Studieskulder vid bodelning

2010-03-22 i Bodelning
FRÅGA |Frågan gäller bodelning vid skilsmässa. Den ena parten har studieskulder, den andra parten har betalat sina studieskulder under äktenskapet utan att berätta detta. Vad gäller vid bodelning?
Carl-Henrik Brännberg |Hej! Vid bodelning med anledning av skilsmässa är utgångspunkten att man först från makarnas respektive giftorättsgods avräknar deras respektive skulder (av 7 kap 1-2§§ Äktenskapsbalken framgår att giftorättsgods = all makes egendom som inte genom äktenskapsförord eller villkor i testamente eller villkor i gåva gjorts till så kallad "enskild egendom" och därigenom inte ska inkluderas i bodelning, se https://lagen.nu/1987:230#K7P1S1). Därefter läggs vad som är kvar på respektive sida samman för att slutligen delas lika mellan makarna (detta framgår av 11 kapitlet 1-3§§ Äktenskapsbalken, se https://lagen.nu/1987:230#K11P1S1). Ett undantag härifrån gäller för en makes skulder som är hänförliga till dennes enskilda egendom (enligt 11 kap. 2§ 2st Äktenskapsbalken, se https://lagen.nu/1987:230#K11P2S2). Dessa ska istället i första hand avräknas mot just den enskilda egendomen, och får först om denna inte räcker till, avräknas från makens giftorättsgods. Om du till exempel äger ett hus som genom äktenskapsförord är din enskilda egendom, får du inte avräkna ett bolån däri mot ditt giftorättsgods som ska gå till delning med din make (endast om värdet på huset inte skulle räcka till för att täcka skulden får du använda giftorättsgods). I ert fall handlar det dock om studieskulder, och även om det kan verka underligt är dessa inte att anse som ”skulder hänförliga till enskild egendom” utan är skulder som får avräknas mot ert respektive giftorättsgods innan sammanläggning vid bodelningen (11 kap 2§ Äktenskapsbalken, se https://lagen.nu/1987:230#K11P2S1). Att din make redan tidigare betalat av sin studieskuld med sitt giftorättsgods får således ingen praktisk effekt på era andelar i bodelningen eftersom du har rätt att avräkna din skuld på ditt giftorättsgods innan det går till er ”sammanlagda pott”. *Följande exempel kan illustrera en förenklad situation av det hela:* *Din makes egendom (Giftorättsgods):* Värde 200 000 kr Inga skulder eftersom studieskulder på 200 000 kr redan betalats av under äktenskapet *Du:* Giftorättsgods: 500 000 kr Studieskulder: 200 000 kr Egendomsvärde som skall medtagas i bodelningen från din sida: 300 000 kr *?* Ert giftorättsgods ska nu lägga samman: 200 000 kr + 300 000 kr = 500 000 kr *?* Och sedan delas lika mellan er: 500 000 kr /2 = 250 000 kr Hade din fru inte betalat av studieskulderna tidigare hade hon alltså haft rätt att avräkna dem vid er bodelning, så slutresultatet hade blivit detsamma. Vänliga hälsningar

