Sambo och dödsfall

2020-12-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Min mamma har gått bort. Min mammas sambo vill nu tömma huset på hennes kläder, saker osv. Min mamma är ensam ägare till huset. Vad gäller
Sonja Najim |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att svara på din fråga kommer jag att använda mig av sambolagen. Enligt 2 § sambolagen upphör ett samboförhållanden när en av parterna avlider. Huvudregeln i Sverige är att sambor inte ärver av varandra. Även om sambor inte har rätt till arv, så har den efterlevande sambon fortfarande rätt till en bodelning om han eller hon begär det (8 och 18 §§ SamboL). En bodelning innebär att den gemensamma egendomen, dvs bostaden och bohaget, delas lika mellan den efterlevande sambon och dödsboet efter den avlidne sambon. Det som ingår i bodelningen är sambornas samboegendom. Av 3 § SamboL framgår det att samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag, om de förvärvats för gemensamt bruk. Vidare framgår det av 7 § SamboL, att till samboegendom räknas inte sådan egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål. I detta fall framgår det inte av din fråga, om din moders sambo begärt en bodelning. En begäran om bodelning måste göras inom ett år från det att samboförhållandet upphört, dvs från den tidpunkten din mamma avled. Har det gått mer än ett år så har rätten till bodelning för den efterlevande sambon upphört enligt 8 § SamboL. Har det inte gått mer än ett år, så har din mammas sambo rätt att begära en bodelning. I denna bodelning ska samboegendomen fördelas lika mellan din mammas dödsbo och hennes sambo. Jag tolkar det som om huset inte förvärvats för gemensamt bruk. Detta innebär då att huset inte är samboegendom. Det som däremot kan delas mellan din moders dödsbo och hennes sambo är det gemensamma bohaget. Med sambors gemensamma bohag avses möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Till det gemensamma bohaget räknas inte sådant som uteslutande användes för den ena sambons bruk 6 § SamboL. SlutsatsOm din moders sambo begärt bodelning i rätt tid, så har hen rätt till bodelning. Det vill säga en lika fördelning av den gemensamma samboegendomen mellan din moders dödsbo och hennes sambo. Det som går att fördela är bostad eller bohag, förutsatt att de har köpts för gemensamt bruk. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Vänligen

Uppsägningstid och hyra vid upphörande av samboskap

2020-12-29 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej jag och killen gick i sär i början av december och vi hyr ett hus ihop av hans mamma. Det är 3 månaders uppsägningstid.Jag undrar om jag har rätt till hyresavdrag då jag ej bor där och mina saker står i ett rum?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du och din f.d. sambo hyrt ett hus som tillhör din f.d. sambos mamma, samt att ni enligt överenskommelse har tre månaders uppsägningstid. Jag förstår det också som att du flyttat ut från huset och att du därför undrar om du är skyldig att betala hela din del av hyran under uppsägningstiden, med tanke på att du inte bor där längre. Det framgår inte av din fråga om det är din f.d. sambos mamma som sagt upp hyreskontraktet eller om det är ni som gjort det, men eftersom du skriver att ni ska separera antar jag att det är ni som sagt upp kontraktet. Jag har också utgått ifrån att nu hyrt på obestämd tid, dvs. tillsvidare.Hur lång uppsägningstid har ni egentligen?Först och främst vill jag informera om att det inte behöver vara tre månaders uppsägningstid som gäller, trots att ni har kommit överens om detta i ett skriftligt hyreskontrakt. Hyresgästen har nämligen endast en månads uppsägningstid enligt lagen om uthyrning av egen bostad (här), även kallad privatuthyrningslagen. Vilka förutsättningar som ska gälla för att det är denna lagen som gäller, finns listade i lagens 1 § (här). Eftersom jag saknar information om dessa omständigheter kan jag inte säga säkert om det är denna lagen som gäller i ert fall, men det finns alltså en möjlighet att ni bara har en månads uppsägningstid (vilket du kan göra gällande om du vill). Om lagen inte gäller, är det istället 3 månaders uppsägningstid som gäller enligt 12 kap jordabalken (här). Måste du betala hyran även om du inte bor kvarOm ni båda står på kontraktet har ni även samma nyttjanderätt till bostaden under uppsägningstiden, även om någon väljer att flytta ut tidigare, samtidigt som ni båda är ansvariga för hyran. Man kan alltså säga att om du står med på kontraktet är du betalningsskyldig för hyran även under uppsägningstiden, trots att du väljer att flytta ut tidigare. Om det däremot endast är din f.d. sambo som står på kontraktet kan inte hyresvärden kräva dig på hyran och din f.d. sambo kan endast kräva dig på en del av hyran om ni har en överenskommelse mellan er om detta.SammanfattningDen som står på hyreskontraktet är alltså betalningsskyldig för hyran under uppsägningstiden även om denne väljer att flytta ut tidigare. Om du inte står på kontraktet kan din f.d. sambo endast kräva dig på hyran i det fall ni har en sådan överenskommelse mellan er. För din betalningsskyldighet spelar det alltså inte roll om du valt att flytta ut tidigare. Avgörande är istället om du står på kontraktet och/eller om du har en överenskommelse med din f.d. sambo. Om du är betalningsskyldig, finns det dock en möjlighet att du endast har en månads uppsägningstid. Vänligen,

