Räknas den ena sambons bostad som samboegendom?

2021-09-05 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag undrar över ev. konsekvenser för att låta min flickvän/fästmö flytta in i min lägenhet och även adressändra hit. Jag vet att samborättslagen och sånt finns, men i detta fall har jag köpt lägenheten många år innan jag ens träffade henne, så jag antar att den inte gäller i detta fall (?). Finns det någon annan lag man bör veta om ifall jag låter henne flytta in och adressändra hit? Jag har kämpat hårt för denna lägenhet och om det hela slutade på ett jobbigt sätt (t ex otrohet etc), så skulle jag inte vilja dela med mig av lägenheten också bara för att vi varit ihop ett kort tag och jag lät henne flytta in och bo här. Hon kommer betala en liten summa (nästan symbolisk) för lägenheten och endast typ 10% av mat och nöjen, och när vi sedan gifter oss sen så vill både hon och jag skriva äktenskapsförord, så där borde det inte vara ett problem (?). Kan även tillägga att hon är ifrån ett EU-land, men inte från Sverige. Och att hon har ett eget svenskt företag här (om det spelar nån som helst roll). Hoppas ni kan skina lite ljus på detta. Tack!!
Linda Khalid |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av sambolagen (2003:376) (SamboL) och äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB). Samboegendom enligt sambolagenMed sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (1 § SamboL). När ett samboförhållande tar slut ska en bodelning göras. Vid bodelningen ska all så kallad samboegendom fördelas mellan parterna. Samboegendom avser sambors gemensamma bostad och bohag, under förutsättning att egendomen har förvärvats för gemensamt bruk (3 § SamboL). Sambors gemensamma bohag syftar på möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet (6 § SamboL).SamboL är den enda lagen som är relevant när det gäller bodelning mellan sambor. Det kan också konstateras att den ena sambons ursprung saknar betydelse i frågan. Har bostaden förvärvats för gemensamt bruk?Avgörande för om bostaden ska ingå i bodelningen, är alltså om den förvärvats för gemensamt bruk eller inte. Vad en sambo har förvärvat innan samboförhållandet inleddes, anses normalt inte ha förvärvats för gemensam användning. Ett undantag kan vara om förvärvet har skett i nära anslutning till att samlevnaden har inletts eller om avsikten med förvärvet var att egendomen skulle användas gemensamt (prop. 1986/87:1 s. 258). Eftersom du skriver att du köpt lägenheten flera år innan du träffade henne, har den inte förvärvats för gemensamt bruk. Avsikten har inte heller varit att den ska användas gemensamt. Förvärvet har därtill inte skett i nära anslutning till samboförhållandet. Med det sagt är det inte rimligt att betrakta bostaden som samboegendom och den kommer således inte att ingå i bodelningen om samboförhållandet upphör. Äktenskapsförord och samboavtalNär ett äktenskap upplöses, görs en bodelning där makarnas giftorättsgods ingår (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom, utom det som kallas för enskild egendom, räknas som giftorättsgods. Det är dock möjligt att genom äktenskapsförord göra så att egendom som enligt lagen räknas som giftorättsgods, istället blir enskild egendom (7 kap. 2 § ÄktB). Om ni skriver ett äktenskapsförord ska det inte vara något problem vid eventuell skilsmässa, precis som du skriverDet är även möjligt att kringgå sambolagens bestämmelser om bodelning. Sambor eller blivande sambor kan avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen (9 § SamboL). Som sagt är det uppenbart att din bostad inte utgör samboegendom, men om det finns annan samboegendom som ni inte vill dela på ifall samboförhållandet tar slut, skulle jag rekommendera att ni upprättar ett samboavtal. Om du behöver hjälp med att upprätta ett samboavtal, kan du höra av dig till någon av Lawlines jurister på http://lawline.se/boka. Hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Vad händer om jag blandar pengar som jag ärvt som enskild egendom på samma konto som mina andra pengar?

