Inkassoföretag och god inkassosed

2014-12-31 i Inkasso
FRÅGA |Hej Jag gick i konkurs för 2 år sen. Jag gjorde förlikning med 2 olika bolag. Deras ombud var Intrum Justitia. Deras ombud ville ha med en klausul som säger att missar jag en betalning faller hela beloppet till betalning. De ville inte skicka avier heller. Skedde några ändringar så skulle detta ske skriftligt och undertecknas av båda parter. Helt plötsligt slutade ocr nr fungera. Jag mailade men inget svar. Jag ringde Intrum fick ett tillfälligt ocr. Jag missade betalning månaden efter. Allt gick omg till kronofogden. Jag har inte fått ett brev från Intrum. Kan det gå till så här?
Viktor Persson |Hej, och tack för att du vänder dig till LawLine med dina frågor.Intrum Justitias verksamhet regleras i inkassolagen. Den föreskriver att inkassoverksamhet måste bedrivas i enlighet med god inkassosed. Vad det betyder preciseras inte i lagen men innebär generellt att den skuldsatte inte får utsättas för skada eller påtryckningar i onödan.Den situationen som du beskrivit skulle kunna vara ett brott mot god inkassosed. Genom att lämna in din skuld för indrivning med hjälp av Kronofogden kommer du nämligen att dra på dig kostnader. Det har inte varit nödvändiga kostnader eftersom misstaget är inkassobolagets och inte ditt eget.Emellertid kan du inte som privatperson därmed förhindra inkassobolagets åtgärd. Det är nämligen Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för inkassobolagen. Du kan därför vända dig till denna myndighet med klagomål. Men Datainspektionen inte agera ombud för dig eller avgöra tvister mellan dig och ett inkassoföretag. Därför kommer du inte kunna hindra inkassobolaget.Det du kan göra som privatperson är att begära skadestånd från inkassobolaget för den skada du orsakats genom att ditt ärende inte hanterats enligt god inkassosed. Det gör du genom att stämma in inkassobolaget till tingsrätt. Om du beslutar dig för detta bör du anlita en advokat som kan föra din talan.Hoppas detta besvarade dina frågor – om du har någon följdfråga skicka ett mejl till viktor.persson@lawline.se.Vänligen,

Preskriberad CSN-skuld?

