Vad kan jag göra om min make inte vill skriva under ett äktenskapsförord?

2021-09-29 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hur ska jag göra om min fru Inte vill skriva på pappret om att mina arvspengar ska bli Min enskilda egendom?
Saga Sthen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du har ärvt pengar som du vill ska utgöra enskild egendom. Eftersom du behöver en underskrift från din fru förutsätter jag att pappret du hänvisar till i din fråga är ett äktenskapsförord. Jag kommer hänvisa till Äktenskapsbalken (ÄktB) i mitt svar. Ett äktenskapsförord är ett avtal som talar om vilken egendom som ska vara enskild i ett äktenskap (se 7 kap. 2 § första punkten ÄktB). Eftersom det är ett sorts avtal så krävs att du och din fru är överens innan avtalet kan gälla. Du kan således inte tvinga henne skriva under ett äktenskapsförord hon inte vill skriva under. Det krävs helt enkelt att ni båda är överens och det finns inget du kan göra för att din fru ska skriva under ett äktenskapsförord mot sin vilja. Istället kanske ni får diskutera saken lite mer och se om ni kan komma överens. Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga. Har du någon annan fundering är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Hur upprättas ett äktenskapsförord? Hur gör man egendom till enskild egendom?

2021-09-14 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Jag ska gifta mig. Vi hade tänkt skriva äktenskapsförord. Min tjej har 4 utomäktenskapliga barn och äger av speciellt värde en bil och en lägenhet (lägenheten ska säljas). Hon har dock skulder/lån. Jag äger främst musikinstrument och ljudanläggning av värde och har en del sparade pengar. 1. Vart vänder vi oss för att skriva äktenskapsförord? Går det att utforma själva i lugn och ro eller är jurist ett krav? 2. Kan man ange ovan nämnda tillgångar och skulder som enskilda så de ej blir gemensamma? Tack på förhand
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB) när jag besvarar din fråga.Hur upprättar man ett äktenskapsförord?Den första frågan du vill ha svar på är om du kan upprätta ett äktenskapsförord själv eller om det krävs att du upprättar ett tillsammans med en jurist. Jurist är inget krav utan det går att skriva äktenskapsförord själv. Dock råder jag er att alltid låta en jurist se över äktenskapsförordet så att hen kan kontrollera om något behöver fyllas i eller om något behöver klargöras för att ni ska uppnå det resultat ni vill. Vi på Lawline har duktiga jurister som kan hjälpa dig att utforma ett äktenskapsförord på ett juridiskt korrekt sätt som motsvarar sina önskningar. Du kan ta kontakt med dem här. Om det är så att du vill skriva äktenskapsordet själv är det viktigt att du vet att det finns en del formkrav för att äktenskapsförordet ska betraktas som giltigt. Dessa regleras i ÄktB 7 kap. 3 § 2 st. Där anges att ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligen, det ska finnas namn och underteckning av båda makarna eller de blivande makarna. Äktenskapsförordet ska sedan registreras hos Skatteverket (ÄktB 7 kap. 3 § 3 st.). Hur gör man egendom till enskild egendom? Den andra frågan du vill ha svar på är om du kan göra er respektive egendom till enskild egendom. Precis som du är inne på kan du genom ett äktenskapsförord göra egendom till enskild egendom, detta framgår av ÄktB 7 kap. 3 § 1 st. När du i äktenskapsförordet skrivit att du vill ha bilen, lägenheten, musikinstrumenten, ljudanläggningen och dina sparade pengar som enskild egendom kommer de att ses som det (ÄktB 7 kap. 2 § 1 p.). Gällande skulderna är huvudregeln att varje make svarar för sina skulder (ÄktB 1 kap. 3 §). Du kan således inte bli ansvarig för hennes skulder. Det som dock sker är att hennes giftorättsgods som ska ingå i bodelningen minskar eftersom avdrag för hennes skulder görs (ÄktB 11 kap. 2 §). Om skulderna hänför sig till enskild egendom kommer detta avdrag att inte göras. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, om jag har missförstått den är du självklart varmt välkommen att återkomma med en ny. Med vänliga hälsningar,

Vem äger vad makar emellan?