2021-05-24 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag kommer ärva ca 1,5 miljoner kronor som enskild egendom som jag har för avsikt att placera i aktier och fonder på ett ISK-konto. Jag har redan idag ca 1 miljon placerade på börsen och undrar hur de blir med den skilda egendomen om jag sätter in de ärvda pengarna på samma ISK-konto? Finns det risk för att den enskilda egendomen upphör att gälla då? Måste jag sätta in pengarna på ett separat konto och hålla dom åtskilda från mitt nuvarande kapital? Jag är idag singel och bor ensam. Hur kan allt detta påverkas om jag blir sambo i framtiden?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som kan hända med dina pengar kan bero på om du i framtiden ingår äktenskap eller väljer att leva som sambo.SamboEtt samboförhållande uppstår då två personer stadigvarande lever tillsammans i en parrelation, se 1 § sambolagen. Ett samboförhållande upphör om någon av samborna avlider, eller om de flyttar isär alternativt ingår äktenskap, se 2 § sambolagen.Det som ingår som gemensam egendom i ett samboförhållande är den gemensamma bostaden och bohaget (de möbler som tillhör hemmet), se 3 § sambolagen. Dina pengar du har på kontot får du behålla som dina egna oavsett om de är ärvda som enskild egendom eller om du har sparat ihop dem. Om du i framtiden blir sambo kommer du få behålla pengarna vid en separation. Skulle du avlida ärver inte din sambo efter dig. Vill du att så ska ske måste du upprätta ett testamente där det framgår.För att undvika konflikter och missförstånd kan du vid ett eventuellt samboförhållande skriva ett samboavtal som beskriver hur ni vill att era tillgångar ska fördelas vid en separation.I ett samboavtal finns det inget krav på bodelning vid en separation, men den ena parten kan kräva det enligt 8 § sambolagen. Skulle det då visa sig att omständigheterna är sådana att din förmögenhet är betydligt större och att ni har haft en lång relation, finns det möjlighet för din partner att jämka bodelningen (du kan få lämna ifrån dig egendom om det är uppenbart skevt fördelat), se 15 § sambolagen.ÄktenskapOm du i framtiden gifter dig räknas normalt alla era tillgångar som giftorättsgods (gemensamma tillgångar), se 7 kap 1 § äktenskapsbalken. Detta gäller dock inte egendom som du har ärvt som enskild egendom. Det du måste tänka på är att avkastningen på din enskilda egendom räknas som er gemensamma (giftorättsgods), 7 kap 1 § äktenskapsbalken. Därför måste du i det fallet skriva ett äktenskapsförord om vad som ska gälla för de pengarna.Till skillnad från sambos, ärver makar varandra, se 3 kap 1 § ärvdabalken.SammanblandningFör att svara på din fråga vad som gäller om du sätter in de pengarna som utgör enskild egendom på samma konto där du har dina sparade pengar, gör det ingen skillnad så länge du är sambo. Skulle du ingå äktenskap försvinner inte den enskilda egendomen utan rättshandling. Det vill säga att du skriver äktenskapsförord om att de ska vara gemensamma. Däremot kan det vara svårt att skilja pengarna åt. Du måste därför noga bokföra dem som separata även om de i praktiken är en summa på samma konto.SammanfattningSkulle du framöver bli sambo ingår inte dina pengar i en bodelning. Däremot är det klokt att skriva ett samboavtal som reglerar hur ni vill ha det i övrigt vid en eventuell separation. Vi på Lawline hjälper dig gärna med ett samboavtal.Vänligen,

Gemensam bostad - samboegendom.

2021-02-28 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, jag betalade hela kontant insatsen då vi köpte en bostadsrätt. Vi separerade efter 2,5 år. Ingen bodelning enligt tingsrättens beslut. Nu vill hon hal halva kontant insatsen. Vi står 50-50 på lånen. Vad gäller?
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som du betalat hela kontantinsatsen för den bostad du och din tidigare partner bott i, att ni nu separerat och din partner begär halva kontantinsatsen, och du undrar vad som gäller. I din fråga framgår inte om ni varit sambos eller ingått ett äktenskap med varandra. Inte heller framgår om ni upprättat ett samboavtal eller äktenskapsförord, vilket i sådana fall skulle vara styrande för vad som gäller i er situation. Jag utgår därför i mitt svar nedan från att ni enbart varit sambos och inte upprättat något samboavtal.När ett samboförhållande upphör så kan bodelning genomföras om någon av sambornas begär det (8 § SamboL). Bodelningen innebär att den egendom som anses såsom samboegendom ska fördelas mellan samborna. Till skillnad från giftorättsgods i äktenskap är samboegendom begränsad i omfattning och avser endast den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget, under förutsättning att de har införskaffats för gemensam användning (3 § SamboL). I ert fall verkar bostaden ha införskaffats för er gemensamma användning, och den kommer därför att vara samboegendom och ingå i en eventuell bodelning. Detta innebär att din tidigare partner har rätt till halva av samboegendomen. Däremot nämner du att tingsrätten bedömt att ingen bodelning ska göras. Då jag inte läst avgörandet kan jag inte uttala mig närmare om det, men ifall det är fallet verkar domstolen dömt till din fördel (och således ingen del tillfalla din tidigare partner). Jag rekommenderar dig att läsa igenom domstolens handlingar ännu en gång för att se vad som gäller och om behov finns begära förtydligande. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Gäller äktenskapsförord för sambor?

