Ensam vårdnadshavares rätt- och skyldigheter

2012-09-09 i Barnrätt
FRÅGA |Separerad från pappan till barnet sedan ett par år tillbaka och jag har i domstol blivit tilldelad ensamvårdnad om barnet. I avtalet står även att vid överlämning ska detta ske på allmän plats. Barnet har själv valt att bo varannan vecka hos respektive förälder. Vad är mina rättigheter/skyldigheter vid ensamvårdnad? Pappan har meddelat att han inte låter barnet gå på fritidsintressen som barnet vill gå på när barnet är hos honom. Är det för mig att acceptera? Där det krävs vårdnadstagarens namnteckning som tex vid pass/piercing etc kan pappan utan vårdnadshavarens namnteckning genomföra dessa handlingar? Tacksam för svar.
Louise Bjartell |Hej! De viktigaste skyldigheter och rättigheter man har som vårdnadshavaren framgår av Föräldrabalkens sjätte kapitel, i 1-2 §§ och 11 §. Första och andra paragrafen handlar om vilka skyldigheter man som vårdnadshavare har att tillgodose barnets behov, det ansvar man har för barnets personliga förhållanden samt den tillsyn man är skyldig att utöva. 11 § handlar om den rätt och skyldighet man har att bestämma i frågor som rör barnet. 6 kap. 1 § FB: "Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling." 6 kap. 2 § 2st. FB: "Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och skall se till att barnets behov enligt 1 § blir tillgodosedda. Barnets vårdnadshavare svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga omständigheter samt skall bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. I syfte att hindra att barnet orsakar skada för någon annan skall vårdnadshavaren vidare svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas." 6 kap. 11 § FB: "Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren skall därvid i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål." Dessa skyldigheter gäller vårdnadshavaren, dvs. båda föräldrarna om man har gemensam vårdnad och endast den ena föräldern om man har ensam vårdnad. Barnets bästa ska vara avgörande i alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Om pappan hindrar er son från att gå på sina fritidsaktiviteter kan man fråga sig om boendet hos pappan kanske strider mot vad som är bäst för barnet. Om er son vill kunna gå på sina fritisaktiviteter även de veckor han är hos sin pappa rekommenderar jag er att ta upp det till diskussion och försöka komma fram till en lösning, så att det blir så bra som möjligt för er son. Skulle problemet bestå tycker jag att ni bör kontakta en juristbyrå som sysslar med familjerätt. Om du genom dom har fått ensam vårdnad om ert barn så är det endast du som är vårdnadshavare. Åtgärder som kräver vårdnadshavarens namnteckning bör därför inte kunna genomföras utan din tillåtelse och namnteckning. Lycka till! Louise Bjartell

Förbjuda omyndig dotter att träffa pojkvän

2012-08-15 i Barnrätt
FRÅGA |Hej, det är såhär att jag är en tjej på 15 år och har en kille på 26. Detta är något mina föräldrar inte kan acceptera och har drf "förbjudit" mig att träffa honom över huvudtaget tills jag är 18. Är detta något de har rätt till att göra? Och vad kan konsekvenserna vara?
Johan Wahlbom |Hej. Tack för din fråga! Generellt sett finns det ingen paragraf i Föräldrarbalken (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19490381.htm) som ger föräldrar rätt att fysiskt vägra deras barn att träffa en annan person. Det föräldrarna kan göra är att vägra din pojkvän att träffa dig i dina föräldrars bostad eftersom de äger den och således har en sådan rätt att vägra. Dina föräldrar kan också vägra dig månadspeng och dylikt som straff om du träffar pojkvännen. Det åligger föräldrarna att sörja för sina barns försörjning och det är således upp till dem att avgöra hur mycket pengar du får. Bästa hälsningar Johan Wahlbom

