Upphörande av borgensåttagande

2006-01-24 i EKONOMI
FRÅGA |Hej! Jag har gått i borgen för ett lån för min f.d. sambo. Nu har jag fått ett brev från banken rubricerat "Preskriptionsavbrott". I texten står det: "Denna påminnelse (meddelande om preskriptionsavbrott) görs rutinmässigt för att Ert borgensåtagande inte ska preskriberas (upphöra)." När jag pratade med banken påstod de att min borgensåtagande aldrig upphör, det är bara att skriva på och skicka papperet tillbaka. På min fråga vad skall hända om jag inte skriver på, fick jag ett svar att brevet endast är rutin som inte har någon praktisk betydelse. Datumet för borgensförbindelse är 1996-03-30. Hur är det egentligen med detta? Jag vill naturligtvis inte fortsätta ett borgensåtagande för en person som jag inte har någon kontakt med mer. Tacksam för svaret.
Sandra Bolle |Hej! Som huvudregel gäller att ett borgensåttagande är accessoriskt till huvudfordran vilket innebär att så länge lånet finns kvar så står du kvar som borgensman. Dock kan du ändå slippa dina åttaganden om huvudfordran (den mot din f.d. sambo) preskriberas eller om ditt borgensåttagande preskriberas gentemot banken. Detta verkar inte så troligt då det verkar finnas rutinmässiga åtgärder för att undvika att fordringar preskriberas. För din del innebär detta att du står kvar som borgensman tills skulden är betald. Ett alternativ är att kontakta din föredetta och meddela honom att han får hitta en anna borgensman då du inte längre vill ställa upp. Om ni bestämmer er för att byta borgensman krävs bankens godkännande och skulle ditt ex inte vilja byta så faller det redan där. Skulle du bli tvungen att betala har du dock alltid en regressrätt mot din föredetta. Lycka till! Mvh

Återuppväckning av preskriberad fordran

2005-12-08 i EKONOMI
FRÅGA |Om jag inte visste att skulden redan var preskad när jag ansökte om skuldsanering,är då en ansökan om skuldsanering ett preskavbrott? Tacksam för ett snabbt svar stig malmkvist
Sandra Bolle |Hej! Som jag nämnde i mitt tidigare svar bör ansökan om skuldsanering ses som ett preskriptionsavbrott genom att du då som gäldenär erkänner din fordran hos borgenären När preskriptionstiden, enligt 2§ preskriptionslagen (http://lagen.nu/1981:130), löpt ut utan preskriptionsavbrott enligt 5 § preskriptionslagen (http://lagen.nu/1981:130) anses en fordran vara preskriberad. En fordran kan dock i vissa fall återupplivas trots att den preskriberats. Ett erkännande av en redan preskriberad fordran kan ådra gäldenären betalningsskyldighet. HD bedömde i rättsfallet NJA 2002 s. 362 frågan vad som krävs för att en preskriberad fordran på en konsument skall anses ha återuppväckts. HD konstaterade att bedömningen av om en fordran är återuppväckt bör, i enlighet med allmänna avtalsrättsliga principer, utgår från gäldenärens vilja i det enskilda fallet. Domstolen uttalade att när gäldenären är en konsument bör krävas att han på ett otvetydigt sätt har åtagit sig att betala fordringen trots att han haft vetskap om att den är preskriberad eller att han är villig att betala fordringen hur det än förhåller sig med frågan om preskription. Bevisbördan för detta åvilar borgenären. Som jag tolkar HD:s avgörande blir frågan om din ansökan om skuldsanering, efter preskriptionstiden löpt ut, är att anse som en återuppväckning av fordran beroende av vad du som konsument har velat och varit medveten om. Har du inte vetat att fordran var preskriberad, så är det antagligen inte att anse som en återuppväckning, och i och med att bevisbördan ligger på borgenären så har du ett bättre utgångsläge. I och med att ditt erkännande var en ansökan om skuldsanering så var ju din vilja heller aldrig att betala hela fordringen vilket också torde tala till din fördel. Allmänt anses att en gäldenär får skylla sig själv om han betalar en redan preskriberad fordran. Även om du inte skulle vara konsument så är nog inte fordran återuppväckt ändå men tanke på att borgenären inte fått något i sin besittning. Dock finns ingen klar praxis på området som rör just frågan om ansökan om skuldsanering kan återuppväcka en redan preskriberad fordran. Jag råder dig till att fråga en specialist på området om du behöver mer hjälp. MVH

