Måste man vara folkbokförda på samma adress för att räknas som sambos?

2020-09-05 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Om en person har levt med en annan person som sambos (varit folkbokförda på samma adress i flera år och haft gemensamt hushåll) men sedan folkbokför sig den ena personen på annan adress och sedan avlider. Räknas dessa två som sambos vid dödsfallet?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om det är nödvändigt att två personer är folkbokförda på samma adress för att räknas som sambor. Jag förstår det nämligen som att personerna fortsatt bo tillsammans och att den ena sambon folkbokfört sig på en annan adress utan att flytta och sedan avlidit.I mitt svar kommer jag gå igenom vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att två personer ska räknas som sambor. Reglerna om detta finns i sambolagen (här).Vilka räknas som sambor?Enligt 1 § sambolagen (här) är sambor två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll.Lagen säger alltså ingenting om att samborna ska vara folkbokförda på samma adress för att räknas som sambor. Det finns en presumtionsregel som säger att man ska utgå från att två personer är sambor om de är folkbokförda på samma adress och har varit det under längre tid.SammanfattningSå länge personerna uppfyllde kraven i 1 § sambolagen när den ena personen avled räknas de som sambor vid dödsfallet. Det faktum att en sambo folkbokför sig på en annan adress innebär inte att samboförhållandet upphör. Det kan däremot vara svårare att bevisa att två personer var sambor vid ett specifikt tillfälle om de inte var folkbokförda på samma adress vid denna tidpunkt.Vänligen,

Övertagande av bostad som sambo

2020-09-01 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag jobbar på ett fastighetsbolag, och har hand om kontrakt. Vi har ett sambopar som skaffat lägenheten ihop. Hon står ensam på kontraktet, och jag hittade denna text i sambolagen att om man ska "dela på sej" går lägenheten till den som har störst behov av den. Vad menas? Det finns inga barn i samboskapet.
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du vill veta vad som kommer hända med lägenheten om samboparet separerar, om det kommer ske ett ägarbyte eller byte av hyresvärd.Enligt 16 § sambolagen har en sambo rätt att överta bostaden (köpt eller hyrd) om det kan anses skäligt att överta bostaden. Sambo som behöver bostaden bäst kan ha rätt att överta denI sambolagen finns en särskild regel om sambors rätt att vid en separation överta hyreskontraktet, även om hyresrätten inte utgör samboegendom. Bestämmelsen utgör en skyddsregel för den som bäst behöver bostaden. För de fall samborna använder hyresrätten som gemensam bostad, men hyresrätten innehas av den ena sambon utan att den utgör samboegendom, har den andra sambon rätt att överta bostaden när samboförhållandet upphör, om den sambon bäst behöver bostaden och övertagandet kan anses skäligt. Om samborna inte har eller har haft barn tillsammans, krävs också att synnerliga skäl talar för det (22 § sambolagen). Bestämmelsen är tvingande och gäller även om bostaden inte ska ingå i bodelningen.Synnerliga skäl kan föreligga om den ena sambon har barn som det är tänkt ska bo i lägenheten eller om samborna har gemensamma barn som ska bo hos den ena sambon i lägenheten. Om den sambon som vill ta över bostaden har egna barn, krävs ofta att samborna har bott ihop i minst ett par år för att synnerliga skäl ska finnas.Är dessa kriterier i sambolagen uppfyllda, har man rätt att överta hyresrätten. Ett sådant övertagande kräver inte hyresvärdens medgivande (12 kap. 33 § andra stycket jordabalken).Vad innebär detta för dig - Detta innebär att om synnerliga skäl så som att den ena partnern är arbetslös eller inte har ekonomiska eller sociala möjligheter att finna en annan bostad, medan den andra partnern har denna möjlighet, så får den första partnern överta lägenheten. Detta kräver dock väldigt specifika omständigheter, man kan i princip se det som om att så länge inga barn finns och att båda partnerna har ett jobb så har ägaren/den som står på kontraktet bättre rätt till lägenheten. I ett sådant fall kan inte ett skifte av ägare ske.Hoppas detta var svar på din fråga!

