Vilken egendom fördelas mellan sambor?

2020-08-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Änka med två vuxna barn som inte bor hemma äger en bostadsrätt och betalar månadsavgift och räntekostnader för den. Hon träffar en ny man (också med vuxna barn som inte bor hemma) - alltså inga gemensamma barn - och han flyttar in i hennes lägenhet och skriver sig på samma adress. Han äger en bil där han står för alla kostnader och han betalar även deras mat. I övrigt delar de på andra kostnader.Fråga 1: Om förhållandet upphör och de går skilda vägar har han någon rätt till hennes lägenhet?Fråga 2: Om hon dör ärver han någon del i hennes lägenhet eller besparingar.Frågorna gäller om de inte har skrivit samboavtal.
Betül Duran |Vad är problemet?Frågorna handlar om egendom som fördelas mellan sambor, när de går isär och arvsrätt för sambor. Svaren hittar vi i sambolagen.Vilken egendom fördelas mellan sambor, när samboskap upphör?När ett samboskap upphör av annat skäl än att samborna gifter sig med varandra, ska sambo egendomen fördelas efter att någon av de begärt det (8 § sambolagen). Sambo egendom är bostad och bohag som de förvärvar för gemensamt bruk. Änkan i din fråga har haft sin bostadsrätt långt innan den startade ett förhållande med mannen i frågan. Det vill säga att bostadsrätten inte har förvärvats för ett gemensamt bruk. Därför utgör inte hennes bostad en sambo egendom. Har en efterlevande sambo arvsrätt?En efterlevande sambo har ingen arvsrätt. Vad innebär detta för dig?Av det ovan anförda konstateras att det enda som fördelas mellan samborna är sambo egendom som kan vara antingen bostad eller bohag. Egendomen måste ha skaffats för gemensamt bruk också. Kvinnan i fråga skaffade sin bostadsrätt innan hon träffade mannen och inledde ett samboförhållande med honom. Därför kan hon inte ha skaffat bostaden för gemensamt bruk. Hennes besparingar utgör inte sambo egendom därför kan de inte heller fördelas genom bodelning. Eftersom samborna inte har arvsrätt, kan han inte ärva någon del i varken hennes bostad eller besparing. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Vem får lägenheten efter en sombodelning?

