Rätt till bil och båt?

2010-04-14 i Bodelning
FRÅGA |Ska nu skiljas från min sambo, och vi har gemensamt lån på hus. Han står dock som ägare på bil och båt, trots att det är köpt av gemensamma pengar. Har jag inte rätt även till dessa? Jag har ju hela tiden varit med å betalat av på lånet.
Lina Jonsson |Hej och tack för din fråga! Under förutsättning att ni stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande med gemensamt hushåll är sambolagen (SamboL) tillämplig, se https://lagen.nu/2003:376. Notera att lagen inte är tillämplig om ni är gifta med varandra. Jag har i mitt svar utgått från att ni inte är gifta varför svaret således är direkt felaktigt om ni skulle vara gifta då äktenskapsbalken istället är tillämplig. Enligt 3 § SamboL är samboegendom bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning. I 6 § anges att bohag är möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som avsett för det gemensamma hemmet. Bohag som uteslutande används för ena sambons bruk är inte gemensam. I 7§ stadgas att egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål inte räknas som gemensam bostad eller bohag. När ett samboförhållande upphör kan en bodelning göras på begäran av någon av samborna (8§). Det innebär att bostad och bohag som är införskaffat för det gemensamma hemmet enligt ovan ska fördelas mellan parterna. Det innebär att finns det egendom som endast tillhör ena sambon eller om egendomen inte är införskaffat för gemensamt bruk är detta något som kommer undantas från bodelningen och den sambon som äger egendomen får sin egendom. Vad gäller bilen och båten är det någon som inte omfattas av bestämmelsen om gemensamt bohag eller bostad enligt ovan varför du inte har rätt till dem genom sambolagens reglering. Däremot kan du ha rätt till egendomen på allmänna förmögenhetsrättsliga principer om äganderätt. Enligt 1 § samäganderättslagen (samägL), se https://lagen.nu/1904:48_s.1 stadgas att om flera personer är ägare till en lös sak (läs bil och båt) har de lika lott om inget annat förhållande kan visas. Vidare framgår det av 2 § att förfogande med den samfällda egendomen ska ske med samtliga delägares samtycke. För att fastställa om samäganderätt föreligger har Högsta Domstolen gjort vissa uttalanden som har betydelse för att avgöra huruvida egendomen är samägd eller inte. Har båda parterna tillskjutit medel för anskaffandes av egendomen får egendomen anses innehas med samäganderätt. I den mån förvärv av egendom varit beroende av ena sambons arbetsinsats talar det däremot för att egendomen inte är samägd. Om egendom har anskaffats för att tillgodose båda sambornas intresse är det något som talar för samäganderätt. Kan du och din sambo inte enas om vad som ska göras med egendomen ska egendomen säljas och varje ägare få ut sin andel i form av pengar (6 och 8§§ samägL). Om du och din sambo inte kan komma överens rekommenderar jag dig att vända dig till en advokatbyrå inriktad på familjerätt. På http://www.advokatsamfundet.se/ kan du få hjälp att hitta en passande byrå. Tänk på att en rättsprocess kostar pengar, möjlighet finns att ansöka om rättshjälp hos staten, se www.domstol.se. Det finns även en möjlighet att göra en rättsskyddsansökan på din hemförsäkring. Dock brukar tvister rörande äganderätt vara undantaget ur villkoret, men hör efter med ditt försäkringsbolag. Lycka till

