Ska särkullbarnet ha 50% av kvarlåtenskapen och andra barn dela på resterande 50%?

Hej. Vi är 4 syskon, en utav oss är halv syster från pappas sida. Pappa har pension som ska delas ut nu efter hans bortgång. Ska halvsyster ha 50% av pensionen och vi andra dela på resterande 50%. Är detta rätt enligt lag??

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag vill börja med att beklaga sorgen för din fars bortgång. Jag tolkar din fråga som att du undrar över om det är rätt enligt lag att din halvsyster från din pappas sida ska ärva hälften av hans pension.

Reglerna om arv återfinns ärvdabalken (ÄB). Om din far var gift vid tidpunkten för sin bortgång blir även äktenskapsbalken (ÄktB) tillämplig lag. Av din fråga framgår inte om din far var gift vid denna tidpunkt. Det är nämligen olika regler som gäller beroende på om din far var gift eller inte. Jag kommer därför att behandla båda situationerna under rubrikerna nedan.

Om din far var gift med din mor

Bodelning

Om den som har avlidit var gift måste först en bodelning förrättas innan arvskiftet (23 kap. 1 § andra stycket ÄB). När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). Ett äktenskap anses nämligen upplöst när den ena maken avlider (1 kap. 5 § ÄktB). Utgångspunkten i svensk rätt är likadelning, d.v.s 50/50. I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Med giftorättsgods menas all egendom som inte har gjorts enskild genom till exempel äktenskapsförord eller testamente (7 kap. 1-2 §§ ÄktB).

Vid bodelning ska först makarnas andelar i boet beräknas, s.k. andelsberäkningen (11 kap. 1 § ÄktB). Därefter gör man avdrag för eventuella skulder från makarnas tillgångar (11 kap. 2 § första stycket ÄktB). Det värde som återstår efter att skulderna har avräknats ska läggas samman och delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Både din far och mor har rätt till hälften av värdet av all giftorättsgods efter bodelningen. Din mor erhåller sin andel och den avlidne makens arvingar den andra andelen. När bodelningen är klar och din mor fått ut sin del i bodelningen ska det som din far har kvar efter bodelningen fördelas i arvet.

Arvskifte

Jag vill börja med att klargöra att din fars barn från ett annat äktenskap (din halsyster) kallas för särkullbarn. Jag kommer att använda detta begrepp i det följande. Du, dina helsyskon och din halvsyster är alla din fars bröstarvingar (barn) och ärver som huvudregel först eftersom ni utgör hans närmaste arvingar (2 kap. 1 § första stycket ÄB). I det fall din far och mor var gifta vid din fars bortgång ärver den efterlevande maken d.v.s. din mor före gemensamma barn (3 kap. 1 § första stycket ÄB). För dig innebär detta att din mor kommer att ärva den del av din fars pension som egentligen skulle tillfalla och fördelas lika mellan dig och dina helsyskon. Däremot har din halvsyster rätt att få ut sitt arv efter sin far direkt (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Det finns dock en möjlighet för särkullbarn att frivilligt avstå från sin del av arvet till förmån för efterlevande make (3 kap. 9 § ÄB). Detta skulle innebära att din halvsyster i en sådan situation i stället skulle haft rätt till efterarv efter sin far först när din mor går bort.

Om din far exempelvis efterlämnar 100 000 kronor i kvarlåtenskap så skulle detta innebära att din mor ärver de 75 000 kronor (tillsammans 3/4) som egentligen skulle ha fördelats lika mellan dig och dina helsyskon om 25 000 kronor vardera. Din fars särkullbarn får dock ut sitt arv om 25.000 kronor efter sin far direkt. Din mor ärver alltså före dig och dina helsyskon med fri förfoganderätt och ni får i stället en s.k. efterarvsrätt. Detta innebär att du och dina helsyskon har rätt att få ut arvet efter din far först efter din mors bortgång (3 kap. 2 § första stycket ÄB). Med fri förfoganderätt menas att din mor fritt får förfoga över pensionen utom att testamentera bort det. Din fars särkullbarn har däremot inte någon rätt att ärva efter din mor utan endast rätt att ärva efter er gemensamma far. Du och dina helsyskon har däremot rätt att ärva både efter din din far och mor.

