 miljon. (Observera ännu en gång att avräkning från din arvslott bara blir aktuell ifall gåvan utgjorde ett förskott på arv). De två döttrarna till din avlidna bror kommer att dela på hans arvslott. Eftersom ni är tre bröstarvingar kommer kvarlåtenskapen delas upp på tre enligt 2 kap 1 § ÄB, din lott kommer regleras i storlek beroende på gåvans karaktär som förskott eller inte och sedan kommer din avlidna brors lott att delas upp på två och döttrarna tar då varsin del. Vänligen,

Förskott på arv- gåva

2019-11-20 i Förskott på arv
FRÅGA |Jag ställde följande fråga som jag betalade 990 kr för att få besvarad. Svaret var inte uttömmande. Jag ville veta inte bara hur testamente fungerar med arvslott och laglott, utan om vår mor kan gynna oss två syskon, "så länge hon lever" som jag skrev, alltså även med att skänka oss merparten av den miljon totalt som hon har. Utöver oss två syskon finns två syskonbarn, två barnbarn till vår mor från en avliden bror till oss. Vad händer om vår mor skänker oss merparten av hennes tillgångar så länge hon lever. Vad kan de två barnbarnen begära efter hennes död i så fall?"Jag 60+, bror och min syster 70+ år, har en åldrig mor. Vi har haft ett tredje syskon, vår mot har haft tre barn. Det tredje barnet är avlidet och har två efterlämnade barn. Min syster och jag tar hand om, hjälper på olika sätt och försöker träffa vår mor så ofta vi kan på äldreboendet. Nu tycker vår mor att hon vill först och främst gynna oss två av den anledningen. De två barnbarnen besöker nästan aldrig sin farmor och gör ingenting för henne. Hur fungerar det här med laglott, arvslott och bröstarvinge juridiskt när vår mor dör? Har hon rätt att - så länge hon lever - se till så att vi två barn får merparten av hennes tillgångar? Vår mor har nu skrivit på en Fullmakt så att jag och systern kan hantera hennes tillgångar på banken. Hon har ca 1 miljon totalt på olika konton i dagsläget. Tacksam för svar!"
Ida Hellsten |Hej igen! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Jag beklagar att du inte fick ett fullständigt svar från oss tidigare. Jag ska försöka att svara så fullständigt som möjligt utifrån hur jag tolkar din fråga. Jag tolkar det som att du har fått svar på frågan angående arvslott och laglott, men nu vill få ett utförligare svar på om din mamma kan - som du beskriver det - gynna dig och din syster medan hon är i livet. Detta är en fråga om förskott på arv och jag kommer att hänvisa till ärvdabalkens (ÄB) regler i 6 kap. om förskott å arv när jag formulerar mitt svar. Lagen hittar du https://lagen.nu/1958:637#K6Förskott på arv/gåvaOm arvlåtaren (din mamma) när när hon lever ger en gåva till en eller flera bröstarvingar (du, din syster och det bortgångna tredje syskonents barn) ska detta enligt huvudregeln ses som ett förskott på arvet. Denna bestämmelse bygger på tanken att en arvlåtare vill behandla alla sina barn lika. Så är givetvis inte fallet i alla situationer, och lagstiftaren har tänkt på detta. Om det vid gåvotillfället har föreskrivits att det inte är ett förskott på arv eller om det med hänsyn till omständigheterna måste ha framgått att det inte är ett förskott på arv, ska gåvan istället ses som en "vanlig" gåva. Detta enligt 6 kap. 1 § 1 st. ÄB. Förskott på arv har betydelse vid lottläggningenVarför det är viktigt att klargöra om en gåva från arvlåtaren ska ses som ett förskott på arv eller en gåva är att detta har betydelse vid en framtida lottläggning vid arvskifte. Enligt 6 kap. 5 § ÄB ska nämligen för bestämmande av arvslotternas storlek, om förskott har givits, kvarlåtenskapen före delningen ökas med förskottets värde. I kommentaren till bestämmelsen anges att "i princip sker avräkningen genom att gåvans värde läggs till kvarlåtenskapens värde varefter det sammanlagda värdet fördelas mellan de arvsberättigade. Gåvotagarens andel minskas sedan med vad han eller hon fått i förskott." Sammanfattning och rådFör att sammanfatta det hela ses en arvlåtares gåvor till en bröstarvinge som ett förskott på arvet, om det inte vid gåvotillfället har föreskrivits att så inte är fallet eller om det med hänsyn till omständigheterna måste ha framgått att så inte är fallet. Av vad som ovan framkommit finns det således möjlighet för din mamma att ge gåvor till dig och din syster och undvika att de ses som ett förskott på arv, om det klart framgår att gåvorna inte ska ses som just ett förskott på arv. Mitt råd är att i en sådan situation upprätta ett gåvobrev och i det klarlägga att "denna gåva inte är ett förskott på arv." Detta för att undvika en eventuell kommande tvist. Om det inte kan bevisas att gåvorna inte är ett förskott på arvet har barnbarnen rätt att få en större andel i dödsboet, för att på så sätt kompenseras för förskottet på arv som du och din syster erhöll medan arvlåtaren var i livet.Jag hoppas att du fick svar på din fråga denna gång! Om jag har varit otydlig i någon del eller om du har ytterligare funderingar, hör gärna av dig igen så ska jag ännu en gång försöka svara efter bästa förmåga. Lycka till!Med vänlig hälsning,

