Dödande av bortkommet skuldebrev

2007-04-24 i Skuldebrev
FRÅGA |jag har ett löpande skuldbrev där jag är innehavaren och sedan gör av med detta, finns inte att hitta? vilka möjlighter har jag att få tillbaka mina pengar från gäldenären då?tack på förhand
Elzbieta Kaczorowska |Hej,Ett löpande skuldebrev är ett så kallat värdepapper, vilket innebär att det är själva dokumentet som är bäraren av en rättighet, i detta fall rätten att ta betalt av gäldenären. Detta betyder att gäldenären, om han eller hon betalar skulden till en person som felaktigt har skuldebrevet, gör detta med befriande verkan. Detta innebär även att gäldenären inte gärna betalar till en person som inte kan uppvisa skuldebrevet, eftersom denne då skulle kunna bli tvungen att betala samma belopp igen till den som faktiskt har skuldebrevet. Frågan är därför hur man går till väga för att ta betalt av gäldenären utan att kunna visa upp skuldebrevet.Enligt 1 § lagen om dödande av förkommen handling (även kallad mortifikationslagen, ML, se http://www.lagen.nu/1927:85 ) kan ett löpande skuldebrev som kommit bort dödas. Detta så kallade dödningsförfarandet är en process som tar tid och påbörjas genom att en anmälan om dödande av en handling lämnas in till tingsrätten (2 § ML). Till ansökningen skall även bifogas ett dokument som beskriver skuldebrevets innehåll, alternativt en avskrift av skuldebrevet (3 § ML). Gäldenären måste även meddelas om att en ansökan om handlingens dödande gjorts (4 § ML).Nästa steg aktualiseras om sökanden lyckats göra det sannolikt att handlingen har förstörts eller kommit bort. I sådant fall utfärdar rätten en stämning som kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. I denna stämning skall ett datum sättas, om minst ett år och högst två år från kungörelsen, och alla med uppgifter om skuldebrevet uppmanas därmed att lämna upplysningar om detta innan det angivna datumet (se 6 § ML). Inte förrän denna tid förflutit kan rätten döda handlingen enligt 8 § ML. Om ett dödningsförfarande har genomförts framgångsrikt enligt ovanstående innebär detta att den som förlorat handlingen i alla fall kan göra gällande sin rätt. Här kan borgenären genom att bevisa dödningen av handlingen, t ex på så sätt att rättens dödningsbeslut visas upp, kräva att få betalt utan att behöva visa upp själva skuldebrevet. Alternativt kan borgenären i stället önska att en ny handling med motsvarande innehåll utfärdas (9 § ML).Med vänlig hälsning,

Borgenärsbyte

2006-08-04 i Skuldebrev
FRÅGA |Kan min mamma överlåta en fordran på mej till mina övriga syskon? Jag har inte kunnat betala för ett fastighetsköp och mamma har inte heller krävt att jag ska göra det. Det gör dock mina syskon. Det finns två reverser. På den ena står det att jag sex månader efter skriftlig och delgiven uppsägning skall betala till henne och pappa (som dock är avliden). Jag ska också betala årlig ränta tills full betalning skett (vilket jag inte heller kunnat). På den andra reversen står det att jag skall betala till min pappa eller order.Har hon rätt att överlåta någon av dessa fordringar?
Daniel Waerme |Hej!De två reverserna är av olika slag. Den förstnämnda, som är ställd till din mamma och pappa är ett enkelt skuldebrev. (26 § Skuldebrevs lagen, se http://www.lagen.nu/1936:81)Den andra, som är ställt till din pappa eller order är ett löpande skuldebrev. (11 § Skuldebrevslagen)Borgenärsbyte, s.k. cession, kräver inget medgivande från gäldenären. Detta innebär att hon har rätt att överlåta dessa fordringar till dina syskon som, om förfallodagen inträtt, har rätt att kräva dig på full betalning samt ränta. Att de olika reverserna är av olika slag(ett löpande och ett enkelt) ändrar inte borgenärens rätt att överlåta fordringarna. Förenklat och förkortat kan man säga att skillnaden framförallt består i vilka invändningar du kan göra för att inte betala till den nya borgenären. Om du har några ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig igen, lycka till.Med vänliga hälsningar

När någon hävdar avbetalning på skuld.

2007-02-28 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej.jag har överlåtit ett skuldebrev till person A som i sin tur skall kräva person B på en skuld. person B säger att han redan har betalat en summa pengar till mig.Vad kan person A göra i så fall?
Marie Wahlin |Om person B hävdar att han har betalat men så inte är fallet blir enda utgången i fallet att person A får stämma in till domstol för att få en exekutionstitel, om inte B betalar dessförinnan vill säga. A får då vända sig till tingsrätten på den ort där B är bosatt. A skickar in sin stämningsansökan och anger orsaken till stämningen. Under förhandlingen gäller det för A att visa att han/hon har betalningsanspråk genom att vara den rätta ägaren av skuldebrevet samt att betalning inte skett. Möjligen kan du kallas som vittne som ett led i bevisningen huruvida betalning skett till dig eller inte. För B i sin tur gäller det sedan att motbevisa att han/hon faktiskt har betalat. Detta bör sker vanligtvis genom någon form av kvitto som B då ska ha erhållit från dig, eller visa en notering på skuldebrevet att delbetalning skett och med hur mycket. Med vänliga hälsningar