2021-09-03 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |2012 köpte jag en lägenhet ensam, står som ensam ägare och är ensam låntagare. 20XX flyttade min sambo in. Hon hade inte möjlighet att köpa in sig i lägenheten. Hon har ända sedan hon flyttade in endast betalt halva kostnaden till BFR, andra halvan samt lånekostnaderna har jag betalt 100% själv. 2017 gifte vi oss och nu råder delade meningar om vem som äger vad?
Pontus Fridén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rättslig statusVarje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder enligt 1 kap. 3 § äktenskapsbalken (ÄktB). Du råder alltså över lägenheten och svarar för skulderna förknippade med ägandet. Vilket, precis som vid allt annat ägande, bland annat innebär att pengarna är dina vid försäljning.Ovanstående ger dock inte en helt rättvisande och nyanserad bild av rättsläget då ni är gifta. Med giftermål följer en viss rättsligt förankrad ekonomisk gemenskap som framför allt kommer till ytan först vid skilsmässa. När äktenskapet upplöses, ska makarnas egendom fördelas genom bodelning, 9 kap. 1 § ÄktB. I bodelningen ingår giftorättsgods och en makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, något som av uppräkningen framgår kan t.ex. föreskrivas i äktenskapsförord, 10 kap. 1 § ÄktB och 7 kap. 1-2 §§ ÄktB. All giftorättsgods går, något förenklat, till delning mellan makarna (11 kap. ÄktB). Vid oskäliga resultat efter bodelning, eller oskäliga villkor i äktenskapsförord, kan jämkning som en slags skälighetsventil komma på tal (12 kap. ÄktB). I praktiken används den regeln för äktenskap som varat kortare tid än fem år och makarna får då regelmässigt behålla 20% av sin, i och för sig giftorättsgods, egendom, ökat per år. Ett äktenskap som varat i två år innebär då att makarna kan undandra vars 60% av varderas giftorättsgods som annars skulle gått till delning och som i ditt fall blir fyra år 20%.SammanfattningKontentan är att din make kan komma att få del av det ekonomiska värdet lägenheten betingar vid en skilsmässa med hänsyn till bodelningsmekanismen. Noga taget spelar det ingen roll om pengarna är i lägenheten eller om du säljer den och har samma summa i likvida medel, egendomen går till delning ändå. I dagsläget äger och råder du dock över lägenheten.Hälsningar,

Vad kan man reglera i ett äktenskapsförord?