Mottagare till förskott på arv är inte skyldig att återbära det överskott som inte kan avräknas mot ens arvslott

2019-11-15 i Förskott på arv
FRÅGA |Min syster och jag ska dela på arvet efter vår far som precis gått bort. Arvet är på ca 500 000 kr. Men för 12 år sedan fick min syster ett förskott på arv på 1 miljon kronor för att kunna köpa ett hus. Värdet på huset har sedan dess stigit i värde med 100%. Detta förskott är dokumenterat. Vad vi aldrig dokumenterade eller diskuterade var det faktum att pengarna investerats i något som ökar i värde över tid. Hur bör vi nu göra mellan oss för att det ska bli rättvist?
Josefin Tegnvallius Boklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om en bröstarvinge mottar en gåva av en förälder under dennas livstid ska denna gåva som huvudregel avräknas från ens arv som s.k. förskott på arv (6 kap 1 § ärvdabalken). Denna huvudregel kan frångås om det framgår att gåvan inte skulle avräknas som förskott, t.ex. genom att er far skrivit i testamente eller annan handling att gåvan inte är ett förskott på arv. Men presumtionen är att en gåva ska avräknas som förskott på arv och om inget annat har framkommit om att er far har haft en annan avsikt är det ett förskott på arv. Enligt lag ska man vid avräkningen av förskott använda sig av gåvans värde vid mottagandet (6 kap 3 § ärvdabalken). Det spelar alltså ingen roll vad värdet på gåvan är idag, om den har stigit i värde eller minskat i värde, utan det är värdet vid mottagandet som spelar roll. Din systers förskott på arv är alltså 1 miljon kronor, då detta var värdet när hon mottog gåvan. När man ska räkna ut arvet efter din far ska man enligt lag lägga till förskottet på arv till den kvarlåtenskap som finns kvar för att sedan räkna ut arvslotterna (6 kap 5 § ärvdabalken). Är det inte möjligt att avräkna hela förskottet på arv på ens arvslott är man dock inte skyldig att återbära överskottet (6 kap 4 § ärvdabalken). Arvet efter din far är 500 000 kr medan förskottet på arv är 1 miljon kr. Din syster kommer alltså inte kunna avräkna hela sitt arv på sin arvslott, utan får räkna av så mycket som är möjligt. Detta innebär att av de 500 000 kr som finns kvar efter er far ska du ärva allt. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kommer en gåva från min mor påverka arvet i framtiden?