2020-09-20 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej om man e sambo gäller äktenskapsförod. Utan o viga sig? Tack
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!ÄktenskapsförordRegleringen kring äktenskapsförord återfinns i äktenskapsbalken, som härefter kommer att benämnas som "ÄB". Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar eller blivande makar. Genom äktenskapsförordet kan makarna bestämma hur det de båda äger ska delas upp. Dvs. vad som ska ingå i giftorättsgodset och delas lika mellan makarna och vad som ska utgöra enskild egendom och lämnas utanför bodelningen ( 7 kap. 3 § 1 st ÄB). Äktenskapsförordet ska vidare upprättas skriftligen och registreras hos skatteverket ( 7 kap. 3 § 2 - 3 st ÄB). Ett äktenskapsförord är alltså inte gällande sambor utan endast makar eller blivande makar. Det sambor däremot kan göra är att upprätta ett så kallat samboavtal. SamboavtalGenom ett samboavtal kan sambor välja att ange om någon egendom, och i sådana fall vilken, som inte ska omfattas av sambolagens bodelningsregler. Huvudregeln i sambolagen säger att om samboförhållandet upphör och någon av samborna begär bodelning skall samboegendom fördelas mellan dem ( 8 § samboL). Det är sambors gemensamma bostad och bohag (möbler, hushållsmaskiner etc.) som utgör samboegendom, om de förvärvats för gemensam användning ( 3 § samboL). Genom att skriva ett samboavtal kan ni som sambor alltså välja vad som ska och inte ska delas lika mellan er. Behöver ni hjälp med att upprätta ett samboavtal kan ni göra det snabbt och enkelt här hos oss här på Lawline.Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen.

Får jag vara sambo med partner innan bodelning med hans exfru?

2021-06-04 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Får jag sambo med min partner innan han har bodelat med min exfru? Vad är det som gäller? Lägenheten är hans enligt äktenskapsförord.
Maia Sadek |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det finns ett förbud att gifta sig med någon annan om man redan är gift, däremot finns det inget förbud mot att flytta samman med någon annan under äktenskapet. Det finns alltså inget hinder för att du ska kunna flytta in med din partner. Är lägenheten hans enligt äktenskapsförordet så kommer den heller inte vara med på bodelningen då det klassas som egen egendom. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad ingår i en bodelning mellan sambor?

2021-03-15 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag äger en bostadrätt, köpt av mig för 1,5 år sedan för att bo i själv. Även möbler mme. Nu ska min pojkvän flytta in och vi ska bli sambo. Vad gäller om vi är sambo och sedan separerar? Vad är "mitt och ditt"1/ Bostadsrätten är den min och pojkvän får då i så fall flytta ut och jag behöver inte erlägga pengar för det?2/ Möbler och andra tillhörigheter som vi köper innan samoskapet men nu haft tillsammans?Regleras det automatiskt av sambolagen utan att vi behöver skriva något.Det som kommer ske är att jag fortsatt betalar ränta och amortering själv men vi ska dela på hyra, värme, försäkringar.Mvh
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till sambolagen (SamboL).Vad händer om sambor separerar?När ett samboförhållande upphör ska en bodelning göras, om någon av samborna begär det (8 § SamboL). I bodelningen ingår sambornas samboegendom. Samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag, om de förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Detta innebär att samboegendom är sådant som någon av samborna, eller samborna gemensamt, köpt med syftet att egendomen ska användas av dem båda. Detta kan till exempel vara möbler eller köksutrustning som den ena sambon köpt under samboförhållandet, men varorna köptes för att båda samborna skulle använda det i deras gemensamma boende.Sådant som köpts innan samboförhållandet inleddes, och som inte köptes med avsikten att det skulle vara sambornas gemensamma, är inte samboegendom. Detta innebär att din bostadsrätt och de möbler som du köpt innan ni inledde ert samboförhållande inte är samboegendom, eftersom de inte förvärvats för gemensam användning. Detta innebär att det fortfarande är din egendom som du inte behöver dela med din sambo om ni går isär. Endast det ni köpt med syftet att använda det gemensamt ska delas.Rätt att ta över bostadenOm den ena sambon äger bostadsrätten och den inte är samboegendom, som i ert fall, finns det ändå en möjlighet för den andra sambon att i vissa fall ta över den (22 § SamboL). Denna rätt inträder om den andra sambon har bäst behov av den, och ett sådant övertagande med hänsyn till alla omständigheter kan anses skäligt. Om samborna inte har eller har haft barn tillsammans, gäller denna rätt dock endast om synnerliga skäl talar för det. Jag känner inte till tillräckligt mycket om er situation för att svara på om detta över huvud taget skulle vara aktuellt, men kort kan sägas att bestämmelsen ska tillämpas restriktivt.SamboavtalDet är möjligt för samborna att upprätta ett så kallad samboavtal, där de anger att en annan fördelning än den enligt sambolagen ska ske (9 § SamboL). Det kan göras till exempel om den ena sambon köpt en möbel för gemensamt bruk som denne ska få behålla om samborna går isär. Samboavtalet ska vara skriftligt och undertecknat av båda samborna, men olikt ett äktenskapsförord behöver det inte registrerats.Din situationSom jag beskrivit ovan är din bostadsrätt och möblerna inte samboegendom om de införskaffades innan ni blev sambor och inte med syftet att ni skulle använda dem tillsammans. Det innebär således att de inte heller ska delas i en framtida bodelning, utan kommer fortsätta tillhöra dig. Om ni vill ändra på fördelningen av det som faktiskt är samboegendom kan ni självklart upprätta ett samboavtal.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Utgör ett sparkonto samboegendom?

2020-12-01 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |är mitt sparkonto enskild egendom ? Eller är det som möbler man ska dela upp det efter 5 år samboliv?
Natascha Beck Hansen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om samboförhållanden och vad som händer med sambors egendom vid separation hittar vi i Sambolagen (SamboL). Jag kommer i min fråga utgå från att ni inte har något samboavtal, dvs. endast besvara frågan utifrån vad som står i lagen, och att sparkontot är ditt eget privata sparkonto.Vid en separation i ett samboförhållande så kan det ske en bodelning om en av samborna kräver det – det är dock inte nödvändigt (8 § SamboL). Är båda sambor överens så behövs det ju inte någon bodelning.SamboegendomVid en bodelning är det endast samboegendom som ska delas mellan samborna. Det är endast sambors gemensamma bostad och bohag som har förvärvats för gemensamt bruk som utgör samboegendom (3 § SamboL). Som bohag räknas möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsedda för det gemensamma hemmet (6 § SamboL).Eftersom att ett sparkonto inte utgör varken bostad eller bohag, så utgör denna inte samboegendom och kommer alltså inte ingå i en bodelning. Det hade dock varit annorlunda om ni är gifta, i så fall utgör allt som makarna äger och som inte är enskild egendom giftorättsgods och ska i så fall ingå i en bodelning.För att sammanfatta kommer ditt sparkonto inte ingå i en bodelning och delas mellan samborna så länge ni endast har ett samboförhållande, vill ni att det ska ingå måste ni skriva ett samboavtal som anger detta. Om ni gifter er så kommer ditt sparkonto utgöra giftorättsgods om inte du gör egendomen enskild genom ett äktenskapsförord.Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.Med vänliga hälsningar,

Hur säljer jag halva bostadsrätten till min sambo?

