Ingår försäkring i underhållsskyldigheten?

2020-05-31 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Jag fyller snart 18 år. Jag går fortfarande gymnasie och tar snart sommarlov. Efter sommarlovet börjar jag mitt sista tredje år. Alltså är dom vell fortfarande underhållsskyldiga? Vad jag förstått vill dom att jag betalar mobilabonnemang och försäkringar (mina egna). Jag ska även sommarjobba över sommarn. Måste jag betala sånt själv redan nu eller efter jag gått ut gymnasiet. Undrar egentligen vad som räknas in i underhållsskyldigheten?
Jessica Sarhede |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag önskar att det fanns ett tydligare konkret svar att ge dig men din fråga innehåller många bedömningspunkter som gör svaret väldigt individuellt och därmed blir det beroende av flera uppgifter som du inte lämnat. Dina föräldrar har i första hand underhållsskyldighet tills att du fyllt 18 år, men om skolgång i gymnasiet pågår som du beskriver, har de underhållsskyldighet under den tiden skolgången pågår, så tills nästa sommar, 7:1 2 st föräldrabalken. Vid bedömningen av hur stort underhållet ska vara och indirekt vad som ska ingå, tas det hänsyn till dina behov, dina föräldrars samlade ekonomiska förmåga och även dina egna inkomster. Vid bedömning av barns behov så finns det schabloner (tabeller) som man använder sig av som grund, för att se ungefär vilka utgifter en ungdom i din ålder beräknas ha. Underhållsbidraget ska tänka de grundläggande kostnaderna som för mat, kläder och liknande. Försäkringskassan sätter upp utgiftsposter som de anser ska ingå i underhållsbidraget och räknar upp försäkring (barn och ungdomsförsäkring för sjukdom och olycksfall) och utgifter för mobiltelefon. (https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/e989e825-9411-4a3b-8e69-df10016d65d9/vagledning-2016-1.pdf?MOD=AJPERES&CVID= se s.14-15)Senare vid en bedömning av dina föräldrars ekonomiska förmåga, ser man till deras inkomster, och du kan kräva "högre standard" och därmed högre underhåll desto bättre dina föräldrars ekonomiska förmåga är. Även mindre grundläggande behov, som mobilabonnemang kan inkluderas om dina föräldrar har det gott ekonomiskt ställt (proposition 1978/79 s.105, 154, 400 och 422 om du vill hänvisa dem till en källa) Gällande ditt sommarjobb så brukar mindre inkomster under begränsad tid under pågående studier inte påverka dina föräldrars underhållsskyldighet.Som slutsats ska din försäkring, beroende på om det är sjuk- och olycksförsäkring ingå, samt mobilabonnemang beroende på dina föräldrars ekonomiska situation. Hoppas detta vara svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Har en förälder försörjningsplikt över barn som valt att ej bo hemma?

2020-05-29 i Underhåll
FRÅGA |Jag har en stökig 19 åring som går sista året på Gymnasiet och är arbetslös. Hon har efter ett bråk själv gjort valet att sluta ha kontakt med mig som vårdnadshavare och flyttat ut tillfälligt och bor hos en vuxen vän, som nu begär att jag som förälder ska betala hennes boende där. Trots att hon har möjligheten att bo kvar hos mig. Är jag betalningsskyldig för hennes tillfälliga boende som jag inte godkänt? Hon har inte gjort en adressändring och inte tagit med sig några ägodelar mer än kläder till sin vän. Med vänlig hälsning M
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar ifall du som förälder har en har en plikt att försörja ditt barn (särskilt boende) när barnet själv valt att bo någon annanstans. Jag utgår i mitt svar från att du är ensam vårdnadshavare - notera att om så ej är fallet gäller andra regler.Som vårdnadshavare har du en försörjningsplikt till den dag då barnet fyller 18 år (7 kap. 1 § FB). Om barnet går i skolan efter den tidpunkten har föräldrar/vårdnadshavare en försörjningsplikt under den tid som skolgången pågår, dock inte längre än till det att barnet har fyllt 21 år. Med skolgång avses grundskolan, gymnasiet eller annan jämförlig grundutbildning. Föräldrar är underhållsskyldiga gentemot barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets personliga omständigheter och föräldrarnas ekonomiska förmåga. Detta beloppet bygger på schablonbelopp med hänsyn till barnets personliga omständigheter och föräldrars ekonomiska situation (7 kap. 2 § FB). Vid bestämmande av föräldrarnas underhållsskyldighet måste även hänsyn bl.a. tas till barnets eventuella egna inkomster och tillgångar (7 kap. 1 § första stycket FB). I ditt fall då barnet är yngre än 21 år och fortfarande går kvar i skolan har alltså du som förälder en försörjningsplikt i form av ett underhållsbidrag, oberoende av vart barnet bor, tills dess att denna gått ut skolan. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Underhållsbidrag