Försäljning av samägd fastighet efter äktenskap

2010-03-03 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min dåvarande fru köpte hennes mammas hus, hon äger lite mer än hälften, efter skilsmässan har jag bott kvar. Nu har det gått 1½ år och hon vill lägga ut huset på budgivning medans jag vill köpa ut henne. Har jag rätt att köpa ut henne och hur värderas huset?
Andreas Vinqvist |Hej, Då ni köpte huset medans ni var gifta blev det giftorättsgods, om inget annat avtalades i t.ex. äktenskapsförord. Vid ett äktenskaps upplösning ska det ske en bodelning där den gemensamma egendomen delas lika mellan makarna. Rätt till bodelning anses inte kunna bli preskriberad och din rätt till bodelning finns således kvar. Vid en bodelning ska den make som bäst behöver bostaden rätt att få den på sin lott om det kan anses skäligt. Om ni inte kan komma överens om bodelningen kan ni i rätten begära att en bodelningsförrättare utses. Vid värderingen av fastigheten i samband med bodelning ska fastighetens marknadsvärde användas. Ett problem med just fastigheter är att vid en framtida försäljning drabbas ägaren av en realisationsvinstskatt. Av den anledningen har Högsta domstolen i NJA 1975 s. 288 uttalat att den latenta skatten vid en eventuell försäljning av fastigheten borde beaktas när fastigheten värderas vid bodelning. En exakt uträkning av skatten borde dock inte krävas utan en förenklad beräkning får göras utifrån antagande, att den make som tillskiftas fastigheten genast säljer den till ett pris som motsvarar det antagna marknadsvärdet. Om bodelning redan skett eller fastigheten inte varit giftorättsgods blir samäganderättslagen tillämplig. Enligt lagens 2 § krävs samtliga delägares samtycke för förfogande av godset i sin helhet. Med "förfoga" åsyftas främst varje rättslig disposition, inklusive försäljning. Detta innebär att du varken har rätt att bli utköpt eller att din dåvarande fru kan tvinga dig försäljning. Däremot stadgas i 6 § att varje delägare kan ansöka till rätten att den gemensamma egendomen ska säljas genom offentlig auktion. Ansökan om detta sker till den tingsrätt där fastigheten är belägen. För att undvika försäljning kan en delägare åberopa synnerliga skäl för anstånd. Synnerliga skäl är ett högt rekvisit, men då du stadigvarande bor i fastigheten är det möjligt att du lyckas med en sådan invändning. Vänligen,

Villkor om enskild egendom undantar från bodelning

2010-02-02 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag håller på med en segsliten bodelning sedan nov-06. Anledningen till att det dragit ut på tiden är att min f.d man tog ut 100.000 kr från ett gemensamt konto straxt innan den kritiska tidpunkten, och undanhållit värde av pensionsförsäkringar m.m. Vi har varit tillsammans i 33 år och varit gifta i 23 år. Nu till min fråga. Vad gäller vid bodelning om min f.d. man fick hälften av en bostadsrätt av sin mor för ca 10 år sedan. Det kan skrivits på ett papper att den skulle vara enskild egendom. Nu har jag läst i en bok av Margareta Brattström att ett visst värde av denna egendom ändå skall tas med vid bodelning, förutsatt att det inte är skrivet något äktenskapsförord. Vad är det egentligen som gäller?
Carl-Henrik Brännberg |Hej, Inledningsvis kan sägas att, såvida din f.d. makes mor +i samband med+ gåvan angav att den skulle vara din makes enskilda, ska den också vara det, och följaktligen ska +hela+ dess värde undantas från er bodelning. Möjligheterna att göra egendom till enskild med följd att den inte ska ingå i en framtida bodelning anges i 7 kap 2 § Äktenskapsbalken (se https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1). Föreligger det inget äktenskapsförord (som är det första alternativet enligt 1 punkten i nämnda lagrum) kan egendom också göras till enskild genom villkor när egendomen överlåts - av en givare som inte är den andre maken, eller en testator - att den ska vara just enskild. Då detta som sagt verkar vara fallet vad gäller den aktuella bostadsrätten ska +hela+ dess värde undantas från bodelningen (enligt 10 kap 1§ Äktenskapsbalken, https://lagen.nu/1987:230#K10P1S1). Skulle det emellertid inte finnas något villkor, eller om din f.d. makes mor ställt upp det efter att hon givit bort bostadsrätten, är egendomen att betrakta som giftorättsgods (all egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods) vilken ska ingå i er bodelning. Vad Brattström syftar på är svårt att säga när jag inte vet exakt vilket avsnitt du hänvisar till, men jag kan inte tänka mig att hon skulle avse något annat. Makars enskilda egendom kan visserligen i vissa fall _påverka_ bodelningen, men då handlar det om fall där en make som har betydligt mer giftorättsgods än den andre maken vill slippa ifrån en exakt likadelning genom så kallad _jämkning_. Det finns då en möjlighet till detta om den andre maken har betydande egendom som är enskild och det därigenom skulle anses oskäligt att maken som bara har giftorättsgods skulle behöva dela med sig fullt ut av detta (12 kap 1 § Äktenskapsbalken, se https://lagen.nu/1987:230#K12P1S1). Märk dock att den enskilda egendomen inte heller i detta fall tas med i bodelningen, utan endast att den andre maken, om den har betydligt mer giftorättsgods får undanta en del av detta. Av din fråga verkar det dock inte som att denna situation är för handen. Vänliga Hälsningar