2021-08-27 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej,Jag är gift och har ett eget sparande på ett ISK och vanligt konto. Jag sätter in en del av lönen på dessa konto varje månad. Jag skulle vilja skydda dessa pengar som min enskild egendom, bl.a. för att vi har inga gemensamma barn men min partner har barn och jag vill inte att det sparandet ska ingå i bodelningen vid ett dödsfall. För att vara mer tydligt vill jag skydda både det beloppet som finns på mina konto idag, framtida avkastningar och framtida insättningar. Är det möjligt att göra det genom ett äktenskapsförord? Hur ska det formuleras i så fall? Om äktenskapsförord inte är ett bra alternativ vilka andra lösningar som finns?Tack!
Ida Gelin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att så tydligt som möjligt reda ut er situation kommer jag att dela upp mitt svar på följande sätt; Först kommer jag att gå igenom vad som allmänt gäller när makar avser göra egendom till enskild vid en framtida bodelning. Sedan kommer jag närmare behandla den egendom det här rör sig om, det vill säga de bankmedel, den avkastning och de framtida insättningar du önskar göra enskild genom äktenskapsförord. Avslutningsvis följer en kort sammanfattning samt saker att tänka lite extra på.AllmäntEn makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap 1 § ÄktB) och ska därmed ingå i den bodelning som förrättas i samband med att en av makarna går bort (9 kap. 1 § ÄktB och 1 kap. 5 § ÄktB). Enskild egendom är bland annat egendom makarna gjort enskild genom äktenskapsförord (7 kap. 3 § första stycket ÄktB). Äktenskapsförord är ett formalavtal och måste ingås på ett visst sätt för att vara giltigt. Ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligen, dateras och skrivas under av båda makarna. Därefter ska äktenskapsförordet registreras hos Skatteverket för att bli gällande (7 kap. 3 § andra och tredje stycket ÄktB).Bankmedel och framtida avkastning som enskild egendomSom jag förstår det har du pengar på två olika konton, ett sparkonto och ett ISK-konto, vilka du önskar göra till din enskilda egendom. Detta är fullt möjligt genom att du och din make upprättar ett äktenskapsförord där ni klargör att egendomen på dessa konton ska vara din enskilda och därmed hållas utanför en eventuell framtida bodelning (7 kap. 1 och 2 §§ ÄktB samt 10 kap. 1 § ÄktB). Här är det viktigt att specificera varje konto med bankkontonummer och vilken bank det gäller. Avkastning på enskild egendom blir inte automatiskt enskild utan räknas som giftorättsgods som ska ingå i en framtida bodelning. Om ni vill att avkastningen av de fonder och aktier ni gjort enskilda också ska vara din enskilda egendom måste ni alltså särskilt ange det i äktenskapsförordet (7 kap. 2 § andra stycket ÄktB).Framtida insättningar som enskild egendomAvseende de framtida insättningarna på de konton ni genom äktenskapsförord gjort till din enskilda egendom ser situationen lite annorlunda ut. Ett krav på äktenskapsförord är nämligen att det måste avse specifik egendom. Detta är för att den ena maken inte ensidigt ska kunna förändra betydelsen av förordet i praktiken, utan den andra makens godkännande. Om man utformar ett äktenskapsförord på så sätt att innehållet i ett visst bankkonto ska vara enskild egendom kan den ena maken, du i detta fall, i teorin sätta in alla sina pengar på just det kontot före en skilsmässa. På så sätt skulle du ha möjligheten att ändra vad som är enskild egendom på egen hand, vilket inte är tillåtet. Det går alltså tyvärr inte att göra ett växande innehåll på ett visst konto till enskild egendom med ett äktenskapsförord. Däremot är det möjligt att göra de pengar som finns på ett konto när äktenskapsförordet skrivs till enskild egendom, om man specificerar beloppet. Man kan därefter uppdatera med jämna mellanrum genom att skriva ett nytt äktenskapsförord. Gör man såhär är det viktigt att pengarna på kontot inte sammanblandas med andra pengar som är giftorättsgods. För att undvika sammanblandning bör enbart den make som äger det konto det rör sig om, du i detta fall, göra insättningar på kontot. Sammanfattningsvis kan sägas att det är genom äktenskapsförord som makar kan avtala om vad som ska vara giftorättsgods och vad som ska vara enskild egendom vid en framtida bodelning. Bankmedel på såväl sparkonto som ISK-konto kan göras till enskild egendom genom äktenskapsförord. Det ställs inga krav på hur ett äktenskapsförord ska se ut utöver de formkrav som jag beskrivit ovan (skriftligt, daterat, underskrivet samt registrerat). Vid upprättandet av äktenskapsförord är det dock viktigt att äktenskapsförordet utformas på ett tydligt sätt, så att det klart framgår vad som utgör enskild egendom. Detta blir extra relevant just då det rör sig om fonder, aktier och konton där även avkastningen måste behandlas. Var därför noga med att specificera varje konto med bankkontonummer, vilken bank det gäller samt att datera äktenskapsförordet. Det går inte att genom äktenskapsförord göra framtida insättningar till enskild egendom. För att åstadkomma detta får man istället skriva nytt äktenskapsförord där man specificerar de belopp som finns på det aktuella bankkontot med jämna mellanrum.Jag hoppas att svaret var till hjälp. Vid ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline på nytt.Vänliga hälsningar,

När kan jag senast skicka in ett äktenskapsord för registrering?

2021-09-22 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min blivande man och jag skrev på ett äktenskapsförord 18/8-2017 gifte oss den 19/8 sedan skickade min man in detta papper nu i början på Juli 2021.Gäller detta från det att vi gifte oss eller från Juli 2021?Jag minns inte ens att vi hade skrivit på detta.Om det inte är giltigt har jag rätt till 50% av lägenhetens värde och gåvor som vi fått från svärföräldrar och saker vi har köpt in till familjen under tiden innan 12 juli 2021 då pappret är registrerat?Jag var i kontakt med Juridiskadokument.nu och dom sa att man måste skicka in ett sådant här papper inom 3 månader annars måste man skriva ett nytt?
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar Äktenskapsbalken (ÄB). Äktenskapsförord regleras i 7 kap. 3 § ÄB. Bestämmelsen förklarar att makar eller blivande makar genom äktenskapsförord kan bestämma om deras egendom ska vara giftorättsgods eller enskild egendom. För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt måste det vara skriftligt, daterat, undertecknat och registrerat hos Skatteverket.Enligt bestämmelsens andra stycke gäller äktenskapsförordet från äktenskapets början om det skickas in inom en månad från det att äktenskapet ingicks, annars gäller det från och med den dag det ges in till Skatteverket. Enligt lagtexten finns det ingen tidsgräns för när man senast ska skicka in ett äktenskapsförord för registrering; registrering får dock inte ske om en av parterna avlidit eller om det pågår ett ärende angående skilsmässa hos tingsrätten. Skatteverket registrerar äktenskapsförord men det betyder inte att Skatteverket avgör om äktenskapsförordets innehåll är skäligt och giltigt. Giltigheten av ett äktenskapsförord prövas i allmän domstol (tingsrätt).Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Gäller fortfarande äktenskapsförordet?

