Innebär ett samboavtal att vi inte längre räknas som sambos?

2021-02-27 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |HejBakgrund:Jag har en särskild efterlevande pension som är villkorad med att inte gifta mig eller bli sambo tills dess jag fyller 60. Jag är 57 idag.Fråga:Om jag och min partner avtalar bort sambolagen är vi då lagens mening inte sambo?mvh
Elin Englund |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Sambo enligt sambolagen (1§ Sambolagen)För att du ska räknas som sambo enligt sambolagen så behöver du bo stadigvarande tillsammans och ha ett gemensamt hushåll med din partner som du har ett kärleksförhållande med, samt att ingen av er är gift. Det är alltså tre krav som ska uppfyllas för att ni ska räknas som sambo:1. Ni ska bo stadigvarande tillsammans och ha ett gemensamt hushåll2.Ingen av er ska vara gift 3. Ni ska ha en kärleksrelation Gällande krav 1. så finns det ingen specifik tid som ni måste ha bott tillsammans för att det ska räknas som att ni bor stadigvarande tillsammans och har ett gemensamt hushåll, utan det kan räknas som det redan efter några veckor av sammanboende. Om ni skriver samboavtalVid det fall ni skriver samboavtal är det enda ni reglerar att ni inte ska följa sambolagen vid en eventuell separation, istället ska ni då följa det samboavtal ni skrivit. Det betyder inte att ni inte uppfyller kraven för att vara sambos enligt sambolagens mening. Ett samboavtal har således inte funktionen att ni friskriver er ifrån att vara sambos, utan det reglerar bara vad som ska hända vid en eventuell separation. Din efterlevande pensionFör att veta vad som gäller i just ditt fall med din efterlevande pension så behöver man gå igenom avtalet för att göra en avtalstolkning och se vad som menas med sambor i det avtalet, för avtalet kan ju mena något annat än sambolagen. Till exempel finns det andra krav enligt inkomstskattelagen jämfört med sambolagen för att räknas som sambo enligt den lagen. Det är därav viktigt att fastställa vad som gäller i just ditt specifika avtal för att kunna ge dig ett säkert svar på din fråga. Om du vill ha hjälp med en avtalstolkning går det utanför vad vi gör inom ramen för våran gratistjänst, jag kan däremot hjälpa dig att komma i kontakt med en av våra jurister som kan ge dig en offert för vad det skulle kunna kosta att gå igenom ditt ärende, hör gärna av dig på elin.englund@lawline.se för ändamålet. Jag hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Arv och samboegendom

2021-02-25 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag är sambo sedan 30 år tillbaka. Jag och min sambo har inte skrivit något testamente eller annat mellan oss. Så sambolagen gäller här. (Vi har två gemensamma barn, inga särkullbarn.)Jag kommer så småningom att ärva min mors kvarlåtenskap, hus och fonder tillsammans med mina två syskon (vi har samma mor).Mina frågor: Har min sambo någon rätt till min mors arv när hon går bort? Om min sambo och jag separerar och jag har ärvt min mors del av arvet, har sambon någon rätt att huset/pengarna ska ingå i vår bodelning? Är mitt arv efter min mor endast mitt? Jag och mina syskon kommer inte att bo i huset utan sälja huset efter min mors bortgång. Min mor har inte skrivit något testamente eller annat och inte heller att vi tre syskon ärver huset som enskild egendom. Måste min mor göra något juridiskt för att inte min sambo ska ärva något om vi separerar? Vänligen Susan
Anna Liss |Hej!När ena sambon dör eller parterna flyttar isär, upphör samboförhållandet (2 § sambolagen). Efter dödsfallet kan en sambo påkalla bodelning. Ni som sambor kan undgå att begära bodelning och istället komma överens enligt era önskemål. Vill en av samborna att bodelning ska ske, så måste en begäran om bodelning framställas senast när bouppteckningen förrättas (8 § sambolagen).Vid en bodelning ingår de tillgångar som fanns dagen då samboförhållandet upphörde. Tillgångar och skulder som uppstått efter denna dag, är undantagna från bodelningen. Det är enbart samboegendom som ingår i bodelningen (8 § sambolagen). I samboegendomen ingår sambornas gemensamma bostad och bohag, om inte de gjorts till enskild egendom genom exempelvis gåva eller arv (3 och 4 §§ sambolagen). Samboegendomen måste även vara förvärvad i syfte att samborna gemensamt ska använda den. Detta innebär att egendom som samborna själva ägde innan samboförhållandet som huvudregel inte är samboegendom. Ett arv kan troligtvis inte anses som förvärvad för gemensam användning, särskilt inte om det utgör pengar. I och med att huset ska säljas torde det inte leda till några problem. Om ni däremot nyttjade huset som gemensam egendom, dvs. bodde i huset efter ditt arv skulle det eventuellt kunna ingå i en bodelning. Pengarna du ärver är alltså dina och kommer inte ingå i någon framtida bodelning, förutsatt att ni inte avtalar om annat. Vänliga hälsningar,