2019-11-29 i Förskott på arv
FRÅGA |Min mamma vill ge bort pengar till mig när hon sålt sitt hus. Jag har en svårt handikappad bror också men hon anser att han inte kan nyttja pengarna pga det och anser att jag och mina 2 barn ska få dessa ca 375 000 kr. Kan hon ge detta som gåva utan att det blir problem för mig vid hennes bortgång.
Malcolm Hamilton |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Reglerna om arv finns i ärvdabalken (ÄB)LaglottHuvudregeln inom arvsrätten är att bröstarvingar (barn i rakt nerstigande ledd) har rätt till sin laglott. Laglotten är en kvotdel som motsvarar minst hälften av ens förälders kvarlåtenskap, 7:1 ärvdabalken. Enligt ärvdabalken ska du och din bror dela på minst hälften av din mors kvarlåtenskap, d.v.s. minst en 1/4 av kvarlåtenskapen vardera. Regeln om laglott innebär att föräldrar inte kan göra sina barn arvslösa. Om laglotten åsidosätts måste arvvingen kräva sin rätt genom att jämka testamentet, 14:5 ÄB.Förskott på arvReglerna om förskott på arv finns i 6 kapitlet ÄB. Enligt 6:1 ÄB ska allt som arvlåtaren (dina föräldrar) givit till sina bröstarvingar under sin livstid räknas som ett förskott på arvet. Värdet på förskotten ska räknas med det värde egendomen hade vid gåvotillfället, 6:3 ÄB.Svar på din frågaDin mor kan ge dig en gåva, men detta kommer att betraktas som ett förskott på arvet. Det bör inte uppkomma några problem i framtiden förutsatt att din bror får ut sin laglott som är baserats på den totala kvarlåtenskapen (inkluderat förskott). Om inte, då kan din bror eller någon som för hans talan kräva att du kompenserar honom.Jag hoppas du fått svar på din fråga.Vänligen,

Hur ska jag tänka vid gåva av fastighet?