2020-05-28 i Underhåll
FRÅGA |Hej.Hur ska man räkna ut underhållsbidrag ifall ena barnet 12 år bor hos sin far i ett samhälle med färre än 20000 invånare och det andra barnet bor hos sin mor i en stad med över 100000, men färre än 200000 invånare? Ska man använda Försäkringskassans uträkningshjälp per barn eller hur ska man räkna ut vad respektive förälder ska betala. Barnen kommer varannan helg till resp. förälder är planen, men det kan variera allt mer med åldern.
Sandra Rust |Hej!Ni kan antingen komma överens om ett skäligt underhållsbidrag rörande vardera barn och skriva ett avtal om detta. Ni kan även, som du nämner, använda försäkringskassans uträkningshjälp och då per barn. Underhållsbidraget ska vara utifrån de enskilda förhållandena och vissa barn kräver mer underhållsbidrag än andra.Man har även rätt till umgängesavdrag, vilket regleras i 7 kap 4§ FB. Avdragsregeln innebär att man får dra av 1/40 av underhållsbidraget om (1) man har haft barnet minst 6 dygn över en månads period eller (2) om du har haft barnet 5 dygn i rad. Uppfyller du dessa krav får du dra av 1/40 per fullbordad dygn.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Underhållsbidrag

2020-05-28 i Underhåll
FRÅGA |Hej.En barn på nästan 17, bor med mamma.Tycker inte att han får vad är skäligt..Vad är skäligt underhåll/försöjning, för en pojke på 17?Med vänlig hälsning Kenneth
Sandra Rust |Hej!När det kommer till underhållsbidrag finns det inget max belopp, utan beloppet kan man komma fram till genom ett avtal eller fastställas genom en dom och bör räknas ut utifrån förhållanden i det enskilda fallet. På försäkringskassans hemsida finns ett hjälpmedel för att räkna ut ett skäligt underhåll. Där kan du även läsa mer om underhåll och vad man kan göra om man inte kommer överens. Länken hittar du här.Hoppas du fått svar på din fråga.Med vänlig hälsning

Måste man ge sitt förlängda underhållsstöd till sin boendeförälder?

2020-05-31 i Underhåll
FRÅGA |Hej, jag är 18 år och har förlängt underhållsstöd. Min fråga är om jag måste ge underhållsstödet till föräldern jag born hos eller har jag rätt att necka dom?
Filippa Nielsen Norelind |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!LagrumBetalning av förlängt underhållsstöd regleras i socialförsäkringsbalken (2010:110), som förkortas SFB.Förlängt underhållsstödDet förlängda underhållsstödet skall betalas till den studerande, alltså dig, och inte boendeföräldern (18 kap. 18 § SFB). Eftersom att det betalas till dig och du är 18 år gammal borde det bli dina pengar. Dock skall det förlängda underhållsstödet främst användas till sådant som föräldrarna normalt skulle ha bekostat.SammanfattningDu måste alltså inte ge pengarna till din boendeförälder, men de pengar som du får genom underhållsstödet skall ändå främst gå till att täcka mat, husrum och liknande som det hade gått till om din förälder hade fått pengarna.Hoppas detta besvarar din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur beräknar jag underhållsbidrag?