Löpande skuldebrevs preskriptionstid

2005-12-02 i EKONOMI
FRÅGA |Har löpande skuldebrev alltid 10-årig preskriptionstid? Vad är Borgenärsintyg och hur används detta? Tack på förhand "Vetgirig"
Sandra Bolle |Hej! Enligt 2§ Preskriptionslagen har löpande skuldebrev alltid tioårig preskriptionstid om inte preskriptionen avbryts dessförinnan. Med "avbryts" menas preskriptionsavbrott och vilka dessa är klargörs i 5§ preskriptionslagen som du hittar http://lagen.nu/1981:130 Angående borgenärsintyg så innebär det ett intyg som klargör vem som är borgenär och som används i de fall när man behöver klargöra att borgenär finns och vem denne är. Med vänlig hälsning

Kan ett skuldebrev ges bort som gåva?

2005-11-22 i EKONOMI
FRÅGA |Kan ett skuldebrev ges bort som gåva?
Fredrik Jorstadius |Ett skuldebrev kan ges bort som gåva enligt 3 § GåvoL. Det bör dock observeras att för att överlåtelsen skall anses fullbordad skiljer sig förfarandet vid enkla skuldebrev och vid löpande skuldebrev. Vid löpande skuldebrev stadgas det i 3 § 1st GåvoL att gåvan är fullbordad då gåvotagaren fått skuldebrevet i sin besittning. Vid enkla skuldebrev är förfarandet dock annorlunda. I 3 § 3 st GåvoL måste du som givare underrätta gäldenären om att den du skall ge bort skuldebrevet till är den nya borgenären. Mvh

preskriptionsavbrott på skuldebrev

2006-01-24 i EKONOMI
FRÅGA |1978 skrevs ett skuldebrev till min fd hustru som tillskiftades en bostadsrättslägenhet. I bodelningen står det att hon övertar ensam betalningsansvaret för de lån som belastar lägenheten. Jag skulle utfärda ett skuldebrev och årligen göra amorteringar samt betala ränta. När hon senare permanent avflyttar från lägenheten ska ev överskott av köpeskillingen delas lika. Detta skuldebrev och bodelning har jag nu fått från min f.d hustru. Jag har inte själv haft dessa papper utan endast ett brev från advokaten där det stod att vid ev. försäljning ska överskott delas. Själva tiden efter separationen var kaotisk med självmordsförsök osv. Man orkade inte bry sig i något. Då bodelning och skuldebrev skrevs var jag kanske inte i psykisk balans och orkade inte att tänka klart. Då jag idag läser dessa papper hade jag säkert aggerat annorlunda. Min fd fru skriver också att jag inte har deltagit i finansieringe av bostadsrätten och det kan vara så. Om jag ev. har betalt de 1150:- som står i skuldebrevet kan jag inte svara på. Den årliga amorteringen har jag veterligen inte betalt eftersom jag fick sätta mig i skuld för inköp av nytt bohag osv. Nu är lägenheten såld sedan några år och min fd hustru har flyttat. Under dessa år har jag inte fått något krav på betalning eller någon påminnelse om detta skuldebrev. Hon skriver vidare i sitt brev att eftersom jag aldrig erlagt någon amortering eller ränta trots att 28 år förflutit så har jag genom att begå detta avtalsbrott också förlorat min rätt till att vara berättigad till att dela ett ev. överskott vid försäljning. Finns det någon preskriptionstid på ett skuldebrev? Det lyder "Till NN betalar undertecknad en summa av 1150:- jämte därå löpande 10% årlig ränta från denna dag till dess betalning sker. Å kapitalbeloppet skall amorteras årligen 360:-. Betalningen av amorteringen sker dels den 1 mars dels den 1 september varje år. Vid samma tillfällen skall upplupen ränta betalas. X.stad en 15 april 1978 NN
Fredrik Jorstadius |Hej! Det rör sig i detta fall om ett enkelt skuldebrev, enligt 26 § SkbrL. I och med att ert förhållande inte är konsumentrelaterat gäller en preskriptionstid på 10 år så länge ett preskriptionsavbrott inte skett enligt 5 § PreskrL (se http://lagen.nu/1981:130). Om du betalat något inom de närmsta tio åren eller om hon skickat ett kravbrev är detta att anse som ett preskriptionsavbrott varvid skulden fortfarande är giltig. Då det av frågan inte framgår att så har skett så torde skulden vara preskriberad. Avtalet i sig kan inte preskriberas vilket gör det giltigt men det kan dock av andra skäl vara ogiltigt. Är det inte ogiltigt så kan du inte ta del av överskottet då du inte betalat men du behöver troligtvis som sagt inte betala den förfallna skulden. Mvh