Vem har rätt till bilen om båda samborna bidragit till köpet?

2021-02-24 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo har köpt bil. Den skrivs på honom. Jag är den som skjuter in pengarna för kontantinsatsen i billånet. Hur ska vi skriva avtal oss emellan att dessa pengar tillfaller mig om vi skulle gå isär? Kan man skriva oss emellan att bilen tillhör oss båda?
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vem har rätt till bilen i ett samboskap? Bilen räknas inte som samboegendom, och ingår därmed inte i en bodelning (6 § sambolagen). Den som står ägare till bilen kommer därför ha rätt till bilen vid separation. Ni har även möjlighet att skriva ett samboavtal, vilket skulle innebära att ni kan skapa egna regler som avviker från de kring bodelning i sambolagen. Ett samboavtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av samborna (9 § sambolagen). Där bör det tydligt anges att bilen ska ingå i en framtida bodelning. Det finns inga krav på vittnen. Exempel på hur ni kan skriva i samboavtalet är "den gemensamt förvärvade egendomen (bilen) ska fördelas gemensamt mellan parterna vid bodelning".Då ni har köpt bilen gemensamt kan en dold samäganderätt infalla, vilket kan innebära att både du och din sambo har rätt till halva bilen var. Ni har haft gemensamt ägande som avsikt, och ni har båda bidragit ekonomiskt på olika sätt. Mycket talar därför för samäganderätt, antingen dold eller öppen. Öppen samäganderätt (regleras i samäganderättslagen) innebär att ni äger olika andelar i bilen, och att ni har rätt till dessa andelar. Om vi för enkelhetens skull säger att bilen är värd 10 000 kronor och du har bidragit med 3000 kronor, så har du rätt till 30 % av bilens värde. Skulle det bli problem med vem bilen ska tillfalla vid samägande, så finns möjlighet att sälja bilen vid tvist och bodelning och få mäjlighet till sin andel av försäljningen av bilen (6 § samäganderättslagen). Sammanfattning Jag rekommenderar er att skriva ett tydligt samboavtal, där ni reglerar hur mycket av bilen som ska tillfalla vardera sambo och vem den ska tillfalla vid bodelning. Om ni inte väljer att skriva ett samboavtal, finns det möjlighet att yrka på dold samäganderätt till bilen för att få ut vardera andel. Det kan dock bli svårare att bevisa i det senare fallet vad som egentligen gäller. Jag rekommenderar dig dock att ta kontakt med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information i ärendet. Det kan finnas många faktorer som spelar roll i en sådan situation, och jag kan endast utgå ifrån det som du har angivit i frågan.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!