2020-05-29 i Underhåll
FRÅGA |Min son 9 år ska bo hos mig heltid förrutom varannan helg.Svårt att veta hur mycket underhåll jag har rätt till.Pappan tjänar ca 400.000 kr/året.Jag ca 340.000 kr.Kan ni hjälpa mig att räkna ut vad det kan bli i månaden i underhåll?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar hur föräldrar ska bidra till underhåll av barn som bor växelvis hos båda föräldrarna dvs. hur underhållsbidrag ska räknas ut. De aktuella bestämmelserna finns i 7 kap. Föräldrabalken (FB).Barn som bor mest med den ena föräldern har rätt till underhållsbidrag från den andra föräldern (7 kap. 1-2 §§ FB). Föräldrarna ska bidra till barnets försörjning utifrån var och ens förmåga (7 kap. 3 § FB). Det betyder att underhållets belopp är beroende av föräldrarnas inkomster och utgifter samt var barnet bor, vilket skiljer sig från fall till fall. Den förälder som har högst överskott ska stå för en större del av barnets underhåll än den andra föräldern.Det går inte att säga något generellt om hur stort underhållsbidraget bör vara i ert fall, men det finns en formel som ska användas för att räkna ut underhållsbidrag Eftersom jag inte vet detaljerna i ert fall hänvisar jag dig till att utgå ifrån nedanstående beräkning:Steg 1 - Fastställ barnets behov. Schablonbelopp:När barn är 0-6 år beräknas deras behov vara 65% av prisbasbeloppet. Årskostnaden räknas ut genom 47 300 x 0.65 = 30 745 kr. Vilket innebär cirka 2562 kr per månad.När barn är 7-12 år beräknas deras behov vara 80% av prisbasbeloppet. Årskostnaden för barnet är 47 300 x 0.80 = 37 840 kr. Vilket innebär cirka 3 153 kr per månad.När barn är över 13 år beräknas deras behov vara 95% av prisbasbeloppet. Årskostnaden för barnet är 47 300 x 0.95 = 44 935 kr. Vilket innebär cirka 7545 kr per månad.Från det beräknade beloppet ska du (1) + på individuella kostnader som barnet har t.ex. pga. sjukdom såsom sjukhuskostnader och medicin och (2) - barnbidrag/studiebidrag.Steg 2 - Fastställ föräldrars förmåga. Grundbeloppet för föräldrarna är nettoinkomsten, och från denna ska dras av:- Levnadskostnader. Det beräknas vara 120% av prisbasbeloppet för ett år alltså 47 300 x 1.2 = 56 760 kr. Vilket innebär cirka 4 730 kr per månad.Skälig boendekostnad.- En oskälig boendekostnad kan föreligga om familjen bor alltför stort i förhållande till familjens storlek eller att kostnaden är alltför hög.Steg 3 - Underhållsbidraget i proportion till överskottet (se ovan).Formel: barnets behov x (bidragsskyldigs förälders överskott / föräldrarnas samlade överskott).Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Umgängesavdrag