2019-11-24 i Förskott på arv
FRÅGA |HejMin far vill ge bort en fastighet till mig eftersom det är jag som hjälpt honom. Han har 3 barn.Fråga 1. Hur skall vi skriva gåvobrevet utan att det påverkar fastigheten.fråga 2. Är det bättre att jag lägger en summa i gåvobrevet eller klarar jag av det utan att de andra åberopar arvslotten utan att jag utsätts efter hans bortgång.fråga 3. kan tillägga att han får bo kvar tills hans bortgång.
David Naud Björklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar två överväganden. Det första om du ska erlägga en summa i gåvobrevet och det andra om din fars rätt att bo kvar i fastigheten tills hans bortgång.Bo kvar tills hans bortgångEtt sådant förordnande medför vanligtvis att gåvan kan jämställas med ett testamente. I lagen uttrycks det som så att egendom som bortgivits på sådana villkor att syftet är att likställa med testamentets ska jämställas med ett testamente. (7 kap. 4 § ärvdabalken). Att din far får bo kvar tills hans bortgång innebär i praktiken mycket lite skillnad till om han istället testamenterat bort fastigheten till dig. Att gåvan jämställs med testamente får två konsekvenser. För det första ska värdet på fastigheten avräknas din laglott. Du anses alltså redan ha fått ut en del av arvet i förskott (7 kap. 2 § ärvdabalken). För det andra har dina syskon en möjlighet att påkalla jämkning. Den rätten aktualiseras om värdet på fastigheten är så stor i förhållande till övrig egendom att de inte får ut hela sin laglott (eftersom för mycket skänkt till dig) (7 kap. 3 § ärvdabalken). Laglotten är hälften av arvslotten. Arvslotten är all kvarlåtenskap delat på antalet arvingar, i ert fall tre. Sammanlagda konsekvensen är således att du inte får fastigheten förbehållslöst. Du får den som förskott på arv. Vill du få den förbehållslöst behöver ni ta bort villkoret om att din far har rätt att bo kvar där tills hans bortgång. Då är gåvan inte att jämställa med ett testamente. I gåvobrevet behöver din far skriva att det inte ska ses som ett förskott på arv. Annars kommer det att ses som så och avräknas på ditt framtida arv (6 kap. 1 § ärvdabalken). Erlägga summa i gåvobrevetDu nämner ett erläggande av summa för att inte de andra ska kunna åberopa arvslotten. De andra kan bara åberopa sin laglott som är halva arvslotten (7 kap. 3 § ärvdabalken). I ert fall är den 1/6 per person, alltså för dem två totalt 2/6, dvs. 1/3. Dina syskon kan bara åberopa laglotten avseende fastigheten om den givits bort under förhållanden jämförbara med testamente (se ovan). Tar du bort villkoret om att din far ska få bo kvar så är gåvan inte jämförbar med ett testamente. Laglotten kommer inte kunna åberopas mot fastigheten. Skrivs i gåvobrevet att fastigheten inte ska ses som förskott av arv ska den inte heller avräknas på din laglott. Att erlägga en summa pengar blir därför inte nödvändig.Skatterättsliga konsekvenser om erlägger summa i gåvobrevetOm du erlägger en summa i gåvobrevet och alltså betalar för fastigheten kan du bli skattepliktig. Det blir du om ersättningen du betalar överstiger fastighetens taxeringsvärde. Överstiger det inte räknas det skattemässigt som en gåva och du blir inte skattepliktig. Krav på skriftlighet vid överlåtande av fastighetEn fastighet måste överlåtas genom en skriftlig handling. Gåvobrevet behöver därför vara skriftligt. Det måste tydligt framgå att fastigheten ges bort utan ersättning och vara underskrivet av din far (gåvogivaren) och dig själv (gåvotagaren) (4 kap. 1 och 29 §§ jordabalken). Sammanfattningsvis kan sägas att du under två förutsättningar inte behöver erlägga någon summa pengar som ersättning för fastigheten. För det första om ni tar bort villkoret att din far får bo kvar till sin bortgång. För de andra om han i gåvobrevet skriver att gåvan inte ska ses som ett förskott på arv. I annat fall kommer gåvan avräknas på ditt arv. Beroende på värdet kan också dina syskon begära jämkning av gåvan, dvs. att den inte går igenom. Dina syskon behöver dock inte begära jämkning även om möjligheten aktualiseras. Skulle ni alltså inte ta bort din fars rätt att bo kvar så kommer fastigheten att ses som förskott. Dina syskon ges också en möjlighet att begära jämkning för att få ut sin laglott. Är ni dock överens om att de inte ska göra det så kanske jämkning inte kommer ske. Dina syskon kan dock ändra sig avseende begäran om jämkning.För mer information om gåvobrevet och hjälp att upprätta ett sådant, se här. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen med en ny fråga!Vänligen,

Kan min förälder ge bort en fastighet till mitt syskon utan att det påverkar mitt arv?

