Likvidation av AB

2006-05-08 i EKONOMI
FRÅGA |Jag vore jätte tacksam ifall jag kan få svar på den här frågan. Det rör ett aktiebolag, ett konstbolag, vars ende ägare har tänkt sig att likvidera bolaget. Bolagsägaren tänkte att han skulle köpa ut tillgångar, alltså tavlor, i konstbolaget till sig själv som privatperson,för det bokförda värdet som är mycket mindre än marknadsvärdet på tavlorna. Därefter tänkte han sälja tavlorna själv som privatperson (och därmed inte för bolagets räkning). Min fråga är ifall det blir några aktiebolagsrättsliga konsekvenser med detta förfarande. Jag är inte intresserad av de skatterättsliga konsekvenserna eftersom jag vet att de skulle bli olika beroende på ifall bolaget säljer tavlorna och ifall han själv som privatperson säljer tavlorna. Jag är väldigt tacksam om Ni tar Er tid med denna fråga, MVH
Jesper J Silow |Hej! Aktiebolagslagen är så att säga enkel och kompromissvänlig i detta avseende. Om det endast finns en ägare i ett AB, har denne mycket fria händer. Om det aktuella företaget inte har några borgenärer som förfördelas genom de transaktioner som Ni beskriver, finns det ingenting som hindrar att transaktionerna genomförs som beskrivet. Om det finns borgenärer är det viktigt att dessa ersätts, annars kan de yrka betalningsansvar för företaget. Det finns då inte några tillgångar kvar, företaget försätts i konkurs, och tavlorna kan återvinnas till konkursboet. Om vi bortser från detta något dystra scenario, är det endast viktigt att reglerna om likvidation i ABL följs, dessa är dock av mer formell karaktär. Hör gärna av Er med fler frågor. Mvh

Borgenärsbyte - vad gäller?

2006-02-27 i EKONOMI
FRÅGA |Om jag begär ett borgenärsintyg - och detta inte kan presenteras - vad händer då? Vid försäljning/överlåtelse av fordringar - måste gäldenär då alltid underrättas?
Sandra Bolle |Hej! För borgenärsbyte, s.k. cession, behövs inte gäldenärens godkännande. Dock måste ju en gäldenär veta vem han skall betala till. Här får man till en börja med skilja på om skuldebrevet är löpande eller enkelt. Såsom löpande skuldebrev anses skuldebrev som är ställt till innehavaren eller till viss man eller order 11§ SkbrL se http://lagen.nu/1936:81. I 13§ stadgas beviskraven för att man skall anses vara rätt borgenär. Om skuldebrevet är ställt tilll innehavaren skall den som har det i händer förmodas äga rätt att göra fordringen gällande. Är skuldebrevet ställt till viss man eller order krävs en skriftlig överlåtelsekedja. Om gäldenären är osäker på vem han skall betala till, t.ex. för att två borgenärer hävdar att de är rätt borgenär kan lag (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet bli tillämplig se http://lagen.nu/1927:56. Enligt 1§ 1 och 2 st. kan gäldenären om han inte vet eller bör veta vem som är borgenär, om ovisshet råder vem av två eller fler som är rätt borgenär och om han inte skäligen kan anses pliktig att på egen hand bedöma till vem betalning skall erläggas fullgöra betalningen genom att för borgenärerns räkning nedsätta beloppet hos länsstyrelsen. Detta torde dock inte vara så vanligt. För din del borde det enklaste sättet vara att försöka klargöra vem som är rätt borgenär, t.ex. genom att kontakta den tidigare borgenären och höra om fordringen överlåtits och till vem. Om det skulle röra sig om ett enkelt skuldebrev, se 26§ SkbrL, krävs en skriftlig överlåtelse för att man skall veta om det är rätt borgenär som åberopar att han förvärvat fordringen. Om gäldernären betalar till fel borgenär finns diverse regler som kan bli tillämpliga, men då jag tolkar frågan som om detta ej ännu skett tar jag ej upp dessa. Avvakta med att betala tills du är säker på vem som är borgenär, förfaller fordringen snart, försök snarast möjligt ta reda på detta t.ex. som jag nämnde enligt ovan. Om du har ytterligare frågor, återkom gärna. Mvh

Företagsköp genom apport

2006-05-10 i EKONOMI
FRÅGA |Delning av företag. Delning kan sker genom att en del av det överlåtande bolagets tillgångar och skulder övertas av ett bolag utan att det överlåtande bolaget upplöses. Efter delning kommer företaget att äga det övertagande bolaget. En omvänd absorption ungefär. Är detta möjligt? Hur ser man på vederlaget?
Jesper J Silow |Hej Josef! Det scenario du besriver går till såhär: AB X köper aktierna i AB Y, och betalar med sina egna tillgångar, t.ex. fastigheter eller lager. Därmed uppstår en moderbolag-dotterbolagskoncern. AB Y äger tillgångarna, medan AB X blir moderbolag, med aktierna i dotterbolaget som enda tillgångar. Hör gärna av dig om du har fler frågor! Mvh

Bostadslån trots betalningsanmärkning?

2006-01-28 i EKONOMI
FRÅGA |hej! Jag har några betalningsanmärningar, kan jag få bostadslån?
Ann Rask Samuelsson |Detta beror helt på din lånegivare. Samtliga seriösa lånegivare gör en kreditupplysning på ansökande, vilket kommer visa din betalningsanmärkning. Det blir upp till dig att övertyga din lånegivare om att du har god betalningsmoral, att du kanske bara missat en eller två betalningar på grund av ren glömska eller familjeförhållanden. Det är här en fördel att du har en bra bankkontakt sen en tid tillbaka eller att du blir helkund hos någon bank och på så vis kan övertyga dem om din ljusare framtid - utan betalningsanmärkningar.