2020-05-28 i Underhåll
FRÅGA |HejJag betalar underhållsbidrag för min dotter. Under april hade jag henne hos mig i sex dygn och påföljande månad gjorde jag avdrag med 1/40-del per dygn. I övrigt har jag aldrig försökt dra av något på underhållet. Månaden därpå ansökte mitt ex till FK om underhållsstöd och resultatet av deras förslag innebär att jag får betala tillbaka avdraget och på så sätt betala dubbelt för att ha min dotter hos mig. Hur ska jag göra för att få lagstadgat umgängesavdrag med dottern?Tacksam för svar!
Binh Tran |Hejsan, Tillämplig lagstiftning: Föräldrabalk (FB) UnderhållsavtaletDen som inte är boendeförälder har skyldighet att betala underhållsbidrag. Bidragets storlek bestäms antingen genom avtal mellan föräldrarna eller genom en dom. Försäkringskassan kan hjälpa till att beräkna beloppet (läs mer här) och vissa kommuner hjälper till med samarbetssamtal om ni inte kan enas om ett belopp. Jag vet inte om ni har ett muntligt avtal eller ett skriftligt. Jag förutsätter att ni har ett skriftligt avtal vilket innebär att avtalet kan användas som ett bevismedel för att driva in underhållsbidrag med hjälp av kronofogden. UmgängesavdragetUmgängesavdrag regleras i 7 kap 4§ FB. Eftersom du betalar underhållsbidrag så antar jag att du betalar direkt till den ena föräldern. Avdragsregeln innebär att man får dra av 1/40 av underhållsbidraget om (1) man har haft barnet minst 6 dygn över en månads period eller (2) om du har haft barnet 5 dygn irad. Uppfyller du dessa krav får du dra av 1/40 per fullbordad dygn. Räkneexempel: Rikard har vid tre olika tillfällen sin dotter hemma i sammanlagt 7 hela dygn under december. Hans underhållsbidrag uppgår normalt till 1 173 kronor per månad. Umgängesavdraget blir därför 29 kronor per dygn (1 173/40 = 29). Totalt får Rikard ett avdrag på 203 kronor (7x29). Boförälderns kommande underhållsstöd minskas med motsvarande belopp till 970 kronor (1 173–203). Om du har haft ditt barn i 6 dygn så har du rätt till avdrag. Det kan vara så att försäkringskassan inte har blivit informerad om detta och de därför kräver hela beloppet. Alternativ att du och modern har kommit fram till ett så kallat "nettoavtal" där antalet dagars umgänge har räknats in i underhållsbidragets belopp. I sådana fall har du inte rätt till umgängesavdrag. Du behöver inte betala dubbeltOm försäkringskassan begär pengar från dig innebär det att du inte behöver betala föräldern. Du uppfyller din underhållsskyldighet genom att antingen betala till försäkringskassan eller till föräldern direkt. Du behöver inte betala till båda. Underhållsavtal genom domSom ovan sagt så har du rätt till umgängesavdrag även om ni inte har domstadgat underhållsavtal (om ni inte har ett nettoavtal). Men om du vill ha en dom istället för ett avtal så kan du skicka in en stämningsansökan till tingsrätten. På detta vis får ni istället en domstadgat avtal men detta skulle inte göra någon större skillnad.Sammanfattning och rådSammantaget kan sägas att du har rätt till umgängesavdrag om ni inte har ett nettoavtal. Avdraget är lika starkt om ni har ett avtal eller en dom. Ni verkar vara överens om allt annat i underhållsavtalet och behöver endast lösa frågan om umgängesavdraget. Jag rekommenderar därför att du tar kontakt med försäkringskassan. Det är en stor chans att de inte har blivit informerade om att du har haft barnet hos dig i 6 dygn. Om du berättar detta bör försäkringskassan ge dig detta avdrag. Det blir mer problematiskt om du och modern inte kan komma överens om att det finns ett umgängesavdrag. I sådana fall bör ni kontakta försäkringskassan så att hon blir informerad om att avdraget är en rätt som du har. Jag hoppas jag har varit till vägledning, har du följdfrågor så är du välkommen att höra av dig till binh.tran@lawline.se. Vänligen,

Underhållsbidrag

2020-05-27 i Underhåll
FRÅGA |Har en som bara bott hos mig, idag är han 18år och studerar, hans pappa är välavlönad och min fråga är, hur mycket skall han betala i underhåll
Sandra Rust |Hej!Ett underhållsbidrag är ett belopp som den bidragsskyldige föräldern kan betala. Vad gäller ett underhållsbidrag finns det ingen max gräns och beloppet kan ni komma överens om genom ett avtal eller så kan det fastställas genom en dom enligt FB 7:2 p. 2.Vad som är rimligt att pappan ska betala är svårt att säga då man måste ta hänsyn till varje enskilt fall. På försäkringskassans hemsida finns ett hjälpmedel där det går att räkna ut en skälig summa på underhållsbidraget. Hemsidan hittar du här. På hemsidan finns även en avtalsmall som kan användas för att skriva avtalet rörande underhållets storlek. På hemsidan finns även mer information om hur man kan gå till väga ifall ni inte kommer överens.Hoppas du har fått svar på din fråga!Med Vänlig Hälsning