2019-11-19 i Förskott på arv
FRÅGA |Kan min mor ge bort en fastighet till min syster utan att det påverkar mitt arv? Min far har gått bort och vi är två systrar. Min mor vill nu ge bort sin skärgårdsvilla taxerad till 8 miljoner till min syster. Hon menar att detta ska vara en gåva och inte förskott på arv (hon har även gjort detta skriftligt). För övrigt har min mor inga tillgångar och är allvarligt sjuk. Troligen lever hon inte många månader till. Innebär detta att jag blir utan arv? Säg att hon har tillgångar på 20 000:- är det då bara 50% av dessa som blir min laglott?
Liv Nyström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga gäller arv vilket regleras i ärvdabalken (ÄB) mitt svar kommer därför utgå från det lagrummet.Huvudregeln är att bröstarvingar, dvs. barn till arvlåtaren har rätt till arv och det till lika stor del (2 kap. 1 § ÄB). Detta kallas även arvslott. Eftersom ni är två syskon är er respektive arvslott hälften av er mors kvarlåtenskap när hon går bort. Undantag från denna huvudregel kan göras genom t.ex. testamente. Om det finns ett testamente har bröstarvinge rätt till att få ut i vart fall sin laglott. Laglotten är hälften av arvslotten, dvs. en fjärdedel av din mors kvarlåtenskap (7 kap. 1 § ÄB).Huvudregeln för gåvor som en förälder ger sitt barn under sin livstid är att dessa ska presumeras utgöra förskott på arv. Att en gåva anses vara förskott på arv innebär att gåvans värde ska avräknas på den bröstarvingens arvslott. Avräkning ska dock inte ske om annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna varit avsett (6 kap. 1 § ÄB).Du uppger i din fråga att din mor avser att fastigheten ska utgöra en gåva och inte förskott på arv och att hon även gjort detta skriftligt. För att en gåva ska anses vara just en gåva och inte förskott på arv krävs att det finns ett gåvobrev eller annan handling, alternativt att det framgår av omständigheterna att fastigheten var avsedd som gåva och inte förskott på arv. Det räcker alltså att det har skett muntligen. Om det framgår av den skriftliga handlingen som din mor upprättat att fastigheten är att anse som gåva och inte förskott på arv talar det för att en avräkning på din systers arv inte ska ske.Det finns dock vissa omständigheter som gör att din syster ändå skulle kunna bli ersättningsskyldig till dig som arvtagare. Detta blir då aktuellt först efter er mors bortgång. En omständighet som kan leda till att din syster blir ersättningsskyldig är att er mor i princip ligger inför döden och om hon är medveten om det alternativt om din mor fortsatt kommer kunna nyttja skärgårdsfastigheten fram till sin död. Dessa två omständigheter vid en gåva är jämförliga med ett testamente och därför är laglottsskyddet särskilt starkt i dessa fall. Gåvan ska alltså ha någon anknytning till din mors död och gåvan ska inte innebära någon större uppoffring för din mor under hennes livstid för att leda till ersättningsskyldighet för gåvotagaren. Om din syster skulle bli ersättningsskyldig skulle det i sådana fall "bara" uppgå till din laglott. Således en fjärdedel av er mors kvarlåtenskap (7 kap. 4 § ÄB). Sammanfattningsvis kan konstateras att uppgifterna i din fråga talar för att fastigheten är att anse som gåva och inte förskott på arv. Om din mor skulle gå bort och ha 20 000 kr kvar i tillgångar så skulle dessa delas lika mellan er två systrar som är bröstarvingar. Omständigheter som skulle kunna tala för att din syster skulle bli ersättningsskyldig för fastigheten är att er mor allvarligt sjuk och du uppger att hon troligen inte har lång tid kvar vid jordelivet. Du skulle därför kunna begära en jämkning av gåvan när det blir dags för arvskifte. Jag kan inte med hundra procents säkerhet säga om du skulle vinna framgång med din begäran om jämkning men att din mor är allvarligt sjuk talar för att din syster blir ersättningsskyldig upp till din laglott. Det vill säga cirka 2 miljoner kr om inte värdet förändras. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Kan en gåva villkoras som förskott på arv?

2019-11-13 i Förskott på arv
FRÅGA |Jag har fått ett Gåvobrev innehållande en summa med pengar.I brevet är det angivet att gåvan skall räknas som förskott på det kommande arvet!Förskott på arvet kan det ses som en gåva?
Evelina Sjöberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Bestämmelser som reglerar din fråga hittar vi i ärvdabalken (ÄB). Vad gäller för förskott på arv?Det är upp till gåvogivaren att i gåvobrevet upprätta villkor för gåvan. Om du har fått gåvan av någon av dina föräldrar så har du också en laglig rätt att ta arv efter dem (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Detta gäller även i det fall du har annan laglig rätt till arv som nära släkting enligt någon av de andra arvsklasserna i samma kapitel. Om du som mottagare av gåvan har en laglig rätt att taga arv efter gåvogivarens bortgång så kan denne upprätta villkor om att gåvan ska utgöra ett förskott på mottagarens arv (6 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att denna del vid ett framtida arvskifte kommer att avräknas från dennes andel av arvet. Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga och att mitt svar var till hjälp! Vänligen,