Kan två personer stå som gåvogivare, och hur gör man så att penninggåvan blir mottagarens enskilda egendom?

2021-09-12 i Gåva
FRÅGA |Min hustru och jag tänkte ge en penninggåva (60000 SEK ) till ett av våra barnbarn. Gåvan bör vara personlig egendom. Är detta möjligt eller måste det vara endast en givare ?
Hilma Nilsson |Hejsan! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du menar att du vill att den gåva som du och din fru planerar att ge till era barnbarn ska vara deras så kallade enskilda egendom, som innebär att detta är egendom som endast tillfaller dem och som de inte behöver dela med sig av i framtiden.Regler om gåvor finns dels i gåvolagen (GåvoL), dels i äktenskapsbalken (ÄktB). Jag kommer gå igenom och förklara de regler som är aktuella för just din fråga. Jag kommer även i slutet av mitt svar skriva med en sammanfattning.Hur blir en gåva enskild egendom?Först och främst, för att en gåva ska vara fullbordad ska gåvogivarna inte längre kunna disponera över det som ges bort (1 § GåvoL). Detta innebär, att de pengar som ni planerar att ge bort till era barnbarn, måste ges bort på ett sådant sätt att ni inte längre kan förfoga över dessa. Detta kan göras exempelvis genom att ni öppnar ett särskilt konto åt era barnbarn där ni sätter in pengarna, och som endast era barnbarn kommer att kunna råda över.För att en gåva ska bli enskild egendom, behöver gåvan ges tillsammans med ett gåvobrev där det uttryckligen står att gåvan ska vara enskild. I detta gåvobrev bör även uppgifter gällande vem som är givare av gåvan, i detta fall du och din fru, vem som är mottagare av gåvan, vad som utgör gåvan samt att denna ska vara enskild egendom.Om någon/några av era barnbarn är eller planerar att gifta sig, är det dessutom bra att pengarna hålls avskilda från resten av deras tillgångar. I ett äktenskap är det nämligen så att all egendom som inte är enskild egendom, är giftorättsgods, och det är giftorättsgods som kommer att delas upp mellan makarna i en eventuell bodelning (7 kap. 1 § samt 10 kap. 1 § ÄktB). Det kan då också vara bra att era barnbarn skriver in i ett äktenskapsförord att dessa pengar ska vara enskild egendom, för att undvika att pengarna hamnar i en bodelning (7 kap. 2 § 1 punkten samt 7 kap. 3 § 1 stycket ÄktB). Ett sådant äktenskapsförord behöver då också registreras hos Skatteverket för att vara giltigt (7 kap. 3 § 3 stycket ÄktB).Sammanfattning samt rekommendationNi kan båda två stå som gåvogivare av pengarna till era barnbarn. Det som är viktigt att detta skrivs ned i ett gåvobrev i samband med gåvan, och att ni även i gåvobrevet skriver att gåvan ska vara era barnbarns enskilda egendom. Notera att vartdera barnbarnet ska ha varsitt gåvobrev, med villkoret att gåvan ska vara deras enskilda! För att gåvan ska vara fullbordad, ska ni inte heller kunna råda över pengarna längre, och jag rekommenderar därför att ni skapar ett konto för vartdera barnbarnet med pengarna som endast de kan förfoga över.Om någon av barnbarnen planerar att gifta sig eller är gifta, bör gåvan hållas avskild från resten av deras egendom. Jag rekommenderar även dina barnbarn att då även skriva ett äktenskapsförord där de anger att pengarna är deras enskilda egendom, för att inte ingå i en eventuell bodelning.Jag hoppas att jag förstått din fråga rätt, och att jag lyckats besvara denna. Om du har fler funderingar, tveka inte på att höra av dig till oss här, på Lawline!Vänligen,

Kan make ge egendom i gåva till särkullbarn utan makans samtycke?