Vad blir konsekvensen om efterlevande sambo ej begär bodelning?

2020-12-28 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Min sambo har avlidit och vi bor i hans hus som går till hans barn, jag har rätt att bo kvar i huset ett år enl testamente. Nu frågar man om jag vill vara dödsbodelägare eller ej. Om jag avsäger mig att jag ej begär bodelning jämlikt sambolagen avsäger jag mig allt vi har köpt gemensamt under dom åren vi har bott tillsammans. tex möbler och diverse saker?
Runa Hansson Bandelin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar kommer jag att utgå ifrån att det inte finns något samboavtal och inte heller något inbördes testamente som reglerar förhållandet mellan er.Om du begär bodelningEtt samboförhållande upphör när någon av parterna dör (2 § p. 3 sambolagen).När ett samboförhållande upphör ska bodelning göras om någon av parterna önskar det. Om den ena sambon dör är det enbart den kvarlevande sambon som kan begära bodelning (8 § sambolagen, 18 § sambolagen). Vid bodelningen räknas all samboegendom ihop och delas sedan lika mellan parterna, dvs. mellan den efterlevande sambon och den avlidnes arvingar samt eventuella universella testamentstagare. All egendom som parterna äger räknas inte som samboegendom, detta beror på när egendomen har köpts och till vilket syfte. Den egendom som omfattas är enbart sambornas gemensamma bostad och bohag som har införskaffats för att användas gemensamt (3 § sambolagen).Om du EJ begär bodelningOm du väljer att ej begära bodelning (och det inte finns ett samboavtal som stadgar annat) gäller ej likadelning av samboegendomen. Då kommer du att få behålla det som du själv äger och din sambos arvingar kommer att ärva det din sambo ägde. Egendom som är samägd delas upp efter äganderätten, om du har betalat för halva soffan har du rätt till hälften av soffans värde. Det finns en presumtion om att bohag som har införskaffats under sambotiden är samägd, det går dock att bryta denna presumtion om det går att visa på annat.SammanfattningsvisOm du väljer att ej begära bodelning kommer du att få behålla det som du själv äger och din sambos arvingar kommer att ärva det som sin sambo ägde. Om du begär bodelning kommer ni att dela lika på den gemensamma samboegendomen.Med vänlig hälsning,

