Sambos ensamrätt till bostadsrätt vid separation

FRÅGA
Jag och min sambo äger en bostadsrätt tillsammans (50/50) och nu har vi kommit överens om att jag ska ta över hela lägenheten (lån och ägande). Vi kommer fortsatt att bo ihop. Jag kommer att betala av ett privatlån åt honom på 70 000 kronor. Utöver det så ska ingen ytterligare köpesumma utbytas. Hur går vi tillväga vad gäller avtal och liknande så att det blir juridiskt bindande att enbart jag äger och har rätt till 100% av lägenheten samt värdeökning vid en eventuell framtida separation? Några skattekonsekvenser att tänka på? Övrigt?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar vad som krävs för att du ska kunna ta över hela ägandet av din och din sambos lägenhet. Jag uppfattar också din fråga som att du undrar vad som behöver göras för att det ska vara tydligt att du har rätt till 100 % av lägenheten och eventuell värdeökning om du och din sambo separerar.

Din fråga regleras i bostadsrättslagen (BRL) och sambolagen (SamboL)

För överlåtelse av bostadsrätt krävs ett skriftligt avtal som båda parter undertecknar

Vid överlåtelse av en bostadsrätt måste ett avtal upprättas som ska vara skriftligt och undertecknat av båda parter för att vara giltigt. I avtalet ska framgå vilken lägenhet som avser överlåtas samt uppgifter om pris (6 kap. 4 § BRL).

Samboavtal kan skrivas för att reglera vad som händer med samboegendom vid separation

När ett samboförhållande upphör ska samboegendomen fördelas genom bodelning om den ena sambon begär det (8 § SamboL). Syftet med en bodelning är att värdet av sambornas samboegendom ska delas lika mellan samborna vid ett upphörande av ett samboförhållande. Till samboegendom hör sambornas gemensamma bostad och bohag som har införskaffats för gemensam användning (3 § SamboL).

Sambor kan genom ett samboavtal bestämma att bodelning inte ska ske vid eventuell separation, alternativt att viss egendom inte ska ingå vid bodelning. För att ett samboavtal ska vara giltigt krävs det att det är skriftligt samt att båda parter har undertecknat avtalet.

Vad innebär detta för dig

För att en lägenhet som du äger tillsammans med din sambo ska överlåtas till dig måste ni upprätta ett skriftligt överlåtelseavtal som ni båda skriver under. I avtalet ska det framgå vilken lägenhet det är som ska överlåtas till dig samt till vilket eventuellt pris som lägenheten ska överlåtas.

Genom ett samboavtal kan avtalas att bostadsrätten inte ska ingå vid en eventuell bodelning mellan dig och din sambo. Ett samboavtal ska vara upprättat skriftligen och både du och din sambo måste underteckna avtalet för att det ska vara giltigt.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att inkomma med fler frågor till Lawline om du har ytterligare funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Anna Manders
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?