Vad betyder regressrätt?

2019-05-24 i Fordringar
FRÅGA |Vad betyder regressrätt och till vem vänder jag mig?Mvh Fredrik
Jonathan Lundström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!När begreppet ''regressrätt'' används brukar det vara i sammanhang som rör ekonomiska åtaganden där flera parter är inblandade. Om du betalar en skuld för någon annans räkning, helt eller delvis, har du en rätt att kräva tillbaka skulden av den för vars räkning du betalade för.Ex.A och B har en gemensam skuld hos C. A betalar av hela skulden till C. A har därefter, utifrån regressrätten, en rätt att kräva B på hälften av summan som A betalade till C. För att regressrätten ska bli tillämplig måste A visa på att de funnits en gemensam betalningsskyldighet, ex. genom att visa på att ett lån ingåtts i både A och Bs namn. Därefter måste A visa på att betalning gjorts, ex. genom att visa upp ett kvitto på erlagd betalning.Scenariot ovan är tänkt förklara vem du potentiellt har regressrätt mot, varav B gestaltar den person som A har regressrätt gentemot.Hoppas du fick svar på din fråga!

Vem vänder vi oss till för att få tillbaka felaktigt utbetalda pengar?

2019-05-20 i Fordringar
FRÅGA |Jag har en följdfråga till min tidigare frågeställning. Ni skriver "Personen i fråga har nämnt att hon har handlat i god tro och har spenderat pengarna. Som jag har nämnt ska mottagaren vara i god tro både under betalningstillfället och då pengarna t.ex. förbrukas. Det är rimligt att anta att vederbörande åtminstone borde ha insett att utbetalningen var felaktig, med tanke på att hon inte längre var anställd. Om så är fallet, har ni rätt att återfå betalningen av henne. Det är dessutom hon som ska kunna bevisa att hon var i god tro."Vi undrar dock vem vi ska vända oss till för att återfå betalningen eftersom den anställde vägrar att betala tillbaka pengarna.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att ni vänder er till oss på Lawline med er fråga!Om ni anser att ni har en fordran på någon på grund av felaktig utbetalning kan ni vända er till Kronofogden och ansöka om ett betalningsföreläggande. Ni kan läsa om förfarandet på Kronofogdens hemsida. Kronofogden kommer att kontakta personen i fråga som kan bestrida ärendet. Om ärendet bestrids kommer Kronofogden att kontakta er och ni får då avgöra om det ska lämnas till domstol. I sådana fall får domstolen avgöra om personen i fråga var i god tro eller ej och om det finns en skyldighet att återbetala.Hoppas ni fått svar på er fråga!Vänligen,

Hur kan jag driva in en skuld?

2019-05-18 i Fordringar
FRÅGA |Hej jag har en fråga jag är hyresvärd och nu har mina f.d hyresgäster skulder på 19 000 kr som ej är betalt. Det är hyror och vedköp sedan 2015. De har lovat att bet mig men har inte fått det ännu. Vad gör jag?
Johan Tivéus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inkassokrav (inkassolagen)Till att börja med så kan du skicka ett inkassokrav som en slutlig möjlighet för dina före detta hyresgäster att göra rätt för sig innan du vidtar andra åtgärder. Så länge som man gör detta för egen verksamhet krävs inget tillstånd och kan alltså göras av dig i egenskap av företagare eller privatperson. I kravet ska skuldens ursprungliga belopp (samt påminnelseavgift och ytterligare inkassokostnad), avsändare och kontaktinformation, tidsfrist samt betalningsinformation framgå. Betalar dina före detta hyresgäster inte skulden, och bestrids den inte, kan du begära indrivning genom Kronofogden.Om du genast vill inleda indrivning av skulden kan du hoppa över föregående och vända dig direkt till Kronofogden och ansöka om ett betalningsföreläggande. Detta kräver att skulden är förfallen, förlikning om saken är tillåten och att det rör sig om pengar.Betalningsföreläggande (lag om betalningsföreläggande och handräckning)Ansökan om ett betalningsföreläggande görs hos Kronofogden. När ett beslut om betalningsföreläggande har tagits inleds indrivningen. Dina före detta hyresgäster kommer att få hem ett brev (föreläggande) med ett delgivningskvitto. Härefter kan följande scenarion inträffa: 1. De betalar för sig och ärendet hos Kronofogden dras tillbaka av dig.2. De bestrider kravet och för att driva ärendet vidare måste du vända dig till domstol och driva en fastställelsetalan. Sedan du fått skulden fastställd genom dom kan du återigen vända dig till Kronofogden och begära verkställighet. Detta innebär att Kronofogden kontaktar dina före detta hyresgäster och ger dem viss tid på sig att betala samt eventuellt påbörjar en utmätning av egendom för att du ska få betalt. 3. De framför ingen inställning till kravet och betalar inte vilket medför att Kronofogden fattar ett beslut och fastställer skulden. Detta medför att du kan begära verkställighet av beslutet - så till vida att dina före detta hyresgäster inte begär återvinning inom en månad från dess att beslutet fastställdes. Detta skulle innebära på samma sätt som punkten ovan att ni får ta det till domstol.Generellt kan sägas att du ska vända dig direkt till domstol för att få skulden fastställd om du vet att fordran kommer att bestridas. Dock är det vanligt att man går via Kronofogden just med anledning av att den man begär betalning av förhåller sig passiv och inte kommer med någon invändning.Ansökan om betalningsföreläggande finns att hämta här Ansökan om verkställighet finns att hämta härÖvriga uppgifter om avgifter för förfarandets alla led finns att hämta på Kronofogdens hemsidaFör hjälp och konsultation i domstolsförhandlingar kan du kontakta en av våra jurister härVänligen

