Skadestånd för brott som har preskriberats

2020-02-23 i Preskription
FRÅGA |Hejsan,Jag blev misshandlad, grov misshandel från att jag var liten. Ca 5år till och från tills senast 2014, av min äldre bror. Jag kunde inte göra något åt det och mina närstående gjorde inget åt det, när jag idag efter att ha träffas en trauma psykolog försökte se om man kunde anmäla honom fick jag som svar av polisen att preskriberings tiden är 5 år. Och det sista var över 5 år sen, finns det något jag kan göra för att straffa honom, dvs rättsligt ? Civilrättsligt ?Mvh
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En skadeståndsfordran preskriberas enligt huvudregeln efter tio årDen allmänna preskriptionstiden för en fordran är tio år (2 preskriptionslagen). För brott som har längre preskriptionstid än tio år kan även den skadeståndsrättsliga preskriptionen vara längre än tio år (3 § preskriptionslagen). Preskriptionsregeln gäller bland annat för civilrättsliga skadeståndsanspråk. Att brottet straffrättsligt är preskriberat utgör inte hinder för att du civilrättsligt kan göra gällande anspråk på ersättning för de skador du har orsakats.Du kan få ersättning för de skador du har liditDu kan alltså i ett civilrättsligt mål väcka en skadetåndstalan mot din bror. Du kan där yrka skadestånd för de skador du har utsatts för och för vilka brotten begicks under de senaste tio åren. Du kan få skadestånd för personskada avseende bl.a. fysiskt och psykiskt lidande (2 kap. 1 § skadeståndslagen och 5 kap. 1 § skadeståndslagen) och du bör kunna få kränkningsersättning, eftersom du har utsatts för ett brott av allvarlig natur (2 kap. 3 § skadeståndslagen). Det krävs inte att personen har dömts för brottet, utan det är tillräckligt att ett brott har begåtts.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Vänligen,

När preskriberas en borgensförbindelse på en hyreslägenhet?

2020-02-04 i Preskription
FRÅGA |Hej! Jag står som borgenär på min mammas lägenhet, och idag ringde hyresvärden. Hon har en skuld på strax över 50000:- som tillkommit under dom sista två-tre åren. Det motsvarar ca 9 hyror. Kan dom komma med krav på allt detta utan att jag har fått veta något alls innan idag. Mvh Niklas
Alicia Holmgren |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När det kommer till frågor om en borgenärs betalningsskyldighet så hittar vi de bestämmelserna i handelsbalkens 10:e kapitel samt i preskriptionslagen. Det finns två olika sorters borgen du kan ha gått i. Vilken sorts borgen som det rör sig om i detta fallet framkommer inte av frågan. Det kan spela roll för huruvida du är betalningsskyldig eller inte. Enkel borgen: Om du har gått i enkel borgen för din mors skuld så är du bara betalningsskyldig för hennes skuld om hon inte kan betala eller inte går att få tag på. Ditt ansvar är såldes subsidärt. (10 kap. 8 § HB) Proprieborgen:Om du har gått i en sproprieborgen för din mors skuld så är du betalningsskyldig på samma sätt som om skulden vore din egen. I såna fall kan alltså din mors hyresvärd kräva dig på pengarna även om din mor skulle vara kapabel att betala. (10 kap. 9 § HB)Om det ej har framgått vilken sorts borgen som du har gått i så är det en enkel borgen.Det kan hända att några av hyresfordringarna är preskriberadeAtt din mors hyresvärd inte har hört av sig tidigare kan ha en inverkan på om du är skyldig att betala eller inte. Om din mor hyr sin lägenhet av en privatperson så tar det 10 år för en fordran att preskriberas, är det däremot en näringsidkare som är hyresvärd så tar det endast 3 år för en fordran att preskriberas. Då det går att anta att din mor har fått krav på betalaningar under sin hyrestid så är inte hennes fordran att se som preskriberad. Däremot kan det hända att att ditt borgensåtagande kan vara preskriberat om det har gått mer än 3 år sedan du hörde någonting från din mors hyresvärd om det. Preskriptionstiden är individuell för varje borgensfordran vilket innebär att en hyresfordran från juni 2013 blir preskriberad i juni 2016. Således innebär alltså detta att du inte är betalningsskyldig för de hyrorna som är mer än 3 år gamla. (PreskL 2 §)SammanfattningSammanfattningsvis kan vi alltså säga att i det fallet att di skulle ha gått i en enkel borgen så är du bara betalningsskyldig om din mor inte kan betala. Annars är du betalningsskyldig för alla de hyresfordringar som inte är äldre än 3 år. Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Hur lång preskriptionstid gäller för hyresskuld, bankskuld och skuld till sjukvården?