Sambos rätt till bostad

2020-12-21 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Min pappa har en ny sambo där hon nu står på halva huslånet (hon fick ta över det efter min mamma) utan att ha köpt in sig i huset. Pappa byggde huset med min mamma och jag och min syster bodde där genom vår uppväxt. Om min pappa avlider så förstår jag det som om att hans flickvän kommer få ärva en del av huset trots att hon egentligen inte äger huset eller har bott där särskilt länge. Nu är jag och min syster oroliga över att hon på något sätt kommer att lura min pappa och därmed vårt arv efter honom. Hur gör man i en sådan situation? Pappa och hans flickvän ska göra ett kontrakt utan juridisk hjälp och det känns som om att hon har fixat så att hon får större del av arvet när lån är medräknat. Pappa vill inte inse detta.
Liv Stålhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Har sambon rätt till hälften av huset?Till att börja med vill jag förtydliga vad som gäller angående sambons rätt till huset. I det fall att din pappa och hans sambo vore gifta skulle hon automatiskt ha rätt till hälften av huset om er pappa avled. Detta regleras genom äktenskapsbalkens lagar. Eftersom de endast är sambor kommer istället sambolagen bli tillämplig och då finns det andra krav som måste vara uppfyllda för att sambon ska vara berättigad hälften av huset.Som huvudregel är bostad och bohag samboegendom, dvs tillgångar som din pappa och hans sambo äger gemensamt. För att huset ska vara samboegendom finns 3 krav:1. Att egendomen förvärvats för gemensam användning. 2. Att egendomen inte är enskild (enligt 4 § sambolagen). 3. Att man inte skrivit ett avtal som säger något annat (enligt 9 § sambolagen). Detta framgår av 3 § sambolagen. I ditt fall är det första kravet aktuellt i denna fråga. Du beskriver att huset byggdes av dina föräldrar och att det är där du har växt upp. Detta innebär att huset inte har införskaffats med avsikten att din pappa och hans sambo ska bo där gemensamt; det är ju omöjligt eftersom huset byggdes för att din mamma och pappa skulle bo där med er barn. Enligt sambolagen uppfyller alltså INTE sambon kraven för att vara berättigad hälften av huset. Påverkan av att hon betalar av lånet? Att sambon betalar huslånet har ingen inverkan på hennes äganderätt av huset. Endast er pappa vinner ekonomiskt på att sambon hjälper till att betala av lånet. Inte heller är det någon fråga om dold samäganderätt för sambon del till följd av lånet, eftersom även dold samäganderätt kräver att hon skulle ha varit med från början när huset byggdes (NJA 2013 s. 242 om dold samäganderätt). Eftersom du skriver att sambon inte har köpt in sig i huset är hon inte heller delägare enligt samäganderättslagens regler. Från den informationen du har gett mig tolkar jag situationen som att sambon för tillfället inte har någon juridisk rätt till halva huset över huvud taget. På vilket sätt kan ett avtal påverka situationen?Som nämnt ovan kan dock en bostad göras till samboegendom genom avtal (9 § sambolagen). Det är nuförtiden väldigt vanligt med s.k samboavtal som exempelvis kan reglera vad som är gemensam egendom och hur saker ska fördelas om paret avslutar förhållandet eller ena parten avlider. En princip inom avtalsrätten är "pacta sunt servanda", dvs avtal skall hållas. Din pappa och hans sambo har rätt att avtala om att hon ska få hälften av huset. Om de avtalar om det är det så. Det kan dock vara värt att nämna att om dem skriver ett samboavtal finns det vissa möjligheter att ändra eller helt bortse från avtalet om villkoren är; oskäliga med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare förhållanden och omständigheter i övrigt (9 § st. 3 sambolagen och 36 § avtalslagen). Detta görs vid en eventuell bodelning. Utan mer information om avtalsinnehållet kan jag inte säga om det kan finnas möjlighet att gå emot avtalet i framtiden, det är något som en familjejurist bör hjälpa till med vid behov. Kan ni påverka situationen och ert framtida arv?Som nämnt ovan finns det inte mycket i nuläget som du och din syster kan göra för att påverka situationen. I första hand bör ni förstås prata med er pappa om konsekvenserna som drabbar er av att sambon får ta över hälften av huset. Ni kan exempelvis ta upp med honom att ett alternativ till att sambon ska bli delägare är att hon får sitta i "orubbat bo" under 1-2 år efter hans död; detta innebär att ni barn inte får tvinga bort sambon från boendet under denna tidsperiod. På så sätt har sambon tid att sörja och leta efter ett nytt hem. Om din pappa ändå väljer att sambon ska få hälften av huset har du och din syster möjlighet att köpa ut sambon. Om sambon inte vill bli utköpt har ni möjlighet att påtvinga en tvångsförsäljning av huset för att få ut den summa pengar som är bundet (6 § samäganderättslagen). Å andra sidan kan det ju vara så att ni vill ha huset för er själva just för att det är ert barndomshem och att pengarna inte är det verkliga problemet. Jag beklagar den ledsamma situation som uppstått och hoppas att du har fått en lite bättre förståelse vad som gäller juridiskt i nuläget. Hoppas du har fått svar på din fråga. Med vänliga hälsningar,

Vad har jag rätt till vid sambodelning?

