Är en fordran gentemot en kommun preskriberad efter tre år?

2020-08-21 i Preskription
FRÅGA
Jag har köpt mark och fått den ihopslagen med min tomt (lagfaren ägare) jag har betalat alla avgifter utom till Kommunen då jag väntade på faktura från dem. Nu efter drygt 3 år funderar jag på om kommunens fordran är preskriberad. I Lantmäteriets protokoll stå det att jag ska betala direkt till kommunen senast 30 dagar efter ersättningsbeslutet har laga kraft. Om betalning sker därefter betalas ränta enligt 6 § räntelagen från sista betalningsdag tills betalning sker. Jag har inte fått något krav eller annan kontakt om affären. Min fråga är om det är preskriberat?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som gäller i fråga om preskription av fordringar regleras i preskriptionslagen (PreskL) (1 § PreskL).

Huvudregeln är att en fordran preskriberas när det gått tio år efter att fordran uppkom, såvida preskriptionen inte avbryts dessförinnan (2 § första stycket PreskL).

Det finns dock undantag då preskriptionstiden istället är tre år. Preskriptionstiden är tre år för konsumentfordringar, det vill säga för fordringar som en näringsidkare har gentemot en konsument för att ha tillhandahållit en vara, tjänst eller annan nyttighet (2 § andra stycket PreskL).

Den treåriga preskriptionstiden kan även gälla om fordringsägaren är ett offentligt organ (en kommun i detta fall). En förutsättning är dock att det offentliga organet betraktas som en näringsidkare. Frågan blir därför om kommunen har handlat i egenskap av näringsidkare.

Högsta domstolen har tidigare konstaterat att den treåriga preskriptionstiden inte gällde på en fordran mot lantmäteriet som avsåg förrättningskostnader. Anledningen till att den treåriga preskriptionstiden inte gällde var att fordringsförhållandet uppvisade tydliga moment av offentlig maktutövning. Lantmäteriet ansågs inte ha handlat i egenskap av näringsidkare.

I detta fallet är det högst sannolikt att en preskriptionstid på tio år gäller med tanke på att fordran avser förrättningskostnader för fastighetsbildningsåtgärder. Kommunen kan inte anses ha handlat i egenskap av näringsidkare.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (609)
2021-11-01 Förlorar en leverantör rätten till ersättning för en utförd tjänst efter att viss tid har förflutit?
2021-10-31 Preskriptionstid avseende fakturor.
2021-10-28 När avbryts preskription?
2021-10-27 När preskriberas en skuld till Försäkringskassan om man har en avbetalningsplan?

Alla besvarade frågor (97626)