FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTFörskott på arv22/04/2022

Gåva av fastighet - förskott på arv eller kompensation genom gåva?

Ämnet är Arv vid försäljning av fastighet. Jag har köpt en fastighet av min far som är av mäklare värderad till 250.000 SEK. Kontraktet mellan mig och min far är skrivet till en köpeskilling om 200.000 SEK Inget mer uttalat varken muntligt/kontrakt om överenskommet pris är mellan far & son/förskott/arv/gåva. Detta ställer mig, min far och min äldre bror i en arvsfråga om hur vi hanterar mellanskillnaden av värderat hus och överenskommet försäljningspris ( 50.000 SEK) * Skall jag som köpt fastigheten under några omständigheter kompensera min bror och i så fall med hur mycket? * Är min far tvingad enligt arvslag att kompensera min bror och i så fall med hur mycket? * Kan min bror enligt arvsrätt göra anspråk på mellanskillnaden 50.000 SEK Som min far resonerar att jag som köpt fastigheten undermarknadspris har fått 50.000 SEK och min far vill ur moralisk synvinkel eller med stöd ur lagen även ge min bror 50.000 SEK kontant. Jag kan givetvis inte avgöra huruvida min far ger min bror 50.000 SEK eller inte men frågan är om detta är rätt enligt arvslotten? Min far säger att det finns två sätt att lösa denna fråga : Jag ger min bror 25.000 SEK eller så kompenserar min far min äldre bror med hela mellanskillnaden och ger då min bror kontant 50.000 SEK Hoppas min text gör vårt dilemma tydligt och att ni kan råda oss i detta så ingen osämja i familjen uppstår varken nu eller framgent. Vänligen 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till. 

Tillämplig lag 

Eftersom din fråga berör arv så blir ärvdabalken (ÄB) tillämplig. 

Förskott på arv 

Att sälja något under marknadsvärde medför att mellanskillnaden kan betraktas som en gåva. Huvudregeln är att något som en arvlåtare under livet har gett ett barn ska räknas som förskott på arv (6 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att man vid din fars bortgång kommer lägga till gåvans värde vid givandet (50 000 kr i ditt fall) till din fars kvarlåtenskap (6 kap. 3 och 5 § ÄB). Resultatet av detta blir att din bror får 50 000 kr mer av arvet än dig, just eftersom du redan har fått samma summa i förskott. 

Genom att upprätta ett gåvobrev och skriva att gåvan inte ska vara ett förskott på arv så går det att avtala bort den ovanstående regleringen (6 kap. 1 § ÄB). Om du väljer att kompensera din bror med 25 000 kr nu så bör du se till så att det upprättas ett gåvobrev där det framgår att den gåva som du fick ifrån din far inte ska räknas som ett förskott på arv. Detta för att gåvan annars ändå kan komma att avräknas från ditt arv, eftersom det då endast är du som har fått gåvan från er far (och din bror ifrån dig). Väljer ni alternativet att din far ska ge en motsvarande gåva till din bror så behöver inga gåvobrev egentligen upprättas, eftersom gåvorna så att säga ”tar ut varandra”. Det finns dock ändå en god idé att säkerställa dokumentation om gåvornas värden. På så sätt undviker man eventuella oenigheter när det blir dags för bouppteckning. 

Sammanfattning och råd 

Genom att inte göra någonting i dagsläget så kommer det att bli rättvist när det blir dags för arvskifte. Detta beror på regleringen om förskott på arv. Det du bör tänka på är att det ändå kan vara bra att upprätta ett gåvobrev där det framgår vilket värde gåvan har som du har fått (det vill säga mellanskillnaden mellan köpeskillingen och marknadsvärdet) för att undvika problem i framtiden när gåvans värde ska avräknas. Det går även att göra på de sätt som du beskriver i frågan, och inget sätt är ”rätt eller fel”. Det avgörande blir istället om ni önskar göra det rättvist nu eller om det räcker att ha vetskap om att det kommer bli rättvist vid tiden för arvskiftet.  

Om du har några frågor om mitt svar så får du gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!
Med vänlig hälsning, 

Julia-Saga HerholdRådgivare
Hittade du inte det du sökte?