2020-12-31 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Min sambo och jag ska gå isär. Vi har skrivit avtal på att lägenheten (bostadsrätten) är hennes. Men hur är det med allt i hemmet? Jag har stått för det mesta här hemma i mån av renovering och möblemang och vitvaror. Vad har jag rätt till nu?
Paulina Asplund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du och din före detta sambo omfattas av regleringen i sambolagen (SamboL) och jag kommer besvara din fråga utifrån denna lag.BodelningNär du och din sambo går isär kommer ert samboförhållande att upphöra (2 § SamboL). När ett samboförhållande upphör ska samboegendom delas mellan samborna genom bodelning om någon av parterna begär det, detta enligt 8 § SamboL. Observera här att det inte finns något krav på att en bodelning ska göras, många före detta sambos kommer helt enkelt överens om hur man ska dela upp egendomen mellan sig utan att en bodelning behövs. Nu vet jag inte hur det ser ut i ert fall, men om du är på relativt god fot med din före detta sambo borde ni kanske kunna enas om att hon får lägenheten och att du får mer av bohaget som du har betalat för. Detta är dock något som måste ske på frivillig basis och är inte lagstadgat. Kan man inte komma överens är bodelning enda vägen att gå.Samboegendom och samboavtal Vad som utgör samboegendom regleras av 3 § SamboL som fastställer att bostad och bohag omfattas om egendomen förvärvats för gemensamt bruk. Vad som räknas som bostad kan du läsa om i 5 § SamboL och vad som räknas som bohag i 6 § SamboL. Eftersom ni har skrivit ett avtal på att lägenheten är hennes antar jag att ni har skrivit en form av samboavtal som reglerar att lägenheten ska hållas utanför en eventuell bodelning, i enlighet med 9 § SamboL. Avtalet innebär då att lägenheten kommer fortsätta vara hennes och inte dras in i en bodelning. Vad det gäller bohaget (som du främst har betalat för) så kommer detta ses som samboegendom och kommer ingå i en framtida bodelning, innebärande att ni kommer få dela detta lika mellan er (se 14 § SamboL). Vad detta innebär för dig I ditt fall innebär detta tyvärr att en bodelning kommer verka till din nackdel eftersom hon får behålla lägenheten och att bohaget kommer delas mellan er. Mitt råd till dig är därför att prata med din före detta och försöka få till en överenskommelse utan att göra en lagenlig bodelning. Eftersom du har betalat vissa renoveringskostnader som kommer tillfalla henne när hon får lägenheten kan du exempelvis be om att få en större andel av möbler och dylikt. Detta är dock inget hon måste gå med på utan hon har fortfarande möjligheten att begära bodelning. Tyvärr är det på detta sätt lagen är uppbyggd gällande sambos och det kan slå hårt mot den ena parten när det uppstår en sådan situation som du beskriver. Mitt råd till dig inför framtiden är att skriva ett samboavtal om du så småningom flyttar ihop med någon ny! Jag hoppas att du känner att detta var svar på din fråga. Du är varmt välkommen att höra av dig till oss igen med vidare funderingar!Med vänliga hälsningar

Vem får bilen när sambos separerar?

2020-12-28 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej! Jag har kollat igenom de tidigare svar gällande ungefär samma sak som min fråga gäller, men inte hittat riktigt det jag söker. Jag och min sambo skall separera och i det stora hela är vi överens om vem som vill ha vad och vi har bra koll på vad sambolagen säger, men när det kommer till en av våra bilar så förstår ingen av oss riktigt vad som gäller. Vi köpte en gemensam bil för några år sedan, på kredit hos en bilhandlare. Vi är överens om att jag ska behålla denna bil eftersom han har en egen. Jag står som ägare på både bilen och "lånet" men sambon har förstås betalat hälften av avgiften varje månad (jag betalade dock handpenningen vid inköpet, men hälften av den har han sedan, successivt, betalat tillbaka till mig). Vi har ungefär 30tkr kvar på lånet och har hittills betalt ungefär 50tkr. Ska jag betala tillbaka alla pengar han lagt ut eller ska vi kolla upp vad bilen är värd idag och så betalar jag honom hälften av det värdet - och skall resterande del av krediten räknas in här? Ex: bilen värderas till 50tkr, säger vi, ska jag då köpa ut honom för 25tkr eller blir det 25tkr minus de 15tkr av "hans del" som är kvar av lånet? Hjälp oss!
Viktoria S |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!SambolagenSamboegendom utgörs av bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Definition av begreppet "bohag" finns i 6 §. Där definieras gemensamma bohag som "möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet." Således kan vi konstatera att en bil inte ingår i samboegendomen och således inte omfattas av sambolagens regler.Samägande Du står alltså som ägare på bilen och det är även du som står på lånet, men ni har gemensamt betalat av lånet och delat på handpenningen. Detta innebär att dold samäganderätt föreligger (han äger alltså också en andel av bilen även om det är du som står som ägare) och således blir samäganderättslagen tillämplig.Enligt 1 § samäganderättslagen ska "Lotterna vare för lika räknad, där ej annat förhållande kan visas" - annorlunda uttryckt presumeras ni äga hälften var om det inte går att visa att ni betalat olika mycket. I ert fall uppfattar jag det som att ni betalat hälften var hittills och såldes äger lika delar av bilen. Förslag på lösning I det fall att ni inte hade kunnat enas om vem som skulle få egendomen hade bilen sålts, varpå ni skulle fått hälften var av pengarna. Således anser jag att den lösning som är mest i linje med lagstiftningen är att du köper "hans andel" i bilen - alltså betalar honom hans andel av bilens värde på liknande sätt som du själv beskrivit i din fråga och sedan framöver betalar av lånet själv. Hoppas att ni fått svar på er fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar! Vänligen,