2020-08-29 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej den här frågan har att göra med sambolagen. Har nog förstått den ganska bra när det kommer till införskaffning av egendom för gemensamt bruk och privat bruk. Här kommer scenariot. Bakgrund: I dagsläget bor Peter och Annika i en lägenhet Peter införskaffade innan de blev sambos.Sedan dess har Annika flyttat in hos Peter och de har bott där i 3 år. Nu har de bestämt sig för att flytta till en ny större lägenhet(2). Och här där kommer de att bo nästkommande 5 år.Eftersom Peter från start ägde en lägenhet(1) och sålde den, har paret bestämt sig för att de pengarna som ska används när de införskaffar sig den nya lägenheten(2). ( Peter äger alltså 100% av lägenheten och står då ensam på avtalet)Då kommer min fråga: Efter 5 år bestämmer sig paret sig för att separera och göra en bodelning. Hur går då detta till. Vilka anspråk har Annika rätt att göra på lägenhet(2).
Karl Montalvo |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Jag hoppas att vi kan besvara din fråga. Som du identifierar så är de Sambolagen (SamboL) som är gällande lagstiftning på detta område. Sambolagen reglerar bl.a hur egendom ska fördelas när ett samboskap upphör. Ett samboförhållande upphör bl.a vid den situationen som du beskriver, d.v.s när ett par flyttar isär,2 § SamboL. Huvudregel är till skillnad från vid äktenskap att inte alla egendom ska delas när samboskapet upphör. De är enbart samboegendom som ska delas, 8 § SamboL. Frågan blir då om lägenhet 1 eller 2 var samboegendom, 3 § SamboL. De relevanta kriterierna för att en bostad ska vara samboegendom är följande Att den gemensamma bostaden, jfr 3 och 5 § SamboL. Att den har förvärvats för att vara den gemensamma bostaden, 3 § SamboL. Här märker vi att bostad 1 inte är samboegendom eftersom Peter hade köpt den innan han träffade Annika. Sålunda är den inte förvärvad för att vara den gemensamma bostaden. Vad händer då med bostad 2? Eftersom de framgår att de har bott tillsammans i den tills de upphör att vara sambos så var det den gemensamma bostaden. Vidare framgår att syftet var att de skulle bo i den tillsammans så den var även förvärvad för detta syftet. De är alltså samboegendom. Att pengarna kom från Peters förra lägenhet som inte var samboegendom spelar ingen roll. Lägenhet 2 är Samboegendom och ska - om inget annat har avtalats (9 § SamboL)- ingå i en bodelning, 8 § SamboL. Vad innebär detta för Annika möjligheter att göra anspråk på lägenheten? Vid en Sambodelning så ska samboegendomen som var part ha - med avdrag för skulder - slås samman och delas på hälften,12-14 §§ SamboL. Eftersom den största förmögenhetstillgången i ett samboförhållande brukar vara bostaden så kan vi utgå från att Annika kan göra anspråk på hälften av bostaden. Beakta dock att Peter har rätt att göra avdrag för eventuella skulder som han har fått för köpet av bostaden, 13 § SamboL. JämkningDe finns en möjlighet att frångå denna fördelningen och de är om resultatet vid en vanlig fördelning är att betrakta som oskälig, 15 § SamboL. Vid en bedömning om de är oskäligt brukar förhållandets längd vara en avgörande faktor och man brukar säga att efter 5 år och uppåt ska inte en jämkning ske. Detta följer av den s.k jämkning trappan som egentligen kommer från uttalanden i förarbeten till äktenskapsbalken men som anses vara tillämplig även i samboförhållanden, se förarbetsuttalanden här Prop 1986/86:1 s.186 ff. De kan dock finnas skäl för att i situationer som denna när - alla samboegendom kommer från en part - jämka. Att ett hus som inte var samboegendom har omvandlats till sådan talar starkt för att de ska jämkas. Men omständigheterna i övrigt - deras övriga ekonomi, hur mycket skulder som Peter får dra av, vem som betalat för övrigt saker i förhållandet och vem som i övrigt har mest samboegendom - kommer även påverka. Skulle jag göra en bedömning på den givna informationen så tror jag att en fördelning hade kunnat jämkas men att en jämkning till att Peter behåller allt (d.v.s att var part behåller sin samboegendom) inte är trolig givet förhållandets längd. Jag hoppas de besvarade din fråga Med vänliga Hälsningar

7 § Sambolagen - fritidsbostad eller permanentbostad

2020-08-28 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, Jag genomgår just nu en separation. Vi har varit sambo och köpte i november 2019 en lägenhet tillsammans. Vi äger lägenheten båda två. När vi flyttade ihop för första gången för 9 år sedan sålde min partner sin dåvarande lägenhet och flyttade in till mig i min hyresrätt. Samtidigt köpte han för pengarna han fick från sin lägenhet en kolonistuga, vilken då är fritidsboende och ska inte ingå i bodelning enligt sambolagen. Men till saken nu hör att vi har alltid haft detta boende som ett gemensamt boende och sedan 2014 har vi bott i den stugan från slutet utav mars till början utav november, alltså bor vi tillsammans i denna stuga större delen utav året, och flyttar upp till lägenheten endast över vintern. Förändrar det läget på något sätt? Vi har aldrig varit skrivna på adressen för kolonistugan, utan båda två är hela tiden skrivna på lägenheten. Vi har under alla dessa år hjälps åt med renovering och upprustning utav kolonistugan. Jag har lagt ner otroligt mycket tid och arbete i kolonistugan och föreningen den tillhör.
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!När ett samboförhållande upphör ska en bodelning ske på begäran av någon sambo (8 § Sambolagen). Det som ingår i en bodelning är samboegendomen, vilket utgörs av sambors gemensamma bostad och bohag, förutsatt att den förvärvats för gemensam användning och att inget undantag gäller (3 § Sambolag). Exempel på undantag är att bohag eller bostad som används huvudsakligen till fritidsändamål (7 § Sambolagen). Det är möjligt för sambor att ha två permanentbostäder. Som exempel i litteraturen nämns pensionärer som bor halva året i Sverige och halva i ex Spanien, och att det i ett sådant fall är vanskligt att klassa det ena som fritids- eller permanentbostad. I ert fall kan det vara så att ni anses ha två permanentbostäder i och med att ni bor mer än halva året i kolonistugan. Om det klassas som det ska stugan ingå i bodelningen förutsatt att den anskaffats för gemensamt bruk. Det är den som antyder att det finns ytterligare bostad som ska ingå i bodelningen utöver folkbokföringsadressen som har bevisbördan för detta. Det innebär att vid en tvist är den som påstår detta som också måste bevisa detta för att få sin rätt igenom. Vänligen,

