Vad föräldrar har för underhållsskyldighet gentemot sina barn

2019-05-30 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Är 17 år och bor tillfället hos min pappa efter mycket problem hos min mamma. Min mamma vill inte ge mig pengar eftersom jag inte betalar tillbaka dom. Och jag undrar om man verkligen ska behöva betala tillbaka pengar när man är 17 år ( alltså omyndig) till sin förälder? Och när man inte har något jobb?
Siri Olsson |Hej tack för att du vänder dig till oss på lawline med din fråga!Föräldrarnas ansvarAv lagen följer att föräldrarna är underhållsskyldiga till sitt barn tills att det fyller 18 år eller max 21 år om barnet fortfarande går i skolan (7 kap. 1 § andra stycket FB).Underhållsskyldigheten består i att föräldrarna ska svara för underhåll enligt vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § FB). Tanken är att barnen ska leva på samma ekonomiska standard som sina föräldrar.Exakt hur det ska gå till när barnet bor med föräldern står det inget om i lagen. Föräldrar är själva fria att välja hur de uppfostrar sina barn och vad barnen ska få pengar för och inte. Men underhållsskyldigheten behöver alltså inte innebära att föräldern faktiskt ger pengar, utan att barnets behov blir tillgodosedda.UnderhållsbidragNåt annat som finns är underhållsbidrag. Eftersom att bägge (om man har två) föräldrar är ansvariga för barnets underhåll finns det något som kallas underhållsbidrag.En förälder till ett barn som den inte varaktigt bor ihop ska betala underhållsbidrag för underhållet av barnet (7 kap. 2 § ÄB). Alltså om du inte bor hos din mamma är hon skyldig att betala för ditt underhåll. Men det finns ett tillkommande krav på varaktighet, alltså att du varaktigt bor hos din pappa. Men så verkar inte vara fallet för dig.Underhållsbidrag fastställs genom avtal eller dom (7 kap. 2 § ÄB). Underhållsbidraget är till för i detta fall skulle vara din pappa för att han ska tillgodose dina behov. UnderhållsstödFörutom underhållsbidrag finns även underhållsstöd, vilket har samma funktion men fastställs på ett litet annat sätt.AlltsåVad din mamma har gör är inget som du kan angripa på rättslig väg. Som förälder som uppfostrar har hon i Sverige givits rätt att välja hur det ska gå till.Hoppas det löser sig!MVH

Underhållsskyldighet efter barnet fyllt 18 år

2019-05-29 i Underhåll
FRÅGA |Hej, jag har en 19 årig ungdom som går på gymnasiesärskolans individuella program. Eftersom studierna är kraftigt begränsade och inte ger behörighet för fortsatta studier undrar jag om jag verkligen är skyldig att betala underhållsbidrag. Detta främst på grund den andre förälderns negativa användande av ungdomens mycket goda ekonomi. Tack på förhand.
Henrik Österström |UnderhållsskyldighetHuvudregeln är att underhållsskyldigheten upphör när barnet har fyller 18 år. Från huvudregeln finns dock undantag som medger förlängt underhållsstöd fram till dess att barnet har fyllt 21 år under förutsättning att barnet fortfarande studerar på grundskole- eller gymnasienivå eller motsvarande (7 kap. 1 § andra stycket föräldrabalken (FB)). Eftersom det inte tas hänsyn till möjlighet för fortsatta studier har du en skyldighet att betala fortsatt underhållsstöd även om gymnasieutbildningen inte leder till behörighet till fortsatta studier.Underhållsbidragets storlekVad avser frågan om att den andre föräldern använder ungdomens mycket goda ekonomi negativt så har det ingen betydelse vad avser underhållsskyldigheten. Däremot kan det om ungdomen har egen god ekonomi på grund av innehav av kapitaltillgångar berättiga ett avdrag på underhållsbidrag. Det krävs då att vid en jämförelse mellan din och ungdomens inkomst att det råder en påtaglig obalans mellan inkomsterna. Av betydelse är även hur pass stort överskott du har på dina inkomster, ju högre, desto mindre skäligt att barnet ska bidra till sitt eget uppehälle (7 kap. 1 § första stycket FB och se även rättsfallet NJA 1996 s. 134).Ensam vårdnadVidare om du anser att den andre föräldern missbrukar ungdomens ekonomi och vill kunna göra något åt det kan du ansöka om ensam vårdnad (6 kap. 5 § FB). Barnets bästa är avgörande för vem som får vårdnaden (6 kap. 2 a § FB). Hänsyn tas till om barnet varit utsatt för en skadlig situation hos någon av föräldrarna, barnets egna vilja med varierande grad sett till barnets mognad, av betydelse är även att man inte vill att barnet ruckas från sin miljö vilket talar för den som barnet sammanbott hos om detta skett under längre tid och man ser även till om någon förälder så kallat umgängessabotage, dvs. förhindrar eller försvårar barnets rätt till umgänge med båda sin föräldrar.Hur möjligheterna ser ut i din situation kan jag ej uttala mig om, men om det förekommer något slag av missbruk av ungdomens ekonomi kan detta vara en faktor som talar till din fördel.Hoppas du har funnit mitt svar behjälpligt och lycka till!Med vänlig hälsning