Bodelning av fastighet

2009-11-30 i Bodelning
FRÅGA |min exman ärvde en tredjedel av en sommarstuga medans vi var gifta .vi köpte ut övriga syskon med ett gemensamt lån nu när vi ska dela så påstår exet att han inte måste göra någon bodelning på stugan då han står för lagfarten ensam???
Martin Ågren |Hej. En bodelning skall omfatta s.k. giftorättsgods som är all egendom som makarna äger individuellt eller gemensamt. men som inte utgör s.k. enskild egendom. Huvudregeln är att all egendom som makarna äger individuellt eller gemensamt är giftorättsgods. För att egendom skall vara enskild måste den göras enskild genom äktenskapsförord eller genom villkor i gåvobrev eller testamente som endera make har erhållit. Vad gäller fastigheter så har det ingen betydelse vem av makarna som är lagfaren ägare. Fastigheten skall ingå i bodelningen och därmed delas lika såvida makarna inte gjort egendomen enskild genom ett äktenskapsförord eller om fastigheten erhållits av endera make genom gåva eller arv och det i gåvobrev eller i testamente framgick att fastigheten skulle vara enskild. I Ditt fall skulle det kunna vara så att Din exman ärvde tredjedelen av fastigheten som enskild egendom, om det framgick i ett eventuellt testamente. Men den resterande delen kan endast bli enskild egendom om Ni upprättat ett äktenskapsförord. Finns inget sådant stadgande i testamentet och har Ni inte upprättat äktenskapsförord beträffande den resterande delen skall fastigheten ingå i bodelningen och delas like Er emellan. Med vänlig hälsning

Jämkning av bodelning?

2010-03-21 i Bodelning
FRÅGA |Bodelning efter 8 års äktenskap och fick ett arv strax innan skilsmässoansökan.Två barn 19 och 15. Maken har god ekonomi och vi har hus, båt mm Kan jag ansöka om jämkning och hur gör jag, vem kan jag kontakta, bodelningsman vid tingsrätt el familjejurist?
Martin Fridh |Hej, Huvudregel vid bodelning efter äktenskapsskillnad är att allt giftorättsgods (dvs. all egendom som ej är enskild enligt tredjemans villkor eller äktenskapsförord) skall delas lika mellan dig och maken. I Äktenskapsbalkens 12 kapitel 1 § finns dock ett undantag till huvudregeln. Här stadgas att i den mån det med hänsyn till äktenskapets längd men också makarnas ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt är oskäligt att en make vid bodelning skall lämna egendom till den andra maken skall bodelningen i stället göras så att den förstnämnda maken får behålla mer av sitt giftorättsgods, se https://lagen.nu/1987:230#K12P1S1 Regeln skall i första hand träffa de kortvariga äktenskapen, det skall inte vara möjligt att ”skilja sig till pengar”. Om du och din make går in i bodelningen med olika nettoförmögenheter kan den ekonomiska utjämning som följer av likadelningen i ett visst fall vara oskälig mot dig som den mer förmögne i äktenskapet Självfallet måste skillnaden i egendomsinnehav vara påtaglig för att man skall kunna tala om att likadelningen är oskälig. Sammanfattningsvis är regelns syfte alltså till för att den mer förmögna i äktenskapet inte skall behöva avstå oskäligt mycket egendom till den andra parten efter kortvarigt äktenskap. Därav är jag tveksam till om jämkningsregeln kan bli tillämplig i ditt fall. Men om du och din man inte kan enas och du vill gå vidare i ärendet om jämkning bör du ansöka hos tingsrätt om att en bodelningsförrättare skall tillsättas för att hjälpa till och reda ut tvisten, se https://lagen.nu/1987:230#K17P1S1 Med vänliga hälsningar

