Vem ärver när en förälder har gift om sig?

2021-01-22 i Arvsskifte
FRÅGA |Hur är det när det gäller om en förälder gifter om sig? Min pappa har gift om sig och min lillebror har tagit över gården efter honom och jag och min storebror har fått pengar för det. Men till frågan sakerna alltså lösöret hur är det med det? Lösöret som är från pappas sida från början ärver vi barn det eller går det till hans nya fru om pappa dör först?
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga enligt följande. Du vill veta vem som ärver din pappas egendom om han går bort före sin nuvarande fru. Jag kommer att hänvisa till ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB). Lagarna innehåller regler om arv, testamente och äktenskap. Du och dina syskon har arvsrätt efter er pappaOm det inte finns något testamente (vilket jag nu utgår från) så gäller den legala arvsordningen. Vi tittar därför i ÄB 2 kap. som består av de lagregler som gäller för arv när en avliden person inte har skrivit något testamente. Du och dina syskon är vad som kallas bröstarvingar och tillhör första arvsklassen vilket innebär att ni har arvsrätt efter er pappa (ÄB 2 kap. 1 §). Huvudregeln är att bröstarvingarna ska få en lika stor del av arvet. Om din pappa är gift när han avlider är det hans make som ärver egendomen först (ÄB 3 kap. 1 §). Ett undantag från detta är dock om din pappa efterlämnar så kallade särkullbarn, det vill säga barn som bara din pappa är förälder till. Jag tolkar det som att du och dina syskon bara är barn till er pappa och inte hans nuvarande fru. Detta innebär att ni är särkullbarn och har därmed rätt att få ut er arvslott från er avlidna pappa direkt (ÄB 3 kap. 1 §). Det är därmed ni som kommer att ärva er pappas kvarlåtenskap. Bodelning ska förrättas innan ett arvskifte skerViktigt att notera är dock att när en make dör ska en bodelning förrättas innan arvet efter denne fördelas (ÄktB 9 kap. 1 § och ÄB 23 kap. 1 §). Vid en bodelning ska makarnas egendom fördelas mellan dom (ÄktB 9 kap. 1 §). I bodelningen är det makarnas giftorättsgods som ska ingå (ÄktB 10 kap 1 §). Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom (ÄktB 7 kap. 1 §) och enskild egendom är i sin tur egendom som inte faller in under punkterna i ÄktB 7 kap. 2 §, d.v.s. egendom som inte gjorts enskilt via ett äktenskapsförord, egendom som inte givits i gåva, arv eller testamente med villkor om att den ska vara mottagarens enskilda, o.s.v.. SammanfattningDetta innebär att din pappas kvarlåtenskap som inte är enskilt kommer att fördelas mellan honom och hans fru innan ni kan få ut ert arv. Det som tillkommer din pappa efter en bodelning kommer därmed att fördelas lika mellan dig och dina syskon. Med vänliga hälsningar,

Måste en jurist göra arvsskiftet?

2021-01-14 i Arvsskifte
FRÅGA |Jag och min bror anlitade en jurist för att göra bouppteckning efter vår mammas död. Bouppteckningen är nu registrerad av Skatteverket. Juristen säger att vi får originalet av hen när vi träffas för att göra arvsskifte. Måste/bör juristen göra arvsskiftet eller kan vi göra det själva? Vi har inte efterfrågat detta och antar att det inte ingår i de 15 000 :- vi redan betalt.
Karin Pihl |Hej! Tack för att ni vänder er till oss på Lawline med er fråga!Måste/bör en jurist göra arvsskiftet?Det finns inget krav eller liknande på att en jurist ska utföra arvsskiftet, en jurist måste alltså inte göra det. Avseende om en jurist bör göra arvsskiftet är svaret att det beror på. Om egendomsförhållandena är komplicerade kan en jurist kan vara fördelaktig för arvsskiftet, i andra fall klarar många av att göra arvsskiftet själv.Jag vill också råda er att tydligt fråga er jurist om arvsskiftet ingår i summan innan ni eventuellt väljer att göra det själv.Hoppas ni fått svar på er fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur ska arvet fördelas mellan gemensamma barn och särkullbarnet?

2021-01-04 i Arvsskifte
FRÅGA |Jag har en son från ett tidigare äktenskap och 2 söner från mitt nuvarande äktenskap. Om min man dör och jag ärver 5 miljoner hur fördelas dessa pengar mellan våra barn när jag dör? Vi har äktenskapsförord och allt vi äger, var och en är enskild egendom. Jag har ca 1,5 miljon i förmögenhet.
Marlene Zouzouho |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar hur arvsfördelnigen ska gå till mellan dina barn (två gemensamma och ett särkullbarn). Regleringen inom detta område finns i Ärvdabalken (ÄB) och även äktenskapsbalken (ÄktB).Vid dödsfallNär en make dör görs en bodelning där makarnas tillgångar fördelas. En tillgång kan antingen vara giftorättsgods enligt 7 kap 2 § ÄktB eller enskild egendom (ingår inte i bodelningen) enligt 7 kap 1 § ÄktB. När bodelning görs anger man först makarnas tillgångar och vilken karaktär dessa har samt om det föreligger några skulder. Makarnas skulder ska tas bort från tillgångarna och kvarstående belopp från bådas giftorättsgods ska läggas samman. Dessa fördelas följaktligen lika mellan makarna. Efter fördelning ska deras del och deras enskilda egendom läggas samman – detta är kvarlåtenskapen och det som ärvs.Efter bodelningen ärver den efterlevande maken innan gemensamma barn med fri förfogande rätt enligt 3 kap 1 § ÄB. Dvs att den efterlevande maken ärver barnens arv (alltså makens kvarlåtenskap). Fri förfoganderätt innebär att egendomen ägs fritt, men i begränsad form. Ägaren får varken skriva testamente om att egendomen ska ges bort till annan eller skänka bort en stor del i gåva till annan. Avlider den efterlevande maken, får de gemensamma barnen sitt arv.Den efterlevande makens arvsrätt omfattar inte emellertid särkullbarnens del av arvet, denne ärver enbart sin förälder. Ett särkullbarn har rätt att få ut sitt arv när dennes förälder avlider, även om detta är det första dödsfallet. Särkullbarnet kan dock välja att avstå från sitt arv till dess att den efterlevande maken avlider, 3 kap 9 § ÄB.ArvsfördelningVid fördelning av arv tillämpas parentelsprincipen som innebär att arvingarna delas in i olika arvsklasser (2 kap ÄB). Bröstarvingar och särkullbarn (dvs barn som inte är gemensamt) tillhör den första arvsklassen, 2 kap 1 § ÄB. Till den andra arvsklassen hör den avlidnes mor, far, syskon och syskons avkomlingar, 2 kap 2 § ÄB. Den tredje arvsklassen består av den avlidnes mor- och farföräldrar, 2 kap 3 § ÄB. En arvsklass måste emellertid vara tom för att man ska kunna gå vidare till nästa arvsklass. Det innebär att man enbart går vidare till den andra arvsklassen om det inte finns någon i den första arvsklassen som kan ärva. Den sista klassen är den tredje och dessa ärver när det inte finns någon i de två första. Det följer även av istadarätten att om en arvinge avlidit men lämnat barn efter sig, har barnen till denne rätt att träda i den avlidnes ställe och erhålla arvet. Vid fördelning av arv tillämpas även stirpalgrundsatsen. Den innebär att varje gren inom en arvsklass har rätt att utfå lika mycket av arvet. Det innebär att om någon avlidit men lämnat barn efter sig får barnen dela på den andel som den avlidne skulle erhållit om denne var vid liv. Det som ärvs är emellertid en viss andel/kvot - dvs den andelen/kvoten som utgör den avlidnes kvarlåtenskap och inte en specifik summa.Ditt fallDina barn ska ärva en lika stor andel/kvot av din kvarlåtenskap (allt som tillhör dig). Avlider du först har särkullbarnet rätt att få ut sin andel/kvot innan den efterlevande maken (din man). Avlider du efter honom kan alla få ut sin andel/kvot samtidigt. Utifrån omständigheterna ovan låter som att du bara har enskild egendom. Detta innebär att detta ingår I din kvarlåtenskap och är vad alla dina barn kommer att ärva (lika mellan de, dvs att de får 1/3 var av din kvarlåtenskap var). Avlider din man först, ärver du hans kvarlåtenskap innan era gemensamma barn. Det de ärver är emellertid ½ var av hans kvarlåtenskap och 1/3 av din kvarlåtenskap.Sammfattningsvis får gemensamma barnen 1/2 av sin pappas kvarlåtenskap och 1/3 av din kvarlåtenskap var. Särkullbarnet ärver enbart dig och får således 1/3 av din kvarlåtenskap. Vill du dela arvet på ett annat sätt kan du göra detta genom ett testamente. Huvudregeln är att det enligt 10 kap 1 § ÄB ska upprättas skriftligen med två vittnen. Testator ska skriva under testamentshandlingen i vittnenas närvaro. Vittnena ska bestyrka testamentet genom sina underskrifter. Värt att tänka på är dock att bröstarvingarna (som är fallet för dina barn) har en skyddad arvsrätt genom reglerna om laglott, dvs hälften av den legala arvslotten (det barnen skulle ha fått om det inte fanns ett testamente). Testamenterar du bort din kvarlåtenskap med full äganderätt, kan särkullbarnet eller de gemensamma barnen begära jämkning av testamentet på grund av att deras laglott kränkts, 7 kap 1 § ÄB. Särkullbarnets begäran om jämkning krävs för att denne ska få ut sitt arv medan de gemensamma barnen får trots sin begäran ändå inte ut sin laglott efter den avlidne omedelbart (detta är om det finns en efterlevande make). Men jämkningen leder till att den efterlevande maken får andelen/kvoten från den avlidne motsvarande laglotten med fri förfoganderätt i stället för med full äganderätt och kan således inte testamentera bort den.Jag hoppas att detta var till hjälp! Hör av dig annars.Vänligen,