2014-07-21 i Inkasso
FRÅGA |Lawline! Undertecknad har en son, som 1988-93 studerade i USA med tennisstipendium och CSN-lån. 1993 gifte han sig med en amerikanska och har sedan dess jobbat över stor del av USA, som programmerare åt olika företag. Första kontakten mellan min son och CSN var 17 år senare, 2010, då Intrum Justitia brevledes uppmanade min son betala. Vid kontakten fann dock Intrum Justitia, att lånet var preskriberat och uppmanade min son meddela CSN detta !!!!!!!!!!!!! Så gjorde han. Min sons svarsbrev bifogas nedan. Resultatet blev, att CSN började skicka ut en mängd betalningsuppmaningar. 4 år senare kom Svea Inkasso med betalningsuppmaningar, trots att lånet ansetts som preskriberat av Intrum Justitia. Min sons svarsbrev bifogas även nedan. Efter detta har inget hänt. Hos Kronofogden finns inga krav eller anmärkningar registrerade. För att fullständiga det hela kopierar jag ett svar till CSN för något år sedan (alltså efter preskriberingen), då de skickade ut en Betalningsplan för 2013: Om man får tro på CSN-s ”Betalningsplan 2013” för ”Lån mellan 1 januari 1989 och den 30 juni 2001” har krav/påminnelse inte skickats ut åren: 1996, 1997, 1998, 1999, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 eller 2008. De av CSN påstått utsända kraven åren 1995, 2000, 2001, 2002 och 2009 har aldrig nått mig. Adressen kan ju vara fel (på Internet är det dock mycket lätt hitta rätt), då jag flyttat runt i USA, Nashville, Fayetteville, New York, Vicksburg och Atlanta. Att CSN inte tagit personlig kontakt med mig, t.ex. per rekommenderat brev, förvånar mig. Då hade ju inga problem behövt uppstå. Om post samlas på ett ställe och ligger där länge, sorteras den snabbt och CSN-s kuvert liknar faktiskt mycket reklamkuvert i sin färggranna design, så misstag kan lätt ske. Det är ju faktiskt bara 5 av 15 möjliga år, alltså 5 postdagar av 15 x 365 = 5476 möjliga postdagar för de 5 krav/påminnelseförsändelserna att nå mottagaren. Andra möjliga orsaker kan ju också finnas. Den första ömsesidiga kontakten mellan CSN och mig var år 2010 och det är då Intrum Justitia konstaterade att lånet var preskriberat och sade till mig meddela CSN detta. Då började CSN, trots preskriberingen, skicka ut betalningskrav åren 2010 till 2013. . Om man får tro på CSN-s ”Betalningsplan 2013” för ”Lån tagna före 1989” har krav/påminnelse inte skickats ut åren: 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 och 2006. Inga krav/påminnelser har nått mig före 2010 och som Intrum Justitia konstaterade för 3 år sedan måste preskription uppstått.Hur ska min son agera om/när CSN/Svea Inkasso återkommer? Ett preskriberat ärende kan enligt lag inte få ny preskriptionstid, eller hur?? Att preskriptionstiden från 1 juli förra året ändrats till 25 år kan väl inte heller påverka detta ärende???? Hur är möjligheten/verkan/gången om CSN/Svea Inkasso går vidare till amerikansk domstol. Tar man upp ärenden äldre än 10 år? Någonstans har jag läst, att man inte gör det. Med vänlig hälsning2014-01-08 SVEA Inkasso International, SE-16981 Solna, Sweden Ert nr 427150-11927-202 CSN nr 30862049 Varierande krav med olika siffror har skickats från både Er och CSN ungefär samtidigt med krav på snabb betalning. Allt är dock preskriberat för c:a 10 år sedan (alltså i god tid före preskriptionstidens ändring till 25 år, år 2011). Detta konstaterades för c:a 3 år sedan, då Intrium Justitia hade motsvarande krav som Svea Inkasso International nu har. Allt framgår i bifogade kopia av brev till CSN för något år sedan. Intrium Justitia hade dessförinnan informerat mig om att söka kontakt med CSN för att meddela preskription. Man sade sig inte kunna driva in skulder, som var preskriberade. Detta hade dock motsatt inverkan och blev startskottet till ett bombardemang av kravbrev från CSN. Preskription inträffade utan att preskriptionstiden avbrutits. Första kontakten oss emellan var år 2010, alltså efter preskriptionen inträffat med allt vad denna innebär. Efter denna kontakt har det haglat av kravbrev, omöjliga att hela tiden besvara, då preskription inträffat enligt då gällande svensk lagstiftning (se nedan i kopian). Sammanfattningsvis är det hela Preskriberat enligt då gällande svensk lag . Personligen har jag ju inte mottagit eller kvitterat ut någon påminnelse eller något krav innan Preskriptionen inträffade. MVHDetta kopia av tidigare skickat brev till CSN: Till CSN Postservice 83381 Strömsund Det numera c:a 20 år gamla studielånet med CSN-nummer 30862049 är preskriberat sedan c:a 10 år enligt 2§, svenska preskriptionslagen, som lyder: Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1981-01-29Uppdaterad: t.o.m. SFS 2006:698 Preskriptionslag (1981:130) [Fakta & Historik][Visa/dölj innehållsförteckning][Visa/dölj detaljer] Inledande bestämmelse 1 § Denna lag gäller i fråga om preskription av fordringar, i den mån inte annat följer av vad som är särskilt föreskrivet. Preskriptionstid 2 § En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan. Preskriptionstiden är dock tre år för fordran mot en konsument, om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk. Detsamma gäller fordran mot den som har gått i borgen för betalningen av en sådan fordran. Den treåriga preskriptionstiden gäller dock inte fordringar som grundar sig på löpande skuldebrev. För fordran på pension räknas preskriptionstiden från den dag fordringen tidigast kan göras gällande. 