Bodelning mellan sambo

2010-03-30 i Bodelning
FRÅGA |Min far gick bort för några månader sedan,. Jag är enda barnet. Hans sambo gick bort 1982. Enligt bodelningen som gjordes då ägde min far lägenhete, bilen , husvagnen, resterande var deras gemensamma egendom. Hon hade 6 barn sedan tidigare förhållande. Min far är inte far till dessa. Arvskifte gjordes inte då utan min far satt i orört bo. Totalsumman på bouppteckningen (inkluderat lägehet, bil, husvagn mm) visade att hon hade 20% och min far 80% Sedan hennes bortgång har han sparat 500kr per månad och lägenheten har stigit i värde. Hur fördelas arvet nu efter min far. Ska de ärva 20% av allt, inklusive pengarna som han sparat och lägenheten, eller har de bara rätt till 20% av pengarna , med avdrag för de 500kr / månad som han sparat och lägenheten inte räknas med i vad de ska ärva? Lägenheten köpte han för många år sedan i sitt namn, och de var aldrig gifta och inga andra papper finns på detta. Ärver jag lägenhet och 80 % av hans pengar? Hjälp mig, för bodelningsmannen kan inte förklara detta för mig Tack Pelle
Louise Albertson - Witting |Tack för din fråga! Utgångspunkten är att sambos inte ärver varandra. Din fars samboförhållande upphörde enligt 2 § SamboL i samband med hans sambos bortgång 1982. Bodelningen efter ett samboförhållandes upphörande skall ske med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då förhållandet upphörde, dvs. bodelningen skall omfatta all den samboegendom som fanns 1982. I 3 § SamboL definieras vad som är att anse som samboegendom. Det är dels den gemensamma bostaden, dels det gemensamma bohaget. Utöver det äger var och en sitt. Med sambos gemensamma bostad avses bostad som anskaffats för gemensam användning och som används som sambornas gemensamma hem. Det framgår inte huruvida din far köpte lägenheten innan eller under samboförhållandet. Förutsatt att köpet skedde i nära anslutning till eller under förhållandet klassificeras den således såsom samboegendom, och hans sambos arvingar är berättigande till en del av värdeökningen. Det har i praxis fastslagits att värdet på bostadsrättslägenhet skall bestämmas på grundval av prisförhållandena vid bodelningsförrättningen. Din fars enskilda besparingar skall dock klassificeras såsom enskild egendom och därmed inte räknas in i bodelningen. Lycka till!

Underskrift vid bodelning

2010-03-24 i Bodelning
FRÅGA |Jag och min fd man separerade 07. Ett bodelningsunderlag upprättades och jag skrev under, denna bodelning gick ej igenom. Min man skrev då om den, till sin fördel och förfalskade min namnunderskrift och skrev under. Jag var i mycket psykiskt dåligt skick då och uppmärksammade inte detta, finns det något jag kan göra nu för att få upprättelse?
Frida Larsson |En bodelning ska, enligt 9:5 Äktenskapsbalken, för att vara giltig uppfylla två kriterier; den ska vara skriftlig och underskriven av båda parterna. Underskrifterna behöver inte tillkomma samtidigt och inte heller personligen. En make kan representeras av ett ombud eller en ställföreträdare vid undertecknanden. I ditt fall har du inte, varken personligen eller genom ombud, skrivit under bodelningen. Ni har således inte någon giltig bodelning. Din f.d. make har dessutom genom att skriva ditt namn gjort sig skyldig till urkundsförfalskning enligt 14:1 Brottsbalken. Genom att skriva din underskrift bildar texten med dess underskrift vad som i lagen kallas urkund och kan vara ett förfalskningsobjekt. För att det ska föreligga ett brott ska det förfalskade ha en sådan grad av likhet med en äkta underskrift att det är något så när sannolikt att en förväxling kan ske eller det förfalskade på annat sätt tas för äkta.

Jämkning av bodelning?

2010-03-21 i Bodelning
FRÅGA |Bodelning efter 8 års äktenskap och fick ett arv strax innan skilsmässoansökan.Två barn 19 och 15. Maken har god ekonomi och vi har hus, båt mm Kan jag ansöka om jämkning och hur gör jag, vem kan jag kontakta, bodelningsman vid tingsrätt el familjejurist?
Martin Fridh |Hej, Huvudregel vid bodelning efter äktenskapsskillnad är att allt giftorättsgods (dvs. all egendom som ej är enskild enligt tredjemans villkor eller äktenskapsförord) skall delas lika mellan dig och maken. I Äktenskapsbalkens 12 kapitel 1 § finns dock ett undantag till huvudregeln. Här stadgas att i den mån det med hänsyn till äktenskapets längd men också makarnas ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt är oskäligt att en make vid bodelning skall lämna egendom till den andra maken skall bodelningen i stället göras så att den förstnämnda maken får behålla mer av sitt giftorättsgods, se https://lagen.nu/1987:230#K12P1S1 Regeln skall i första hand träffa de kortvariga äktenskapen, det skall inte vara möjligt att ”skilja sig till pengar”. Om du och din make går in i bodelningen med olika nettoförmögenheter kan den ekonomiska utjämning som följer av likadelningen i ett visst fall vara oskälig mot dig som den mer förmögne i äktenskapet Självfallet måste skillnaden i egendomsinnehav vara påtaglig för att man skall kunna tala om att likadelningen är oskälig. Sammanfattningsvis är regelns syfte alltså till för att den mer förmögna i äktenskapet inte skall behöva avstå oskäligt mycket egendom till den andra parten efter kortvarigt äktenskap. Därav är jag tveksam till om jämkningsregeln kan bli tillämplig i ditt fall. Men om du och din man inte kan enas och du vill gå vidare i ärendet om jämkning bör du ansöka hos tingsrätt om att en bodelningsförrättare skall tillsättas för att hjälpa till och reda ut tvisten, se https://lagen.nu/1987:230#K17P1S1 Med vänliga hälsningar