2021-09-09 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Vill ha hjälp att tolka ett äktenskap förord.Det står att De kapitalförsäkringar var och en av oss i dag äger eller i framtiden förvärvar, liksom avkastning därav ska vara ägarens enskilda dom. Min man hade eget företag men det finns inte längre, men gäller det här forfarande?Är det gratis rådgivning
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Genom ett äktenskapsförord kan makar bestämma att viss egendom som tillhör eller i framtiden tillfaller någon av dem ska vara hans eller hennes enskilda egendom. Äktenskapsförordet är giltigt om det är skriftligt, daterat, undertecknat av makarna och ingivet för registrering hos Skatteverket. Om ni inte längre vill att äktenskapsförordet ska gälla kan ni upprätta ett nytt äktenskapsförord och bestämma att egendomen ska vara giftorättsgods (7 kap. 3 § ÄktB).Du har ställt en gratisfråga, vilket innebär att rådgivningen har varit kostnadsfri.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Eget ansvar över skulder under äktenskap

2021-08-31 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag har skulder och ska gifta mig dras min sambo med in i min skuld min skuld eller är hon fortfarande skuldfri Finns det någon skyldighet för henne att betala mina skulder
Ebba Kristensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!De regler som är aktuella för frågan finns i äktenskapsbalken (ÄktB) och utsökningsbalken (UB).Kan din sambo ansvara för dina skulder om ni gifter er?Varje make råder för sin egendom och ansvarar för sina egna skulder (1 kap. 3 § första stycket ÄktB). Din sambo kommer alltså aldrig behöva ta över dina skulder men det finns fortfarande situationer som kan påverka din sambos ekonomi.Om ni i framtiden skiljer erI och med att du ska gifta dig kommer jag snabbt beskriva vad som skulle kunna hända ifall ni i framtiden skiljer er eller ifall någon av er går bort. Ett äktenskap upplöses genom skilsmässa eller om någon make avlider (1 kap. 5 § första stycket ÄktB). När detta sker ska en bodelning mellan makarnas gemensamma giftorättsgods göras (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). Huvudregeln är att makarnas egendom är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § första stycket ÄktB). Makarnas giftorättsgods läggs sedan samman och delas lika mellan makarna, efter att avdrag för skulder gjorts (11 kap. 3 § första stycket ÄktB). Alltså påverkar skuldernas storlek hur mycket giftorättsgods som sedan kan delas lika.Nedan ger jag två exempel på hur det skulle kunna se ut om du efter att du gift dig gör eventuell bodelning.A) Din maka har giftorättsgods på 50 000 kr och inga skulder. Du har också 50 000 kr i giftorättsgods men också 50 000 kr i skulder. Dina skulder kommer då dras av från ditt giftorättsgods vid eventuell bodelning (50 000 kr – 50 000 kr = 0). Det finns alltså endast din makas 50 000 kr kvar i giftorättsgods som sedan delas lika på. Du och din maka får då 25 000 kr var.B) Din maka har giftorättsgods på 50 000 kr och inga skulder. Du har också 50 000 kr i giftorättsgods men 100 000 kr i skulder. Även i denna situation kommer du få gå in med 0 kr i bodelningen. Du och din maka får även här 25 000 kr var. Det som sker är att du själv för stå för din övriga skulder. Din maka kommer alltså aldrig få ta över dina skulder vid en eventuell bodelning utan endast få mindre pengar när bodelningen genomförts.Det skulle till viss del kunna undvikas genom att ni skriver äktenskapsförord där ni själva bestämmer vad som blir giftorättsgods och då delas på i en bodelning (7 kap. 3 § första stycket ÄktB). Äktenskapsförord måste upprättas skriftligt och undertecknas av båda makarna för att sedan skickas in till Skatteverket (7 kap. 3 § andra stycket ÄktB).Om du hamnar hos kronofogden och din egendom blir utmättEn annan situation som kan uppstå är ifall du inte betalar av dina skulder i tid och hamnar hos kronofogden. I sådana fall kan det leda till att din egendom blir utmätt alltså att kronofogden tar din egendom som betalning för dina skulder. Kronofogden har då som utgångpunkt att all egendom i det gemensamma hemmet tillhör dig (4 kap. 19 § första stycket UB). Bevisbördan ligger då på din maka att visa att hennes egendom är hennes egen eller att ni äger det gemensamt. Det kan vara svårt att kunna göra det då man ofta till exempel inte sparar kvitton men även här kan ni använda er av äktenskapsförordet genom att det kan hjälpa att bevisa att viss egendom är enskild. Då kommer inte kronofogden kunna utmäta det.SammanfattningSom utgångspunkt kan alltså inte makar sinsemellan bli betalningsskyldiga för sina egna skulder. Vardera maken svarar för sina egna skulder. Dock kan det fortfarande påverka den andra makens ekonomi negativt i vissa situationer som till exempel vid skilsmässa eller om den ena maken blir utmätt.Ett sätt att minska dessa risker är som beskrivits ovan att skriva äktenskapsförord och där välja vilken egendom som ska bli enskild och då inte ingå i eventuell bodelning. Om det sker utmätning av det gemensamma hemmet är det dessutom lättare för den andra maken att bevisa vilken egendom som är hens egna och därför inte ska utmätas om det finns äktenskapsförord. Därutöver är det viktigt att spara kvitton, köpebrev eller gåvobrev i den kapacitet man kan för att vid eventuell utmätning kunna bevisa ena makens ägande. Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!Med vänliga hälsningar,

