FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTFörskott på arv17/06/2022

Gåva till barnbarn - förskott på arv?

Jag har fått min farfars hus 2016 som gåva, och nu har han gått bort. Min farbror säger att det ska räknas som förskott på arv och det ska återföras till dödsbot till bouppteckning. Min far lever och jag är därmed ej bröstarvinge, och enligt ÄB 6:1 räknas det bara som förskott om det ges till bröstarvinge, eller om givaren specifikt sagt att det är förskott. Har jag rätt när jag säger att farbror inte kan räkna värdet av huset till dödsboet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du mycket riktigt har noterat regleras arvsförskott i 6 kap. 1 § ärvdabalken. Där stadgas det att gåvor arvlåtaren (din farfar) under sin livstid har skänkt till en bröstarvinge ska avräknas från bröstarvingens lott, såvida inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste anses ha varit avsett. Gåvor till bröstarvingar förutsätts/presumeras med andra ord vara arvsförskott. Om det i stället rör sig om gåvor till annan arvinge än bröstarvinge, förutsätts/presumeras dock inte arvsförskott - utan då rör det sig i stället som utgångspunkt om en vanliga gåva - som inte ska avräknas från gåvomottagarens lott.

Eftersom din far levde vid gåvotillfället ska du ej räknas som en bröstarvinge som omfattas av presumtionen för arvsförskott (6 kap. 1 § första stycket ärvdabalken). Det innebär att inget förskott på arv anses föreligga, och därför ska ingen avräkning ske, såvida inte annat framkom vid gåvotillfället 2016 (t.ex. i gåvobrevet), eller annat med hänsyn till omständigheterna måste anses ha varit din farfars avsikt. Det är din farbror som har bevisbördan för att visa att din farfars avsikt var arvsförskott. En bevisbörda som inte sällan är svår att uppfylla. 

Utgångspunkten är därför att din farfars gåva till dig inte ska räknas som ett förskott på arv. Gåvan ska inte heller återföras till dödsboet. Jag känner ju dock inte till de närmare omständigheterna vid gåvotillfället, jag kan därför inte yttra mig med full säkerhet om någonting.

Tveka inte att ställa en ytterligare fråga om några oklarheter kvarstår! 

Med vänliga hälsningar,

Daniel BromanRådgivare