Rätt till underhåll för barn

2020-07-19 i Underhåll
FRÅGA |Har två barn på 16 resp. 19 år. Båda börjar skolan i höst, på gymnasiet resp. högskola. Vilken rätt till underhåll har jag för dessa båda två? Om jag dessutom skulle bli sambo.. påverkar detta försörjningsplikten / min rätt till underhåll för barnens pappa?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Enligt 7 kap 1 § Har en förälder skyldighet att försörja ett barn fram till dess att barnet är 18 år gammalt, om inte barnet går i gymnasiet varav försörjningsskyldigheten fortlöper fram tills barnet har gått ut gymnasiet. Ett barns behov räknas ut av socialstyrelsen varje år, varav ett barn mellan 13–18 år förväntas ha ett behov av underhåll under 1 år som motsvarar 95 % av basbeloppet. Basbeloppet är år 2020, 47 300 kr. Detta innebär att månadsunderhållet är 47 300/12 = 3942 kr. Borträknat barnbidraget på 1250 kr, blir det totala underhållsbehovet 2692 kr per månad.En person mellan 13–18 år behöver då alltså 2692 kr per månad i underhåll. Hur mycket kan man då kräva i underhåll av förälder som barn inte bor med? Enligt 7 kap 4 § föräldrabalken anger att man beräknar grund för underhåll genom att utgå från varje förälders ekonomiska inkomst efter skatt. Varje förälder har även rätt att undandra 4 730 kr för egen del samt undandra boendekostnader. Den delen som blir kvar anses som ekonomiskt överskott, som utgör grunden för beräkning av underhåll. Där tar man då den enskilda förälders överskott genom det totala överskottet. Om man är samboende eller gift med någon och delar gemensam bostad, förväntas man dela bokostnaderna varav man endast har rätt att dra av halva boendekostnaden i dessa fall. Exempel: Säg att förälder X har 28 000 kr i inkomst innan skatt. Efter skatt och efter att ha dragit undan 4730 kr för egen del samt boendekostnader så har förälder X ett överskott på 9000 kr. Förälder Y har 19 000 kr, och efter skatt och avdragen så har Y ett överskott på 5000 kr. För att avgöra hur stor del varje förälder ska betala tar man deras överskott delat med det totala överskottet. För att avgöra förälder X skyldighet att betala underhåll tar man 9000/14 000 kr = 64 %. Detta innebär att förälder X ska betala 64 % av underhållet, alltså 64 % av underhållet på 2692 kr det gemensamma barnet med förälder Y. Vad innebär det för dig – Detta innebär för dig att om din 19-åring inte går kvar i gymnasiet så kan du inte kräva underhåll för honom, eftersom skyldighet att ge underhåll slutar efter gymnasiet enligt 7 kap 1 § föräldrabalken. . Du har rätt till underhåll för din 16-åring. Underhållet för 16-åringen är 2692 kr per månad. Hur stor del som du respektive barnets far ska stå för måste undersökas utifrån båda eran enskilda och totala ekonomi. Genom att bli sambo eller gifta dig kommer boendekostnaden du har rätt att undandra att halveras, vilket gör att din del av underhållet kommer bli större och du kan inte kräva lika mycket underhåll av barnets far.