2020-11-02 i Gåva
FRÅGA |Hej.Kan make som står ensom som ägare på lagfarten till sommmarstugan ge bort stugan som gåva til sina barn utan makas samtycke? Fastigheten är inte registrert som enskild egendom. Med vännlig hälsningAnna
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som utgångspunkt, oavsett vem som är registrerad på lagfarten, så är alla egendomar gemensamma, 7:1 äktenskapsbalken. För att undantas från den gemensamma egendomsmassan krävs det att egendomen görs till enskild egendom, 7:2 ÄktB. För att det ska bli enskild egendom är det vanligaste tillvägagångsättet att du och din make upprättar ett äktenskapsförord, annars kan egendomen bli enskild egendom om den gavs som gåva eller mottogs genom arv och gåvogivaren eller den avlidne, särskilt föreskrivit att egendomen ska vara mottagarens enskilda egendom, 7:3 ÄktB. Har makan inte lämnat sitt samtycke till att stugan ges och inte heller vill godkänna gåvan i efterhand så är det inte tillåtet, 7:5 2 st ÄktB. Har detta skett kan makan starta ett mål i tingsrätten, och i så fall kan domstolen ogiltighetsförklara gåvan av sommarstugan och gåvan kommer att återgå, 7:9 ÄktB. Denna process ska påbörjas inom 3 månader från att makan fick reda på att sommarstugan getts i gåva till makens barn. 7:9 2 st ÄktB. Som huvudregel kan alltså inte en make ge bort en egendom som inte är enskild egendom till sina barn utan makans samtycke. Om makan godkänner detta muntligt så finns det inget problem att sommarstugan ges utan att den varit enskild egendom, men i bevishänseende vid eventuell konflikt bör det upprättas något typ av skriftligt avtal , om det skulle uppstå en konflikt om huruvida makan godkänt detta eller inte, 7:5 3 st ÄktB. Hoppas detta var svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Hur överlåter man en stuga genom gåva?

2020-09-23 i Gåva
FRÅGA |HejDet är så att Vår mamma står/äger en sommarstuga som hon nu vill ge oss i gåva, hälften var. Den är alltså skriven på henne men är gift med vår pappa. Nu vill bägge att vi systrar ska få stugan som gåva men hur går vi tillväga då med gåvobrevet? Räcker det att mamma ger oss stugan i gåva 50 % var eller hur gör man?
Egzon Kalludra |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att en gåva ska föreligga ska tre kriterier vara uppfyllda:- den ska bygga på frivillighet- det ska finnas en gåvoavsikt- det ska ske en förmögenhetsöverföring från givaren till gåvomottagaren.Utifrån din beskrivning i frågan verkar det som att dessa kriterier är uppfyllda. Det finns dock ytterligare krav för gåvor när det gäller överlåtelse av fastighet. Precis som vid köp av fastighet krävs det vid gåva att det finns ett skriftligt avtal. Gåvan ska dokumenteras av ett gåvobrev som du skriver i frågan, där det tydligt framgår att din mamma överlåter fastigheten. Eftersom att flera personer är mottagare av gåvan måste detta också anges i gåvobrevet samt hur stor andel ni ska få (äga) vardera, alltså 50% vardera om det är mammas avsikt. Vidare ska gåvobrevet undertecknas av både givaren och mottagaren, således av din mamma och av dig och din syster. För att kunna identifiera fastigheten och få lagfart måste man veta vilken fastighet det gäller. Därför måste fastighetens officiella beteckning finnas med i gåvobrevet (och i ansökan om lagfart). Det finns inget krav enligt lag på att gåvobrevet måste bevittnas för att överlåtelsen ska vara giltig, men ofta rekommenderas det ändå att gåvobrevet bevittnas av två personer. Anledningen till detta är att Lantmäteriet (som är inskrivningsmyndighet) kräver att gåvobrevet bevittnas för att lagfartsansökan ska beviljas, och kan annars förklara lagfartsansökan som vilande. Tänk på att ett skriftligt medgivande från gåvogivarens make, alltså er pappa, ska skickas med. Medgivandet kan lämnas i själva gåvohandlingen eller i en separat handling. Jag vet inte om stugan är enskild egendom genom till exempel gåva, testamente eller äktenskapsförord, men skulle den vara det kan istället en kopia av den handlingen skickas in.När gåvobrevet är upprättat och klart enligt kraven ovan ska lagfartsansökan göras med gåvohandlingen i original. Ansökan ska göras inom tre månader från undertecknandet av gåvobrevet och görs som tidigare skrivet hos Lantmäteriet.Jag länkar till Lantmäteriets exempel på gåvobrev här. Tänk på att detta inte är ett komplett gåvobrev utan endast ett exempel på hur ett gåvobrev kan se ut. Ni kan använda det länkade gåvobrevet som en mall, och att ni utformar det så att det passar era förhållanden utifrån kraven jag förklarat ovan.Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här.Vänligen,