Bodelning vid separation

2021-02-21 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej, jag är änka och har en bostadsrätt, för ett tag sedan träffade jag en ny man som har flyttat in hos mig. Vad händer med min egendom vid ev separation ?
Izel I |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att i min fråga anta att du och den nya mannen har ett samboförhållande då det i din fråga inte framgår att ni ingått i ett äktenskap. Jag tolkar din fråga som att du äger lägenheten och att han därefter flyttat in.Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll, detta framgår av 1 § Sambolagen (framöver kallat SamboL). Enligt 3 § SamboL är samboegendom sambornas gemensamma bostad och bohag förutsatt att de förvärvats för gemensam användning. Med bohag menar man möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet (6§ SamboL).Undantag till denna princip är om egendomen skulle omfattas av ett samboavtal (9§ SamboL) eller om egendomen är enskild egendom (4 § SamboL). Enskild egendom är egendom där det genom testamente eller gåva föreskrivits att de ska innehas som enskild egendom och skyddas således vid en eventuell separation. Vidare ingår inte egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål. (7 § SamboL).Vid en eventuell separation ska en bodelning göras (8§ SamboL). Samboegendomen ska då delas samborna emellan med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde.Skulle ni däremot ingå i ett äktenskap senare kan all er egendom som inte är enskild egendom bli föremål för bodelning. Reglerna om hur bodelningar med anledning av äktenskapsskillnad ska ske finns i Äktenskapsbalken (framöver kallat ÄktB). I bodelningen ska båda makarnas giftorättsgods ingå, 10 kap. 1 § ÄktB. Detta inbegriper allt man äger som inte är att se som enskild egendom då sådan egendom räknas bort. Varje make har sedan också rätt att räkna bort skulder enligt ÄktB 11 kap. 2 §. Det som blir över delas sedan lika mellan makarna enligt 11 kap. 3 § ÄktB.Sammanfattningsvis kan man säga att lägenheten inte riskerar att bli föremål för en bodelning förutsatt att ni förblir sambos och din nya man inte gör alltför stora tillskott/investeringar i bostaden. Möbler, mm. som införskaffas för ert gemensamma bruk kan däremot falla inkluderas. Hoppas att du fick svar på din fråga!

dold samäganderätt i samboförhållande

2021-02-26 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag betalade för en stuga, har kvitto på det. sambo står på markarende. Vem har rätt till stugan vid separation. (stugan står på en ö, som ägs av staten.)Har hört talas om dold samäganderätt.
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag utgår från ett scenario där ni under hela förhållandet lever som sambor och därmed blir i händelse av en framtida separation sambolagen (2003:376) tillämplig. Jag kommer även på ett generellt plan förklara hur bodelning mellan sambor sker då jag inte har tillräckligt med information för att göra en djupare bedömning av läget. Utgångspunkten i sambolagen är att vid en separation så ska er samboegendom delas upp i en bodelning (8 § Sambolagen). Som samboegendom utgör er gemensamma bostad och bohag (3 § Sambolagen). För att stugan ska bli föremål för bodelning måste den ha köpts in som gemensam bostad. Då spelar det ingen roll ifall ena parten har äganderätten utan den ska då tillhöra båda vid en bodelning. Det finns dock vissa undantag till den bestämmelsen. Ifall stugan huvudsakligen används för fritidsändamål och inte er bostad ska den inte tas med i bodelningen (7 § sambolagen). Dold samäganderätt Det har även i rättspraxis utvecklats en princip om dold samäganderätt rätt där även om det finns en ägare så kan den andre parten i ett sambo eller äktenskap förhållande yrka om att samäganderätt föreligger. Det finns vissa kriterier för att dold samäganderätt ska föreligga, vilket är följande: Stugan ska vara köpt för gemensamt bruk, alltså ska ursprungliga syftet med köpet vara att det skulle användas som gemensam bostad. I praktiken innebär det att ifall bostaden är köpt innan förhållandet kan inte dold samäganderätt föreligga. För det andra ska den parten som inte är ägare bistått med ett ekonomiskt tillskott till fastigheten, här räknas inte indirekta tillskott utan det ska vara direkt kopplat till köpet. Samt ska tillskottet ha skett vid själva köptillfället. Slutligen aktualiseras det sista ifall de två första kraven är uppfyllda, nämligen att syftet med tillskottet var att bostaden skulle ägas gemensamt, den presumeras vara gemensamt ägd om de två första kriterier är uppfyllda. Ifall alla dessa kriterier är uppfyllda ska dold samäganderätt anses föreligga och således ska fastigheten anses tillhöra båda. Det blir svårt för mig att gå in djupare på hur just din situation ser ut på grund av att jag har för lite information, huruvida markarrendet ska utgöra ett direkt ekonomiskt tillskott är också oklart då jag inte vet under vilka förhållanden köpet på stugan och arrendet uppstod. Jag hoppas att jag gjort saker och ting lite klarare och jag hoppas du fått svar på din fråga, tack för att du vände dig till Lawline!

Har sambo rätt till pengarna på mitt konto vid bodelning?