Avdrag för att barn bor med bidragskyldig förälder

2020-07-18 i Underhåll
FRÅGA |Hejsan.Min dotter pappa betalar inte fullt underhåll då han drar av för umgänge. Och han har henne bara 2 fulla dagar varannan helg. Nu kräver han att jag ska packa ner kläder till henne för de dagarna. Men vet att han kommer glömma att packa ner allt när hon ska tillbaka till mig. Vilket betyder att jag får köpa nytt igen. Hur gör jag?Och underhåll: räknas resedagen som avdragsgilltlig?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar om din dotters pappa har rätt att göra avdrag på underhållet för de dagar varje månad han träffar sin dotter och om resdagen är avdragsgiltig.Man har rätt enligt 7 kap 4 § föräldrabalken att göra avdrag på underhåll när barnen bor hos den part som inte är boförälder. Avdrag för göras om barnen vistas hos icke boförälder i 5 dygn i rad eller om barnen vistas 6 hela dygn under en hel kalendermånad. För varje dygn som barnen är hos icke boförälder har den parten rätt att göra avdrag med 1/40 av underhållsbeloppet. Stannar barnet 5 dygn i rad har alltså icke boförälder rätt att göra avdrag med 5/40 eller lättare sagt, 1/8 del av underhållsbidraget för den månaden. Du kan dock inte göra avdrag med hur mycket som helst, bidragsskyldig förälder måste alltid betala minst 10/40. När man räknar antal dygn så har man rätt att räkna med den dagen som barnet reser hem på. Exempel för att illustrera: Om barn X bor hos förälder Y i 4 hela dygn, och reser hem på den 5:e dagen. Trots att det inte går ett helt dygn så får man räkna den 5:e dagen som ett helt dygn, vilket gör att man kommer upp i 5 hela dygn efter varandra, varav avdrag för dessa dagar kan göras. Vad innebär detta för dig? - Detta innebär att om din dotters pappa har dottern boende hos sig 2 hela dagar varannan helg, så har han rätt att göra avdrag med 6/40 av underhållsbidraget om pappan har dottern boende hos sig tre helger per månad. Om pappan har dottern boende hos sig bara 2 helger i månaden blir de totalt 4 dagar, vilket inte ger honom rätt till avdrag från underhållet. Resdagen är att anse som avdragsgill.

Hur lång tid gäller försörjningsplikten för barnen?

2020-07-08 i Underhåll
FRÅGA |HejMin dotter har gått ur gymnasiet i juni i år. Ska eventuellt plugga vidare på Komvux i ett ämne under hösten. Hur är det med försörjningsplikten för henne? Hon söker också jobb under höst-vinter och kommer kanske studera ett par månader utomlands innan hon kanske söker in på en eftergymnasial utbildning.Tidigare har jag betalat merparten av alla kostnader för henne, men hur går vi vidare efter att hon slutat skolan? Finns regler? Ska vi skriva eget kontrakt? Exman hävdar att vårt upplägg gäller till dess dottern är 21 år.
Binh Tran |Hejsan,Aktuell reglering: föräldrabalkFörsörjningspliktFöräldrar ska stå för försörjningen tillsammans med beaktande av deras ekonomiska förhållanden. Med tiden ska dock föräldrarna beakta barnets egna försörjningsmöjligheter. Till exempel om barnet har ett arbete så krävs det mindre försörjning av föräldrarna.Försörjningsplikten gäller tills barnet är 18 år enligt 7 kap 1§ 2 st. Men om barnet fortfarande går i skolan så har föräldrarna försörjningsplikt ända tills barnet blir 21 år. Avgörande för om föräldern är underhållsskyldig eller inte är om barnet faktiskt går i skolan. Det räcker alltså inte med ett antagningsbesked eller liknande om barnet har avbrutit sina studier (NJA 1992 s. 256).Hur går ni vidare efter hennes skolgång?Är hon över 18 år och inte går i skolan så har föräldrarna inte längre någon försörjningsplikt åt sina barn enligt lagen. Det innebär att föräldrarna inte har en skyldighet att försörja för sina barn efter detta. Det finns därför inga regler om detta. Om barnet fortfarande behöver ekonomisk hjälp så behöver ni komma överens om detta föräldrar sinsemellan. Behöver barnet försörjning så kan denne be om försörjningsstöd hos socialnämnden i kommunen.Återupptar hon sina studier i komvux när hon är 19 eller 20 år så har ni endast försörjningsplikt under tiden hon går i skolan. Är det så att du står för merparten av försörjningen kan du höra av dig till honom och be om att förhandla om denna fördelning. Som fader så har han skyldighet att stå för 50% av försörjningen beroende på hur hans ekonomiska situation ser ut. Betalar han underhållsbidrag till dig som ni har avtalat om så finns det inte så mycket att göra än att ta det till rätten för att försöka ändra avtalet (om han inte samarbetar). Jag vet inte hur fördelningen ser ut men det kan vara så att han betalar mindre pga att han tjänar mindre pengar. Tjänar han mer men du betalar mer så kan du begära att han betalar mer underhållsbidrag. Går han inte med på detta frivilligt så måste man dock ta detta till rätten.Har du några följdfrågor kan du höra av dig till binh.tran@lawline.se. Vänligen,

Vilken ekonomisk hjälp finns vid ensam vårdnad?

2020-06-30 i Underhåll
FRÅGA |HejJag och min man ska skiljas. Jag ska ha barnen på heltid och de ska träffa honom två gånger i veckan, ett par timmar åt gången. Att jag ska ha dom heltid betyder att jag MÅSTE gå ner i tid på mitt jobb. Med min pendlingstid hinner jag inte ens hämta och lämna barnen på förskolan innan det öppnar/stänger. Vem står för att jag ekonomiskt drabbas av att ha barnen på heltid? Jag går minus ungefär 10.000 i månaden innan skatt.
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämpliga lagrum:I din fråga skriver du att du kommer att ha barnen på heltid, vilket jag tolkar som att du har ensam vårdnad om dem. Regler om underhållsbidrag finns i föräldrabalken (FB), och det är där vi hittar de relevanta bestämmelserna.Underhållsbidrag enligt FB:Enligt huvudregeln i FB 7 kap. 2 § ska en förälder fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet om:- föräldern inte har vårdnaden om barnet och inte heller bor tillsammans med barnet, eller- har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern.Underhållsbidraget fastställs genom dom eller avtal. Om den som ska betala underhållsbidrag försummar sin underhållsskyldighet kan rätten ålägga den försumlige att betala detta till barnet enligt FB 7 kap. 6 §.Underhållsbidragets storlek:Vid beräkning av underhållsbidrag utgår man från föräldrarnas nettoinkomst, levnadskostnader samt boendekostnader. Även åldern på barnet tas hänsyn till. Konsumentverket har kostnadsberäkningar för vad som är en rimlig kostnad för olika utgifter för att upprätthålla en rimlig levnadsnivå. Om den underhållsskyldige föräldern har goda inkomster har barnet rätt att få del av denna högre standard genom ett standardtillägg som tillkommer utöver täckningen av barnets grundbehov, FB 7 kap. 3 §. Vid bestämmande av underhållsbidrag råder som huvudregel avtalsfrihet, vilket innebär att ni själva kan komma överens om vad som är en lämplig uppdelning.Underhållsstöd:Du kan även ansöka om underhållsstöd hos Försäkringskassan om ni båda har låga inkomster. Underhållsstöd kan även betalas ut till den förälder där barnet bor om den andra föräldern inte betalar underhållsbidrag.Hjälp hos kommunen:Om ni har svårt att komma överens om umgänge, vårdnad, boende och barnets försörjning kan ni vända er till kommunen för att få hjälp med ett samarbetssamtal. Samarbetssamtalet kostar ingenting och är en möjlighet för er att hitta gemensamma lösningar för barnets bästa.Sammanfattning:Om du har barnen på heltid så har du rätt till underhållsbidrag av din man, samt kan även ha rätt till underhållsstöd av försäkringskassan. Jag förstår att det är svårt att drabbas ekonomiskt av att du kommer ha barnen på heltid, och de bidrag och stöd kanske inte blir lika stor summa som du förlorar då du behöver gå ned i tid. Jag skulle rekommendera er till samarbetssamtal via kommunen och se om du och din man kan komma fram till en lösning.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Rätt att spara avdrag för underhåll i 6 månader