Är en muntlig överenskommelse om arvskifte giltig?

2020-12-28 i Arvsskifte
FRÅGA |Arvsskiftet efter min 97 åriga mor skedde sommaren 2013. Jag och min bror är de enda dödsbodelägarna.Bouppteckningen fastställdes och godkändes av skattemyndigheten i augusti. Lösöret värderades till 15000 kroch bestod av många små delar i ett gammalt hem. Min bror och jag fördelade sakerna mellan oss på plats i mammas bostad under sommaren. Det gjordes inga skriftliga noteringar om vem som fick vad av lösöret. Efteråt var vi nöjda med att arvsskiftet gått så bra. Nu, i dec 2020, mer än 7 år efteråt, hävdar min bror att några delar som jag fick egentligen skulle delas mellan honom och mig senare. Jag bestrider detta. Han har inte någon gång tidigare tagit upp frågan och det gjordes ingen skriftlig notering om att vi skulle slutfördela senare.Fråga : Hur länge kan man klandra muntliga överenskommelser vid arvsskiften? Beslut som man tidigare var överens om.
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga.Så som jag tolkar det verkar du undra över hur möjligheten ser ut för en dödsbodelägare att klandra en överenskommelse om arvskifte som skett muntligen. Som huvudregel så ska det upprättas en skriftlig handling mellan dödsbodelägare gällande arvskiftet (23 kap. 4 § ärvdabalken). Denna skriftliga handling ska inte skickas in till Skatteverket utan fungerar mer som ett intyg till när man exempelvis tilldelats en fastighet genom arvskiftet och ska söka lagfart.Utifrån den information jag har fått angiven i frågan verkar det vara så att ni inte har upprättat en sådan skriftlig handling utan enbart muntligen kommit överens om hur sakerna ska delas mellan er. Rättsligt sett innebär detta alltså att ett arvskifte inte har gjorts mellan er, eftersom det finns ett lagstadgat formkrav på att arvskiftet ska upprättas skriftligen och undertecknas av er båda. Följaktligen finns det ingen tidsgräns för när din bror vad gäller att påkalla ett "nytt" arvskifte mellan er angående egendomen som er mor efterlämnade.Hade ni istället upprättat ett skriftligt arvskiftesavtal så hade din bror behövt klandra arvskiftet inom fyra veckor från det att delgivningen av arvskiftet ägde rum (23 kap. 5 § första stycket ärvdabalken samt 17 kap. 8 § andra stycket äktenskapsbalken). Om du känner dig osäker på hur du ska gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://www.lawline.se/bokaHoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan. Med vänliga hälsningar,

Vad händer om testamentstagare avlider innan testator?