2020-01-14 i Preskription
FRÅGA |Hej,jag har ett par frågor avseende preskriptionstid angående :*Hyresskuld?*Bankskuld?*Skuld till sjukvården? (ambulanstransport samt klinikvistelse)Mvh och fortsatt gott nytt år
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Vilken lag är tillämplig?För att besvara dina frågor huruvida skulden är preskriberad utgår man från preskriptionslagen (preskl).Vad säger preskriptionslagen?Preskription innebär att borgenären förlorar sin rätt att kräva fordran (8 § preskl). En fordran preskriberas som huvudregel tio år efter tillkomsten. Rör det sig om en konsumentfordran, alltså en fordran som härstammar från att en företagare sålt en vara eller tjänst till dig som konsument är preskriptionstiden tre år. Preskriptionen kan avbrytas innan skulden är preskriberad (2 § preskl). Ett sådant avbrott sker genom att gäldenären- betalar på fordringen eller på annat sätt erkänner att fordringen finns till borgenären (fordringsägaren). Det är borgenären som har bevisbördan för att detta skett, eller- får skriftligt krav eller påminnelse om fordringen av borgenären, eller- Borgenären väcker talan mot dig som gäldenär hos domstol/Kronofogdemyndigheten till exempel (5 § preskl). Detta sätt används främst om borgenären inte kan hitta gäldenären.Ett sådant preskriptionsavbrott innebär att det löper ny preskriptionstid (6 § preskl). HyresskuldFör hyresskulder gäller att en hyresvärd måste väcka talan, ansöka om betalningsföreläggande eller ansöka om stämning hos domstol eller hyresnämnd, inom två år från det att hyresgästen lämnade lägenheten. Efter att ett utslag eller dom har meddelats är det treårig eller tioårig preskriptionstid beroende på om det är en konsumentfordran eller inte.BankskuldMed bankskuld utgår jag i mitt svar att det rör sig om ett banklån. Eftersom banklån skrivs med löpande skuldebrev innebär det att preskriptionstiden är tio år (2 § andra stycket preskl).Skuld till sjukvårdenPreskriptionstiden för skuld till sjukvården beror på om du varit hos en privat vårdgivare eller vård som har anslutning till landstinget. Har du varit hos en privat vårdgivare så innebär det att det rör sig om en konsumentfordran och då gäller den treåriga preskriptionstiden. För de flesta skulder till staten gäller annars en femårig preskriptionstid, men där t.ex. Skatteverket kan ansöka om att preskriptionstiden ska förlängas vid skatteskulder.SammanfattningSkulden preskriberas antingen efter tre år eller tio år beroende på om det är en konsumentfordran eller inte och statliga skulder har en femårig preskriptionstid. Om den tiden förlöper utan att någon preskriptionsavbrott sker så innebär det att skulden är preskriberad.Hoppas du fått svar på din fråga!

Hur lång är preskriptionstiden för ett lån?

2020-01-09 i Preskription
FRÅGA |Hört att om långivaren glömt att påminna om skuld minst en gång varje År så blir skulden inte giltig, den kan hävdas vara förlikad typ lr nåt sånt. Det är långivaren själv som sagt detta. Stämmer det?
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Vad är ditt problem?Att din skuld inte är giltig innebär att den är preskriberad. För att besvara dina frågor huruvida skulden är preskriberad utgår man från preskriptionslagen (preskl).Vad säger preskriptionslagen?Preskription innebär att borgenären förlorar sin rätt att kräva fordran (8 § preskl). En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (2 § preskl). Lån från banker har vanligtvis 10 års preskriptionstid eftersom de skrivs med löpande skuldebrev. Rör det sig i stället om en konsumentfordran, alltså en fordran som härstammar från att en företagare sålt en vara eller tjänst till dig som konsument är preskriptionstiden tre år. Ett sådant avbrott sker genom att gäldenären- betalar på fordringen eller på annat sätt erkänner att fordringen finns till borgenären (fordringsägaren). Det är borgenären som har bevisbördan för att detta skett, eller- får skriftligt krav eller påminnelse om fordringen av borgenären, eller- Borgenären väcker talan mot dig som gäldenär hos domstol/Kronofogdemyndigheten till exempel (5 § preskl). Detta sätt används främst om borgenären inte kan hitta gäldenären.Ett sådant preskriptionsavbrott innebär att det löper ny preskriptionstid (6 § preskl). SammanfattningSkulden preskriberas antingen efter tre år eller tio år beroende på om det är en konsumentfordran eller inte. Om den tiden förlöper utan att någon preskriptionsavbrott sker så innebär det att skulden är preskriberad.Hoppas du fått svar på din fråga!

När preskriberas en skuld?

2020-02-23 i Preskription
FRÅGA |Hej,har fått ett betalningsföreläggande på en skuld som är 21 år gammal,är inte den preskriberad eller kan man kräva pengar efter hur lång tid som helst?
Felicia Fredin |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Preskription av skulder regleras i Preskriptionslagen (PreskL). Allmänt om preskriptionDen allmänna tiden för preskription, men för en fordran mot en konsument gäller tre år (2 § PreskL). Preskriptionstid kan dock avbrytas genom preskriptionsavbrott. Ett preskriptionsavbrott kan ske på olika sätt (5 § PreskL): Om gäldenären på något sätt erkänner skulden gentemot borgenären (genom att till exempel betala en del av den) Om gäldenären får ett skriftligt krav eller en påminnelse om skulden från borgenären Om borgenären väcker talan genom domstol, Kronofogden etc. Om preskriptionsavbrott har skett, börjar en ny preskriptionstid löpa från den dag som avbrottet skedde (6 § PreskL). Det är i så fall tio år (alternativt tre år) från preskriptionsavbrottet som gäller, och inte från skulden. Vad gäller i ditt fall? Det framgår inte av frågan om skulden gäller gentemot dig som konsument. Det har dock passerat 21 år, vilket innebär att om inget preskriptionsavbrott har skett, är skulden preskriberad oavsett. Du kan därmed inte bli krävd på betalning. Hoppas att du fick svar på din fråga! Varmt välkommen att återkomma med eventuella funderingar eller andra frågor! Vänligen,