Vad menas med sambo?

2020-08-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Vad är sambo och när räknas man som det?
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Begreppet sambo är enligt sambolagen två personer som bor stadigvarande tillsammans, är i ett parförhållande, är skrivna på samma adress och har ett gemensamt hushåll. Ingen av dem vara gift eller leva i ett registrerat partnerskap.Vänligen,

Gäller sambolagen om man inte är skriven på samma adress?

2020-08-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej min nya kille flyttade in hos mig för tre år sedan. Han står inte skriven på adressen.Jag har köpt en del möbler under tiden. Kan de ses som gemensamma vid en separation? Jag har ensam bekostat dessa. Oftast genom Lån.Gäller sambolagen när han inte är skriven på adressen?Med vänliga hälsningar
Filippa Nielsen Norelind |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagrum och antagandenVi kommer att utgå från Sambolagen (2003:376) för att besvara din fråga. Jag kommer att anta att ni inte har skrivit något samboavtal, då det skulle göra att ni själva bestämmer över situationen och att sambolagen inte gäller. Gäller sambolagen när man inte är skriven på samma adress?Sambolagen definierar vad som räknas som sambos rent juridiskt. Ni skall ha stadigvarande bott tillsammans i ett parförhållande, alltså ett kärleksförhållande, och haft ett gemensamt hushåll (1 § Sambolagen). Vad som menas med stadigvarande bott tillsammans varierar lite från fall till fall men man brukar som utgångspunkt säga att man skall ha bott tillsammans i minst 6 månader men det kan påverkas om man t.ex. har en annan bostad under tiden och hur denna utnyttjas samt om man har haft gemensamma konton eller inte osv. Du skriver att ni bott ihop i tre år och jag kommer därför att utgå från att ni räknas som sambos enligt sambolagen.Gemensamt bohagVid en separation mellan sambos skall samboegendomen delas lika mellan parterna om bodelning begärs (8 § Sambolagen). Som samboegendom räknas ert bohag, bland annat möbler, om det har införskaffats under tiden ni bott ihop och varit menat för gemensamt bruk (3 § Sambolagen). Då du köpt möblerna till ert gemensamma hem medan ni har varit sambos kommer möblerna att räknas som gemensam egendom även om det är du som har betalat för dem. Samboavtal gör undantag från sambolagenDu skriver att ni bott ihop i tre år men inte att ni har separerat än som jag förstår det. Om du vill försäkra dig om att möblerna inte hamnar under gemensamt bohag vid en separation kan ni alltid skriva ett samboavtal nu. Ett samboavtal gäller nämligen oavsett när det skrevs under samboförhållandet, det skall dock vara skriftligt och undertecknad av er båda (9 § Sambolagen). SammanfattningÄven om din sambo inte är skriven på din adress räknas ni som sambos enligt Sambolagens definition. Därmed kommer era möbler räknas som gemensam egendom även om det är du som har betalat för dem. Lösningen för om du vill försäkra dig om att de inte ingår i en bodelning vid en eventuell separation är att skapa ett samboavtal. Jag skulle rekommendera er att titta på Lawlines egna samboavtal som enkelt och till ett fast pris går att upprätta genom vår avtalstjänst: https://lawline.avtalsrobot.se/Hoppas detta besvarar er fråga!Med vänliga hälsningar,

Kommer bohag som står i vårt gemensamma hem, som jag köpt för mitt företag ingå i bodelningen efter vårt samboförhållandes upphörande?