2020-07-18 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga ang underhåll. Pappan betalar underhåll till mig. Men det jag undrar är hur länge han kan spara dagar som barnen har varit hos honom? Han har inte gjort några avdrag direkt utan att han sparar avdraget, han har inte dragit av en del dagar sen förra året. Får han göra så och spara till ett senare tillfälle att göra avdrag?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!För att besvara din fråga vänder vi oss till föräldrabalken.Man har rätt enligt 7 kap 4 § föräldrabalken att göra avdrag på underhåll när barnen bor hos den part som inte är boförälder. Avdrag för göras om barnen vistas hos icke boförälder i 5 dygn i rad eller om barnen vistas 6 hela dygn under en hel kalendermånad. För varje dygn som barnen är hos icke boförälder har den parten rätt att göra avdrag med 1/40 av underhållsbeloppet. Stannar barnet 5 dygn i rad har alltså icke boförälder rätt att göra avdrag med 5/40 eller lättare sagt, 1/8 del av underhållsbidraget för den månaden. Du kan dock inte göra avdrag med hur mycket som helst, bidragsskyldig förälder måste alltid betala minst 10/40. Denna rätt att göra avdrag kvarstår i 6 månader från och med den månad som vistelsen avslutades, 7 kap 4 § 1 st Föräldrabalken. Detta medför att om barnets far hade barnen boende hos sig 5 dygn i rad under december, så har fadern rätt att göra avdrag för detta med 5/40 fram till juni året därefter. Vad innebär detta för dig – Detta innebär för din del att barnets far har rätt att spara avdraget så att säga i 6 månader. I och med att vi har inträtt i juli månad, så har han inte rätt att göra avdrag på underhållet, när förutsättningarna för 7 kap 4 § Föräldrabalken uppfylls, för de gånger barnen var hos honom under förra året.

Ersättning för resekostnad vid umgänge med barn

2020-07-18 i Underhåll
FRÅGA |Finns det någon praxis gällande avdrag för körning, när man ska hämta och lämna barnen? Jag och mitt ex har separerat och har flyttat ifrån varandra, ca 25 mil. Mitt ex vägrar att möta mig halvvägs utan jag får köra hela vägen till barnen när jag ska hämta och lämna dem. Det som hade varit bra är om det finns en praxis för OM jag får lov att dra av för körningen och i så fall HUR mycket? (jag betalar underhåll för mina barn då jag endast har dem varannan helg). Både jag och mitt ex har samma lön och arbetar fulltid samt har tillgång till varsin bil.När frågan har ställts till försäkringskassan så har jag fått olika svar samt dåligt bemötande från dem, då de helt uppenbart inte kan vara opartiska och ge ett och samma svar.. Även så har jag inte fått tydligt svar när barnen bor hos mig på halvtid under hela sommaren, när jag har undrat om barnbidragen ska delas lika mellan föräldrarna. Är några månader för kort tid att räknas som varaktigt?Tacksam för svar!
Oscar Rudén |Hej och tack för att du skickar in din fråga till lawline!Jag förstår din fråga som att du undrar om avdrag från underhåll kan göras för resekostnader vid umgänge med barn, samt hur fördelning av barnbidrag ska gå till under själva sommaren då barnen bor 50 % av tiden hos dig. Rätt att göra avdrag - Utgångspunkt för beräkning av underhållsbidrag görs utifrån förälders inkomst efter skatt. Varje förälder har rätt att undandra en summa för sina egna levnadskostnader 7 kap 3 § föräldrabalken, närmare bestämt 10 % av basbeloppet (47 300 kr år 2020) samt de kostnader man har för sitt boende. Man har även rätt enligt 7 kap 4 § föräldrabalken att göra avdrag på underhåll när barnen bor hos den part som inte är boförälder. Avdrag för göras om barnen vistas hos icke boförälder i 5 dygn i rad eller om barnen vistas 6 hela dygn under en hel kalendermånad. För varje dygn som barnen är hos icke boförälder har den parten rätt att göra avdrag med 1/40 av underhållsbeloppet. Stannar barnet 5 dygn i rad har alltså icke boförälder rätt att göra avdrag med 5/40 eller lättare sagt, 1/8 del av underhållsbidraget för den månaden. Du kan dock inte göra avdrag med hur mycket som helst, bidragsskyldig förälder måste alltid betala minst 10/40. I och med att detta är de enda kostnader som man har rätt att undandra enligt lag vid beräkning av underhåll, bör resekostnader inte kunna dras av från underhållet. Detta eftersom de troligen inte utgör boende eller levnadskostnader eller berör hur länge barnen stannar hos icke boförälder.Rätt att kräva ersättning för resekostnader - I 6 kap 15 b § Föräldrabalken kan man läsa att utgångspunkten i de fall då barnet bor tillsammans med endast en förälder är att boendeföräldern ska "ta del i kostnaderna för de resor som föranleds av barnets behov av umgänge med den andra föräldern. Det ska ske efter var som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter." Det framgår att bestämmelsen innebär att den förälder som inte bor tillsammans med barnen (dvs du i detta fall) ska ha det huvudsakliga ansvaret för de kostnader som uppstår med anledning av umgänge. Den förälder som bor tillsammans med barnen ska ta del i kostnaderna efter vad som är skäligt. Skälighetsprövningen görs på samma vis som den prövning som görs när underhållsbidrag till barnen bestäms. En förälder som inte har förmåga att bidra till resekostnaderna är inte heller skyldig att göra det. För att bestämma hur resekostnaderna ska fördelas kan man alltså jämföra med hur fördelning av underhållsskyldigheten går till. Kort kan man säga att vardera förälders nettoinkomst efter skatt beräknas. Härifrån dras ett förbehållsbelopp för förälderns egen försörjning samt för underhåll åt barn m.m. Det belopp som återstår utgör vardera förälders överskott. Resekostnaderna fördelas därefter proportionellt mellan föräldrarna efter överskottsbeloppens storlek. Den förälder som bor tillsammans med barnet svarar för den del av kostnaderna som faller på honom/henne. Vad innebär detta för dig? – Detta innebär att utgångspunkten är att du har ansvar för dina egna resekostnader enligt 6 kap 15 b §, men att ditt ex i detta fall ska ta del av ansvaret för resekostnaderna om dessa inte är oskäliga. Att resa 25 mil enkel resa medför resekostnader som absolut är skäliga att dela. Eftersom du säger att ni har liknande lön samt liknande större utgifter bör det vara rimligt att 50 % av resekostnaderna täcks av henne. (Jag vill dock påpeka att detta inte är en exakt beräkning utan endast ett antagande från min sida utifrån den information jag har blivit given. Råder andra ekonomiska förhållanden som ligger utanför min kännedom, kommer resultatet vad gällande ditt ex skyldighet att stå för del av dina resekostnader att ändras). Men kort sagt så är det möjligt enligt 6 kap 15 b § Föräldrabalken att kräva att ditt ex, där barnen har sitt stadigvarande boende, ska stå för del av dina resekostnader. Om barnen även stannar hos dig 5 dygn i rad eller 6 hela dygn per kalendermånad så har du rätt att göra avdrag på underhåll enligt 7 kap 4 § föräldrabalken, enda ned till 10/40 (1/4) av underhållsbidraget. Vad gällande fördelningen att barnbidrag – Om föräldrar bor tillsammans och har gemensam vårdnad om barnen ska barnbidraget delas mellan de två föräldrarna, 16 kap 5 § Socialförsäkringsbalken. Om föräldrarna har gemensam vårdnad ska bidraget betalas ut till den förälder som barnet bor hos, 16 kap 7 § Socialförsäkringsbalken. Detta bör medföra att vid växelvist boende ska vardera förälder erhålla var sin lika stor del av barnbidraget. Dock vet jag ej hur bedömningen görs när barnens boende varierar, om man gör bedömningen månad för månad eller år för år vad som är barnens stadigvarande boende. Skulle råda dig att kontakta en specialiserad jurist för ett mer utförligt svar på denna fråga. Hoppas detta var till hjälp!

En 19-årings rätt till underhållsbidrag och studiebidrag

2020-07-07 i Underhåll
FRÅGA |Hej, jag är 19 år gammal och ska börja 3 året på gymnasiet. Jag bor hemma hos min mamma. Mamma har krävt att hon ska ha mitt studiebidrag även fast jag är över arton. Jag har under 2020 jobbat mycket, är nu uppe i 80 000. Mamma säger nu att hon ska ha 2000 plus studiebidraget som ligger 1250 i månaden. Det hör till saken att min mamma jobbar inte alls då hon inte vill arbetar, utan lever på sparande pengar. Hon säger att om familjen hade haft socialbidrag hade soc räcknat mitt studiebidrag som familjens inkomst och då sagt att familjen ska ha studiebidraget istället för att pengarna ska hamna i min ficka. Nu har vi ingen socialbidrag för mamman inte vill ha med soc och göra. Jag har under 1 års tid betalat för min egna mat och nu kräver hon att jag ska betala 2000 extra varje månad. Är detta lagligt eller ska jag betala, har hon inte försörjningsansvar då jag går på gymnasiet.
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av föräldrabalken (FB). Du har rätt till underhållsbidragTill att börja med är din mamma underhållsskyldig eftersom du går på gymnasiet och är under 21 år, FB 7 kap. 1 § andra stycket. Det är båda föräldrarna som har ansvar för underhåll till barnet. Om föräldrarna inte längre bor tillsammans är den föräldern som inte bor tillsammans med barnet skyldig att betala underhållsbidrag till den förälder som bor med barnet, FB 7 kap. 2 §. Underhållsbidraget ska betalas ut direkt till dig eftersom du är över 18 år. Underhållsbidraget ska användas till vad som anses vara skäligt utifrån dina behov, FB 7 kap. 1 § första stycket. Att du ska betala för din egen mat kan inte anses vara skäligt utan detta ska bidraget användas till. Boende, kläder och fritidsaktiviteter är andra skäliga kostnader som underhållsbidraget ska stå för. Vad gäller underhållsskyldighet för din mamma ska detta bedömas utifrån föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga och hänsyn ska också tas till dina inkomster. Du skriver att din mamma inte jobbar alls men att du under år 2020 har jobbat mycket. Även om ena föräldern har låga inkomster så ska det alltså bedömas utifrån båda föräldrars samlade ekonomiska förmåga. Om däremot båda föräldrarna har låga inkomster går det att söka om extra tillägg från CSN utöver studiebidraget. Du kan läsa mer om det här.Du har rätt till studiebidragEftersom du är över 18 år så har du rätt på det studiebidrag som CSN betalar ut. Mina råd till digMitt råd är att du försöker prata med din mamma och förklara att du har rätt på att få underhållsbidrag och studiebidrag. Skulle din mamma fortsätta att kräva dessa bidrag av dig kan du vända dig till socialtjänsten i din kommun och förklara problemen. SammanfattningDu har alltså rätt på både underhållsbidrag och studiebidrag och detta är inget som din mamma ska kräva att få av dig. Du ska inte behöva betala all mat till dig själv för dina egna pengar utan detta är skäliga kostnader som underhållsbidraget ska användas till. Det exakta beloppet för ditt underhållsbidrag vet jag inte eftersom det beror på föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga och dina egna inkomster. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Skulle du behöva ytterligare hjälp är du mer än välkommen att skicka in en fråga till oss igen!Med vänliga hälsningar,

Resekostnader för umgänge

2020-06-29 i Underhåll
FRÅGA |Resekostnad för umgänge.Hej jag har ensam vårdnad över barnen, hartimanställning och har för tillfället A-kassa den med längsta ersättningsnivån kvar.Jag har betala för resan till Stockholm hitintillsmen har inte ekonomin att resa dit med mig och 3 barn.Just nu har barnen umgänge med stöd av personalen var annan söndag.Sedan blir det att jag och barnen ska vara varannan lördag 10-16, sedan trappas det upp till varannan helg 10-16 båda dagarna.Jag har inte körkort/bil och vi åker med andra färdmedel.Då vi har ingen buss som åker så tidigt måste vi ta taxi till tågstationen, barnen orkar inte gå så långt, det tar minst 45 minuter.En månad/två tillfällen skulle resan kosta för oss ca 1800kr.Det är en kostnad som jag kan inte stå för och han har inte erbjudit mig något för resan.Vill poängtera att han och jag kan inte kommunicera, (vi är inte några vänner).Jag lämnade honom på grund av hans misshandel mot mig och barnen och vi lever under skyddade omständigheter.Så han kommer inte att ersätta några rese kostnader för oss dit och hem.Och vad gör jag om jag inte kan komma till Stockholm om min ekonomi räcker inte till resan dit?
Jessica Sarhede |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Med stöd i föräldrabalken är det inte du ensam som boendeförälder, som ska stå för resekostnaderna för att dina barn ska umgås med pappan. Vid bedömning om hur kostnaderna ska fördelas tar man hänsyn till era ekonomiska förutsättningarna, och vid den beräkningen ska det tas hänsyn till att du är timanställd och har A-kassa, 6:15 b föräldrabalken. Huvudansvaret för resekostnaderna ligger på den förälder som barnen INTE bor med, dvs barnens pappa. Som du beskriver det kan ni inte kommunicera och kan därför inte på egen hand upprätta ett avtal om resekostnaderna, andra alternativet är då genom en dom. Du kan i domstol väcka talan om att domstolen endast ska fastställa hur resekostnaderna ska fördelas. Du som förälder kan dessutom få hjälp genom socialnämnden att nå ett avtal med barnens pappa gällande denna fråga som rör umgänget, så att ni själva inte behöver kommunicera med varandra. De kan hjälpa med medling för att skapa ett avtal, beräkningen för hur stor andel av resekostnaderna han ska betala ska ta vägledning i hans underhållsskyldighet, 6:17a FBI mål om umgänge är huvudprincipen att vardera part står för sina egna rättegångskostnader dvs du kommer inte att betala barnens pappa även om domstolen (mot förmodan) skulle meddela att han inte behövde stå för någon del i resekostnaderna. Ett tips är att se om din hemförsäkring har vad som kallas rättsskydd, vilket isåfall kan täcka tvistens uppkomna rättegångskostnader. Om hemförsäkringsvillkor är svårlästa kan du vända dig till Rättshjälpsmyndigheten för att få hjälp att se vad som ingår. En förälder som saknar förmåga att bidra till resekostnaderna, har inte skyldighet att göra det (prop 1997/98 s.72). Du har som förälder möjlighet att söka om ekonomiskt bistånd hos socialtjänsten för de kostnader som uppkommer i samband med umgängesresorna (källa Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, https://www.mfof.se/download/18.7a15f94516e8e25421b15fd0/1574867419181/Vardnad-boende-umgange.pdf ) Jag hade börjat med att vända mig till socialnämnden i den kommun du bor i för att få hjälp med hur du enklast kan gå vidare och först se om du och barnens pappa (genom att socialnämnden medlar) kan skapa ett avtal om resekostnaderna. Går inte detta att lösa blir det i sista hand att du får vända dig till domstolen, ansvaret för resekostnaderna för dig och barnen att ta er till Stockholm, ligger som ovan nämnts först och främst på barnens pappa och inte på dig.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,