2021-01-17 i Arvsskifte
FRÅGA |Hej! En kompis pappa stod som en av arvtagarna i sin kusins testamente. Arvet är skrivit som enskild egendom.Pappan har dock hunnit lämna jordelivet innan bouppteckning efter kusinen är klar. Pappan var gift och hustrun är i livet. Vad händer med arvet? Vem blir arvtagare efter pappan? Han har inte skrivit något testamente men han har samtidigt inte fått arvet efter kusinen innan han dog. Tack på förhand!!
Ellinor Wåhlin Dahlberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB). Vad du beskriver avled en testamentstagare (din kompis pappa) innan testatorn (kusinen). I det fall testamentstagaren och hans barn hade varit arvsberättigade hade hans arvingar fått träda i hans ställe, i enlighet med istadsrätten (11 kap. 6 § ÄB). Kusiner är dock inte arvsberättigade (2 kap. 4 § ÄB), vilket innebär att pappans arvingar inte kommer ta över arvet efter kusinen. Därmed kommer det arv som annars skulle tilldelats pappan fördelas mellan kusinens övriga arvtagare. Jag hoppas du fick svar på det du undrade! Vänligen,

Återbetalning efter utskiftat arv?

2021-01-07 i Arvsskifte
FRÅGA |Pelle och madde var gifta och hade fyra barn, arvid, kenny, olga samt lotta. Efter sju år vill dem skiljas. Pelle avled nio år efter skilsmässan och de fyra barnen ärvde lika stora delar av Pelles kvarlåtenskap. ungefär ett år efter arvskiftet uppdagades det, och fastställdes i dom, att lotta inte var Pelles barn. Madde hade, under hennes och Pelles äktenskap haft en tillfällig relation med Paolo och det visade sig att han var far till Lotta. Lottas halvsyskon väckte talan mot henne och begärde att den del hon ärvt efter Pelle skulle återbetalas.Har lotta rätt att arva Pelle?
Leo Pizarro Vargas |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Sverige har en långgående presumtion om att makar antas vara föräldrar till barn som föds under äktenskapet gång. Vilket jag tolkar är fallet utifrån omständigheterna. Det framgår även att Lotta länge har växt upp med tron om att Pelle är hennes far. Detta är av betydelse för att ett liknande fall aktualiserar samma problematik. NJA 1997 s. 645. För att se rättsfallet tryck här.Omständigheterna är i stora delar samma. Flera arvtagare som får utskiftat arv där en senare visas inte vara en korrekt arvtagare. Precis som i omständigheterna här ville övriga arvtagare att arvet skulle återbetalas. Rätten ogillade det yrkande oavsett om det hade bevisats att barnet verkligen inte var arvsberättigad. Anledningarna var att det inte skulle vara rättssäkert att bryta faderskapspresumtionen. Samt att barnet (Lotta i detta fall) hade växt upp i tron med att Pelle var hennes far. Att det senare framgått att det inte var fallet hade således ingen betydelse.SlutsatsDet är svårt att ge ett uttömmande svar om Lotta har rätt att ärva Pelle. Utifrån praxis skulle jag påstå att möjligheterna till återbetalning är låga. Hade detta uppdagats innan arvet utskiftats kanske det hade varit bättre möjligheter men då kanske Lotta fortfarande kan anses vara berättigad till arv beroende på hur många år hon trodde Pelles faktiskt var hennes far. Mycket tyder dock på att återbetalning mest sannolikt inte är aktuellt. Hoppas detta svarar på din fråga, har du ytterligare frågor eller funderingar får du gärna kontakta Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Får jag göra avdrag för fastighetens latenta skatt?

2020-12-29 i Arvsskifte
FRÅGA |Dödsbo, arvsskifte. Jag köper ut särkullsbarn och behåller huset. Juristen vi anlitat har valt att inte nämna bodelningsavtal. Säljarna, särkullsbarnen ska inte betala del av eventuell framtida vinstbeskattning vid försäljning och inte heller sen del av mäklarkostnad vid försäljning. Ska de inte göra det? Har läst på nätet och förstår att så görs i många fall..
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag har förstått dig rätt har du i arvskiftet fått huset på din arvslott och behöver betala en summa till särkullbarnen. Vid beräkning av värdet av en fastighet görs avdrag för den latenta skatten, dvs. den framtida skatt som aktualiseras om bostaden i framtiden säljs. Det innebär att värdet av fastigheten vid arvskiftet kommer vara lägre än fastighetens marknadsvärde. Beräkning av värde av fastighet:1. Marknadsvärde – mäklarkostnader – (arvlåtarens anskaffningsvärde + förbättringsutgifter) = vinst2. Vinst x 0,22 = Skatt3. Marknadsvärde – skatt = värdet i arvskiftetNi ska således göra avdrag för den latenta skatten vid beräkning av fastighetens värde. Det innebär att säljarna ska få mindre betalt än fastighetens verkliga marknadsvärde. Behöver du ytterligare hjälp rekommenderar jag dig att kontakta vår juristbyrå. Vänligen,

Kan egendom undantas från arvet?