Tidsbegränsningar för bodelning

2010-03-31 i Bodelning
FRÅGA |Hej.Jag undrar hur länge en bodelning vid skilsmässa får lov att ta? Min är inne på mitt 5:e året. Jag har juridisk hjälp av min moster, men hon jobbar vanligen med grova brott, inte familjerätt. Sedan snart 2 år är en bodelare inkopplad utsedda av tingsrätten. Har hon någon tidsram hon måste eller bör följa? Om hon dömer och min ex överklagar så går det till tingsrätten, vem betalar detta? Ingen tvist råder om att boet ska delas lika på båda parterna. Men eftersom allt var skrivet endast i hans namn har han fri förfoganderätt fram till bodelningsdagen och den gör han allt för att den ska dröja.Tacksamt för svar via telefon eller mail.
Sandra Helgadottir Ingolfsson |Hej!En bodelningsförrättare ska se till att en bodelning förrättas mellan makarna och har möjlighet att, genom ansökan hos domstol, förelägga vite vid risk att någon make inte är medgörlig till upprättandet av denna. Bodelningsförrättaren ska även bestämma tid och plats för bodelningen. Om ena maken uteblir från det avtalade mötet har bodelningsförrättaren möjlighet att själv besluta i frågan. Eftersom du och din före detta make är överens om att boet ska delas lika synes det märkligt att bodelningsförrättaren inte meddelat något sådant beslut ännu eller ens kallat till bodelning. Om det föreligger komplikationer som inte framgår av din frågeställning är det dock inte ovanligt att det tar väldigt lång tid att genomföra bodelningar. Om din före detta make överklagar beslutet är utgångspunkten att ni står för era egna kostnader i tingsrätten. Undantag från detta görs endast om det anses oskäligt att ni ska dela på det och är en bedömning som tingsrätten får göra om saken kommer upp till prövning.Om du känner att det finns en risk att din före detta make minskar värdet av din del eller liknande finns det möjligheter att förordna om att han inte ska ha rätt att bruka egendomen. Vidare gäller den bouppteckning som förrättades när ni ansökte om skilsmässa från första början som ett skydd mot att din lott minskar i värde. Utgångspunkten är att i de fall makarna är överens så som du påstår att ni är ska bodelningen genomföras snarast möjligt. Jag anser således att du bör kontakta er bodelningsförrättare och undersöka vad det är som tar tid och varför. Du kan läsa mer https://lagen.nu/1987:230.Lycka till!Vänliga hälsningar,

Muntlig bodelning och kritisk tidpunkt för bodelning

2010-03-26 i Bodelning
FRÅGA |Vi separerade och gjorde en muntlig bodelning och beslöt att var och en efter det att vi flyttade isär skulle vara enskilda ekonomiska individer utan krav på den andre. Den formella skilsmässan dröjde över ett år. Under tiden fram till dom ang äktenskapsskillnad köpte ena parten tillsammans med ny partner en fastighet. Handpennings betalades dagarna innan domen om äktenskapsskillnaden. I köpehandlingarna står klart att äganderätten till fastigheten övergår till köparna först sedan hela köpeskillingen betalats, vilket skedde efter skilsmässan. Nu har andra parten begärt en bodelningsförrättare och hävdar att bodelning aldrig skett och kräver dessutom att min del i nämnda fastighet ska ingå i bodelningen. Vad gäller? Ska ev handpenningen ingå? När afären slutfördes (efter äktenskapsskillnaden) upptogs också lån med fastigheten som säkerhet. Då kan väl knappast motparten hävda att enbart värdet av totala fastigheten ska ingå?
Carina Persson |Hej! Enligt 9 kap 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB) skall makarnas egendom fördelas genom bodelning. Enda fallet då bodelning inte behöver ske är då makarna enbart har enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag. En handling över bodelning skall upprättas och skrivas under av båda, 9 kap 5 § ÄktB. En muntlig överenskommelse räcker alltså inte om ni har gemensam egendom. Enligt 9 kap 2 § ÄktB skall bodelningen göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes (den s.k. kritiska tidpunkten). Den egendom du hade vid denna tidpunkt skall ingå i bodelningen. Fastigheten som köptes efter den kritiska tidpunkten skall däremot inte ingå i bodelningen. Med vänlig hälsning

