Löpande skuldebrev vid konsumentköp

2009-11-16 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej! Vad blir rättsföljden av att en näringsidkare utfärdar ett löpande skuldebrev till en konsument vid ett kreditköp av en konsumtionsvara?Tack på förhand!
Gustaf Lidegran |Hej! Förbudet mot att utställa växlar eller löpande skuldebrev vid konsumentköp sanktioneras straffrättsligt och marknadsrättsligt. Det innebär att säljaren kan dömas till böter för utfärdandet och kan förbjudas att tillämpa villkor med löpande skuldebrev. Det finns dock ingen civilrättslig sanktion, konsumenten måste därför betala i den ordning som normalt gäller för löpande skuldebrev.Detta regleras i konsumentkreditlagen 17 och 37 §§. Konsumentkreditlagen finner du https://lagen.nu/1992:830 .Vänliga hälsningar

Skuldebrev

2009-12-23 i Skuldebrev
FRÅGA |Anses ett skuldebrev som ett avtal?
Samuel Lundberg |Ja, ett skuldebrev är en sorts avtal. Vid meningsskiljaktigheter angående innehållet skall alltså avtalstolkning utifrån lag och praxis ske. Med vänlig hälsning

Betalningsföreläggande

2009-06-08 i Skuldebrev
FRÅGA |HejJag fick förfrågan att låna ut 5000kronor till en privatperson. Han sa att vi skulle skriva ett papper på det. Han skulle skriva ett datum när jag skulle senast ha pengarna samt betala 1000 kronor i ränta. Vi undertecknar båda två. Om han inte betalar, har jag några rättigheter tex kan jag gå till kronofogden?
Emil Johansson |Hej!Eftersom ni ingått en skuldförbindelse genom avtal så har du rätt till fullgörelse av detta avtal. Om gäldenären (den person som har en skuld till dig) inte betalar enligt avtalet kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande. Om gäldenären inte har någon invändning mot betalningsföreläggandet resulterar det i ett utslag som kan ligga till grund för vidare handräckning, d.v.s. Kronofogdens arbete med att indriva skulden. Man kan inte ansöka om betalningsföreläggande om skulden inte är förfallen till betalning. Om gäldenären i ditt fall skulle protestera mot skuldförbindelsen har du ju ett skriftligt avtal som bevis. Du har alltså rätt att begära fullgörande av avtalet genom Kronofogden.Med vänlig hälsning!

Betalningsföreläggande och försäljning av skuldebrev

2009-05-03 i Skuldebrev
FRÅGA |1. Jag har ett enkelt skuldebrev där gäldenären skall betala månadsvis under ett år, då skulden är betald. Vad händer om pengarna inte betalas i tid varje månad? När är det rimligt att gå till kronofogden eller kan jag bara göra det när alla tolv månaderna gått och jag fortfarande inte fått pengar? Den totala skulden är 42000 kr. 2. Kan jag sälja skuldebrevet till en inkassofirma?
Dennis Andreev |Hej!Enligt 2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning (se https://lagen.nu/1990:746) kan man vända sig till kronofogdemyndigheten om man vill få betalning för en fordran som är ”förfallen till betalning”. I ditt fall förfaller fordran successivt varje månad, vilket betyder att du kan vända dig till Kronofogden så fort någon av månadsinbetalningarna uteblir (läs mer http://www.kronofogden.se/4.14db52b102ed4e5fe380005191.html). Du kommer dessutom att ha rätt till s.k. dröjsmålsränta enligt 3 och 6 §§ räntelagen (se https://lagen.nu/1975:635) för tiden mellan det att betalning skulle ha skett (förfallodagen) och det att den faktiskt sker; räntans storlek är referensräntan (som du kan beräkna http://www.riksbank.se/templates/stat.aspx?id=17697) plus åtta procentenheter.Vad gäller försäljningen av enkla skuldebrev så finns det inget som hindrar det i lagen. Pga. bestämmelserna i skuldebrevslagen (i synnerhet 3 kap. 31 §; se https://lagen.nu/1936:81#K3) borde du dock se till dels att avtalet om försäljning av skuldebrevet ingås skriftligen och dels att gäldenären (alltså den som är skyldig dig pengar) så fort som möjligt får tydlig information om att det numera är inkassobolaget, och inte du, som ska få betalningarna. MVH

Löpande skuldebrevs giltighet

2009-10-25 i Skuldebrev
FRÅGA |Är löpande skuldebrev som kommit till genom hot, förfalskning av namnteckning eller någon som blivit lurad att skriva på i tron att det var något annat, giltiga om dom säljs till någon och den i sin tur inte vet om att de kommit till på ohederligt vis?
Ulrika Lundgren |Hej,löpande skuldebrev har negotiabilitet. Detta betyder att en godtroende förvärvare i vissa situationer har bättre rätt att göra skuldebrevet gällande än den föregående ägaren hade. Vilka dessa situationer är framgår av 2 kap. 15 § Skuldebrevslagen, se https://lagen.nu/1936:81#K2 . En ovetande förvärvare kan i dessa fall göra skuldebrevet gällande. Undantag finns dock till denna bestämmelse. Vilka undantagen är anges i 2 kap. 16 § Skuldebrevslagen, se https://lagen.nu/1936:81#P16S1 , samt i 2 kap. 17 § Skuldebrevslagen, se https://lagen.nu/1936:81#P17S1 .Två av de situationer du tar upp i din fråga, hot och förfalskning, faller under 2 kap. 17 § Skuldebrevslagen. Detta betyder att oavsett om förvärvaren är informerad om händelserna eller ej är skuldebrevet ogiltigt. Har man istället blivit lurad att underteckna ett löpande skuldebrev är skuldebrevet trots detta giltigt. Detta framgår av 2 kap. 15 § Skuldebrevslagen. Självklart krävs dock att förvärvaren är ovetandes om att personen som undertecknat skuldebrevet har blivit vilseledd. Vänliga hälsningar

Hur får jag betalt?

2009-06-25 i Skuldebrev
FRÅGA |Hur går jag tillväga för att få tillbaka pengarna på min revers om motparten vägrar betala?Tacksam för svar!
Fredrik Hansson |Hej, tack För din fråga. Steg ett kan vara att kontakta Kronofogden och begära ett betalningsföreläggande. Kontaktuppgifter och anvisningar om hur du gör detta finner du http://www.kronofogden.se/. Om motparten skulle bestrida betalningsföreläggandet, kan det vara klokt att kontakta en pratiskt verksam advokat eller jurist.Vänligen

skuldebrev- vem kan upprätta ?

2009-12-27 i Skuldebrev
FRÅGA |Måste ett skuldebrev godkännas av jurist för att gälla? Skall det bevittnas? Har betalat mer än min sambo vid bostadsköp. I övrigt vill vi att sambolagen skall gälla. Med vänlig hälsning
Klas Eklund |hej Ett skuldebrev behöver ej bevittnas för att gälla eller godkännas av en jurist. Formkraven framkommer i skuldebrevslagen se här (https://lagen.nu/1936:81).För löpande skuldebrev gäller då enligt 2 kap 11§ att det är ställt till innehavaren och då inte är personligt skulle man kunna säga, själva skulden är knutet till skuldebrevet och som ordet "löpande" antyder så är denna typ av skuldebrev till för att kunna säljas eller överlåtas på andra sätt.Troligare är att det ni har är ett enkelt skuldebrev som är ställt till din sambo (viss man som lagen anger) och då främst fungerar som ett bevismedel, se bestämmelser i lagens tredje kapitel 26§. sammanfattningsvis så behöver ni inte en jurist men jag vill dock varna för att det kan finnas fördelar om ni ber en kunnig upprätta handlingen. Det kan finnas aspekter ni ej tänkt på som bör finnas med.med vänliga hälsningar

Enkelt skuldebrev

2009-06-13 i Skuldebrev
FRÅGA |Vid köp av ett företag upprättades ett enkelt skuldbrev på en tredjedel av köpesumman. Skulden skulle amorteras på 18 månader och vid avslutad betalning skulle aktiebrev mm överlåtas. Skulden är betald, aktiebreven påskrivna och i köparens ägo. Jag, köparen, står för 100 % av aktierna då jag betalt företaget, dock står mitt ex med som firmatecknare. Nu har han fått tag i skuldbrevet, då borgenären var en släkting till honom (säljaren av företaget) och hotar med att lösa in denna om jag inte överlåter 50 % av aktierna till honom. Då det står i skuldbrevet att jag skulle få aktiebreven först när hela summan var betald begärde jag ej att få något kvitto eller liknande vid avslutad betalning.Kan jag behöva ge efter eller kan de som står skrivet i skuldbrevet vara bevis nog på att hela summan är betald?
Gustav Nittby |Hej,Din fråga rör invändningsrätt vid överlåtelse av enkla skuldebrev. Utgångspunkten är att enkla skuldebrev inte kan godtrosförvärvas. Förklaringen till detta är att ett enkelt skuldebrev inte är ett värdepapper, dvs. inte bärare av själva fordringsrätten, utan endast avsedda som bevis för fordringens uppkomst och innehåll. I Skuldebrevslagen kommer detta till uttryck i 27§ som du hittar https://lagen.nu/1936:81.Detta innebär att om personen har fått tag på skuldebrevet efter att du hade betalat skulden till säljaren av aktierna har vederbörande inte bättre rätt än säljaren, dvs. ingen rätt att påfordra betalning.Situationen blir annorlunda om du betalade till säljaren efter att fordran var överlåten, dvs. om du betalade till fel borgenär. 29§ är då tillämplig. Betalningen är då endast gill såvitt du var i god tro om borgenärsskiftet.Med vänlig hälsning