Hur länge kan man få underhållsstöd?

2019-05-28 i Underhåll
FRÅGA |Hej! Får man underhållsstöd till och med månaden man fyller 18?
Hanna Lindqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!De regler som berör rätten till underhållsstöd finns i Socialförsäkringsbalken (SFB). Ja, underhållsstöd lämnas som huvudregel till och med månaden som barnet fyller 18 år (SFB 18 kap 13 § andra stycket). Ett barn som är under 18 år kan få rätt till underhållsstöd som lämnas av Försäkringskassan om barnets föräldrar inte bor tillsammans. Vidare finns det krav på att barnet ska vara folkbokfört och bo varaktigt hos den av föräldrarna som ansökt om underhållsstödet. Föräldern måste vara bosatt i Sverige. Om barnet är under 18 år måste föräldern vara barnets vårdnadshavare (SFB 17 kap 2 §, 18 kap 2 §, 18 kap 4 §). Efter att barnet fyllt 18 år finns en möjlighet att få förlängt underhållsstöd vilket ges som längst till och med juni månad det år barnet fyller 20 år (SFB 18 kap 14 § andra stycket). Huvudsakliga kriterier för att få förlängt underhållsstöd är att personen studerar i grundskole- eller gymnasienivå på heltid, att personen bor hos en av föräldrarna eller tidigare vårdnadshavare, samt inte är gift (SFB 18 kap 6 §). Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Ställ gärna en ny fråga om du har fler funderingar. Med vänlig hälsning,

Vad gör man om en förälder vägrar betala underhållsbidrag?

2019-05-18 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Min dotters far, som bor i Italien, har betalat underhållsbidrag i nästan 18 år nu. Han påstår nu att han inte behöver fortsätta betala eftersom att min dotter fyller 18 i Juli, så han betala det sista i April. Men jag har för mig att man skall betala tills barnet har gått klart gymnasiet, vilket då blir nästa år i denna situation. Vad gör man om han vägrar att fortsätta betala underhållsbidrag? Tack i förhand!Med vänlig hälsning
Zana Mohammed |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga rör reglerna om underhållsbidrag vilket huvudsakligen finns att hitta i föräldrabalken (FB). Din fråga aktualiserar även socialförsäkringsbalkens regler om underhållsstöd.När upphör underhållsskyldigheten?Enligt 7 kap. 1 § st. 2 föräldrabalken upphör underhållsskyldigheten som huvudregel när barnet fyller arton år. Undantag från denna huvudregel är om barnet går i skolan även efter att artonårsdagen. Till skolgång räknas grundutbildningar som exempelvis gymnasieskolan. Detta innebär att du har helt rätt, så länge din dotter går i gymnasiet har hon rätt att få underhållsbidrag från sin far. Detta gäller dock längst till den dag som barnet fyller tjugoett år.Vad kan du göra nu?Om en underhållsskyldig vägrar att betala underhållsbidrag, finns möjligheten att ansöka om att få underhållsstöd. Det kan du göra här. Underhållsstödet för ett barn som har fyllt femton år uppgår till 1 723 kr (se 18 kap. 20 § socialförsäkringsbalken). För att ett barn som har fyllt arton år ska få underhållsstöd, krävs att barnet bedriver studier som bland annat ger rätt till studiehjälp. Det antar jag att din dotter gör. Barnet får dessutom inte ha ingått äktenskap, för att underhållsstödet ska kunna utgå (18 kap. 6 § socialförsäkringsbalken).Det finns dock möjligheter att kräva att din dotters far betalar underhållsbidraget. Om din dotters far absolut vägrar att betala kan du inleda en domstolsprocess. Jag rekommenderar dig därför att ta kontakt med våra jurister som kan hjälpa dig mer detaljerat. Det kan du göra här.Jag hoppas att det svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Blir jag senare försörjningsskyldig till barnet även om det inte var meningen att ett barn skulle bli till?