Kan ett företag räknas som "viss man" i skuldebrev? Ska man välja löpande eller enkelt skuldebrev?

2019-05-17 i Fordringar
FRÅGA |Kan ett företag räknas som ''viss man'' när man pratar om skuldebrev. Ska man då använda löpande skuldebrev eller enkelt skuldebrev?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Med uttrycket "viss man" kan avses såväl en fysisk person som en juridisk person. Som svar på din fråga innebär det att även ett företag kan räknas som "viss man" i ett skuldebrev. Det är vanligt med skuldebrev ställda till företag, t.ex. om du lånar pengar av banken. Du utfärdar i sådana fall ett skuldebrev som är ställt till viss man (banken).I skuldebrevslagen (SkbrL) görs skillnad på löpande och enkla skuldebrev. Ett enkelt skuldebrev är ett skuldebrev som är ställt till viss man (3 kap. 26 § SkbrL). Exempel på enkelt skuldebrev är "Till Anders Andersson förbinder jag mig att betala 1000 kr med förfallodatum den 31 december 2019". Ett löpande skuldebrev är ett skuldebrev som är ställt till innehavaren eller till viss man eller order (2 kap. 11 § SkbrL). De löpande skuldebreven är således uppdelade i ytterligare två kategorier (innehavarskuldebrev och orderskuldebrev). Ett enkelt exempel på ett innehavarskuldebrev är "Till innehavaren av detta skuldebrev förbinder jag mig att…". Exempel på ett orderskuldebrev är "Till Anders Andersson eller order förbinder jag mig att…".De löpande skuldebreven torde vara mer fördelaktiga för den som lånar ut pengar. Skillnaden är att ett löpande skuldebrev är en värdehandling, som förstås av dess benämning räcker det att man innehar skuldebrevet för att kunna begära betalt. Därmed är det enklare att omsätta skuldebrevet (och sälja det vidare). De löpande skuldebreven ger även ett visst skydd till den som förvärvat det i god tro.Jag kan rekommendera dig att titta på Lawlines avtalstjänst i vilket du kan skapa ett skuldebrev och få det korrekt juridiskt författat till ett konkurrenskraftigt pris.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Skriva fordran till ett dödsbo

2019-05-23 i Fordringar
FRÅGA |Hur skriver jag en fodran till ett dödsbo
Lovisa Stenbacka |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När en person avlider bildas ett dödsbo som blir en egen självständig juridisk person. Regler om dödsbo finns i Ärvdabalken (1958:63). I dödsboet ingår den avlidnes tillgångar och skulder (18 kapitlet Ärvdabalken). En fordran till ett dödsbo skrivs således på samma sätt som till en vanlig person eller ett företag. Skulder som dödsboet har ska betalas innan arvskifte (21 kapitlet Ärvdabalken). Hur skriver man en fordran?En fordran till ett dödsbo skrivs enklast genom ett enkelt skuldebrev. Regler om detta finns i Skuldebrevslagen (1936:81). Skuldebrev fungerar som bevismedel samt som ett kvitto på att lån har ingåtts. I det enkla skuldebrevet ska finnas med; vem som är låntagare och långivare, lånets storlek, samt ett eventuellt förfallodatum (26 § Skuldebrevslagen). Utan förfallodatum kan skuldebrevet krävas in när som helst.Få hjälp med att upprätta skuldebrevAtt skriva ett skuldebrev kan vara lite knepigt. Lawline tillhandahåller en tjänst som hjälper dig att upprätta skuldebrev: https://lawline.avtalsrobot.se/avtal/skuldebrev/.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Hur goda chanser har jag att vinna en tvist om en skuld när motparten påstår att namnteckningen är förfalskad?

2019-05-20 i Fordringar
FRÅGA |Hej!Min exsambo är skyldig mig pengar efter vår separation. Finns ett underskrivet skuldebrev på detta. Han har betalat 57% av detta. Han skickade ett långt mail om varför han inte anser att han ska betala mer.Jag har sagt att jag skickar in resten till kronofogden och då svarar han att skuldebrevet inte är bevittnat och att han tänker neka till att betala och säga att jag förfalskat hans namnteckning. Hur goda chanser har jag att vinna i en rättslig tvist?Mvh
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I mitt svar till dig kommer jag att beskriva vad som talar för dig vid en eventuell tvist och vem som har bevisbördan för olika påståenden. Hur goda chanser du har att vinna i en rättslig tvist är tyvärr svårt att avgöra, i slutändan är det upp till domstol att göra.När det gäller skuldebrev finns det inget krav att sådant ska vara bevittnat. Ett skuldebrev är giltigt, i princip även om det inte är undertecknat. Ur bevishänseende är det dock en god idé att det är undertecknat.Den som påstår att en skuld finns är den som har bevisbördan. Bevisbördan innebär att du måste visa att skulden finns vilket du kan göra med hjälp av skuldebrevet. Om din f.d. sambo påstår att skuldebrevet är förfalskat övergår bevisbördan till honom. Det är då upp till honom att bevisa att underskriften är förfalskad. Huruvida det är möjligt i ditt fall kan jag på grund av brist om information inte avgöra. Det som talar till din fördel, och som kan användas vid en tvist, är att mer än hälften av skulden är betald redan. Om skuldebrevet nu vore förfalskat torde det inte finnas skäl för din f.d. sambo att betala mer än hälften av skulden, vilket bör vara till hans nackdel.Ett skuldebrev är ett bra bevismedel i domstol när det tvistas om en skuld. Därav torde det finnas goda möjligheter för dig att nå framgång. Som stadgat inledningsvis är det dock domstolen som får avgöra det i slutändan.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur får man tillbaka pengar som har betalats ut av misstag?

2019-05-17 i Fordringar
FRÅGA |Hej,För några månader sedan har vi felaktigt betalat ut lön till en person som vid detta läge har redan slutat. När vi upptäckte vårt misstag har vi kontaktat vederbörande med uppmaning om återbetalning av den felaktigt utbetalda lönen. Hon vägrar dock och motiverar det med att hon har handlat i god tro och har redan spenderat pengarna. Vi har föreslagit en avbetalningsplan utan någon ränta men hon vill inte accepterar det heller. Vad kan vi göra för att få tillbaka pengarna?
Zana Mohammed |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!Er fråga rör återbetalning av en misstagsbetalning. Sådana situationer omfattas inte uttryckligen av någon lag. Istället blir principen om condictio indebiti aktuell.Vad innebär condictio indebiti?Utgångspunkten enligt condictio indebiti är att mottagaren av en felaktig betalning är skyldig att betala tillbaka pengarna. Med en felaktig betalning avses betalning som har skett utan rättsgrund och som betalaren inte frivilligt har valt att betala, oavsett om betalningsskyldighet faktiskt föreligger eller inte (se NJA 2015 s. 1072). Mottagaren får dock behålla pengarna om två kriterier är uppfyllda: 1) om mottagaren är i god tro om betalningen och 2) om personen har inrättat sig efter betalningen, fortfarande i god tro. Med god tro avses här att personen inte har insett, eller borde ha insett, att betalningen varit felaktig. Att personen ska ha inrättat sig innebär att personen t.ex. har förbrukat pengarna. Som utgångspunkt har betalningsmottagaren bevisbördan för att omständigheterna är sådana att pengarna inte ska betalas tillbaka (se NJA 2015 s. 1072).Vad gäller i ert fall?Personen i fråga har nämnt att hon har handlat i god tro och har spenderat pengarna. Som jag har nämnt ska mottagaren vara i god tro både under betalningstillfället och då pengarna t.ex. förbrukas. Det är rimligt att anta att vederbörande åtminstone borde ha insett att utbetalningen var felaktig, med tanke på att hon inte längre var anställd. Om så är fallet, har ni rätt att återfå betalningen av henne. Det är dessutom hon som ska kunna bevisa att hon var i god tro.Jag hoppas att det var svar på er fråga!Med vänlig hälsning,