Kan man minska en skuld genom att betala i god tid?

2005-11-29 i EKONOMI
FRÅGA |Vid alltför sen betalning efter förfallodatum utgår i regel dröjsmålsränta. Ponera nu att betalning sker i god tid före förfallodagen. Kan man då utan formellt medgivande från betalningsmottagaren göra avdrag på fakturabeloppet med samma räntesats som tillämpas för dröjsmålsräntan? Betalningsmottagaren bör ju rimligen kunna dra räntemässig fördel av den tidigarelagda betalningen.
Sara Edström |Om ett visst förfallodatum är överenskommet för betalning av en skuld är det som utgångspunkt på detta datum som betalning skall ske. Om betalning sker för sent har mottagaren rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen. Av detta följer ingen omvänd rätt för gäldenären (den som är skyldig att betala) att utge ett mindre belopp bara för att betalning sker innan förfallodatumet. Avtalat datum och belopp gäller. Man kan ju alltid välja att betala "för tidigt" men det medför ingen speciell fördel för gäldenären. I sådana fall skulle ju alla kunna minska sina räkningar varje månad genom att betala dem innan utsatt förfallodatum.

Ansökan om skuldsanering - ett preskriptionsavbrott?

2005-12-02 i EKONOMI
FRÅGA |är ansökan om skuldsanering ett preskriptionsavbrott? Tacksam för svar
Sandra Bolle |Hej. I 5§ preskriptionslagen ges en uttömmande lista hur preskritption kan brytas. Se http://lagen.nu/1981:130. Enligt 5§ 1p. så avbryts prekription bland annat genom att gäldenären (den betalningsskyldige) erkänner fordringen gentemot borgenären. Ansökan om skuldsanering torde vara ett sådant erkänande, dock bör tilläggas att fordran/fordringarna ändå ändras om skuldsanering beviljas så då spelar preskriptionstiden eg. ingen roll. Med vänlig hälsning

Ändras preskriptionstiden vid överlåtelse av skuldebrev

2005-11-22 i EKONOMI
FRÅGA |Vid försäljning/överlåtelse av löpande skuldebrev, får då den nya borgenären tillräkna sig 10-årig preskriptionstid, eller gäller då sedvanlig 3-årig preskriptionstid för konsumentkredit?
Fredrik Jorstadius |Hej! Preskriptionstiden ändras inte i och med att en överlåtelse sker. I det här fallet rör det sig om om ett löpande skuldebrev varför preskriptionstiden, oavsett om det rör som ett konsumentförhållande eller inte, alltid är tio år (2 § 2st Preskriptionslagen). (Preskriptionstiden avbryts inte heller genom att skuldebrevet överlåts - detta sker bara då någon av de tre punkterna i 5 § Preskriptionslagen är uppfyllda.) Mvh