Egendom som ingår vid bodelning

2010-03-02 i Bodelning
FRÅGA |Två frågor angående bodelning vid skilsmässa. Fråga 1: Skall makens enskilda firma tas med vid bodelning? Firman startades när vi fortfarande var gifta. Fråga 2: Om maken/makan köper en fastighet innan ansökan om skilsmässa är inskickad till Tingsrätten eller bodelning har gjorts, ingår då den köpa fastigheten i bodelningen? Tack på förhand för en toppensite!
Andreas Vinqvist |Hej, Vad angår den enskilda firman ska den ingå i bodelningen om den inte gjorts till enskild egendom genom t.ex. äktenskapsförord. Vad gäller fastigheten stadgas i 9 kap. 2 § Äktenskapsbalken att bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Med detta menas den dag då ansökan om skilsmässa inkom till rätten. Egendom som införskaffats innan denna tidpunkt ska således ingå i bodelningen, medans egendom som make förvärvar efter den dag då talan väcks om äktenskapsskillnad i princip ska lämnas utanför bodelningen. Då fastigheten i exemplet införskaffats innan ansökan om skilsmässa ska den ingå i en senare bodelning. Vänligen,

Äktenskapsförord, bodelning och arv

2010-01-25 i Bodelning
FRÅGA |Hej! Jag är lite nyfiken på vad som händer med egendom vid en makes död. Och blir det någon skillnad om makarna hade tecknat äktenskapsförord? Om makarna hade tecknat äktenskapsförord innan giftermålet, och den ena sedan avlider, vad händer då med den avlidnes egendom? Och vad kommer att hända om den som avled inte har några barn eller andra släktingar? Och i fall den efterlevande maken har ett barn, har det barnet någon ärvsrätt? Dessa tre frågor hänger samman. Och hur påverkas allt av ett äktenskapsförord?
Carl-Henrik Brännberg |Hej! För att försöka besvara samtliga av dina frågor så bra som möjligt ska jag dela upp svaret lite nedan. Till att börja med är all egendom som makar äger antingen så kallat giftorättsgods, eller enskild egendom. Skillnaden mellan dessa slag är att giftorättsgods ingår i bodelningen mellan makarna när ett äktenskap upplöses, exempelvis vid ett dödsfall (10 kap 1§ Äktenskapsbalken, förkortad ÄktB, sehttps://lagen.nu/1987:230#K10P1S1). Det är här äktenskapsförordet kommer in i bilden. Genom ett äktenskapsförord kan man nämligen komma överens om att viss egendom ska vara den ene makens enskilda och därmed inte behöva ”delas” i en framtida bodelning (7 kap 2 § 1 st ÄktB, se https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1). Sådan enskild egendom kan även uppkomma om någon utomstående person, ger eller testamenterar egendom till den ene maken med ett villkor att egendomen ska vara den makens enskilda (enligt 7 kap 2§ 2st ÄktB, se https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1). Dör en make ska alltså bodelning ske enligt huvudregeln (9 kap 1§ ÄktB, se https://lagen.nu/1987:230#K9P1S1). Det giftorättsgods som finns (det vill säga allt som inte är enskild egendom) läggs då efter skuldavräkning samman och delas sedan lika mellan makarna. (Dock finns en möjlighet för en efterlevande make som har mer giftorättsgods än den avlidne att begära att vardera sidan behåller detta och att någon delning inte sker, enligt 12 kap 2§ ÄktB, se https://lagen.nu/1987:230#K12P2S1) Den efterlevande maken får alltså hälften av giftorättsgodset plus sin enskilda egendom, och samma sak gäller för den avlidnes dödsbo. Säger äktenskapsförordet att all egendom är enskild, finns det inget giftorättsgods att dela och var och en behåller då sin egendom. Efter att bodelning skett återstår arvsdelen och fördelningen av den dödes tillgångar. I detta läge spelar det ingen roll om det tidigare har existerat något äktenskapsförord eller inte eftersom äktenskapet är upplöst och egendomen därur redan fördelad. Enligt 3 kap 1§ 1st Ärvdabalken (förkortad ÄB, se https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1) ska den dödes tillgångar tillfalla den efterlevande maken. Detta gäller såvida den avlidne inte har några så kallade _särkullbarn_, det vill säga barn tillsammans med någon annan än den efterlevande maken. Beträffande din fråga där den avlidne inte har varken barn eller andra släktingar går således all egendom till den efterlevande maken, och som sagt spelar det ingen roll i detta läge om egendomen tidigare under äktenskapet var enskild eller giftorättsgods. Vad gäller den sista frågan, har ett barn till den efterlevande maken (som inte är den avlidnes barn) ingen arvsrätt i den avlidnes egendom. Emellertid har det såklart arvsrätt efter den efterlevande när denne dör (2 kap 1 § ÄB, se https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1). Slutligen bör tilläggas att fördelningen av arvet givetvis påverkas av om det finns något testamente, eller om det finns föräldrar, syskon eller syskonbarn till den avlidne. Hoppas att du fick svar på det du undrade. Vänliga Hälsningar