3 § En fordran på skadestånd i anledning av brott preskriberas ej före utgången av tiden för åtalspreskription, om inte frågan om ansvar för brottet har avgjorts dessförinnan. Har så skett, preskriberas fordringen ett år efter den dag dom eller slutligt beslut meddelas, om inte preskriptionstiden går ut senare enligt 2 §. Om någon har häktats eller erhållit del av åtal för brott före utgången av tiden för åtalspreskription men ansvarsfrågan inte har avgjorts dessförinnan, preskriberas en fordran på skadestånd i anledning av brottet tidigast ett år efter den dag dom eller slutligt beslut meddelas. 4 § En regressfordran som har uppkommit genom att någon har betalt en skuld, för vilken flera är ansvariga, preskriberas tidigast ett år efter betalningen av huvudfordringen. Preskriptionsavbrott 5 § Preskription avbryts genom att 1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären, 2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller 3. borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord. Lag (2006:698). Verkan av preskriptionsavbrott 6 § Om preskription har avbrutits genom erkännande, krav eller erinran, löper en ny preskriptionstid enligt 2 § från dagen för avbrottet. 7 § Om preskription har avbrutits genom att talan har väckts eller genom att fordringen annars har åberopats enligt 5 § 3, löper en ny preskriptionstid enligt 2 § från den dag dom eller slutligt beslut meddelas eller det rättsliga förfarandet avslutas på annat sätt. Fullföljs talan eller återupptas förfarandet av någon annan anledning före den nya preskriptionstidens utgång, avbryts preskriptionen, varefter ny tid räknas från den dag det återupptagna förfarandet avslutas. Avslutas det rättsliga förfarandet utan att gäldenären har delgivits eller på annat sätt underrättats om borgenärens framställning, beräknas dock preskriptionstiden som om något avbrott inte hade skett. Fordringen preskriberas likväl tidigast ett år efter det att förfarandet avslutas. Preskriptionstiden kan inte förlängas enligt andra stycket andra meningen mer än en gång. Innebörden av preskription 8 § Preskription innebär att borgenären förlorar rätten att kräva ut sin fordran. Preskription av en huvudfordran omfattar även fordran på ränta och annan tilläggsförpliktelse samt fordran på grund av borgen. 9 § Om flera har åtagit sig eller förpliktats att svara solidariskt för samma skuld och denna preskriberas i förhållande till någon av dem, svarar var och en av de andra endast för sin andel. Andelarna beräknas efter huvudtalet, om inte annat har bestämts genom ett avtal eller avgörande som borgenären har fått kännedom om senast sex månader före preskriptionen. Uppkommer brist hos någon av de kvarvarande gäldenärerna, fördelas ansvaret för bristen mellan de övriga kvarvarande och borgenären. Därvid svarar varje gäldenär i förhållande till sin andel och borgenären i förhållande till den andel som har preskriberats. 10 § Utan hinder av att en fordran är preskriberad får den användas till kvittning, om detta eljest är tillåtet och den inte var preskriberad vare sig när borgenären förvärvade den eller när han kom i skuld till gäldenären. 11 § Preskriptionen inskränker inte borgenärens rätt att ta ut sin fordran ur egendom i vilken han har panträtt eller retentionsrätt till säkerhet för fordringen. Särskilda bestämmelser 12 § Avtal att en fordran inte skall preskriberas eller att preskription skall kunna avbrytas på annat sätt än som föreskrivs i denna lag är ogiltigt. Detsamma gäller avtal om längre preskriptionstid än tre år för en fordran som avses i 2 § andra stycket. 