Betalning enligt skuldebrev

2011-07-21 i Skuldebrev
FRÅGA |Hur makulerar man ett skuldebrev? Efter skilsmässa upprättades ett skuldebrev mellan mig och min fd make. Nu vill jag betala hela kvarvarande skulden och min fråga är hur detta på bästa sätt dokumenteras. Är det juridiskt säkert om han ger mig skuldebrevet (originalet) som jag sedan river? Det finns ett bodelningsbeslut där min skuld är uträknad och och jag tror att han har ett original. I bodelningsbeslutet står det "detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar", ska han ge mig sitt exemplar? Hur ska makuleringen av skuldebrevet registreras?
Alexander Wagner |Hej och tack för din fråga! Ett skuldebrev är, likt en aktie, ett värdepapper. För att din före detta make (borgenären) ska kunna göra din skuld till honom gällande, krävs att han kan visa att en sådan skuld existerar. Genom att han överlämnar skuldebrevet till dig så försvinner hans möjlighet att göra skulden gällande. Genom att du sedan river skuldebrevet så förhindrar du att skuldebrevet kommer i cirkulation igen. Betalning av skulden behöver inte registreras. Ett bodelningsbeslut utgör endast en förteckning över vad som ska tillfalla vem i en skilsmässa och du behöver inte ha hans exemplar. Med vänlig hälsning

Vittneskrav vid skuldebrev?

2010-07-27 i Skuldebrev
FRÅGA |Min bror ska låna en summa pengar av mig, vi ska skriva ett avtal om hur det skall återbetalas, behöver förutom hans underskrift, några vittnen skriva på detta dokument.
|Hej och tack för din fråga När du lånar ut pengar och skriver ett avtal utfärdar du ett skuldebrev. Detta regleras i skuldebrevslagen (1936:81), se https://lagen.nu/1936:81. För att utfärda ett skuldebrev finns inget lagstadgat krav på att vittnen ska bevittna handlingen. Med vänlig hälsning

Formkrav för enkelt skuldebrev

2009-11-23 i Skuldebrev
FRÅGA |Mitt ex är skyldig mig pengar. Vi har gjort ett skuldbrev fast oss mellan. Där det står våran personnummer, förnam, efternamn och hur mycket denna person har lånat. Nu undrar jag om ett sådant skuldbrev är giltligt?MVH!
Josefina Blom |Hej,Skuldebrevet ni upprättat är ett enkelt skuldebrev, vilket kännetecknas av att det är ställt till en viss person och specificerar vem det är som ska få betalt. Det finns inga direkta formkrav för hur ett enkelt skuldebrev ska utformas, även en utgivelse som är muntlig är giltig. Ur bevishänseende kan det dock vara bra att ha det skriftligt. Det som kan tänkas vara bra att lägga till i ert skuldebrev är ett datum för när skulden senast ska betalas. Skuldebrevet bör även skrivas under av er båda och gärna bevittnas.Vänligen,

Löpande skuldebrev vid konsumentköp

2009-11-16 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej! Vad blir rättsföljden av att en näringsidkare utfärdar ett löpande skuldebrev till en konsument vid ett kreditköp av en konsumtionsvara?Tack på förhand!
Gustaf Lidegran |Hej! Förbudet mot att utställa växlar eller löpande skuldebrev vid konsumentköp sanktioneras straffrättsligt och marknadsrättsligt. Det innebär att säljaren kan dömas till böter för utfärdandet och kan förbjudas att tillämpa villkor med löpande skuldebrev. Det finns dock ingen civilrättslig sanktion, konsumenten måste därför betala i den ordning som normalt gäller för löpande skuldebrev.Detta regleras i konsumentkreditlagen 17 och 37 §§. Konsumentkreditlagen finner du https://lagen.nu/1992:830 .Vänliga hälsningar

Skuldebrev mellan makar giltigt vid äktenskap och efterföljande bodelning?

2011-02-27 i Skuldebrev
FRÅGA |A har skuld till B (skuldbrev upprättat).A och B gifter sig. Kvarstår giltigheten i skuldebrevet vid beräknande av ev framtida giftorätt (vid tex skilsmässa) eller "upphävs " skulden i samband med giftemålet?
Anna Eriksson |Hej, Ett äktenskap påverkar inte de allmänna förmögenhetsrättsliga förpliktelserna som de båda personerna har utan man svarar äger fortfarande sin egendom och svarar för sina egna skulder, se 1 kapitlet 3§ Äktenskapsbalken (ÄktB), https://lagen.nu/1987:230#K1P3S1. Skuldebrevets giltighet kvarstår alltså även vid efter äktenskapets ingående. Men som du också är inne lite på i din fråga blir det lite annorlunda vid en bodelning till exempel med anledning av en skilsmässa. I bodelningen ska giftorättsgodset ingå, vilket är all egendom som inte är enskild egendom, se 10 kapitlet 1§ ÄktB,https://lagen.nu/1987:230#K10P1S1, och 7 kapitlet 1§ ÄktB, https://lagen.nu/1987:230#K7P1S1. Av 11 kapitlet 2§ ÄktB, https://lagen.nu/1987:230#K11P2S1, framgår det att varje make får räkna av så mycket från giftorättsgodset att det täcker de skulder som maken hade vid tidpunkten när talan om skilsmässa väckande. A kommer i ditt fall alltså få avräkna så pass mycket giftorättsgods att det täcker skulden vilket innebär att även fast B kommer att kunna göra skulden gällande efter skilsmässan så har A fått mer giftorättsgods för att kunna täcka en sådan skuld. Det man kan göra är att göra fordran och A:s betalning på den till B:s enskilda egendom så att den inte räknas med i bodelningen. Men skuldebrevet är alltså varken ogiltigt eller upphävt i civilrättslig mening. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Invändningsrätt vid överlåtelse av enkelt skuldebrev

