Separationsrätt av egendom vid motpartens konkurs

2018-05-01 i Konkurs
FRÅGA |Jag har lämnat in mina bilhjul för förvaring till ett företag som (förutom vanlig däckservice) sysslar med detta. Vad händer med mina hjul om firman går i konkurs? Ingår hjulen i konkursen så att jag blir av med dom?
Victoria Najafi |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det som blir aktuellt i din fråga är huruvida du har separationsrätt till bilhjulen gentemot företagets borgenärer. För att separationsrätt ska föreligga krävs det dels att anspråket på egendom avser ett individuellt bestämt föremål och dels att det måste vara identifierbart hos innehavaren. Då du har lämnat in dina hjul är detta att se som individuellt bestämd egendom. Genom ett, antagligen, upprättat avtal mellan dig och företaget styrks att du lämnat in hjul som tillhör dig, samtidigt som din ställning stärks ifall tvist med företaget skulle uppstå. Det som dock kan bli problematiskt är huruvida hjulen går att identifiera hos företaget. Speciellt om de förvaras tillsammans med flertalet andra snarlika hjul. Det enklaste sättet att uppnå detta kriteriet är om företaget tydligt märkt ut att just de hjulen som du har lämnat in tillhör dig. Om inte dessa två kriterier är uppfyllda är tyvärr sakrätten förlorad. Jag hoppas att du fick svar på din fråga, återkom gärna om du har fler funderingar!Med vänlig hälsning,

Avtal om bilköp - separationsrätt från konkursboet?

2018-04-21 i Konkurs
FRÅGA |Säg att jag tecknat ett avbetalningsköp med återtagandeförbehåll med en privatperson samt att vi avtalat om ett datum då jag ska hämta bilen. men dagen innan avhämtning går personen i konkurs, räcker då avtalen för att få separationsrätt från konkursboet?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag uppfattar din fråga vill du veta ifall ett avtal om ett avbetalningsköp med ett återtagandeförbehåll skulle vara tillräckligt för att du ska få bättre rätt än säljarens borgenärer till en bil som du köpt. Du verkar också ha koll på att det rör sig om sakrätt och vad det kan innebära, därför går jag inte in i detalj i de grundläggande reglerna inom sakrätten.Ett avbetalningsköp med återtagandeförbehåll är typiskt sett ett skydd för säljaren att skydda sig från köparens borgenärer, vid det fall att köparen går i konkurs utan att ha betalt för hela köpet. Med andra ord får inte köparen något särskilt sakrättsligt skydd, endast köparen. Detta betyder att ifall du hade köpt bilen och haft bilen hos dig och sen gått i konkurs, hade privatpersonen/säljaren kunnat få tillbaka sin bil. I ditt fall har du alltså inte ett särskilt skydd gentemot privatpersonens borgenärer om privatpersonen går i konkurs på grund av återtagandeförbehållet. Om privatpersonen är en näringsidkare och du köper bilen för privat bruk är det dock fråga om ett konsumentköp, som hade gjort att ett avtal var tillräckligt (förutsatt att man hade kunnat identifiera den bil som avtalet avser) (49 § konsumentköplagen). Detta kallas för avtalsprincipen. Avtalsprincipen gäller inte vid köp mellan privatpersoner. Istället gäller då huvudregeln inom svensk sakrätt vilket är att tradition av lösöret (i detta fall bilen) ska ha skett. Med andra ord krävs det att bilen har traderats. Är bilen kvar hos privatpersonen har det inte skett och därmed har du inte separationsrätt. Som svar på din fråga är det förmodligen så att avtalet inte räcker för att du ska få separationsrätt till bilen. Avtalet skulle kunna räcka om du är en konsument och den som säljer är en näringsidkare, förutsatt att bilen är identifierbar från de andra bilar som säljaren säljer. Hoppas detta var till hjälp!Vänligen,

Hur beräknar man oprioriterade fordringar med lika rätt?

2018-03-14 i Konkurs
FRÅGA |hejenligt 18 § så skall oprioriterade fordringar behandlas lika procentuellt utifrån fordringens belopp. om det är fyra borgenärer som har oprioriterade fordringar med olika belopp, hur menar man att de då skall få exakt lika procentuellt utifrån fordringens storlek??? Hur ska man veta hur mycket i procent???jag förstår inte. vill ni snälla exemplifierade detta ??? tacksam för hjälp
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Låt säga, att under ett konkursförfarande betalas alla fordringar och slutligen kvarstår två skuldebrev (fordringar). Dessa skuldebrev anses vara oprioriterade fodringar och ägarna till dessa får betalt sist, men med lika rätt (18 § förmånsrättslagen). Dessa två skuldebrev uppgår till 100 tkr respektive 80 tkr, men konkursboets tillgångar är endast 90tkr. Detta innebär att konkursförvaltaren får göra en procentuell beräkning utifrån fordringarnas storlek och ägarna till fordringarna ska de få lika mycket av det som finns kvar. 100/90 är ungefär 111% och 80/90 är ungefär 89 % (111+89 = 200). Därefter ger 111/200 = 0,555 och 89/200 0,445. Därefter ger 0,555 x 90 000 = ca 50 000 och 0,445 x 90 000 = ca 40 000. Alltså ska fordringsägaren om 100 tkr ha 50 tkr och fordringsägaren om 80 tkr ska ha 40 tkr.Föreligger ett överskott när de oprioriterade fordringarna ska betalas, får fordringsägarna så klart hela beloppet de har rätt till. Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Vem kan ansöka om bolags konkurs?

2018-03-04 i Konkurs
FRÅGA |Vem har behörighet att ge in en konkursansökan till tingsrätten? Alltså har ett aktiebolag, kan jag då som VD ansöka om konkurs?
Stina Jansson |Hej,Tack för din fråga!Konkurslagen innehåller regler om konkursansökan. En konkursansökan kan göras av en borgenär, det vill säga en person eller ett företag som har en fordring på bolaget (2 kap. 4 § konkurslagen). En konkursansökan kan även göras av en gäldenär, det vill säga av aktiebolaget själv (2 kap. 3 § konkurslagen). Om detta är fallet så ska beslutet om att ett bolag ska ansöka om att försättas i konkurs fattas av bolagets styrelse eller bolagsstämman (8 kap. 4 § aktiebolagslagen).Eftersom att en konkursansökan kan göras av en fordringsägare eller av aktiebolaget själv genom styrelsen eller bolagsstämman så innebär detta att positionen som VD i bolaget som sådan inte ger dig en rätt att ansöka om bolagets försättande i konkurs. För att du som VD ska kunna inge en konkursansökan krävs istället att du är fordringsägare till bolaget, alternativt kan du som VD delta i beslutsfattandet om att ansöka om bolagets försättande i konkurs om du är en del av bolagets styrelse eller bolagsstämman. Vidare information om att ansöka om konkurs finns på domstolens hemsida.Vänliga hälsningar

Kommer begravningskostnaderna kunna betalas framför andra skulder?

2018-04-25 i Konkurs
FRÅGA |Kan man öronmärka dödsboets tillgångar?Problemet är: När personn i fråga avlider kommer hon fortarande att ha en mängd skulder. Som tur är ärver inte hennes arvingar skulderna. Men hon har en livförsäkring på 44 000 kr som hon tecknat för att det ska användas till begravningen. Så frågan är: kan man öronmärka detta belopp att gå till begravning eller måste de gå till att betala hennes skulder?
Fanny Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om skulderna i dödsboet överstiger tillgångarna finns i regel förutsättning att försätta dödsboet i konkurs efter ansökan hos tingsrätten (dödsboet eller dödsbodelägare kan ansöka enligt 2 kap. 3 § konkurslagen). Dödsboets skulder ska då betalas efter en viss prioriteringsordning enligt förmånsrättslagen. Begravningskostnader har som regel prioritet framför andra skulder i dödsboet (10 §). Men detta kan vara beroende av vad för andra skulder som finns i dödsboet, t.ex. kan huslån ha särskild prioritering. Men som regel går begravningskostnader före "vanliga" skulder.Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga, du är alltid varmt välkommen att komma in med nya frågor till oss här på Lawline!Vänligen,

Endast egendom som tillhör gäldenären (den som är satt i konkurs) ingår i konkursboet