2020-09-02 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |HejJag och min fd sambo har haft en gemensam bostad och ska nu genomföra en bodelning.Jag driver även ett fåmanns aktiebolag som varit registrerat på samma adress, och som där har haft en arbetshörna i en avgräsad del i vardagsrummet. Till denna har platsbyggts ett skrivbord, stol, bildskärm, 2 st wifi-högtalare, mm som bekostats av mitt företag.Skall detta ingå i en bodelning eller är det företagets egendom och skall stå utanför en bodelning?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du anger att du har separerat från din sambo. Samboförhållandet har således upphört. Regler om bodelning vid upphörande av samboförhållande återfinns i Sambolag (2003:376).När ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra (som i ditt fall), skall på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning, se 8 § 1st. 1m. SamboL.Det är samboegendomen som skall ingå i en bodelning vid upphörandet av ett samboförhållande. Samboegendom är sambors gemensamma bostad och gemensamt bohag, som har förvärvats för gemensamt bruk, enligt 3 § 1st. 1m. SamboL.Du skriver att ni har haft en gemensam bostad. Den juridiska definitionen av gemensam bostad är fast egendom enligt 5 § SamboL. Har ni förvärvat bostaden för gemensamt bruk kommer den att ingå i bodelningen.Det är endast det gemensamma bohaget som ingår i bodelningen, och detta endast om bohaget har förvärvats för gemensam användning. Med sambors gemensamma bohag avses möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Till gemensamt bohag räknas inte sådant bohag som används uteslutande för den ena sambons bruk, stadgas i 6 § SamboL.Du skriver att du har möbler som står i er gemensamma bostad. Det avgörande för frågan här är om ni som sambor har förvärvat bohaget för gemensam användning. Som frågan är skriven tycks det inte vara fallet, vilket innebär att det inte kommer ingå i bodelningen.Med vänliga hälsningar!

Bodelning efter att ett samboförhållande upphört

2020-08-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min sambo har avlidit. Vi har upprättat inbördes testamente. Den efterlevande ärver all kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Det finns ett särkullbarn och två gemensamma barn. Testamentet anger: "Efter bådas bortgång skall all den då varande egendomen fördelas mellan våra arvingar dem emellan enligt lag."Eftersom särkullbarn alltid har rätt att få sitt arv undrar jag hur jag bäst kan agera så att det blir rätt.Mvh Christina
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det är ärvdabalken (ÄB) (1958:637) som reglerar frågor gällande arv. Testamentet som ni har upprättat innebär att du har rätt till hela kvarlåtenskapen, men med fri förfoganderätt. Det innebär att du inte t.ex. kan testamentera eller ge bort kvarlåtenskapen. På detta sätt har du alltså samma rätt till arv som den efterlevande maken vid en äktenskapsskillnad. Vad det kommer till era gemensamma barn, så finns det inga otydligheter då du genom testamentet har rätt att ärva egendomen framför era gemensamma barn. Situationen är dock inte den samma med särkullbarnet. Jag tolkar denna situation som att barnet är din sambos, vilket innebär att barnet ska ärva efter din sambo. Ett särkullbarn har som du säger rätt att ärva genast när föräldern har avlidit (ÄB 3 kap. 1 §). Särkullbarnet har dock även rätt att skjuta upp på sitt arv tills att den efterlevande sambon/ maken har avlidit (ÄB 3 kap. 9 §). Jag utgår i detta fall som att särkullbarnet vill få sitt arv nu. Det innebär att efter att din sambos hela kvarlåtenskap har beräknats så ska särkullbarnet ha rätt till en tredjedel av egendomen. Det är en tredjedel då det finns tre avkomlingar som ska dela på arvet. Den resterande egendomen så kommer du att ärva med fri förfoganderätt. Sammanfattning: Ett särkullbarn har alltid rätt att få ut sitt arv, då föräldern har avlidit, men det går även att skjuta upp på arvet tills den efterlevande sambon/ maken har avlidit. I detta fall var det möjligt, då det fanns ett testamente som gav den efterlevande sambon samma rätt till arv som för en efterlevande make. Hoppas att svaret gav viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny.

Måste vi skriva ett samboavtal?