Formkrav vid köp av del i Aktiebolag

2006-05-09 i EKONOMI
FRÅGA |Hej,, Har lite frågor ang. köp av aktiebolag Om jag ska köpa in mig i en befintlig verksamhet( AB) med tex 25% av aktierna vad bör man känna till, räcker det med ett vanligt köpekontrakt som undertäcknas av köpar o säljare?
Fredrik Jorstadius |Hej! Generellt angående vad man borde tänka på, kan konstateras att en fullständig genomgång av företagets räkenskaper är att tillråda. Det är dock några ytterligare formkrav som måste uppfyllas för att Ni skall kunna genomföra affären som tänkt. Ni måste införas i företagets aktiebok enligt 5:13§ ABL med personuppgifter samt antal aktier, efter att Ni genomfört affären och tilldelats aktierna på företagets avstämningskonto. Den information som Ni behöver för att genomföra köpet rent praktiskt kan Ni få genom att vända Er till Aktiebolagets bank. Det finns ytterligare aspekter av denna fråga, och om Ni önskar ett mer detaljerat svar så återkom gärna med vidare frågor. Mvh

Skälig levnadsnivå (existensminimum)

2006-03-28 i EKONOMI
FRÅGA |Hur mycket är existensminimum? Min pension är ca 6600kr netto. Har en pensionsförsäkring på 8000 kr som jag ej kan ta ut, 100 Teliaaktier samt ca 3000 kr i bankkonton, bostadsbidrag 560kr och en hyra på 2721 kr
Lisa Hallergren |Förr hade begreppet existensminimum dels en socialrättslig betydelse vid beräkning av socialbidrag, dels en skatterättslig betydelse vid avdrag för nedsatt skatteförmåga. Idag tillämpas inte längre begreppet när socialbidraget skall beräknas. Istället talar man om en skälig levnadsnivå. Rätten till ekonomiskt bistånd framgår av socialtjänstlagen, och biståndet skall garantera en skälig levnadsnivå samt utformas så att den sökande i framtiden klarar sig på egen hand. Ansökan om ekonomiskt bistånd skall göras till socialtjänsten som gör en individuell prövning. Då tanken med ekonomiskt bistånd är att det skall fungera som ett sista skyddsnät, betyder det att den sökande själv skall försöka bidra till sin försörjning innan denne har rätt till bistånd. I första hand skall generella förmåner och ersättningar sökas, såsom exempelvis bostadsbidrag. En sökande är i princip ej berättigad ekonomiskt bistånd om denne har tillgångar på banken eller liknande. Ytterligare information finns att tillgå på socialstyrelsens hemsida http://www.socialstyrelsen.se Mvh

Hur länge kan man vänta med att skicka en faktura?

2006-01-24 i EKONOMI
FRÅGA |Hur länge kan ett företag vänta med att skriva en faktura. Vi har fått faktura från ett företag gällande 2002. Vad gäller i detta fall?
Fredrik Jorstadius |Hej! Om du är konsument gäller en treårig preskriptionstid enligt 2 § PreskrL vilket betyder att om du inte hört något från företaget och du inte hört av dig till dem inom loppet av tre år så är fordran preskriberad vilket innebär att du inte behöver betala. Har du köpt varan som näringsidkare gäller dock en tioårig preskriptionstid enligt samma paragraf vilket innebär att du fortfarande är betalningsskyldig. Kontakta företaget och meddela att fordran är preskriberad då du inte hört något från dem på över tre år. Lycka till! Mvh

Kan en skuld vara för alltid?

2006-01-24 i EKONOMI
FRÅGA |Har en liten svåra frågor till er. Dessa gäller preskribtionslagen. i 2§ står det "Preskriptionstiden är dock tre år för fordran mot en konsument, om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk" och i 7§ "Preskriptionstiden kan inte förlängas enligt andra stycket andra meningen mer än en gång." Då är min fråga följer inskassoföretagen idag denna lag eller god inkassosed? eftersom man ser brev om "långtidsbevakning" hittar ingeting i Inkassolagen om detta. Kan en skuld vara livslång , när kan man anse att skulderna preskiberas? Eller har inkassoföretagen haft en så "bra" lobby verksamhet att dom får göra som dom vill? Undviker inkassoföretagen preskiptionslagen genom att sälja skulderna vidare? Har många gamla fordringar som är över 10-15 år , har inte haft ett ekonomiskt utrymme att betala dessa tidigare och är intresserad att få bort "gamla" synder. uppgörelse med inkassoföretagen har strandat för 3 gången. Mvh Marco
Fredrik Jorstadius |Hej! En skuld/fordran kan tekniskt sett vara hur länge som helst så länge preskriptionsavbrott sker. Har man en gång satt sig i skuld är ju huvudregeln att man skall betala tillbaka. Beträffande 7 § PreskrL sista stycket som du nämner så rör den inte ett vanligt preskriptionsavbrott i form av tex kravbrev (som man kan skicka hur många gånger som helst) utan den syftar till 7 § andra stycke andra meningen som hänvisar till ett förfarande vid domstol när gäldenären inte går att hitta vilket inte är aktuellt i ditt fall. Detta betyder att skulden skall betalas så länge du är solvent och preskriptionsavbrott sker. Lycka till! Mvh