2009-12-21 i Skuldebrev
FRÅGA |HejJag har köpt en stereo av en vän och eftersom jag inte hade pengar vid tillfället så gick vi med på att skriva ett skuldebrev där vi nämnde namn och att jag just till honom betala 1000 kr i månaden under 5 månader, och att jag även inom en månad kunna lämna tillbaka stereon om den inte fungerade som den skulle. Min kompis har sålt vidare skuldebrevet till ett företag för att han behövde pengarna, och det är fel på stereon vilket jag märkte redan efter 1 vecka. Nu säger han att han inte har ansvar för stereon längre, och jag är skyldig pengar till företaget som har skuldebrevet. Vem skall jag vända mig till för att laga eller lämna tillbaka stereon utan att behöva betala även för lagningen?Med vänliga hälsningar
Jennie Svensson |Hej,Det rör sig här om ett enkelt skuldebrev då det är ställt till viss man, 3 kap 26 § skuldebrevslagen (1936:81), se https://lagen.nu/1936:81. När det rör sig om överlåtelse av enkla skuldebrev har den nye borgenären, i detta fall företaget, ej bättre mot dig än din kompis hade, 3 kap 27 §. Detta betyder att du kan göra precis samma invändningar gällande mot företaget som förvärvat skuldebrevet, som du kunde göra mot din kompis.Du ska alltså vända dig till företaget i fråga.Lycka till!Med vänliga hälsningar,

Enkla skuldebrev

2009-11-18 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej! Jag har ett fall där de i domskälet hänvisar till att man inte kan göra ett extinktivt förvärv enligt 3kap i skuldebrevslagen. Jag förstår inte varför?
Ulrika Lundgren |Hej,tack för din fråga! 3 kap. Skuldebrevslagen handlar om enkla skuldebrev. Ett enkelt skuldebrev är ett skuldebrev som är ställt till en viss person. Då man gör ett förvärv av ett enkelt skuldebrev kan man aldrig få bättre rätt än den tidigare ägaren hade. Detta framgår av 27 § Skuldebrevslagen, se https://lagen.nu/1936:81#K3. Den nya innehavaren har därmed precis samma rättigheter gentemot gäldenären som den gamla innehavaren tidigare hade. En gäldenärs invändningar om att skuldebrevet exempelvis inte kommit till på ett riktigt sätt eller att betalning redan har erlagts är därför fortfarande giltiga trots att skuldebrevet bytt ägare. Gäldenärens rätt består och är därmed inte exstinktiv.Vänliga hälsningar,

Löpande skuldebrevs giltighet

2009-10-25 i Skuldebrev
FRÅGA |Är löpande skuldebrev som kommit till genom hot, förfalskning av namnteckning eller någon som blivit lurad att skriva på i tron att det var något annat, giltiga om dom säljs till någon och den i sin tur inte vet om att de kommit till på ohederligt vis?
Ulrika Lundgren |Hej,löpande skuldebrev har negotiabilitet. Detta betyder att en godtroende förvärvare i vissa situationer har bättre rätt att göra skuldebrevet gällande än den föregående ägaren hade. Vilka dessa situationer är framgår av 2 kap. 15 § Skuldebrevslagen, se https://lagen.nu/1936:81#K2 . En ovetande förvärvare kan i dessa fall göra skuldebrevet gällande. Undantag finns dock till denna bestämmelse. Vilka undantagen är anges i 2 kap. 16 § Skuldebrevslagen, se https://lagen.nu/1936:81#P16S1 , samt i 2 kap. 17 § Skuldebrevslagen, se https://lagen.nu/1936:81#P17S1 .Två av de situationer du tar upp i din fråga, hot och förfalskning, faller under 2 kap. 17 § Skuldebrevslagen. Detta betyder att oavsett om förvärvaren är informerad om händelserna eller ej är skuldebrevet ogiltigt. Har man istället blivit lurad att underteckna ett löpande skuldebrev är skuldebrevet trots detta giltigt. Detta framgår av 2 kap. 15 § Skuldebrevslagen. Självklart krävs dock att förvärvaren är ovetandes om att personen som undertecknat skuldebrevet har blivit vilseledd. Vänliga hälsningar