2018-03-31 i Konkurs
FRÅGA |Hej jag har köpt en motocross kvittot e utställt på mig, min son körde den till en verkstad för att byta fjädrar åt mig får någon ta den därifrån tex en konkursförvaltaren till min son Hon säger att min son har tagit den i besittning å därför har hon hämtat den utan att medela varken min son eller mig. Får man göra så
|Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I din sons konkursbo ingår all egendom som tillhör din son. Detta framgår av 3 kapitlet 3§ Konkurslagen. All egendom som din son har i sin besittning presumeras, d.v.s. antas, tillhöra din son. För att kunna separera motorcross från konkursboet måste du kunna visa att den tillhör dig och inte din son. Det borde inte vara några problem eftersom du ju har kvitto på att du äger den. Skulle det vara så att din son har flera likadana motorcrosscyklar i sin besittning så kan det bli svårare eftersom du då måste kunna visa vilken som är just din, men jag utgår ifrån att det bara finns en. Jag tycker dock att det låter konstigt att konkursförvaltaren hävdat att din son haft motorccrossen i besittning när den var på verkstan. Det var ju nämligen verkstan som hade den i sin besittning när den var där. Enligt min mening borde hon alltså inte kunnat hämta den med det argumentet men eftersom hon nu redan gjort det så råder jag dig att söka upp henne och visa ditt kvitto på att det är du som är ägare till motorcykeln och inte din son. Då ska det inte vara några problem att få separationsrätt.Vänligen,

Ska jag ansöka om konkurs eller företagsrekonstruktion?

2018-03-13 i Konkurs
FRÅGA |Jag har fordringar på mitt aktiebolag och Jan inte betala dem . Jag behöver få råd hur jag ska göra . Konkurs etc. Mvh : Jonas Månsson
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns några alternativ avseende huruvida man kan gå tillväga vid betalningssvårigheter.KonkursEtt bolag eller en person som inte kan betala sina skulder, och inte kommer att kunna göra det under en längre tid, kan försättas i konkurs. En konkurs innebär att i princip alla tillgångar tas om hand och används för att betala på skulderna. Efter att ett bolags konkurs har avslutats har bolaget upphört att existera och kan därmed inte krävas på betalning. Bolaget själv kan ansöka om konkurs, likväl kan gäldenären (du) föra detta. (2 kap. 1 § konkurslagen). Det är däremot tingsrätten som försätter bolaget i konkurs.FöretagsrekonstruktionFöretagsrekonstruktion är ett alternativ till konkurs för de företag som har ekonomiska problem men som på sikt har en möjlighet att överleva. Företaget eller borgenären kan ansöka i domstol om rekonstruktion. Om domstolen beviljar rekonstruktionen utser de en rekonstruktör. I en företagsrekonstruktion kan det ingå ett offentligt ackord. Det innebär att fordringsägarna får avstå från en del av sina fordringar och man behöver inte betala skulderna under förfarandet. Under den tid företagsrekonstruktionen pågår får utmätning inte ske.ÖvrigtOm du inte kan betala en faktura eller skuld i rätt tid ska du alltid kontakta den som du står i skuld till. Kom ihåg att det ofta finns möjlighet att förhindra en betalningsanmärkning genom att göra upp om avbetalningsplan eller få betalningsuppskov direkt med den som vill ha betalt.SammanfattningsvisHar du stora svårigheter med att betala, som inte tycks vara övergående, bör du ansöka om konkurs. Tror du det finns möjlighet att rädda företaget, kan du ansöka om företagsrekonstruktion. Du bör i vart fall kontakta de du är skyldig pengar.Vill du ha hjälp med att ansöka om företagsrekonstruktion och det vidare arbetet kan du kontakta oss på info@lawline.se.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Vad händer med skulder efter en personlig konkurs?

2018-02-28 i Konkurs
FRÅGA |Gäller CSNlån som skall betalas.Eftersom det gällermycket pengar och det kanske blir tal om konkurs undrar jag om resterande skuld avskrivs efter bestämd tid?Undrar också hur ev. arv skulle påverka. Har csn laglig rätt att ta hela arvet för att betala av lånet?Mycket tacksam om Du vill svara på detta.
Jennifer Vestin |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du riskerar att sättas i personlig konkurs, det är alltså detta jag kommer att utgå ifrån när jag besvarar din fråga. Om du kommer till ett skede där du sätts i personlig konkurs kommer en förvaltare utses som kommer värdera och gå igenom dina skulder och tillgångar. Därefter kommer alla tillgångar som kan omsättas i kontanter säljas för att frigöra medel att betala skulderna. En personlig konkurs skiljer sig från t.ex. bolag som går i konkurs, sådana upphör att existera efter en konkurs men vid en personlig konkurs är man fortfarande ansvarig för eventuella skulder som kvarstår. Du kommer alltså fortfarande behöva betala ditt CSN-lån. När det gäller arv så har skulderna företräde, innan ett arvskifte kan ske måste skulderna i dödsboet betalas. Överstiger skulderna tillgångarna i boet kommer dödsboet gå i konkurs, dina arvingar kommer dock inte ta över ansvaret för skulderna (21 kap ärvdabalken). Hoppas du har fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,