Preskription av skuld till försäkringskassan

2020-01-25 i Preskription
FRÅGA |HejOm man, via Tingsrätt, har fått en skuld till Försäkringskassan.Kan den då preskiberas?
David Ekenberg |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att kort besvara din fråga så kan en skuld till försäkringskassan preskriberas.En skuld till försäkringskassan är att betrakta som en skuld enligt försäkringslagstiftningen. Frågor kring preskribering av denna skuld behandlas därför av preskriptionslagen (1 § PreskL).En skuld till försäkringskassan preskriberas efter 10 år från den dag skulden tillkom, förutsatt att preskriptionstiden inte avbryts dessförinnan (2 § PreskL). Ett preskribtionsavbrott kan ske på flera olika sätt, men det handlar om att du på något sätt får en påminnelse om att skulden finns, detta kan exempelvis ske genom telefonsamtal, skriftligt krav eller liknande (5 § PreskL). Vid varje sådant preskribtionsavbrott börjar preskriptionstiden om på nytt.Jag förstår det som att din skuld till försäkringskassan har fastställts av tingsrätten, detta är ett exempel på ett preskriptionsavbrott, varpå en ny tioårig preskriptionstid börjar.Jag hoppas du känner att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Får arbetsgivare kräva tillbaka extra månadslön 15 år senare?

2020-01-14 i Preskription
FRÅGA |Hej!Vårt företag, ett rikstäckande bageri med leverans av färskt bröd, gick från 14-dagarslön till månadslön etappvis mellan 2002 - 2004. Företaget valde då att ge de anställda en extra månadslön. Denna "förskottsskuld" kräver man nu, 2020, tillbaka. Vad säger lagen? Är detta ens möjligt?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag är lite osäker på exakt vad det är för utbetalning som har gjorts, men som jag uppfattar din fråga har en arbetsgivare, någon gång mellan 2002 och 2004 betalat ut en extra månadslön till företagets anställa, vilket företaget nu kräver tillbaka från de anställda.Utan att gå in närmare på huruvida företaget får kräva tillbaka vad de har betalat ut eller inte, kan konstateras att det här inträffade för mer än 15 år sedan, vilket innebär att företaget i sådant fall skulle ha en minst 15 år gammal fordran på sina anställda.Enligt preskriptionslagens regler är anspråk som grundar sig på något som inträffade mer än 10 år tillbaka i tiden, och ingen återbetalning eller annat erkännande av skulden har skett (t.ex. en påminnelse), preskriberade (2 § preskriptionslagen). I vissa anställningsförhållanden kan preskriptionstiden vara kortare än så, eller om annat följer av kollektivavtal kan det gälla. Om företaget först nu kräver återbetalning på en "förskottsskuld" som betalades ut för så länge sedan, är det preskriberat och kan inte göras gällande. De anställda är med andra ord inte skyldiga att återbetala den extra månadslönen.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.Vänligen,

Hur långt är preskriptionstiden för en skuld från landstinget?

2020-01-09 i Preskription
FRÅGA |Hur länge "lever" en faktura från landstinget? Fått krav från 2007
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Vad är problemet?Frågan kring hur en länge en faktura "lever" beror bland annat på om du betalat på skulden eller inte. Jag tolkar din fråga som att du fått ett kravbrev från en skuld som togs 2007. För att besvara dina frågor huruvida skulden är preskriberad utgår man från preskriptionslagen (preskl).Vad säger preskriptionslagen? Preskription innebär att borgenären förlorar sin rätt att kräva fordran (8 § preskl). En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (2 § preskl). Ett sådant avbrott sker genom att gäldenären- betalar på fordringen eller på annat sätt erkänner att fordringen finns till borgenären (fordringsägaren). Det är borgenären som har bevisbördan för att detta skett, eller- får skriftligt krav eller påminnelse om fordringen av borgenären, eller- Borgenären väcker talan mot dig som gäldenär hos domstol/Kronofogdemyndigheten till exempel (5 § preskl). Detta sätt används främst om borgenären inte kan hitta gäldenären.Ett sådant preskriptionsavbrott innebär att det löper ny preskriptionstid (6 § preskl). Om du inte hört något från landstinget förutom detta kravbrevet som du precis fått och inte heller betalat på skulden eller erkänt den på något annat sätt så innebär det att skulden är preskriberad. Det innebär att du inte behöver betala kravbrevet och jag rekommenderar dig att du vänder dig till landstinget om detta. Hoppas du fått svar på din fråga!