2020-12-27 i Arvsskifte
FRÅGA |Jag har två söner,ena sonen har hamnat lite snett i livet just nu. Vi har en sommarstuga som vi vill att äldsta barnet ska få när vi går bort. Vi vill inte att stugan ingår i arvet och att det ska vara enskild egendom. Hur går vi tillväga? Skulle det visa sig att den andra sonen börjar få ordning på sitt liv då vill vi kunna ändra så att det ingår i arvet. Just nu kan vi inte göra det.
Marlene Zouzouho |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag förstår din fråga som att du undrar om det är möjligt att undanta stugan från arvet din son ska få. Du undrar om även om stugan kan vara enskild egendom och på så sätt undantas från arvet. Dessa funderingar aktualiserar bestämmelserna i Ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB).Enskild egendomVad som utgör enskild egendom finns i 7 kap 2 § ÄktB. Det är huvudsakligen egendom som undantas från en bodelning och leder således till att man inte riskerar att förlora hälften av denna egendom. Egendom kan bli enskild genom föreskrift i ett äktenskapsförord som makarna upprättar. Den kan även blir enskild genom villkor i ett testamente och villkor i samband med en gåva från annan än den andre maken. Ett annat sätt att omvandla egendom till enskild är genom villkor för försäkringsersättning enligt ett förmånstagarförordnande av annan än den andre maken.Kan sommarstugan undantas från arvet?Kvarlåtenskap består av all egendom som den avlidne har minus skulder och omfattar således även enskild egendom. Som nämnts ovan undantas enskild egendom endast från bodelning (det som sker efter tex en skilsmässa eller vid dödsfall). Detta innebär att, utan testamente, kommer sommarstugan (även om den omvandlas till enskild egendom) att ingå i arvet så länge den ägs av någon av föräldrarna till arvingen. Vill man bestämma exakt vad som ska ärvas och vem som ska ärva ska ett testamente upprättas.Hur ska ett testamente upprättas?Ett testamente är en skriftlig handling som möjliggör för testator att bestämma vad som ska hända med dennes egendom efter döden. För att testamentet ska vara giltigt ska den vara skriftligt och undertecknas av testatorn och bevittnas av två personer (10 kap 1 § ÄB). De som bevittnar testamentet får inte själva vara testamentstagare. Det är emellertid inte nödvändigt att de känner till testamentets innehåll, vetskapen att de skriver på ett testamente är tillräcklig (10 kap 2 § st 2). Det även ska formuleras så tydligt som möjligt för att undvika oklarheter vid tolkningen. Upprättande av testamente är komplicerad, det är därför bäst att kontakta en jurist när detta görs!Ditt fallFör att göra stugan till enskild egendom kan ni upprätta ett äktenskapsförord, det hindra dock inte egendomen från att ingå i arvet. Detta gäller om barnet är ert gemensamma barn eftersom denne ärver en del av er kvarlåtenskap när ni avlider. Är det ett särkullsbarn (barn som inte är gemensam) kan ni upprätta äktenskapsförordet så att egendomen tillhör den som inte är förälder till barnet. Barnet ärver inte den föräldern och kommer således inte få med egendomen i sitt arv. Om barnet är gemensam, är det bäst att upprätta ett testamente och dela upp arvet såsom ni önskar.Viktig att tänka på är dock att barnet, som är en arvinge, kan välja att jämka testamentet för sin laglott. Laglott är hälften av arvslotten (7 kap 1 § ÄB) och kan inte tas ifrån arvingen genom testamente. En bröstarvinge har rätt att få ut det genom jämkning, även om den avlidne har gett bort det genom ett testamente (7 kap 3 § ÄB). Täcker arvet inte dennes laglott kan barnet välja att jämka och få det denne är berättigad till.Jag hoppas att detta inte var alltför förvirrande. Hör av er om något missuppfattats! Bestämmer ni att upprätta ett testamente och/eller ett äktenskapsförord kan ni ta hjälp av en jurist här på lawline: https://lawline.se/boka.Vänligen,