När anses man som sambor?

2020-12-27 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej,Jag har partner som bor utomlands och har varit 2månader hos mig från jan-mar och sen september-november 2020.Räknas vi som sambo förhållande?
Isabelle Engström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Vad som anses som ett samboförhållande framgår i 1 § sambolagen. Paragrafen anger att med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (1 § sambolagen). Ett parförhållande brukar anses som någon form av sexuellt samliv. Att ha ett gemensamt hushåll avses med att samborna samarbetar med vardagliga sysslor och bidrar ekonomiskt tillsammans. Att stadigvarande bo tillsammans menas då inte under en kortare period. Är personerna folkbokförda på samma adress eller har gemensamma barn och bor tillsammans så anses de normalt vara sambor i lagens mening. En helhetsbedömning ska göras i varje enskilt fall. Enligt förarbeten till paragrafen så kan olika faktorer spela in, till exempel avtal eller olika ekonomiska omständigheter. Sammanfattningsvis anses inte ett samboförhållande uppstå om man under en kort period bor tillsammans. Däremot ska man ta olika omständigheter i hänsyn, till exempel om man har avtal gällande det och så vidare. Utan att veta allt för mycket i ditt fall anses nog en sådan kortvarig vistelse inte anses som ett samboförhållande i lagens mening. Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Samboavtal

2020-12-17 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej!Min pojkvän har hyrt ut sin bostadsrätt för att jag och han ska testa bo tillsammans. Jag bor i en bostadsrätt som han nu flyttat in i.Vad för avtal rekommenderar ni att vi skriva? Är det ett samboavtal eller hyresavtal för inneboende? Jag vill att det tydliggörs att han inte äger lägenheten, ifall det skulle uppstå någon konflikt om vi separerar. Med vänliga hälsningar
Marlene Zouzouho |Hej och tack för att du vänder dig till lawline!Jag förstår din fråga som att du undrar om du ska upprätta ett samboavtal för att undvika att förlora bostadsrätten om ert förhållande upphör. Detta aktualiserar bestämmelsen i sambolagen (SL).AllmäntEnligt 1 § SL avses med sambos två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Ingen av parterna ska vara gift och det bör finnas en viss varaktighet för att lagen ska vara tillämplig. Det finns inte en exakt tid för hur länge parterna behöver ha bott ihop för att ses som sambos. Rätten har emellertid, enligt praxis, ansett att sex månader var okej. Enligt 3 § är samboegendom sådan egendom som är införskaffad för gemensamt bruk.SamboavtalEtt samboavtal innebär att parterna avtalar bort bodelningsreglerna som finns i sambolagen. Alltså, ska inte någon bodelning av det gemensamma bohaget och bostaden göras vid en separation tex. Samboavtalet ska vara skriftligt och undertecknas av båda samborna.Ett samboavtal kan innebära att all egendom undantas från bodelning. Detta leder till att den sambo som äger respektive tillgång behåller dessa vid en bodelning. När det kommer till saker som ägs med samäganderätt ska de delas. Samborna kan även avtala om att bara viss egendom ska undantas från bodelningen.Ditt fallDet är inte klart hur länge du och din pojkvän levt ihop så jag kan inte avgöra om ni räknas som sambos. Även om ni betraktas som sambos kommer bostadsrätten inte att betraktas som samboegendom eftersom du skaffade den innan ni blev sambos och inte för gemensamt bruk. Det är även värt att tänka på att alla möbler och liknande som någon av er köper in till bostadsrätten, från det att din pojkvän flyttar in, blir samboegendom. Ni kommer att dela på värdet av dessa vid en bodelning. Det vore bra att upprätta ett samboavtal för att klargöra vem som ska få vad vid en separation. För det kan du använda dig av våra avtalstjänster.Vänligen,