2019-05-30 i Underhåll
FRÅGA |Hej. Om jag som man har samlag med en kvinna och antingen jag eller hon använder preventinmedel, senare får reda på att kvinnan blivit gravid ändå och vill behålla barnet, mot min vilja. Tack vare det så sker en skilsmässa på grund av olika tankar och åsikter om barnet. Blir jag senare försörjningsskyldig till barnet även om det inte var meningen att ett barn skulle bli till? Spelar det någon roll vilken vecka i graviditeten kvinnan är i?
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du undrar alltså om du blir försörjningsskyldig till ett barn som för det första inte var planerat och för det andra du inte ville att kvinnan skulle behålla. Jag förstår det också som att du undrar om det spelar någon roll vilken vecka i graviditeten kvinnan är i när skilsmässan sker. Regler om detta finns i Föräldrabalken (FB) och kallas här underhållsskyldighet. Om du är barnets förälder i lagens mening är du underhållsskyldig för barnetSom förälder är du underhållsskyldig för ditt eventuella barn tills det fyller 18 år, eller tills det fyller 21 år om det går på gymnasiet (FB 7 kap. 1 §). Det spelar ingen roll om du är vårdnadshavare för barnet eller inte utan det som har betydelse är alltså om du är barnets förälder i lagens mening. Med detta menas inte att du bara är barnets biologiska förälder utan du måste också vara barnets så kallade legala förälder. Det spelar inte heller någon roll vilken vecka i graviditeten kvinnan är när ni skiljer er.Om du inte själv bekräftar att du är barnets förälder kommer sannolikt en domstol besluta att du är förälderNär barnet föds kommer du inte automatiskt bli förälder enligt lagen, eftersom du och mamman inte längre är gifta (FB 1 kap. 1 §). Hade ni fortfarande varit gifta vid födseln hade du dock blivit det. Mamman blir det automatiskt. När ett barn föds anses det viktigt att bestämma vilka som är de legala föräldrarna. Du kan du själv skriftligen bekräfta att du är förälder, men om du inte vill göra det kan en domstol konstatera detta (FB 1 kap. 3 §). I den situationen du beskriver är det mycket troligt att domstolen kommer besluta så, eftersom du var gift med och hade samlag med mamman när barnet blev till (FB 1 kap. 5 §). Även om du kanske inte vill vara förälder i lagens mening och inte vill bekräfta att du är förälder, kan det vara bra att göra det ändå och slippa en process i domstol där du istället mot din vilja blir legal förälder.Sammanfattningsvis spelar det ingen roll om det inte var meningen att ett barn skulle bli till, om kvinnan behöll barnet mot din vilja eller vilken vecka i graviditeten kvinnan är i när ni skiljer er. Det som spelar roll är om du är barnets förälder i lagens mening. Du blir inte förälder automatiskt när barnet föds men kommer mycket sannolikt bli det om en domstol prövar saken. Du kan slippa en domstolsprocess genom att helt enkelt bekräfta att du är barnets förälder. Hoppas du fått svar på din fråga!Har du ytterligare funderingar är du välkommen att återkomma med en ny fråga!Med vänliga hälsningar

Underhållsskyldighet vid växelvis boende

2019-05-28 i Underhåll
FRÅGA |Barnbidrag.Jag och mittnex har delad vårdnad på våra 2 barn. Dom bor växelvis varann vecka . Hon har båda barnbidragen.Har jag nån skyldighet att skjuta in pengar till ifall det behövs köpas kläder etc.Jag betalar försäkring på båda barnen, totalt 380kr / månaden för båda. Hon tycker jag ska hjälpa till mer. Att det är min skyldighet, men jag tycker inte det. Jag har längre att skjutsa till skolan. Och barnen äter rimligtvis lika mycket hos mig som hos henne. Hon jobbar nästan ingenting men henne sambo gör. Ursäkta krångligt formulerad fråga. Mvh J
Erica Lager |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om underhåll finns i 7 kap. Föräldrabalken. UnderhållsskyldighetenI 7 kap. 1§ FB står att föräldrarna ska stå för skäligt underhåll för barnet med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. I sista stycket beskrivs att föräldrarna ska betala utifrån deras egna förmåga. Det är barnets grundläggande behov som ska uppfyllas, men om föräldrarna har en god ekonomi ska barnet också ha rätt att ta del av samma standard. Vem ska betala underhåll?När barnen bor växelvis (innebärande lika mycket) hos föräldrarna är huvudregeln att underhållsbidrag inte ska betalas. Enligt 7 kap. 2§ FB ska den förälder som inte har vårdnad eller där barnen bor minst tid hos, betala underhållsbidrag till andra föräldern. Vid växelvis anses båda föräldrarna uppfylla sin underskyldighetsplikt genom att dela liknad på boendekostnad, mat, kläder etc. för barnet. I situation där föräldrarna har stor skillnad i ekonomin kan den föräldern med mer tillgångar behöva betala lite mer för barnet. Så dömde domstolen i fallet NJA 2013 s.955. I fallet bodde barnet växelvis hos båda föräldrarna men på grund av stor skillnad i ekonomin levde barnet på olika levnadsstandarder varannan vecka. Ett barn har rätt till att leva på likvärdig levnadsstandard hos båda föräldrarna enligt 1§ som nämns ovan, och därför dömdes den ena föräldern till att betala ut underhållsbidrag trots växelvis boende. Att rätten kan döma att en förälder utan underhållsskyldighet, ska betala ut underhållsbidrag står i 7 kap. 6§ FB. Hur ser det ut i din situation?Barnen bor växelvis hos båda föräldrar och då föreligger ingen underhållsskyldighet för någon av er, då ni anses uppfylla den genom att barnet bor och kostar ungefär lika mycket hos er båda. Vanligtvis brukar föräldrarna i sådan situation dela på barnbidrag, men även särskilda kostnader som försäkringar, vård, m.m. Jag vet inte hur er respektive ekonomiska situation ser ut men antar med hänsyn till frågan att du möjligtvis har det något bättre än ditt ex. Om det skiljer väsentligt, och på det sätt att barnen lever i olika standarder när de är hos dig respektive henne, så kan domstolen på hennes yrkande ålägga dig att betala mer underhåll enligt 7 kap. 6§ FB. Dock är en domstolsprocess många gånger lång och inte alltid särskilt rolig. Också så har hon båda barnbidragen och du betalar försäkring, vilket är något som skiljer sig mot det vanliga att föräldrarna delar på det. Er situation talar därför för att du redan betalar lite mer än vad hon gör. Sammanfattningsvis, du har ingen egentlig underhållsskyldighet mer än vad du redan betalar för barnen. Att ni delar på barnens boende innebär också att ni ska dela på kostnaderna. Viktigt är att detta ska göras med hänsyn till barnets behov men också föräldrarnas ekonomiska förmåga.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad kan jag göra för att få ersättning av min ex-man för vårt gemensamma barn?