2021-02-25 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej jag har haft en tjej boende hos mig i ca 7 års tid men hon har ALDRIG haft sin adress skriven här utan i den lägenhet som hon själv står skriven på där hon och hennes mamma bor i vi har nu delat på oss och hon anser hon har rätt till pengar mm mm har fått i princip alla möbler mm redan men då jag hade en del sparat på mitt egna konto vill hon ha hälften vad gäller vilka lagar osv tack på förhand
Madelen Henriksson |Hej! Tack för att du valde att vända dig till Lawline med din fråga.Begreppet sambo Lagen som reglerar samboförhållanden är sambolagen. I den framgår det att man räknas som sambo om man stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (1 § sambolagen). Det finns inget krav på att man ska vara skriven på samma adress för att räknas som sambo. Att ni har levt tillsammans i sju år på samma adress talar starkt för att ni har levt i ett samboförhållande. Vad har hon rätt till?Eftersom samboförhållandet har upphört mellan er så kommer det ske en bodelning om du eller hon begär det (8 § sambolagen). Det som delas mellan er kommer vara så kallad samboegendom. Samboegendom utgörs av bostad eller bohag som har förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Eftersom ett bankkonto inte utgör gemensam bostad eller gemensamt bohag så utgör det därför inte samboegendom. Pengarna du har på ditt konto är därför din enskilda egendom och tillhör dig. Detta kan hon inte kräva. Hoppas detta har givit svar på din fråga. Har du någon ytterligare fundering eller om något i mitt svar är otydligt är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga!Vänliga hälsningar,

När ingår bostad i bodelning mellan sambor?

2021-02-23 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min dotter äger en bostadsrätt till 10%, vi föräldrar äger 80% och hennes morfar äger 10%. Hon har bott där hela tiden men varit skriven hos oss. Nu ska hon och hennes sambo skriva sig där. Men då lägenheten inköptes för flera år sedan, och inte införskaffades för gemensamt bruk kan han väl inte kräva något vid en eventuell bodelning?
Alice Nordlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som ska ingå i en bodelning mellan sambor framgår av sambolagen.I en bodelning för sambor ingår endast samboegendom. Samboegendom utgörs av sambors gemensamma bostad och bohag, om denna egendom har förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). För att den gemensamma bostaden ska ingå i bodelning krävs alltså att det vid avtalet för bostadsrätten fanns en avsikt att bostaden skulle vara sambornas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål (5 § 4 p. sambolagen). Eftersom ni köpt bostaden innan det fanns en avsikt att den skulle delas mellan din dotter och hennes partner, har bostaden inte förvärvats för gemensamt ändamål. Bostaden klassas på så sätt inte som samboegendom. Partnern kan därför inte kräva del av värdet på bostaden vid eventuell framtida bodelning.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

När upphör ett samboförhållande?

2021-02-20 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej jag hjälpa min vännina i en bodelning och tänkte kolla med är en sakEnlig Sambolagen har den ena parten bara ett år för att begära bodelning och bodelningsförrättare på Tingsrätten Men hur räknas de? Räknas de från och med den ena parten lämmnade den annan eller när den annan har skrevet sig på en annan adress?
Leo Pizarro Vargas |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För tydlighetens skull kommer jag förkorta sambolagen (2003:376) med SamboL. Det är helt korrekt, efter att ett samboförhållande har upphört har parterna ett år på sig att begära bodelning(8 § andra stycket SamboL). För att svara på din fråga om hur det räknas måste det först avgöras om vad som menas med att ett samboförhållande upphör. Upphörandet kan ske på diverse grunder, som bl.a att sambos ingår i äktenskap, avlider, ansöker om bodelningsförrättare eller flyttar isär (2 § SamboL). För att besvara dina frågor gäller det alltså att fastställa när samboförhållandet har upphört. Utifrån dina frågor är det nog mest aktuellt genom grunden av att flytta isär. Nästa fråga är således när man anses har "flyttat isär". Vägledning finns i propositionen (prop. 2002/03:80 s. 45-46), där framgår det att i normalfallet anses det ske när den ena parten bosätter sig på annat håll. Även om den nya bostaden inte kan betraktas som permanent. Således tolkar jag det som att det räknas från och med ena parten flyttar ut. Hoppas detta svarar på din fråga, har du ytterligare funderingar eller frågor är du välkommen att kontakta Lawline igen! Vänliga hälsningar,