Studieskulder vid bodelning

2010-03-22 i Bodelning
FRÅGA |Frågan gäller bodelning vid skilsmässa. Den ena parten har studieskulder, den andra parten har betalat sina studieskulder under äktenskapet utan att berätta detta. Vad gäller vid bodelning?
Carl-Henrik Brännberg |Hej! Vid bodelning med anledning av skilsmässa är utgångspunkten att man först från makarnas respektive giftorättsgods avräknar deras respektive skulder (av 7 kap 1-2§§ Äktenskapsbalken framgår att giftorättsgods = all makes egendom som inte genom äktenskapsförord eller villkor i testamente eller villkor i gåva gjorts till så kallad "enskild egendom" och därigenom inte ska inkluderas i bodelning, se https://lagen.nu/1987:230#K7P1S1). Därefter läggs vad som är kvar på respektive sida samman för att slutligen delas lika mellan makarna (detta framgår av 11 kapitlet 1-3§§ Äktenskapsbalken, se https://lagen.nu/1987:230#K11P1S1). Ett undantag härifrån gäller för en makes skulder som är hänförliga till dennes enskilda egendom (enligt 11 kap. 2§ 2st Äktenskapsbalken, se https://lagen.nu/1987:230#K11P2S2). Dessa ska istället i första hand avräknas mot just den enskilda egendomen, och får först om denna inte räcker till, avräknas från makens giftorättsgods. Om du till exempel äger ett hus som genom äktenskapsförord är din enskilda egendom, får du inte avräkna ett bolån däri mot ditt giftorättsgods som ska gå till delning med din make (endast om värdet på huset inte skulle räcka till för att täcka skulden får du använda giftorättsgods). I ert fall handlar det dock om studieskulder, och även om det kan verka underligt är dessa inte att anse som ”skulder hänförliga till enskild egendom” utan är skulder som får avräknas mot ert respektive giftorättsgods innan sammanläggning vid bodelningen (11 kap 2§ Äktenskapsbalken, se https://lagen.nu/1987:230#K11P2S1). Att din make redan tidigare betalat av sin studieskuld med sitt giftorättsgods får således ingen praktisk effekt på era andelar i bodelningen eftersom du har rätt att avräkna din skuld på ditt giftorättsgods innan det går till er ”sammanlagda pott”. *Följande exempel kan illustrera en förenklad situation av det hela:* *Din makes egendom (Giftorättsgods):* Värde 200 000 kr Inga skulder eftersom studieskulder på 200 000 kr redan betalats av under äktenskapet *Du:* Giftorättsgods: 500 000 kr Studieskulder: 200 000 kr Egendomsvärde som skall medtagas i bodelningen från din sida: 300 000 kr *?* Ert giftorättsgods ska nu lägga samman: 200 000 kr + 300 000 kr = 500 000 kr *?* Och sedan delas lika mellan er: 500 000 kr /2 = 250 000 kr Hade din fru inte betalat av studieskulderna tidigare hade hon alltså haft rätt att avräkna dem vid er bodelning, så slutresultatet hade blivit detsamma. Vänliga hälsningar

Värdering av egendom vid bodelning

2010-03-19 i Bodelning
FRÅGA |Hur ska man räkna värde på saker vid en skilsmässa? Är det anskaffningsvärde eller marknadsvärde? Och räknar man större saker som bilar likadant? Dessutom undrar jag hur man ska räkna värdet på nåt som är trasigt, men som är värt mycket om det lagas?
Disa Rodhe |Hej och tack för din fråga! Det finns ingen lag som reglerar värdering av egendom vid bodelning. Det har emellertid utvecklats principer i praxis. Det finns vidare sedvana att hämta från bodelningsförrättares bodelningar. Den gängse uppfattningen är att egendom värderas efter marknadsvärdet, dvs saluvärdet vid en hypotetisk försäljning. Huvudregeln för värdering av bohag är således marknadsvärdet i begagnat skick. När det kommer till bohag som båda makarna behöver kan det emellertid anses mer rättvist att utgå från uppskattat bruksvärde. Värdering av bil sker efter marknadsvärdet, dvs det värde bilen får vid försäljning (inte det värde som den köptes för). Ett råd är att låta en sakkunnig besikta och värdera bilen. Vad gäller den trasiga egendomen gäller alltså marknadsvärdet. Om det högre värdet ska gälla bör föremålet renoveras innan värdering. Regler om bodelningsvärdering är dispositiva vilket betyder att ni kan komma överens om att värderingen ska ske på annat sätt. Mvh