Förälders rätt till umgänge med sitt barn

2012-08-14 i Barnrätt
FRÅGA |Min fru flyttade nyligen ut från vårt gemensamma (ägd av mig) hus. Hon tog vår fyra åriga dotter med sig. Hon vägrar nu meddela mig vart min dotter bor på för adress och under vilka förhållanden. Hon vägrar även att samarbeta vad gäller dagisval. Vart kan jag vända mig? Jag måste få veta vart min dotter befinner sig.
Emelie Fyhrqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som utgångspunkt framhåller lagen att du som förälder har rätt till umgänge med ditt barn. Det är du och din fru som skall se till att detta sker och hur detta skall ske, se 6 kap. 15 § Föräldrabalken (FB). Vidare är både du och din fru vårdnadshavare, vilket innefattar ett ansvar för bland annat ert barns trygghet och rätt umgänge med båda föräldrarna, se 6 kap. 2 och 3 § § (även 1 § och 2a §). Om ni inte kan komma överens, kan rätten efter att du väckt talan, besluta om att du skall ha rätt till umgänge med ditt barn. Även socialnämnden kan väcka en sådan talan, se 6 kap. 15 § FB. Den myndighet som ansvarar för dessa frågor är som framgått socialnämnden, vilken är en kommunal nämnd. Denna nämnd bistår även med hjälp i form av samtal under sakkunnig ledning i syfte att nå enighet i frågor som gäller vårdnad, boende och umgänge (samarbetssamtal), se 5 kap. 3 § Socialtjänstlagen (SoL). Om du och din fru vill avtala om hur umgängesrätten med ert gemensamma barn skall se ut är detta också möjligt, se 6 kap. 15a § 3 st. FB. Även detta kan socialnämnden hjälpa er med att utforma, se 5 kap. 3 § SoL. Mitt tips är att du och din fru i första hand försöker lösa detta emellan er och i andra hand att du vänder dig till socialnämnden i din kommun och upplyser om situationen. De hjälper dig vidare i ditt ärende och kan som sagt bistå med hjälp för er att komma överens. Hoppas mitt svar är till hjälp och välkommen att höra av dig om du har ytterligare funderingar! Här följer länkar till de lagar jag nämnt: https://lagen.nu/1949:381 https://lagen.nu/2001:453 Vänligen, Emelie Fyhrqvist

AVTAL SOM INGÅTTS AV OMYNDIG

2012-07-30 i Barnrätt
FRÅGA |Minderårig köper på itunes med vårdnadshavares kod. Vår son 8 år har köpt ca 15 spel inuti appar med mitt ituneskonto troligen inkl min kod under en och samma dag för många tusenlappar. Vet inte hur han i så fall listat ut koden. Vad gäller?
Jonathan Boman Pesonen |Minderårigs ingående av avtal regleras av 9 kap Föräldrabalken och som huvudregel gäller att avtal endast kan göras gällande om samtycke från förmyndare föreligger. Samtycket kan vara uttryckligt eller mera allmänt genom att den minderårige får förfoga över pengar. Det problematiska i föreliggande fall är att en kod har använts vilket gör frågan öppen för viss tolkning, hade köpen skett i en fysisk butik torde det vara tämligen enkelt att häva med hänsyn till omständigheterna, det vill säga att en åttaåring ytterst sällan förfogar över sådana summor. Nu blir det en fråga om bevisning eftersom det inte går att bevisa vem som har suttit framför datorskärmen när köpen har gjorts. Huvudregeln som gäller är att avtalet ej är giltigt enligt 9 kap. 1 § Föräldrabalken och att köpet därför ska gå åter enligt 9 kap. 7 § samma balk, men då köpet har gjorts över Internet får jag rekommendera dig att först upplysa säljaren om det rättsliga läget och med åberopande av omständigheterna i fallet försöka visa att köpen har gjorts av en minderårig och i andra hand vända dig till Allmänna reklamationsnämnden för vidare rådgivning. Med vänlig hälsning, Jonathan Boman

Bestämmanderätt vid gemensam vårdnad

2012-08-23 i Barnrätt
FRÅGA |Hej! Två barn, delad vårdnad efter separation, barnen nu folkbokförda hos sin far (min sambo). Nu vill modern att barnen skall vara folkbokförda hos henne istället. Vad innebär det för fadern? Kan modern iochmed detta flytta med barnen utan faderns medgivande? Vi är oroliga för att hon har sådana planer nämligen... Hon bor endast ett kvarter ifrån oss. Hon anger skälet för ändrad adress vara att barnen hamnar i en mer lämplig skola. Men, vi är oroliga för att hon har andra planer. Hon gör allt hon kan för att försöka ta barnen från sin far och få ensam vårdnad.
Victoria Nilsson |Hej! Vid gemensam vårdnad har båda vårdnadshavarna rätt och skyldighet att fatta beslut i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, 6:13 och 6:11 Föräldrabalken (https://lagen.nu/1949:381). Beslut av ingripande betydelse för barnets framtid ska fattas av vårdnadshavarna gemensamt. Var barnet ska bo är en sådan fråga. Om vårdnadshavarna inte kan komma överens så får inte barnets bostadsort ändras. Det innebär i ert fall att barnens moder inte kan flytta med barnen till en annan ort utan faderns godkännande. Var barnen är folkbokförda påverkar inte detta. Inte heller påverkar folkbokföringsadressen vårdnadsfrågan. Vänliga hälsningar,

