Bodelning vid sambos bortgång

En avliden sambo Inget samboavtal Finns ett gemensamt barn och 3 särkullbarn Efterlevande sambo äger 50 procent av villan och 2 av barnen 50 procent Inget testamente

Sambo ska väl alltid kallas till bouppteckning och blir dödsbodelägare om bodelningen begärs

Tänkte begära bodelning på lösöret Villan dras väl inte med i detta Ägs ju inte av den avlidna

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att en sambo har gått bort, och du nu undrar vad som gäller vid bodelningen, och om villan kommer ingå i bodelningen efter den avlidne. Den lag som huvudsakligen reglerar dessa frågor, är sambolagen.

Vem ärver sambon?

Utgångspunkten när en sambo går bort, är att den efterlevande sambon inte har någon arvsrätt. Det krävs ett testamente för att den efterlevande sambon ska ärva, annars ärver den avlidnes barn direkt i detta fall.

Vad ingår i bodelningen?

Det är endast samboegendom som ingår i bodelningen, och finns det inget samboavtal som reglerar detta, så gäller dessa regler (9§ sambolagen). Samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag, om egendomen har förvärvats för gemensam användning (3§ sambolagen). Egendom som dock inte ska räknas som samboegendom är egendom som ena sambon fått i gåva av någon annan, genom testamente eller arv, eller vad som trätt i sådan egendoms ställe, om det funnits ett villkor om att egendomen ska utgöra mottagarens enskilda egendom (4§ sambolagen).

Vad som utgör sambornas gemensamma bostad, är fast egendom, så som en villa, som någon av samborna har tomträtt till, om byggnaden utgör sambornas gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta ändamål (5§ sambolagen). Jag tolkar dig som att det är en fast egendom, en fristående villa, som du hänvisar till, som inte utgör ett fritidshus (7§ sambolagen). Det krävs alltså då inte att båda samborna äger huset, utan villan kommer utgöra samboegendom och ska då ingå i bodelningen, om den införskaffats för att ni båda ska bo i den, och den också brukas för detta. Om i stället en av samborna bodde i huset sedan tidigare, innan förhållandet inleddes, och sedan flyttade den andra sambon in, då utgör det inte samboegendom. Dock kan värdet av fastigheten bero på att andra är delägare i den. Huvudregeln är dock att även om fastigheten samägs med andra, får de stå risken för att fastigheten kan komma att ingå i en bodelning.

Utöver den gemensamma bostaden, ska även det gemensamma bohaget ingå i bodelningen, vilket huvudsakligen är lös egendom som finns i bostaden som inte används huvudsakligen för fritidsändamål, om egendomen är avsedd för det gemensamma hemmet. Betoningen ligger här på gemensamma och hemmet, vilket innebär att egendom som uteslutande används av den ena sambon, undantas, så som exempelvis en dator som endast används av den ena, eller en gitarr som bara en av samborna använder, och liknande hobbyegendom. Egendom så som fritidsbåtar eller husbilar som används för fritidsändamål, ska inte heller ingå i bodelningen. Huvudsakligen ingår alltså sådant som finns i huset, så som möbler, hushållsmaskiner och liknande. Detta innebär också att en bil, som inte finns i huset, ingår inte.

Bodelning efter sambos bortgång?

När en sambo går bort, kan den efterlevande sambon begära en bodelning (8§ och 18§ sambolagen), om ni inte har ett samboavtal som säger något annat. En begäran om bodelning ska göras senast vid bouppteckningsförrättningen, och om efterlevande sambo begär bodelning kommer denne anses vara dödsbodelägare. Jag tolkar dig som att det inte finns något samboavtal som begränsar varken möjligheten att begära bodelning, eller vad som ska ingå i bodelningen.