Kan min sambo få rätt att överta min bostad?

2020-08-26 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej,Jag äger idag en fastighet som jag har haft under 4 års tid.Jag har nu träffat en partner och vi planerar att flytta ihop, vi tänker skaffa ett samboavtal trots att bostaden är införskaffad tidigare bara för att under inga omständigheter det kan bli något fel eller liknande vid en ev seperation.Jag undrar dock hur det ser ut att om ifall vi skulle få barn, äger den andra partnern ev någon besittningsrätt vid en ev separation, trots att fastighet är införskaffad innan vi träffades?Kan man isåfall skriva bort detta?Tack på förhand.
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Precis som du säger kommer din bostad inte att utgöra samboegendom eftersom den inte har förvärvats för gemensam användning (se 3 § SamboL). Det kan ändock vara smart att reglera situationen i ett samboavtal (jämför 9 § SamboL) för att vara helt säker, något du också säger att ni kommer att göra.När det gäller din fråga finns det ett scenario vari en sambo har rätt att överta den andre sambons bostad, även om den inte utgör samboegendom. Situationen regleras i 22 § SamboL. Den sambon som bäst behöver bostaden har rätt att överta den när samboförhållandet upphör, förutsatt att bostaden utgörs av en hyresrätt eller en bostadsrätt. Paragrafen är således inte tillämplig på vare sig fast egendom eller eventuellt bohag i bostaden. Om det alltså är en fastighet som du äger behöver du inte oroa dig för ett sådant scenario, din sambo kommer i så fall inte vid en eventuell separation att kunna ta över din fastighet.Att observera är dock att 22 § SamboL inte är dispositiv, paragrafen kan alltså inte avtalas bort i ett eventuellt samboavtal.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Avtal för att dotterns pojkvän inte ska ha rätt till hennes bostad vid separation

2020-08-29 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag och min man har köpt en bostadsrätt till vår dotter. Hon är 20år. Hon äger 10% och jag och min man 45% vardera. Hennes pojkvän kommer även han att bo i lägenheten. Hur skall vi skriva ett avtal som hindrar att pojkvännen har rätt till del av bostadsrättslägenheten vid eventuell separation?
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Relevant lag:Den lag som regleras sambors egendom är sambolagen (SamboL), och det är där vi hittar den relevanta informationen.Vad lagen säger om sambors egendom:När er dotter och pojkvän flyttar in i lägenheten så blir de sambor. I ett samboskap så gäller SamboL automatiskt, om samborna inte skrivit ett avtal att den inte ska gälla för dem. Enligt SamboL 3 § utgör sambors gemensamma bostad och bohag samboegendom, om egendomen införskaffats för gemensam användning. Vid eventuell separation ska all samboegendom fördelas lika mellan samborna om någon av parterna begär detta, SamboL 8 §.Bostadsrätten:Även om er dotters pojkvän inte har någon äganderätt i lägenheten så anses den ha förvärvats för gemensamt bruk då tanken är att de båda två ska bo där tillsammans, samt flyttar in samtidigt.Er andel på 90 % ingår inte i samboegendomen:I en eventuell bodelning så ingår endast den samboegendom som tillhör samborna. Bodelningen kan aldrig omfatta egendom som ägs av utomstående, då sådan egendom inte är samboegendom.Avtal för att förhindra att pojkvännen får rätt till hennes 10 % vid separation:För att förhindra att er dotters pojkvän har rätt till hennes andel av bostadsrätten så bör de skriva ett samboavtal sinsemellan. SamboL är en dispositiv lag, och kan därmed avtalas bort. Er dotter och pojkvännen kan då avtala bort sambolagen, och ni kan skriva att hennes andel av bostaden endast tillhör henne.Hjälp att upprätta ett samboavtal:Om ni vill ha hjälp att upprätta ett korrekt samboavtal är ni varmt välkomna att kontakta någon av våra jurister på Lawline. Klicka här för att boka tid med en jurist.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Måste man registrera ett samboförhållande?