Om din far var gift med din halvsysters mor

Om din far i stället var gift med din halvsysters mor gäller samma regler om bodelning som jag redogjort för ovan. Din fars arv kommer fortfarande att fördelas lika mellan dig, dina helsyskon och din fars särkullbarn. I denna situation kommer dock du och dina helsyskon att få ut ert arv direkt medan din halvsyster kommer att få efterarvsrätt efter er far först när modern går bort.

Om din far var sambo

Allt som jag redogjort för ovan förutsätter att din far var gift vid tidpunkten för sin bortgång. Om din far i stället var sambo så kommer arvet att fördelas lika mellan dig, dina helsyskon och din fars särkullbarn. Din fars sambo har endast rätt att ärva om din far har har upprättat ett testamente där det anges att efterlevande sambo ska ärva.

Om din far inte var gift

Pensionen som din far efterlämnar sig utgör hans kvarlåtenskap. Hans pension ska som utgångspunkt fördelas lika mellan hans barn. Det finns nämligen ingen efterlevande make som ärver före gemensamma barn i en sådan situation.

Andra omständigheter som kan påverka arvet

Om din far har inskränkt arvslotten genom testamente

Jag har ovan redogjort för huvudregeln om att barn ärver sina föräldrar och delar lika på kvarlåtenskapen (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Det är dock möjligt för en förälder att inskränka sina barns arvslott till hälften genom att upprätta ett testamente. Arvslotten är det som ni hade haft rätt till om inget testamente hade förelegat. Laglotten är nämligenhälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Din far kan dock aldrig göra någon av er arvlösa eftersom laglotten inte går att testamentera bort. I det fall din far vill exempelvis att du och dina helsyskon endast ska få er laglott kan han skriva detta i sitt testamente. I sådana fall kommer resten av kvarlåtenskapen att tillfalla din halvsyster.

Jag tar ett exempel för att illustrera detta. I det fall du, dina helsyskon och din halvsyster ärver en kvarlåtenskap om 100.000 kronor så skulle var och en av er få sin arvslott om 25.000 kronor vardera (100.000/4 = 25 000). Du och dina helsyskon har dock fått arvslotten inskränkt genom ett testamente till att enbart avse laglotten. För er skulle detta innebära att ni ska få hälften av er arvslott, alltså 12.500 kronor vardera (25.000/2 = 12.500).

Om någon av din fars bröstarvingar har erhållit gåva

Din eller dina syskons arvslott kan också påverkas om någon av er har mottagit en gåva från din far under livstiden såsom såsom pengar, fastigheter, möbler eller dylikt. Om någon av er har erhållit en gåva (med undantag för rena vardagsgåvor) ska det ses som ett förskott på det kommande arvet och ska därför avräknas vid beräkningen av arvslotten (6 kap. 1 § första stycket ÄB). Eftersom inget i din fråga antyder på detta kommer jag inte att behandla denna situation närmare.

Sammanfattnig

Din fars pension ska delas lika mellan dig, dina helsyskon och din fars särkullbarn. Finns det inget testamente ska var och en erhålla 1/4 av din fars pension. Att din halvsyster ska erhålla 50% av pensionen medan du och dina helsyskon ska dela på resterande 50% stämmer alltså inte. Om din far var gift med din mor har du och dina helsyskon rätt till efterarv efter din far först när din mor går bort. Om din far i ställer var gift med din halvsysters mor så har du och dina helsyskon rätt att få ut er andel direkt.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Vänliga hälsningar

Diana StanisavljevicRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000