Föräldrars juridiska ansvar för barn över 18 år

2012-08-14 i Barnrätt
FRÅGA |Min man har delad vårdnad om sin nu 19-åriga dotter. (Flickan går fortfarande på gymnasiet). Hon brukar vara hos oss varannan helg och bor i övrigt hos sin mamma. Nu vill hon bestämma själv hur och när hon kommer till oss men mamman kör ut henne från hemmet varannan helg och hotar att hon får sova i tvättstugan eller vad som helst men hon får inte lov att vara kvar hemma. Har hon rätt att göra så?
Amanda Harrysson |Hej! Tack för din fråga. Bestämmelser om vårdnad, boende och umgänge regleras av Föräldrabalken (FB), som du hittar här: https://lagen.nu/1949:381. Att inneha vårdnad om ett barn innebär att vårdnadshavaren bär ett juridiskt ansvar för barnet. Vårdnadshavaren bär ansvar för barnets personliga förhållanden och ska sörja för barnets rätt till omsorg, trygghet och en god fostran, vilket framgår av FB 6 kap 1 § samt 2 § 2 st. Dock är det så att vårdnaden bara består tills dess att barnet fyller 18 år, se FB 6 kap 2 § 1 st. Efter denna tidpunkt upphör alltså det juridiska vårdnadsansvaret. Dock kvarstår underhållsskyldigheten för ett barn som är över 18 år men fortfarande går i skolan (dock längst tills dess att barnet fyller 21 år), vilket framgår av FB 7 kap 1 § 2 st. Underhållsskyldigheten innebär att barnets grundläggande försörjning ska tillgodoses och fullföljs vanligtvis genom att föräldern betalar barnets boende, mat och liknande. De ovan nämnda bestämmelserna medföljer att det inte går att "tvinga" mamman att låta dottern bo hos henne, eftersom hon inte längre har det juridiska vårdnadsansvaret över dottern. Hon har dock ett ekonomiskt ansvar (underhållsskyldigheten) tills dess att dottern gått färdigt skolan eller tills dess att dottern fyller 21 år. Vänligen Amanda Harrysson

Boendeförälders skyldighet att skjutsa vid umgängesresor

2012-08-07 i Barnrätt
FRÅGA |Min sambos dotter bor 34 mil bort från oss och kommer bara på lov. Båda föräldrarna har god ekonmomi men varken jag eller min sambo har körkort vilket barnets mamma har. De brukar mötas halvvägs för överlämning men denna gång konstrar hon och kräver att vi åker hela vägen. Är det ett rimligt krav?
Frida Karlsson |Hej och tack för din fråga! När det gäller umgängesresor ligger det primära ansvaret hos den förälder som barnet inte bor hos (alltså din sambo). Enligt Föräldrabalken 6 kap 15b § kan däremot den förälder som barnet bor med vara skyldig att ta del av kostnaderna för umgängesresorna. Hur stor del i kostnaderna som boendeföräldern ska bidra med bedöms utifrån vad som anses skäligt samt omständigheterna i övrigt. Boendeföräldern (mamman i det här fallet) har ingen skyldig att skjutsa barnet och jag anser därför att det är rimligt av henne att kräva att din sambo antingen kommer hela vägen eller ordnar resan på annat sätt. Eftersom avståndet är så stort är det däremot sannolikt att mamman ska hjälpa till att betala kostnaderna för resorna. Föräldrabalken hittar du här: https://lagen.nu/1949:381 Vänligen,

Barns möjlighet till överklagande av familjehemsplacering

2012-06-29 i Barnrätt
FRÅGA |Hej. Jag undrar om ett familjehemsplacerat barn kan överklaga placeringen. Alltså inte beslutet att barnet ska bo i ett familjehem, utan en enskild placering (tex för att den ligger alltför långt bort från hemstaden). mvh maria
jacob sandelin |Hej, då det inte framgår om placeringen har skett med eller utan föräldrarnas samtycke kommer jag att förutsätta det senare. Vad detta innebär är endast det att Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård om unga, (LVU) blir tillämplig. Detta i och med att Socialtjänstlagen (SoL 2001:453) endast kan användas då föräldrarna lämnar sitt samtycke till förflyttningen. Som jag tolkar din fråga, undrar du om barnet själv kan överklaga beslutet. Beträffande överklagan generellt så återfinns denna möjlighet både i SOL 16:3 samt i 41 § LVU. Utgångspunkten i den svenska lagstiftningen är barn inte kan företräda sig själv i myndighetsärenden då den som är under 18 år är omyndig och saknar rättshandlingsförmåga, 9:1 FB. Denna huvudregel undantas dock i mål och ärenden enligt LVU och SoL. Fram tills barnet är över 15 år har det ingen talerätt, istället återfinns denna hos vuxna ombud, 36§ LVU och 11:10 SoL. I förarbetena (proposition 1979/80:1 om socialtjänsten s. 514) uttalades att både barn över 15 år och föräldrar (vårdnadshavare) är att anse som parter i mål enligt LVU. En överklagan sker till förvaltningsrätten och en mall finner du här, http://www.domstol.se/templates/DV_InfoPage____11880.aspx Det allmänna skall alltid ha barnets bästa i åtanke vid placering. Om barnets bästa inte kan tillgodoses på nuvarande ort på grund av avstånd och dyl. skulle detta kunna tala för att en omplacering skall genomföras. Hoppas att mitt svar kan bringa lite mer klarhet till situationen. Lycka till!