2020-08-28 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Jag och min tjej från Belarus har varit ihop i 3,5 år. Hon bor i Belarus och jag i Sverige. Jag är svens medborgare. Hur kan jag registrera samboförhållande med henna?Mvh! Ivan
Isabelle Engström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att man ska anses som sambor kräver lagen att det är två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande (1 § sambolagen). Lagen ställer alltså krav på att personerna bor tillsammans i ett gemensamt hushåll samt att man ingår i ett parförhållande. Två personer som är vänner och bor ihop kan således i lagens mening inte anses som sambor. Det brukar anges att det ska föreligga en form av sexuell relation. Till skillnad från äktenskap så behöver samboförhållanden inte registreras, utan ingås när ovanstående krav är uppfyllda. Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Ogiltigförklara ett samboavtal

2020-08-27 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Vi har samboavtal och bodelning klar sen några månader tillbaka. Båda är påskrivna och klara. Kan man dra tillbaka det?
Camilla Stein |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill ogiltigförklara samboavtalet.Samboavtal regleras i 9 § Sambolagen. För att ett samboavtal ska ogiltigförklaras måste båda parterna gå med på det. Samboavtalet kan ogiltigförklaras genom ett nytt samboavtal. För att det tidigare samboavtalet ska ogiltigförklaras krävs det att det nya samboavtalet reglerar samma egendom och samma omständigheter som det tidigare samboavtalet. Ett samboavtal kan även jämkas eller ogiltigförklaras av ena parten. För att det ska ske krävs det att samboavtalet är oskäligt för ena parten. Det är den parten som anser att samboavtalet är oskäligt som måste bevisa att avtalet är oskäligt. Vänliga hälsningar,

Ingår enskild egendom i bodelning mellan sambos?

2020-08-26 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Pappan har skrivit att sambon ska ha hela fastgheten.Enskild egendom. Kan sonen överklaga? Har inte han rätt till 50 %av huset?
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad är det juridiska problemet?Jag tolkar din fråga som att din son och hans sambo ska separera, och att sambons pappa skrivit att fastigheten är sambons enskilda egendom. Din fråga huruvida din son har rätt till halva fastigheten regleras i sambolagen. Vad ingår i en bodelning för sambos?När ett samboförhållande upphör av något annat skäl än att man ingår äktenskap med varandra så ska man på begäran av någon av samborna fördela samboegendomen genom bodelning (8 § sambolagen). Det är alltså samboegendom som ingår i bodelningen. Med detta menas den gemensamma bostad och det bohag som har förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). I samboegendom ingår inte egendom som en sambo fått genom gåva, arv eller testamente om det varit villkorat att egendomen ska vara sambons enskilda egendom (4 § sambolagen). Om din sons sambo förvärvat egendomen under villkor att det ska vara hens enskilda egendom så ingår det alltså inte i en bodelning, och din son har inte rätt till halva huset. Det är inte möjligt att överklaga sambons pappas beslut att ge/testamentera bort huset som enskild egendom till sitt barn.Hoppas du fått svar på din fråga!