13 § Om en åtgärd som avses i 5 § 3 vidtas utomlands, medför den verkningar enligt denna lag, under förutsättning att borgenären med hänsyn till gäldenärens förhållanden och omständigheterna i övrigt har haft skälig anledning att vidta åtgärden i den främmande staten.Trots att svenska inkassobolaget Intrum Justitia vid kontakt oss emellan för två år sedan uppmanat mig meddela CSN preskriberingen, har CSN därefter börjat skicka mig betalningsanvisningar. Enligt ovannämnda 2§, preskriptionslagen, preskriberas ju en skuld 10 år efter uppkomsten om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (5§). Så har ju inte varit fallet och preskription inträffade. Första kontakten oss emellan var efter ytterligare 7 år alltså totalt 17 år. Lånet var ju då redan preskriberat och innebörden av preskription enligt 8§, preskriptionslagen, är ju, enligt ovan, att borgenären förlorar rätten att kräva ut sin fordran.Preskription av en huvudfordran omfattar även fordran på ränta och annan tilläggsförpliktelse samt fordran på grund av borgen. För att preskription skall anses avbruten skall påminnelse eller annat vara tillsänt gäldenaren. Bevisbördan för detta vilar ju helt på borgenären. Det är ju fordringsägaren som skall bevisa att gäldenären verkligen har delgetts påminnelsen eller vad det kan vara. Personligen har jag inte mottagit eller kvitterat ut någon påminnelse eller något krav. Första kontakten oss emellan var för c:a 2 år sedan, alltså 17 år efter uppkomsten och preskription hade ju då redan inträffat 7 år tidigare. När preskription, som i detta fall inträffat, kan ju enligt svensk lag inget preskriptionsavbrott uppstå, allt är ju utagerat. Alla de påminnelser Ni börjat skicka efter 17 år är verkningslösa och onödiga att besvara eller kommentera. Med vänlig hälsning
Fredrik Wiggh |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!Du har fyra frågor som jag ska försöka besvara så gott jag kan.1. Kan ett preskriberat ärende få ny preskriptionstid?Att ett ärende är preskriberat innebär att man inte längre kan ta upp det till prövning.För ett redan preskriberat ärende är huvudregeln att det inte går att få en ny preskriptionstid.Men under vissa förutsättningar kan en preskriberad fordran återuppväckas om en gäldenär åtar sig att betala en fordran trots att denne vet att den är preskriberad. Detta förutsätter att gäldenären gör det på ett tydligt sätt (NJA 2002 s. 358). Utöver detta kan även en preskriberad fordran i vissa fall användas till kvittning. För att detta ska kunna ske krävs att både din och borgenärens skuld måste ha uppkommit innan skulden preskriberades. (NJA 2006 s 271 & 10 § preskriptionslagen, https://lagen.nu/1981:130#P10S1)2. Kan den nya 25-års preskriptionstiden påverka ert fall?År 2011 ändrades preskriptionstiden för studielån/stöd som tagits från CSN. Att det idag är 25 års preskriptionstid framgår av 12 § studiestödslagen som du finner, https://lagen.nu/1999:1395#K6P12S1Enligt propositionen omfattar bestämmelsen endast fordringar som inte har preskriberats före den 1 juli 2011. Svaret på din fråga beror alltså helt på huruvida er fordran var preskriberad före detta datum eller inte. 3. Vad bör din son göra om Svea Inkasso återkommer?Om Svea Inkasso återkommer till er är det viktigt att han bestrider det snabbt (tror att det ska ske inom åtta dagar från det att kravet skickades). Det ska stå i brevet hur lång tid man har på sig att göra detta.I detta bestridande ska det framgå varför han inte ska betala. Exempelvis att han anser att ärendet är preskriberat och att preskriptionen skedde innan den 1 juli 2011.Jag kan tyvärr inte med säkerhet säga om ert fall är preskriberat eller inte utan det är upp till en domstol att bedöma detta. Vad som kan sägas generellt är att en preskription avbryts och tiden "nollställs" genom att en gäldenär (ni) mottar ett skriftligt krav eller påminnelse om fordringen från en borgenär (CSN). Det är CSN som står risken för att brevet nått fram och ska även kunna bevisa att han mottagit brevet. Däremot måste CSN därefter inte visa att han faktiskt öppnat och tagit del av det skrivna (NJA 1996 s. 809). Att enstaka brev har skickats brukar inte godtas som tillräcklig bevisning om att gäldenären mottagit brevet. Om däremot flera brev skickats och dessa inte kommit i retur har man enligt praxis ansett att sannolikheten för att åtminstone något av dessa breven nått fram till gäldenären är väldigt stor (NJA 2007 s. 157).Hur en domstol skulle döma i ert fall kan jag inte svara på.(Precis som du säger hade det varit enklare om CSN valt att skicka ett rekommenderat brev för att på så sätt försäkra sig om att det kommit fram. Men bara för att en borgenär skickar ett rekommenderat brev hade det inte nödvändigtvis betytt att preskriptionsavbrott uppstått vilket framgår av NJA 1998 s. 750.)4. Amerikansk domstol?CSN har möjlighet att driva skuldprocesser utomlands med hjälp av det berörda landets rättsväsende. I USA finns det lagar både på federal och delstatlig nivå. De federala lagarna gäller i hela landet medan de delstatliga lagar skiljer sig mellan delstaterna. Jag kan tyvärr inte svara på hur de amerikanska preskriptionsreglerna ser ut. Därför är det svårt att svara på denna fråga och jag rekommenderar att din son kontaktar en jurist som är specialiserad i amerikansk rätt.Hoppas detta blir till hjälp!Trevlig sommar!

Inkassokrav - små belopp

2014-03-25 i Inkasso
FRÅGA |Hej! Jag har fått ett inkassokrav från ett bolag. Fakturan blev betald, men 10 dagar försent. Nu har de skickat ärendet vidare till inkasso med 180:- i avgift, då de aldrig fick in pengar för påminnelseavgiften som var på 60:-. Får det gå till så här?
Per Englund |Hej!Inledningsvis kan sägas att ett krav från inkasso kan behandlas på två olika sätt: Betalning i enlighet med kravet eller genom att kravet bestrids.Din fråga rör snarare om inkassokravet avseende påminnelseavgiften är korrekt eller inte. Jag finner inget som tyder på att en påminnelseavgift skulle behandlas annorlunda än andra avgifter vad gäller inkassoärenden. Det finns heller ingen gräns som anger att beloppet som drivs in måste uppnå viss storlek.Du bör förslagsvis kontakta den som skickat inkassokravet. Förhoppningsvis kan bolaget vara tillmötesgående med hänsyn till avgiftens storlek och det faktum att du betalat den ursprungliga fakturan.Lycka till!

Bluffakturor

2013-03-13 i Inkasso
FRÅGA |Hej! För några veckor sedan så fick jag en räkning på något som jag inte har beställt. Jag kastade den i papperskorgen då jag inte tänker betala för något som jag inte vill ha. Nu har jag fått ett brev från ett inkasso företag. Jag är rädd att det kommer gå till kronofogden. Jag vet inte vad jag ska göra. Kan ni ge mig tips och råd? 
Farhad Niroumand |Hej Matilda,Tack för din fråga.Du behöver förstås aldrig betala för något du inte har beställt. Ofta brukar de som skickar bluffakturor hota med kronofogden eller domstol. Du ska bestrida alla de oönskade fakturor som du har fått. Du bestrider fakturan genom att stryka ett streck över den och skriver "Bestrider betalningsansvar, ej beställt". Du kan bestrida fakturan per rekommenderat brev, e-post eller fax. Gör även en polisanmälan då bluffakturor är försök till bedrägeri. Inkassobrev ska du bestrida på samma sätt som ovan. Motivera varför du bestrider och skicka med kopia på tidigare bestridande.Om betalningskravet lämnas hos Kronofogden så får du ett brev från dem. Bestrid även detta omgående, annars blir fordran fastställd som en skuld. Skriv att du bestridit fakturan och att det inte finns någon skuld. Vänliga hälsningar,

Krävs ingen betalningspåminnelse för förfallen skuld

2014-12-05 i Inkasso
FRÅGA |Hej, vår dotter hyrade en lgh under 2012-2013, hon flyttade ut den 21/11 2013. Nu kräver den gamla hyresvärden henne på en hyra med hot om inkasso som avser 2012-07 via brev daterad 2014-11-17. Dottern har inte fått någon påminnelse eller krav på detta tidigare. Han påstår att han har skickat detta 2 gånger. Vad är det som gäller vid ett sådant här fall? Måste värden kunna bevisa att han har sänt påminnelse/krav eller räcker det att han säger det? Tacksam för snabbt svar.
Victor Sundh |HejNormalt sett finns det ingen skyldighet för borgenär (här hyresvärden) att skicka en betalningspåminnelse på skulden till gäldenären (din dotter). Många väljer dock att göra detta ändå innan de tar ärendet vidare till inkasso. Preskriptionstiden för en fordran är enligt huvudregeln 10 år från fordrans uppkomst, dock 3 år i konsumentförhållanden. Som svar på din fråga: Värden är inte skyldig att skicka ut någon påminnelse och således heller inte att bevisa att sådan har skickats om han påstår det, utan kan vända sig till inkasso direkt för att driva in skulden om din dotter inte betalar den obetalade hyresfakturan.