Bodelning vid kortvarigt äktenskap

2009-10-28 i Bodelning
FRÅGA |Hej.Min bror har gift sig och efter endast 3 veckor skall de skilja sig. I detta fall delas väl inte giftorättsgodset lika. Hon har ingenting och de levde aldrig tillsammans. Hon ljög dessutom om att hon hade skrivit på och skickat in äktenskapsförord.Han blev helt enkelt lurad.
Andreas Vinqvist |Hej,Då ett äktenskap upplöses efter endast en kortare tid, kan en likadelning av giftorättsgodset ofta framstå som oskälig. Av den anledningen stadgas i 12 kap. 1 § Äktenskapsbalken:”i den mån det med hänsyn särskilt till äktenskapets längd men även till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är oskäligt att en make vid bodelning skall lämna egendom till den andra maken i den omfattning som följer av 11 kap., skall bodelningen i stället göras så att den förstnämnda maken får behålla mer av sitt giftorättsgods.”Med kortvariga äktenskap menas äktenskap som inte har varat mer än fem år. I denna tid bör medräknas sådan tid då makarna före äktenskapet har bott tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden. Jämkningen sker schablonmässigt och kopplad till äktenskapets längd i förhållande till femårsregeln. Om t.ex. äktenskapet varat i tre år, bör en delning enligt femårsmodellen innebära att endast 3/5 av respektive makes giftorättsgods skall bli föremål för likadelning.Makarna har möjlighet att komma överens om beräkningsmetodiken, t.ex. att endast hela år skall räknas. Om någon sådan överenskommelse inte finns, bör beräkningen göras per hel månad av femårstiden.Om en makes giftorättsgods huvudsakligen eller till stor del utgörs av bostad eller bohag som har förvärvats för makarnas gemensamma begagnande, bör denna i princip inte delas enligt schablonen. Jämkningen bör i sådant fall endast avse övrig egendom.För din brors del medför detta att giftorättsgodset inte kommer att delas lika, utan han kommer att få behålla en betydligt större del. Vänligen,