2019-05-27 i Underhåll
FRÅGA |Hej,Min ex-man vill inte längre bidra ekonomisk vad gäller vår gemensamma dotter, 18 år och som snart går ut gymnasiet. Hon bor till minst 85% hos mig (och min sambo) och tidigare har min ex-man kompenserat mig motsvarande underhållsbidragets storlek (ca 1 200 kr/månad). Sedan 14 månader fungerar inte detta längre och han har inte betalat någonting för dottern. Hans förklaring är att jag har fått denna ekonomiska kompensation under vårt äktenskap. Vad har jag för lagliga möjligheter att få ersättning för mina kostnader kring vårt gemensamma barn och kan han hävda att jag fått kompensation tidigare? Vi har varit skilda i ca 5 år och gjorde då en ekonomisk avräkning som båda vid tillfället var nöjda med.
Oscar Jansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du ska få ekonomisk kompensation av din ex-man genom underhållsbidragFrämsta möjligheten för att få ekonomisk kompensation är genom så kallat underhållsbidrag. Bidraget ska betalas av den föräldern som inte bor tillsammans med barnet till den som gör det (föräldrabalken (FB) 7 kap. 2§ första stycket). Eftersom att du skriver att din dotter bor minst 85% hos dig och resten hos din ex-man, så räknas det inte som att hon bor hos ex-mannen utan bara hos dig (se bl.a. rättsfallet NJA 1998 s. 267). Det betyder att han måste betala underhållsbidrag för er dotter. Eftersom att du skriver att din dotter är 18 och snart ska sluta gymnasiet, så kan det först och främst vara bra att känna till att både du och din ex-man inte har någon skyldighet att betala för dotterns underhåll efter hon slutat gymnasiet (FB 7 kap. 1§ andra stycket). När din dotter slutar gymnasiet har alltså din man inte någon skyldighet att betala något för henne eftersom att hon är över 18, men fram tills dess har han det Hur stort underhållsbidraget ska vara beror på flera saker. Det är bland annat dotterns behov och din ex-mans förmåga att betala, hans levnadskostnader och om han har fler barn (se FB 7 kap. 1§ 1 stycket och FB 7 kap. 3§). Det är därför lite svårt för mig att uppskatta det här och nu, det får du kanske vända dig till någon som har mer specifik insikt i detta fallet. Men att din ex-man har en sådan skyldighet att betala är klart. Det finns två sätt att bestämma hur underhållsbidraget ska betalas, antingen genom en dom eller ett avtal mellan er (FB 7 kap. 2§ andra stycket). Ni verkar ha haft ett avtal tidigare, vilket du skriver funkade bra. Det bästa hade förstås varit om ni kunde avtala om nytt avtal igen eller återuppväcka samma, och slippa en tråkig domstolsprocess. Men om du tycker att det verkar otroligt, så kan domstolen (tingsrätten) bestämma att han måste betala ändå (FB 7 kap 6§). Du får i så fall ansöka om stämning vid tingsrätten där ex-mannen bor (rättegångsbalken 10 kap. 1§ första stycket och 13 kap. 4§ första stycket). Redan det kanske kan få honom att ändra sig, om han inser allvaret i situationen. Ex-mannen kan då välja att frivilligt gå med på att betala eller så kan domstolen bestämma det för honom. Du har då också rätt att kräva underhållsbidrag för upp till 3 år tillbaka i tiden (FB 7 kap 8§).Sammanfattning och råd -Din ex-man ska betala underhållsbidrag-Ex-mannens skyldighet att betala slutar dock när din dotter tar studenten, som du säger är ganska snart-Får du inte underhållsbidraget så kan du ansöka om stämning hos domstolen, som då kan bestämma att han ska betala-Det bästa hade förstås varit om ni kom överrens och slapp en krävande domstolsprocess-Vill du ha mer kvalificerat juridiskt råd kan du alltid boka tid med en jurist hos Lawline på vår hemsida Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Underhållsbidrag 18-åring

2019-05-11 i Underhåll
FRÅGA |Hej!Min son 18år bor hos sin mor (vi är separerade). Sonen tar studenten nu i juni och har inget arbete därefter. Det ser inte ut som han fortsätter studera senare. Mamman äger en bostadsrätt där 18-åringen och hans bror 24år, som jobbar, bor. Mamman har flyttat in hos sin nya partner på annan ort. Enligt barnen och mamman så har dom kommit överens om att 24-åringen ska betala halva kostnaden och nu kräver mamman mig på den resterande halva halvan av kostnaden för 18-åringen. Mamman hävdar att vi har försörjningsplikt fortsatt. Jag betalar direkt underhåll till 18-åringen. Frågan är: Är jag tvungen till att betala min halva för sonens räkning trots?
Anneli Nilsson |Hej! Och varmt välkommen till Lawline.Som jag har förstått din fråga rör det underhållsbidrag, då din son inte varaktigt bott hos dig utan med sin mor. Aktuell lag för din fråga blir då föräldrabalk (FB). Utifrån detta kan sägas att utgångspunkten är att en förälder ska fullgöra sin underhållsskyldighet för barnets grundläggande försörjning. Detta genom att betala underhållsbidrag till barnet om; föräldern inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, eller har vårdnad om barnet gemensamt men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern. Det vanligaste är att detta utgår beräknat från förälderns inkomst.Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år. Undantag finns dock om barnet fortfarande går i skola efter denna tidpunkt, då är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid skolgången pågår, dock längst intill barnet fyller 21 år (7:1 2 st FB). Till studier räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan eller annan jämförlig grundutbildning (det vill säga inte högskola/universitetsutbildning eller dylikt). Din son kommer ta studenten och har då avslutat sin grundutbildning. Efter avslutat gymnasieutbildning upphör i regel underhållsskyldigheten. Sammanfattningsvis finns det inget i din fråga som skulle tyda på att du fortfarande har en underhållsskyldighet för din son efter det att han gått ut sin grundutbildning. Han är 18 år och du måste inte betala hans hyra efter det att han tagit studenten. (Notera att underhållsskyldigheten alltså fortgår fram till denna tidpunkt, det vill säga tills dess att hans grundutbildning är avklarad).Jag hoppas detta har gett svar på din fråga! Tveka inte annars att höra av dig till Lawline igen. Med vänliga hälsningar,