Vid själva bodelningen är det dock begränsat vad som kan ingå i bodelningen, när man endast är sambor. Det är endast egendom som räknas som samboegendom som ingår i bodelningen, och man utgår ifrån egendomsförhållandena som förelåg vid sambons bortgång. Då ska du inför bodelningen redovisa din egen samboegendom. Vid bodelningen ska då först redovisas för samboegendomen, och andelarna i samboegendomen ska då beräknas (12§ sambolagen). Sedan räknar man av skulder som är hänförliga till samboegendomen (13§ sambolagen). När skulderna avräknats, ska det återstående värdet av samboegendomen läggas ihop och delas på två (14§ sambolagen), och då ser man vem som ska ge egendom till den andra. Det finns ett par undantag från likafördelningen vid bodelningen, och det är främst den lilla basbeloppsregeln, som säger att den ena sambon minst ska få två prisbasbelopp (95 200 kr) av den avlidnes egendom, innan arvsskiftet. Detta är en skyddsregel som finns för att göra det lättare för efterlevande sambo att leva vidare efter den andras bortgång (18§ sambolagen). Ett annat undantag är utrymmet att begära jämkning av bodelningen, om det utifrån samboförhållandets längd, ekonomiska förhållanden och andra omständigheter anses oskäligt att egendom ska överlämnas (15§ sambolagen). Har samboförhållandet varat mindre än fem år som utgångspunkt, kan man jämka bodelningen. Man gör en helhetsbedömning av förmögenhetsförhållandet, om en part bidragit med mer pengar till samlevnaden och liknande.

Om du inte begär bodelning, kommer en bodelning inte ske. Det är endast efterlevande sambo som kan begära bodelning, alltså inte den avlidne sambons arvingar (18§ sambolagen). Så beroende på vem som äger mest, kan det vara antingen taktiskt eller otaktiskt att begära bodelning, om syftet är att få ut så mycket som möjligt.

Först när bodelningen är klar, delas den avlidnes egendom ut till dennes arvingar, alltså i detta fall lika mellan dennes barn. Efterlevande sambo ärver ingenting, men kan genom bodelning få fördelat till sig visst värde som utgör samboegendom. I den avlidnes arv ingår då dels vad denne fått genom bodelningen, dels all annan egendom så som enskild egendom eller egendom som faller utanför begreppet samboegendom.

Lottläggningen

Sist ska egendomen delas mellan samborna. Bodelningen är bara en delning av värdet av egendomen. Vem som får vad styrs av andra regler. Huvudregeln är att den som äger egendomen, ska få behålla den. Det finns dock utrymme att få egendom som den andra äger, om man har bättre behov av den, eller om det är skäligt utifrån omständigheterna (16§ sambolagen). Utgångspunkten är alltså att du får behålla huset, men sannolikt få ersätta sambons arvingar, alltså lösa ut dem (17§ sambolagen) eller alternativt göra dem till delägare till huset. Dock kan detta påverkas av att ni är flera delägare redan till bostaden, som jag förstår det att ni är. Då kan detta påverkas om ni har eventuellt samäganderättsavtal.

Sammanfattning och råd

Efterlevande sambo ärver alltså inte sin sambo, om det inte finns testamente om detta. Efterlevande sambo kan dock begära bodelning, och fördela till sig värdet av viss samboegendom, om man är den sambon som äger minst samboegendom. Vad gäller din fråga om villan, kan den ingå, om den införskattas i syfte att samborna ska bo ihop i den, även om bara en står på lagfarten eller bara en köpt den. Den ska då ingå om man begär en bodelning, men man kan försöka jämka bodelningen om efterlevande bidragit till stor del, till försörjningen och liknande under samboförhållandet. Dessutom kan faktumet att flera personer äger fastigheten påverkar värdet som ska ingå i bodelningen, beroende på vem som äger hur mycket, och den efterföljande lottläggningen av fastigheten. Jag tolkar det som att det inte heller finns ett samboavtal som begränsar detta, Om en sambo väljer att begära bodelning, kommer denna att bli dödsbodelägare. Först kommer då bodelningen ske, och därefter, när egendomen fördelats och skulder avräknats, ska den avlidnes andel, samt övrig egendom som inte utgör samboegendom, fördelas lika mellan dennes arvingar, barn i detta fall, om som sagt det inte finns testamente som förskriver en annan fördelning.

Jag hoppas att du fått någon vägledning i dina frågor! Om du önskar vidare vägledning eller hjälp att reda ut om huset, och till vilket värde, det ska ingå i bodelningen, kan vår juristbyrå hjälpa dig med detta! Om du önskar deras hjälp, är du välkommen att återkomma till mig med denna önska, så kan jag sätta dig i kontakt med dem. Jag nås för det ändamålet på sara.pedersen@lawline.se

Vänligen,

Sara PedersenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning