När preskriberas en fordran och vad är innebörden av preskription?

2020-01-09 i Preskription
FRÅGA |Hej!Gjorde en ombyggnad av mitt hus 2015-2016 och anlitade en byggare som kvalitetsansvarig. Slutbesiktningen gjordes någon gång i juni 2016 och jag fick mail från byggaren 2016-08-23 att slutbeskedet kommit från kommunen och att allt var klart. Idag kom fakturan för uppdraget som kvalitetsansvarig med fakturadatum 2019-12-31. Dvs mer är 3 år sedan arbetet slutfördes. Kan jag åberopa preskriptionstiden?
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om preskription av fordringar finns i preskriptionslagen (PreskL).När uppstår en fordran och hur lång tid tar det innan en fordran preskriberas?Huvudregeln är att en fordran preskriberas 10 år efter dess tillkomst om inte något preskriptionsavbrott skett (2 § första stycket PreskL). Om det gäller en fordran som en näringsidkare har mot en konsument, en så kallad konsumentfordran, preskriberas denna istället 3 år efter tillkomsten, om inget preskriptionsavbrott skett (2 § andra stycket PreskL). En fordran uppstår i samband med att arbetet slutförs enligt avtalet, och preskriptionstiden räknas härifrån.Vad är ett preskriptionsavbrott och vad innebär det?5 § PreskL innehåller bestämmelser om preskriptionsavbrott. Preskriptionsavbrott innebär att fordran erkänns på något sätt, exempelvis genom att gäldenären utfäster betalning eller betalar ränta på fordan, eller får ett skriftligt betalningskrav från borgenären. Gäldenär är den som har skuld till någon annan, och borgenär är den som har fordran på gäldenären.Om preskriptionsavbrott gjorts, börjar en ny preskriptionstid löpa från dagen för preskriptionsavbrottet (6 § PreskL). Vad är blir innebörden av preskription?Preskription innebär att borgenären förlorar rätten kräva betalning för sin fordran (8 § första stycket PreskL).Sammanfattning och rådJag tolkar situationen som att det i ditt fall handlar om en konsumentfordran, eftersom byggaren utfört en tjänst åt dig som konsument, i egenskap av näringsidkare vilket gör att preskriptionstiden blir 3 år (2 § andra stycket PreskL). Arbetet slutfördes enligt mailkonversation 2016-08-23, vilket gör att preskriptionstiden började löpa då under förutsättning att arbetet faktiskt var klart vid samma tidpunkt.Om du inte fått någon betalningspåminnelse av borgenären, eller något annat preskriptionsavbrott skett, har fordran preskriberats eftersom det gått mer än 3 år sedan fordran uppstod vilket innebär att den inte behöver betalats.Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Som huvudregel preskriberas en fordran efter 10 år

2019-12-29 i Preskription
FRÅGA |Hej. Min pappa har avlidit och jag och mina 2 systrar är dödsbodelägare. Vår fråga är följande: det har kommit 2 skulder till dödsboet som vi tycker är väldigt märkliga. Skulderna uppgår till ca 350000 kr och utav dessa är ca 300000kr i ränta. Skulderna är från 80 talet. Vi känner att vi behöver lite råd i detta då vi tycker detta verkar konstigt. Hur ska vi gå tillväga nu? Skulderna är upptagna i bouppteckningen. Tack på förhand.
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som huvudregel preskriberas en fordran/skuld 10 år efter dess tillkomst (2 § preskriptionslag). Innebörden av att en fordran/skuld har preskriberats är att man inte längre är skyldig att betala skulden. Borgenären, d.v.s. den som man är skyldig pengar, har inte längre rätt att driva in skulden (8 § preskriptionslag). Det är dock möjligt för en borgenär att avbryta preskriptionen. Om borgenären innan dess att fordran har preskriberats gör ett s.k. preskriptionsavbrott nollställs preskriptionen. Det finns tre olika sätt för en borgenär att göra ett preskriptionsavbrott (5 § preskriptionslag): gäldenären, d.v.s. den som är skyldig pengar, utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären,gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären ellerborgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord.Om preskriptionen avbryts genom 1 eller 2 löper en ny preskriptionstid från dagen för avbrottet (6 § preskriptionslagen). T.ex. om er far har en skuld från 1987 och gör en avbetalning på skulden år 1992 så kommer den nya preskriptionen löpa från den dag 1992 som avbetalningen gjordes. Skulden skulle i så fall nu först komma att preskriberas 2002 om inget nytt preskriptionsavbrott sker. Ifall preskriptionen avbryts genom 3 löper ny preskriptionstid från den dag då det rättsliga förfarandet avslutas (7 § preskriptionslag). Det är upp till borgenären att kunna bevisa att ett preskriptionsavbrott har gjorts. Är skulden preskriberad har ni som dödsbo alltså ingen skyldighet att betala skulden. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vilken preskriptionstid gäller för att kräva försäkringsersättning från försäkringsbolag?

2019-12-25 i Preskription
FRÅGA |Min dotter fick ett vanprydande ärr i ansiktet okt 2014,hon är och var även då försäkrad hos trygghansa. Efter olyckan fick hon åka till akuten och sys, jag pratade med försäkringsbolaget då som informerade att jag skulle skicka in bilder tidigast ett år efter skadetillfället (samtalet är inte registrerat hos dom). Nu har hon börjat klaga och lider av ärret och då ringde jag till försäkringsbolaget som informerar att preskriptionstiden passerat den var 5 år, men vad gäller egentligen lagen säger väl 10 år eller kan bolaget skriva egna regler?
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Vad är problemet?Av din fråga framgår att din dotter fick ett vanprydande ärr i ansiktet i oktober 2014 och att hon då var försäkrad. Jag tolkar din fråga som att du undrar om du fortfarande har rätt att begära ersättning trots att ditt försäkringsbolag sagt att man måste anmäla skadan inom fem år. Reglerna kring preskription av rätten till försäkringsskydd regleras i försäkringsavtalslagen (FAL).Vad säger lagen?Den aktuella lagstiftningenDen som vill ha försäkringsersättning måste väcka talan inom tio år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde (7 kap. 4 § första stycket FAL). Det innebär alltså att man har tio år på sig från det att skadan skedde att söka försäkringsersättning.Den tidigare lagstiftningenDen tidigare lagstiftningen gällde fram tills 1 januari 2015. Den viktigaste skillnaden gentemot dagens regler var en huvudregel om en treårsfrist, som började från det att den ersättningsberättigade fick kännedom om att man kunde ha rätt till ersättning. Det innebar alltså en preskriptionstid på tre år, vilket är den som jag tror försäkringsbolaget informerar om bara det att de valt att tillämpa en längre preskriptionsfrist än minimiskyddet på tre år. Den gamla lagstiftningen gäller fortfarande för försäkringsavtal som har ingåtts före den 1 januari 2015 och som inte har förnyats efter den dagen.SammanfattningBeroende på när du tecknat ditt försäkringsavtal så finns det alltså olika preskriptionstider. Har du tecknat avtalet eller om det har förnyats efter 1 januari 2015 så gäller den tioåriga preskriptionstiden och du kan således vända dig till ditt försäkringsbolag för att begära ersättning.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Hur lång är preskriptionstiden för lån?

2019-12-17 i Preskription
FRÅGA |Ett lån gjordes för 30 år sedan. Ingenting har gjorts under alla år förrän 2014 -då gjordes ngn form av signering av låntagaren (döv o blind) på ursprungliga "lånepapperet" dvs inte den ursprungliga reversen. Min undran: om preskriptionstiden "går ut" dvs efter 10 år, då är väl lånet avskrivet? Oavsett om de ursprungliga hemmagjorda "lånepappret" skrevs på många år senare dvs 2014
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Vad är ditt problem?Av din fråga framgår att en person tagit ett lång för 30 år sedan och att sedan ingenting skett förrän 2014. Jag utgår därmed från att personen som tagit lånet inte betalat på det under tiden. För att besvara dina frågor huruvida lånet är preskriberat utgår man från preskriptionslagen (preskl).Vad säger preskriptionslagen?Preskription innebär att borgenären förlorar sin rätt att kräva fordran (8 § preskl). En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (2 § preskl). Ett sådant avbrott sker genom att gäldenären- betalar på fordringen eller på annat sätt erkänner att fordringen finns till borgenären (fordringsägaren). Det är borgenären som har bevisbördan för att detta skett, eller- får skriftligt krav eller påminnelse om fordringen av borgenären, eller- Borgenären väcker talan mot dig som gäldenär hos domstol/Kronofogdemyndigheten till exempel (5 § preskl). Detta sätt används främst om borgenären inte kan hitta gäldenären.Ett sådant preskriptionsavbrott innebär att det löper ny preskriptionstid (6 § preskl). Av din fråga framgår att ingenting gjorts sedan lånet togs. Då utgår jag från att gäldenären aldrig betalat på skulden eller fått några skriftliga krav eller liknande vilket i så fall innebär att skulden är preskriberad. Det spelar alltså ingen roll att de ursprungliga lånepapprena signerades 2014 eftersom skulden redan var preskriberad. SammanfattningPrecis som du skriver i din fråga innebär det att skulden har preskriberats och borgenären har alltså inte rätt att driva in skulden längre. Hoppas du fått svar på din fråga!

Preskription - faktura

2019-12-31 i Preskription
FRÅGA |hejsan har fått en elräkning från ett inkassoföretag. Räkningen är daterad maj 1995. Är den inte preskiberad då
Sandra Wrede |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rätt till underlag för kravetInkassoföretag måste följa reglerna i inkassolagen. Det måste tydligt framgå i inkassokravet som du fått vilka uppgifter som fordran grundar sig på, 5 § inkassolagen. Om det inte framgår ska du kontakta inkassoföretaget och sedan begära att de skickar ut det underlaget till dig. Skulden som drivs in av inkassobolaget är en skuld från el-företaget och de ska bevisa att du har en skuld hos dem som du ska betala. Nu verkar det så i ditt fall att det tydligt framgår vad det gäller för faktura, en el-faktura från 1995. PreskriptionFörhållandet mellan dig och elföretaget är konsument och näringsidkare. En fordran preskriberas normalt efter 10 år men för konsumentfordringar är tiden 3 år, se 2 § preskriptionslagen. Din faktura är över 10 år gammal och för den delen passerad med 3 år för länge sedan, eftersom du är konsument. Denna faktura bör högst troligen vara preskriberad. Om det skett ett preskriptionsavbrott sker inte preskription, enligt 5 § preskriptionslagen. Exempel på preskriptionsbrott är påminnelser som skickas ut av företaget. Men det ska tilläggas i detta att det är företaget som måste bevisa att ett preskriptionsavbrott har skett och att skulden fortfarande är levande. Att skicka ett inbetalningskrav när det tydligt framgår att fordran är preskriberad strider mot god inkassosed, 4 § inkassolagen. Bestrida kravetOm du anser att inkassokravet är felaktigt ska du bestrida detta omedelbart hos företaget som har skickat det. Om du inte bestrider inkassokravet kan du få en betalningsanmärkning och det vill du inte. Bestrid inkassokravet skriftligt och skicka det till bägge företag samt behåll en kopia på bestridandet. Du ska i bestridandet skriva dina kontaktuppgifter, vilket krav det rör sig om (fakturanummer, belopp och datum) och tydligt skriva att du bestrider detta betalningskrav för att denna faktura är preskriberad sedan lång tid tillbaka. SammanfattningsvisOm du inte har fått påminnelser om fordran under åren som gått bör denna el-räkning vara preskriberad. Det innebär att inkassokravet är felaktigt. Det är viktigt att du så snabbt som möjligt bestrider kravet och förklarar varför du anser att du inte är betalningsskyldig.Vänligen,

När anses preskriptionen av en skuld ha avbrutits?

2019-12-28 i Preskription
FRÅGA |Hej Försäkringskassan kontaktade mig med påstående om en skuld från början av år 2000. sista kontakten med dem hade jag år 2004. de har aldrig brutit preskriptionen, och inte jag heller för den saken på tal. Min bestämda uppfattning är att skulden är preskriberat. Kan Försäkringskassan genom olika manipulationer hävda motsatsen och vad ska jag göra i så fall?
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Vad är ditt problem?Av din fråga framgår att en det rör en skuld från Försäkringskassan från början av 2000, där du inte haft kontakt med dem sedan 2004. För att besvara dina frågor huruvida skulden är preskriberad utgår man från preskriptionslagen (preskl).Vad säger preskriptionslagen?Preskription innebär att borgenären förlorar sin rätt att kräva fordran (8 § preskl). En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (2 § preskl). Ett sådant avbrott sker genom att gäldenären- betalar på fordringen eller på annat sätt erkänner att fordringen finns till borgenären (fordringsägaren). Det är borgenären som har bevisbördan för att detta skett, eller- får skriftligt krav eller påminnelse om fordringen av borgenären, eller- Borgenären väcker talan mot dig som gäldenär hos domstol/Kronofogdemyndigheten till exempel (5 § preskl). Detta sätt används främst om borgenären inte kan hitta gäldenären.Ett sådant preskriptionsavbrott innebär att det löper ny preskriptionstid (6 § preskl). Av din fråga framgår att du inte haft någon kontakt med Försäkringskassan sedan 2004. Då utgår jag från att du aldrig betalat på skulden eller fått några skriftliga krav eller liknande vilket i så fall innebär att skulden är preskriberad. Vad gäller om Försäkringskassan hävdar motsatsen?Försäkringskassan kan som det framgår av din fråga hävda att skulden inte är preskriberad. De behöver då visa att ett preskriptionsavbrott enligt ovan har skett. Det har tidigare bedömts som att enstaka brev som sänts till dig som gäldenär inte är tillräcklig bevisning för att du också mottagit brevet. Rör det sig om flera brev, till exempel fem stycken som skickats inom ramen för preskriptionstiden så har det bedömts att preskriptionsavbrott har skett. Detta eftersom det är en sådan väldigt liten möjlighet att inget av breven nått gäldenären. Om du inte anser att Försäkringskassans bevisning stämmer eller är tillräcklig så kan du bestrida deras krav och få det avgjort av domstol.SammanfattningOm du inte betalat på skulden eller fått några skriftliga påminnelser är min bedömning att skulden är preskriberad. Jag råder dig att vända dig till Försäkringskassan och meddela detta. Skulle de inte godta detta kan det vara så att de vill ta ärendet till domstol. Du kan kontakta oss här för närmare hjälp vid en eventuell process.Hoppas du fått svar på din fråga!

Jag har skulder som ligger mer än tio år tillbaka i tiden. Kan ett inkassoföretag kräva mig på pengar nu?

2019-12-22 i Preskription
FRÅGA |Hej. Jag har gamla skulder över 12 till 20 år tillbaka. Extra film etc. Har under åren fått ytterst sällan fått brev från Inkasso som har svarat "Kan betala 0 kr."Har aldrig gått till KFM. Efter alla år fick idag 16-12 -2020 brev från Kronofogdens Inläsningsc. i GÄVLE? delgivningskvitto samt med alla skulder över 64 018, 88 ränta med kapital belopp 41 143 kr. + summa kostnader 4 829 kr. I slutet står total summa 109 984 kr. Denna bunt av brev är skickat av ett inkassoföretag i västra Sverige. Samt att det står typ som domstols regler NN ska förpliktas att till sökandet, dvs. inkassoföretaget betala 109 984 kr! Ev. Delgivningskvitto avg. kan komma.Står det i brevet. I brevet står också att jag har rätt att yttra mig ang. skulden mm. På delgivningskvitto står att jag har fått denna då ärendet XXXXXX_XXX har lämnats in till KFM den 11/12 2019. (När jag loggade in på min sida där så fanns det inget? Undrar nu: Kan inkassoföretaget efter alla dessa 15-20 år gamla skulder efter samlat räntor mfl. avgifter plötsligt 2019 dec. lämna dessa ärenden till KFM? Varför inte flera år sedan? Har inkassoföretaget rätt att göra så efter alla år? Detta låter väldig märkligt samt att brevet är ganska stökigt skrivet? Liksom inte riktigt professionellt skriven. Tacksam för svar.
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom preskriptionstiden på skulder samt ge råd om vad du kan göra nu. Vad innebär att en fordran blir preskriberad?Att en fordran blir preskriberad efter en viss tid innebär att skulden inte längre går att göra gällande. Har fordran blivit preskriberad går det inte längre att driva in skulden. Anledningen till att skulder blir preskriberade efter en viss tid är att det ofta kan vara svårt att utreda skuldförhållanden som ligger långt tillbaka i tiden. Hur lång är preskriptionstiden på skulder? Preskriptionslagen reglerar preskription av fordringar, såvida inte annat är föreskrivet, se 1 § Preskriptionslagen (här). Huvudregeln är att en fordran preskriberas tio år efter att den tillkom, såvida inte preskriptionen avbryts dessförinnan, se 2 § 1 st Preskriptionslagen (här). För fordran som en näringsidkare har på en konsument gäller dock att fordran preskriberas efter tre år. För att den kortare fristen ska gälla ska dock fordran avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk. Den treåriga preskriptionstiden gäller inte för fordringar som grundar sig på löpande skuldebrev, se 2 § 2 st Preskriptionslagen (här). För fordran på pension räknas preskriptionstiden från den dag fordringen tidigast kan göras gällande, se 2 § 3 st Preskriptionslagen (här). Om det finns en fordran som grundar sig på skadestånd på grund av brott, preskriberas fordran inte före utgången av tiden för åtalspreskription, om inte frågan om ansvar för brottet har avgjorts dessförinnan, se 3 § Preskriptionslagen (här). För att se hur lång preskriptionstiden blir får man alltså kolla på hur lång preskriptionstid som gäller för brottet ifråga. En regressfordran som har uppkommit genom att någon har betalt en skuld, för vilken flera är ansvariga, preskriberas tidigast ett år efter betalningen av huvudfordringen, se 4 § Preskriptionslagen (här). Vad innebär preskriptionsavbrott? Om ett preskriptionsavbrott har skett börjar en ny preskriptionstid att löpa, vilket innebär att borgenären förlänger den tid han har på sig att begära betalning. Mer information om preskriptionsavbrott finns på Kronofogdens hemsida (här). Enligt 5 § Preskriptionslagen (här) kan preskriptionsavbrott ske på tre olika sätt. Det första sättet är att gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären. En annan möjlighet är att gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären. Den tredje möjligheten är att borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord.Om en skuld har uppstått, men ett preskriptionsavbrott sker, börjar en ny preskriptionstid att löpa från dagen för preskriptionsavbrottet, se 6 § Preskriptionslagen (här). Exempelvis, om en fordran som har en tioårig preskriptionstid uppstår, men preskriptionsavbrott sker efter fem år, börjar en ny tioårsfrist löpa från när avbrottet skedde.Vad du kan göra nu Att inkassoföretaget begär betalning för skulder som ligger 12–20 år tillbaka i tiden låter lite märkligt, med tanke på preskriptionstiden (som vanligtvis är tio år, men som är tre år för vissa fordringar på konsumenter). Dock finns det en möjlighet att det kan ha skett ett preskriptionsavbrott, och att preskriptionstiden därmed förlängs. Jag skulle rekommendera att du tar kontakt med både inkassoföretaget och Kronofogden för att ta reda på om så är fallet. Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,

Vad är preskriptionstiden för att begära ersättning från mitt försäkringsbolag?

2019-12-05 i Preskription
FRÅGA |Hej!Jag var i december 2010 med om en olycka och fick ett ärr på halsen som fortfarande syns tydligt. Jag var ett barn då och ingen anmälde ärret till försäkringsbolaget, så jag tänkte nu göra det själv. Jag pratade just med mitt försäkringsbolag och dem säger att man måste anmäla skadan inom tre år. Jag har fått information om att preskriptionstiden vid ersättning för ärr är 10 år? Jag åkte ambulans till sjukhus, så händelsen finns registrerad. Går det att göra något nu efter att det gått 9 år?Tack på förhand!
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Vad är problemet?Av din fråga framgår att du för nio år sedan var med om en olycka och fick ett är på halsen. Jag tolkar din fråga som att du undrar om du fortfarande har rätt att begära ersättning trots att ditt försäkringsbolag sagt att man måste anmäla skadan inom tre år. Reglerna kring preskription av rätten till försäkringsskydd regleras i försäkringsavtalslagen (FAL). Vad säger lagen?Den aktuella lagstiftningenDen som vill ha försäkringsersättning måste väcka talan inom tio år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde (7 kap. 4 § första stycket FAL). Det innebär alltså att man har tio år på sig från det att skadan skedde att söka försäkringsersättning. Den tidigare lagstiftningenDen tidigare lagstiftningen gällde fram tills 1 januari 2015. Den viktigaste skillnaden gentemot dagens regler var en huvudregel om en treårsfrist, som började från det att den ersättningsberättigade fick kännedom om att man kunde ha rätt till ersättning. Det innebar alltså en preskriptionstid på tre år, vilket är den som jag tror försäkringsbolaget informerar om. Den gamla lagstiftningen gäller fortfarande för försäkringsavtal som har ingåtts före den 1 januari 2015 och inte har förnyats efter den dagen. Sammanfattning Beroende på när du tecknat ditt försäkringsavtal så finns det alltså olika preskriptionstider. Har du tecknat avtalet eller om det har förnyats efter 1 januari 2015 så gäller den tioåriga preskriptionstiden och du kan således vända dig till ditt försäkringsbolag för att begära ersättning. Hoppas du fått svar på din fråga!