2020-08-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hejsan! Jag och min sambo vill veta om man måste man skriva ett samboavtal? eller e de frivilligt?
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SamboavtalOm du och din sambo skaffar bostad och bohag(till exempel möbler, elektronikprylar, husgeråd) för gemensamt bruk säger sambolagen att värdet av detta ska delas lika om ni separerar. Saker ni inte behöver dela lika är allt som inte är bostad och bohag, som exempel kan nämnas pengar på banken eller bilen.Med ett samboavtal kan sambor avtala bort sambolagens regler om likadelning och själva komma överens om hur bostaden och bohaget ska fördelas vid en separation. Syftet med samboavtal är alltså att avtala bort sambolagens regler om likadelning för att istället komma överens om hur bostad och bohag ska fördelas. Om sambor vid en potentiell bodelning inte vill att egendomen ska fördelas lika efter avdrag för skulder, är det enklast att reglera det i ett samboavtal vilket är min rekommendation till er.För att samboavtalet ska vara giltigt måste det vara skriftligt och undertecknad av båda samborna. Måste man inrätta ett samboavtal?Nej, ett samboavtal är liksom alla avtal frivilligt att skriva och den ena sambon kan inte tvinga den andra att skriva ett samboavtal. Det är dock många som inte riktigt vet vad som gäller enligt sambolagen, varför ett korrekt samboavtal skapar bättre förutsägbarhet och trygghet. Vill man dessutom inte dela lika på den gemensamma permanentbostad som man har införskaffat för att bo i tillsammans eller på det bohag som är införskaffats till den gemensamma bostaden, behöver man faktiskt ett samboavtal. Det kan vara om endast ena sambon har köpt bostaden och står på ägandet, eller om ägarandelarna är andra än 50/50 eller om samborna har betalat olika mycket till bostad eller bohag. Vid en potentiell separation är det viktigt att ett samboavtal är klart och tydligt så att det inte finns utrymme för oklarheter som kan leda till tvist. Därav rekommenderar jag dig och din sambo att ta en titt på Lawlines egna samboavtal där ni kan upprätta ett juridiskt korrekt samboavtal i enlighet med era önskemål, snabbt och effektivt. Det går också bra att boka tid med en av våra jurister!Jag hoppas att du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen! Vänligen,

Får sambos tillbaka sin del av kontantinsatsen till lägenheten vid separation?

2020-08-30 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Min dotter och hennes sambo har köpt en lägenhet tillsammans. Min dotter La ca 308 tusen kronor i kontantinsats , hennes sambo 100 tusen.Om de skulle flytta i sär och sälja, har då båda paterns då rätt till dem kontantinsatsen som de la in vid köpet?Kan man skriva ett sambo avtal som gör att parterna får sin deltillbaka av kontantinsatsen.
Filippa Nielsen Norelind |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!LagrumOm man inte skriver ett samboavtal så kommer Sambolagen (2003:376) att gälla.Sambolagen vid en separationVid en separation mellan sambos kan någon av dem begära bodelning och det är då som samboegendomen skall fördelas mellan dem (8 § Sambolagen). Det är sambors gemensamma bostad och bohag som utgör samboegendomen, med villkoret att det skall ha förvärvats för gemensam användning (3 § Sambolagen). Vid en separation, om bodelning begärs inom ett år av någon av parterna, skall den gemensamma egendomen delas lika efter avdrag för skulder (14 § Sambolagen). Det spelar alltså ingen roll om någon har lagt ner mer pengar vid köp av bostad eller liknande, det kommer ändå att delas lika enligt lagen. Samboavtal går före SambolagenSom du skriver kan man dock välja att skriva ett samboavtal istället, då gäller inte sambolagen på de områden som ni själva har valt att bestämma hur uppdelningen skall se ut på. Där kan ni själva skriva t.ex. att de skall få tillbaka samma procent vid en försäljning som de lagt ner på kontantinsatsen. Det är dock viktigt att samboavtalet är skriftligt, att det framgår tydligt vad som gäller och att båda har skrivit under (9 § Sambolagen). Jag skulle rekommendera er att titta på Lawlines egna samboavtal som enkelt och till ett fast pris går att upprätta genom vår avtalstjänst: https://lawline.avtalsrobot.se/SammanfattningEnligt sambolagen skall bostad som införskaffats för gemensamt bruk räknas som gemensam egendom vid en eventuell bodelning. Om man vill bestämma själv hur uppdelningen av tillgångar skall se ut vid en separation kan man istället skriva ett samboavtal. Hoppas detta besvarar din fråga!Med vänliga hälsningar,