Kan man göra fastigheter, fonder och aktier till enskild egendom genom äktenskapsförord?

2021-08-25 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |HejKan vi som gift par på 61 respektive 62 år skriva att huset vi äger med hälften var är vår enskilda egendom? Vi har särkullbarn och ser nu över våra tillgångar som vi vill säkra för vår pension och ekonomi vid den dagen en av oss blir själv.Vi tänker nu fördela fonder och aktier på våra isk-konto så det är lika och skriva de som enskild egendom. Något annat vi ska tänka på?
Ida Gelin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att så tydligt som möjligt reda ut er situation kommer jag att dela upp mitt svar på följande sätt; Först kommer jag att gå igenom vad som allmänt gäller när makar avser göra egendom till enskild vid en framtida bodelning. Sedan kommer jag närmare behandla den egendom det här rör sig om, det vill säga det hus ni samäger respektive de aktier och fonder ni avser fördela. Avslutningsvis följer en kort sammanfattning och redogörelse för saker att tänka lite extra på.AllmäntEn makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap 1 § ÄktB) och ska därmed ingå i den bodelning som förrättas i samband med att en av makarna går bort (9 kap. 1 § ÄktB och 1 kap. 5 § ÄktB). Enskild egendom är bland annat egendom makarna gjort enskild genom äktenskapsförord (7 kap. 3 § första stycket ÄktB). Äktenskapsförord är ett formalavtal och måste ingås på ett visst sätt för att vara giltigt. Ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligen, dateras och skrivas under av båda makarna. Därefter ska äktenskapsförordet registreras hos Skatteverket för att bli gällande (7 kap. 3 § andra och tredje stycket ÄktB).HusetDet är fullt möjligt för er att genom äktenskapsförord göra det hus ni samäger till er enskilda egendom med hälften var. Därmed undantas halva husets värde från den bodelning som kommer att äga rum när en av er går bort i framtiden. På så sätt försätts den av er som lever kvar i en tryggare ekonomisk situation, precis som du beskriver. Som jag angett ovan behöver äktenskapsförordet upprättas skriftligen, dateras, skrivas under av er båda, och sedan registreras hos Skatteverket för att det ska bli gällande. Att notera här är att ni, efter att ert äktenskapsförord mottagits av Skatteverket, behöver betala en ansökningsavgift för att Skatteverket ska kunna handlägga ert ärende. Mer om det går att läsa på Skatteverkets hemsida. Fonder och aktierDet är även möjligt att fördela de fonder och aktier som ni äger på era respektive konton och genom äktenskapsförord göra dem till enskild egendom, precis som du beskriver. Viktigt att tänka på här är att avkastning på enskild egendom är giftorättsgods som ska ingå i en framtida bodelning. Om ni vill att också avkastningen av de fonder och aktier ni har fördelat sinsemellan ska vara enskild måste ni alltså särskilt ange det i äktenskapsförordet (7 kap. 2 § andra stycket ÄktB).Sammanfattningsvis kan sägas att både hus, fonder och aktier kan göras till enskild egendom genom äktenskapsförord. Det ställs inga krav på hur ett äktenskapsförord ska se ut utöver de formkrav som jag beskrivit ovan. Vid upprättandet av äktenskapsförord är det dock viktigt att äktenskapsförordet utformas på ett tydligt sätt, så att det klart framgår vad som utgör enskild egendom. Detta blir extra relevant just då det rör sig om fonder, aktier och konton där även avkastningen måste behandlas. Jag hoppas att svaret var till hjälp. Vid ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline på nytt.Vänliga hälsningar,