Felaktig växel, måste jag betala tillbaka?

2019-05-09 i Fordringar
FRÅGA |HejDen 1 maj växlade vi inca 3.000 SEK till Euro hos Forex. Kassörskan räknade upp pengarna och frågade om vi ville ha kuvert, vilket vi ville. Vi tog emot kuvertet och åkte hem. Kvällen efter när vi packade för vår resa delade vi upp pengarna utan att kontrollräkna och jag reagerade inte över antalet sedlar, vi hade dessutom lite egna Euro som vi tagit fram.Igår kväll den 7 maj har vi brev fr Forex som skriver att ett allvarligt misstag har begåtts och de vill att vi kontaktar dem snarast. Ringer idag och då meddelar de att vi fått 365 euro istf 265 vilket dokumenterats på film. Jag tycker det är obehagligt och jag blir osäker på om det stämmer, vad gör vi nu är vi skyldiga att betala Forex 100 Euro trots vi inte varit medvetna om felet?
Elin Giding |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.När det kommer till felaktiga utbetalningar finns det något som kallas condictio indebiti (återkravsrätt). Detta regleras inte i lag utan styrs av praxis, dvs av rättsfall. Huvudregeln är att en felaktig betalning ska betalas tillbaka. Då det finns en huvudregel finns även vissa undantag där mottagaren kan få behålla betalningen. Detta är en helhetsbedömning. Ett krav är att mottagaren är i god tro, dvs att du inte visste om att du fått fel summa pengar tillbaka. Alltså att du varken vid mottagandet eller i efterhand borde ha insett att något inte stämmer. Utöver detta ska mottagaren ha inrättat sig efter betalningen, dvs att du gjort av med pengarna eller anpassat dig efter att du skulle ha de pengarna. Andra faktorer att ta hänsyn till är vem den andra parten är samt hur lång tid som har förflutit. Ju längre tid betalaren dröjer med ett återkrav, ju större skäl har du som mottagare att tro att betalningen är definitiv. Gällande partsförhållandet ska man se till om det exempelvis är en privatperson, ett företag eller en bank. Av praxis har banker typiskt sett ett högre krav och tilltro gällande pengahantering och mottagaren har en större anledning att lita på att en betalning går rätt till (se NJA 1961 s. 18). I ditt fall uppfattar jag det som att du har varit i god tro gällande pengasumman då det inte fanns någon anledning att inte tro det. Att ni vände er till Forex (dvs en bank) gör att ni antar att växlingen gått till på rätt sätt, och har inte haft någon anledning att ifrågasätta detta. Detta även med tanke på att det rör sig om en förhållandevis liten summa av annan valuta som enkelt kan gå obemärkt. Hade det rört sig om att du fått ett större engångsbelopp insatt på banken hade bedömningen varit annorlunda. Ni har dessutom inrättat er efter betalningen eftersom ni växlade med syftet att resa utomlands. Som jag uppfattar det åkte ni på resan dagen efter och ni har därmed redan spenderat pengarna i god tro. Sammanfattningsvis talar detta för att ni har haft anledning att befinna er i god tro samt att ni har inrättat er efter betalningen. Ni bör därmed inte vara återbetalningsskyldiga. Jag rekommenderar er därför att först ta kontakt med Forex och argumentera för att ni var i god tro. Skulle detta inte gå får ni antingen betala tillbaka eller boka en tid med någon av våra jurister som kan hjälpa dig.Lycka till och hoppas du är nöjd med svaret på din fråga!Med vänliga hälsningar,