Samboegendom, lottläggning och behovsprövning

FRÅGA
Min sambo och jag ska separera, vi har levt mer än 20år tillsammans. Vi har gemensamt köpt vårt hus i början av vårt förhållande med syfte att leva där ihop. Med detta hus har det under årens lopp inköpts många bruksföremål för att helt enkelt kunna bo där på landet.Min fråga är, när man ska separera då ska väl det mesta delas lika? Fritidsintressen, hobbys som den ena bara nyttjar ska givetvis tillfalla den personen. Men när det gäller ex verktyg, allt från rörtänger, borrmaskiner och hylsnyckelsatser till motorsåg, gräsklippare och snöslunga. Vad gäller då? Kan tilläggas att vi använt allt i stort sett lika mycket vardera, men det är jag som betalat det mesta. Jag kan inte se att bruksföremål skulle tillhöra en hobby/fritidsintresse ex att såga/klyva ved till hushållet, det är ju ett gemensamt jobb för att kunna bo i just det där huset. Att verktyg skulle vara förbehållet män tycker jag är orättvist, jag behöver ju sådant också och har använt många verktyg under åren. Så vad gäller?Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar var gränsen för s.k samboegendom går, och vad som gäller för egendomen i det gemensamma hemmet vid en separation mellan sambor.

Sambolagens regler

Det som gäller för dig och din sambo är sambolagens regler (hädanefter SamboL). Lagen är tillämplig på två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll, se 1 § SamboL. Vid en separation mellan sambo där ni flyttar isär anses ert samboförhållande avslutat, se 2 § SamboL. Det finns inget krav på att en bodelning ska ske mellan sambor men en av samborna kan vid separationen begära att en bodelning ska göras, se 8 § SamboL. Detta krav måste dock framställas inom ett år från separationen, se 8 § 2 st. SamboL

Regeln är s.k. dispositiv, vilket innebär att två sambor på förhand kan avtala om att det inte ska ske en bodelning vid separationen, se 9 § SamboL. Eftersom du inte nämner något sådant avtal utgår jag från att det inte finns, och att du har rätt att begära en bodelning för att reda ut egendomsförhållandet mellan er båda.

Det som då ska utredas är hur egendomsförhållanden såg ut den dagen samboförhållandet avslutades. Vid en bodelning mellan sambor gäller som huvudregel att följande utgör samboegendom, enligt 3 § SamboL

-Den gemensamma bostaden, vilket är huset i ert fall eftersom ni köpt det för att bo där ihop.

-Och det gemensamma bohaget, det vill säga möbler och liknande i det gemensamma hemmet.

Det avgörande här är att egendomen ska vara en del av bohaget och vara förvärvat för gemensamt bruk.

Som framgår av bestämmelsen är alltså fritidsredskap eller liknande privat egendom undantagen från bodelningen. Detta innebär att om en part till exempel har köpt sig skridskor för att spela ishockey, så är dessa undantagna från bodelningen och den andre sambon kan inte med stöd av sambolagens regler kräva att skridskorna ska delas mellan de båda. Alltså har du helt rätt i att egendom för fritidsintressen eller liknande är förbehållet den personen som köpt egendomen.

Egendomen du nämner bör räknas som samboegendom

Det avgörande för bedömningen av om verktygen är samboegendom är att de är

1.En del av bohaget

2.Införskaffade för gemensamt bruk

Eftersom du uttryckligen säger att sakerna är köpta för att användas så att ni kan bo i huset bör egendomen utgöra samboegendom. I det här fallet kan man enligt mig jämställa verktygen med till exempel köksredskap eftersom de utgör en nödvändig förutsättning för att ni ska kunna bo och leva i huset. Vidare framgår det av din fråga att ni genomgående har varit överens om att verktygen ska köpas för att göra livet i huset möjligt, vilket visar att egendomen är köpt för gemensamt bruk.

Det ska dock tilläggas att denna bedömningen inte alltid är självklar, och att man kan komma fram till olika saker för de olika sakerna du nämner.

Bodelningen mellan sambor

Det finns absolut inget stöd för att verktygen skulle vara förbehållna män, och utifrån redogörelsen ovan har du full rätt att kräva att egendomsförhållandena mellan er båda reds ut på ett sätt som gör att båda blir nöjda med utfallet.

Eftersom jag inte har tillgång till några uppgifter om eventuella skulder eller liknande kan jag inte med 100% säkerhet säga hur en bodelning mellan er hade sett ut, men jag ska redogöra för hur det ser ut i huvuddrag.

Något förenklat gäller att samboegendomens och bostadens värde räknas ut och delas jämt på er båda, se 14 § SamboL. Vid en bodelning sker så kallad lottläggning, vilket innebär att du har rätt att få viss egendom som uppgår till din halva av värdet på den delade egendomen. Enligt 16 § SamboL görs i samband med detta en s.k behovsprövning där man avgör vem som har bäst behov av bostaden och bohaget. (Här kan till exempel vårdnadstvister spela stor roll, men även andra saker som anställning och pendlingsavstånd, möjligheten att skaffa nytt boende, etc.)

Detta innebär att man kan komma fram till att antingen du eller din sambo är i bäst behov av bostaden, och därför ska få det på sin lott i bodelningen. Eftersom du säger att verktygen är viktiga för livet i huset är det mycket möjligt att den part som behåller bostaden även får behålla en del av verktygen. Istället för att lämna över egendom i en bodelning är det möjligt att lämna motsvarande värde i pengar till motparten, se 17 § SamboL. Om en parts andel skulle överskrida värdet den har rätt till ska den ersätta motparten för mellanskillnaden, se 17 § 2 st. SamboL. Det är detta som i vardagligt tal brukar menas när man pratar om att en part "köper ut den andra".

Slutsats

Egendomen bör enligt resonemanget ovan delas mellan er båda, men det är inte möjligt för mig att avgöra vem som har rätt till vad vid en bodelning mellan er båda. Dock är det helt säkert att en parts könstillhörighet inte kan avgöra frågan och att en objektiv bedömning ska göras oavsett vad.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Daniel Högman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3047)
2021-12-06 Spelar det någon roll vem som har köpt bohag för gemensamt bruk?
2021-12-05 Ingår sparpengar i bodelning mellan sambor?
2021-12-04 Kan en sambo göra anspråk på en bostadsrätt vid en separation?
2021-12-02 Hur kan man göra samboegendom till min egendom?

Alla besvarade frågor (97696)