2020-07-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo ska gifta oss näst år (2021).Vi har varit sambo i min lägenhet (BRF) sedan ca ett år tillbaka. Nu vill vi gärna att han kliver in och äger hälften men det känns lite klurigt på vad som blir en bra lösning för oss båda.Jag har ägt och bott i lägenheten sedan okt 2016. Jag köpte den sept 2016 för 3 060 000 kr och vid kontakt med samma mäklare är värdet idag ungefär detsamma.I dagsläget har jag ca 2 300 000 kr kvar i lån. jag har också ett uppskov sedan tidigare på 135 000 kr som måste betalas om jag gör en försäljning och sedan äger bara 50% dvs till en lägre summa.Om vi gör en försäljning så att min sambo ska äga 50% (1 530 000 kr) och därmed ta över halva lånen (1 150 000 kr) ska han då betala mig 380 000 kr? Blir det rätt för oss båda? Eller ska man räkna med de pengar jag redan har betalat in på lånen från köpet fram till nu? Dvs räkna vad lånet var från början?Skriver vi ett köpekontrakt oss emellan? Finns det mall att ladda ner?Finns det ngn mall/hjälp för att skriva ett äktenskapsförord/testamente för en ev skilsmässaa/bodelning för våra respektive barn (särkullebarn?). Eller är det ett försäkringsbolag vi ska kontakta angående möjligheten att bo kvar om det händer ngt med den andra?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga vill du att din sambo ska äga hälften av din bostadsrätt och att överlåtelsen ska ske genom att han köper in sig, inte genom att du skänker halva bostaden till honom. Det är fullt möjligt för dig att sälja halva bostaden. Vilket pris du vill sälja den för är upp till er båda att komma överens om, men om vi antar att du vill sälja den för marknadspriset om 3.060.000 kronor blir köpeskillingen för din sambo 1.530.000 kronor. Om han samtidigt tar över lån om 1.150.000 kronor innebär det precis som du beräknat att han ska ersätta dig med 380.000 kronor utöver det. Normalt sett räknar man inte med vad lånen varit från början, även om det är upp till er att komma överens om ett pris.Då du har ett uppskovsbelopp sedan tidigare ska det återföras om du säljer bostaden. Eftersom du endast säljer en del av bostaden ska bara en del av uppskovet återföras. För att räkna ut hur mycket du ska återföra används formeln uppskovsbeloppet x marknadsvärdet på den överlåtna delen av bostaden / marknadsvärdet på hela bostaden (47 kap. 11 § inkomstskattelagen). I ditt fall skulle det innebära 135.000 kr / 1.530.000 kronor / 3.060.000 kronor = 65.000 kr ska återföras.Vid försäljning av en del av bostadsrätten krävs att det upprättas ett överlåtelseavtal. För överlåtelseavtalet finns vissa formkrav för att det ska vara giltigt; avtalet ska vara skriftligt, det ska framgå vilken lägenhet överlåtelsen gäller, priset ska framgå samt avtalet ska vara undertecknat av både köpare och säljare (6 kap. 4 § bostadsrättslagen). Då du säljer en del av bostadsrätten ska andelens storlek anges i överlåtelseavtalet. Hela priset som betalas för andelen ska uppges, även om betalning till viss del sker genom att din sambo övertar en del av lånen. För att överlåtelsen ska bli giltig krävs att frågan om medlemskap prövas av bostadsrättsföreningens styrelse vilket i regel inte är något problem när det handlar om make/sambo (jfr 2 kap. 5 § bostadsrättslagen)För att reglera vad som gäller vid eventuell separation medan ni är sambor kan ni upprätta ett samboavtal och avtala om att bodelning inte ska ske avseende viss egendom. När ni väl gifter er kan ni istället upprätta ett äktenskapsförord i vilket ni avtalar om att all eller viss egendom ska utgöra er enskilda egendom och inte ingå i en bodelning. För det fall att någon av er avlider är det en god idé att ni upprättar ett testamente om att ni ärver varandra. Som sambor har ni ingen arvsrätt utan testamente. Som gifta finns det förvisso en arvsrätt, däremot har de särkullbarn ni har rätt att få ut sitt arv direkt. Till viss del är lösningen att ni upprättar ett testamente där ni ärver varandras andelar i bostadsrätten. Det ska dock uppmärksammas att det inte är möjligt att göra ett barn arvlöst. Som bröstarvinge har man alltid rätt till sin laglott, vilket är hälften av vad man egentligen skulle ärvt. Rätten till laglott innebär helt enkelt att det, trots testamente, finns en risk att den efterlevande av er blir tvungen att lösa ut eventuella särkullbarn för att ha möjlighet att bo kvar. Däremot minskas risken med ett testamente.Vi erbjuder inte någon nedladdning direkt av testamente, köpeavtal, samboavtal eller äktenskapsförord. I vår avtalstjänst på vår hemsida erbjuder vi bland annat samboavtal och äktenskapsförord till konkurrenskraftigt pris. Tjänsten innebär att ni själva fyller i era uppgifter och efter betalning får avtalet skickat till er per e-post. I ert fall, då ni behöver även testamente och överlåtelseavtal, är min rekommendation att ni anlitar en jurist som kan hjälpa er med alla dokument. Givetvis kan en av våra jurister hjälpa er med detta. Om så är intressant är ni välkomna att återkomma till mig så ser jag till att ni får en offert att ta ställning till.Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig imorgon, fredagen den 31 juli, klockan 10.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan, så bokar vi in en annan tid. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,