Bestrida faktura

2014-03-31 i Inkasso
FRÅGA |Vi har redan bestridit en felaktigt faktura, målet lades ner hos kronofogden men varande har väckt samma faktura hos en annan inkasso företag, vad gör vi nu?
Farhad Niroumand |Hej,Tack för din fråga.Tyvärr så måste du börja om från början och bestrida fakturan du fått från det nya inkassobolaget igen. Har du fått ett betalningsföreläggande från Kronofogden, måste du skicka ett skriftligt bestridande även till dem. Med vänlig hälsning,

Bestridande av faktura på tjänst som ej beställts

2013-09-28 i Inkasso
FRÅGA |Gick hos en kiropraktor innan, och jag har inget minne av att vi bokade tid, men tydligen tycker han att vi gjort det. Han har skickat en bankgiro lapp där det står "ej avbokad tid av behandlingstid" á 400:- 400:-, och hans bankgironr är allt som finns informationsmässigt om honom. Kan jag bara ignorera denna inbetalningen eller kommer det komma inkasso osv efter ett tag?
Susanne Lantto |Hej och tack för din fråga!Om du har fått en räkning på en vara eller tjänst du inte anser dig ha beställt är det oerhört viktigt att du bestrider fakturan. Detta gör du genom att i ett e-postmeddelande eller brev (helst rekommenderat) meddela kiropraktorn om att du inte tänker betala och orsaken till detta. Uppgifter om ditt namn, din adress, ditt telefonnummer och din e-postadress ska framgå i brevet, liksom fakturanummer, belopp och datum på fakturan. För att kunna styrka att du bestritt betalningskravet vid eventuell tvist bör du spara en kopia av brevet du skickar. Om du får en påminnelse på fakturan behöver du inte skriva ett nytt brev, utan det räcker med att du invänt mot det första betalningskravet. Skulle du få hem ett kravbrev från ett inkassoföretag bestrider du detta på likvärdigt sätt. Agerar du passivt finns det en risk för att inkassoföretaget lämnar över ärendet till Kronofogdemyndigheten och du får en betalningsanmärkning. Efter att du har bestritt kravet måste kiropraktorn bevisa att du har beställt den aktuella tjänsten, dvs bokat behandlingstiden, för att få igenom sitt betalningsanspråk. Saknas skriftliga bevis kan detta vara svårt att göra. En brevmall för att bestrida en faktura hittar du på Konsumentverkets hemsida (http://www.konsumentverket.se/Lagar--regler/Bluffar/Varatjanst-du-inte-bestallt/?epslanguage=sv). Lycka till!Med vänliga hälsningar

Måste det skickas ut betalningspåminnelse innan faktura överlämnas till inkassoföretag?

2013-02-27 i Inkasso
FRÅGA |Hej! Jag fick tillsammans med övriga hyresgäster brev från hyresvärden där han talar om att dom ändrar sina kravrutiner. Den som inte betalar hyran i rätt tid kommer fortsättningsvis inte att sändas någon påminnelse utan obetalda hyror kommer att överlämnas till inkasso och direkt bli föremål för inkassoåtgärder. Min fråga är om detta är god sed att göra så? Man bör väl åtminstonne få en påminnelse? Jag har alltid betalt hyran i tid så för egen del känner jag mig inte träffad.
Frida Lindberg |Hej, Tack för din fråga! Det är upp till hyresvärden om denne vill sända ut påminnelse eller ej och det är därmed möjligt att överlämna obetalade fakturor direkt till inkassoföretag. Detta är självklart från ett rent juridiskt perspektiv. Det kan dock höra till god sed att skicka ut en påminnelse men det finns ingen laglig skyldighet att göra det. Vänligen,