Hur blir gåva mellan makar enskild egendom?

2020-03-29 i Gåva
FRÅGA |Jag fick en fastighet i gåva med villkoret att det skulle vara min enskilda egendom. Nu önskar jag ändå överlåta 50% av fastigheten på min fru.Jag har förstått att om jag gör det så skulle hon ändå bara få 25% av fastigheten om vi senare gick skilda vägar eftersom mina 50% fortsätter att vara enskild egendom och jag vid en skilsmässa skulle jag få halva hennes del.Hur ska jag på bästa sätt formulera mig i ett gåvåbrev för att vi faktskt ska ha rätt till 50% var även vid en bodelning.
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att ge en gåva till sin maka eller make kan göras genom ett gåvobrevUnder förutsättning att gåvan, när du fick den, inte hade ett förbehåll om att den inte fick överlåtas vidare, kan du upprätta ett gåvobrev där du anger att 50 procent av fastigheten ska tillfalla din fru.Det stämmer bra det du skriver, att om du ger hälften av fastigheten till din fru, kommer den att utgöras av giftorättsgods, vilket innebär att hennes andel ska tas in i en eventuell framtida bodelning och delas lika mellan er båda. För att förhindra att det inträffar, så att din fru faktiskt får rätt till hennes halva av fastigheten, måste din din frus andel göras till hennes enskilda egendom.För att gåvan ska bli enskild egendom krävs ett äktenskapsförordOm man vill att mottagaren ska få egendomen som enskild egendom kan man vanligtvis skriva i gåvobrevet att mottagaren ska erhålla gåvan som enskild egendom.Däremot är så fallet att, om gåvogivaren och gåvomottagaren är makar, är det inte tillräckligt att det skrivs in i ett gåvobrev för att egendomen ska bli enskild egendom. Istället krävs att en sådan föreskrift tas in i ett äktenskapsförord (7 kap. 2 äktenskapsbalken).I äktenskapsförordet kan ni således föreskriva att 50 procent av fastigheten ska utgöra din enskilda egendom och 50 procent av fastigheten ska utgöra din frus enskilda egendom (7 kap. 3 § äktenskapsbalken).Kort om formkravJag vill också tillägga att, både i fråga om fastigheter som ges i gåva och äktenskapsförord, finns det vissa formkrav.Både gåvobrevet och äktenskapsförordet ska upprättas skriftligen, skrivas under av båda makar och registreras hos Skatteverket. Ni kan läsa mer om gåva mellan makar och äktenskapsförord på Skatteverkets hemsida.SammanfattningFör att du ska kunna ge en andel av fastigheten i gåva till din fru, utan att den tas in i en eventuell framtida bodelning, krävs att det både upprättas ett gåvobrev och ett äktenskapsförord, där det föreskrivs att fastigheten ska bli din frus enskilda egendom.Vill du ha hjälp med att upprätta dokumenten kan du kontakta Lawlines juristbyrå på 08-533 300 04 eller boka tid med en jurist på Lawlines hemsida.Ni kan även använda Lawlines onlinetjänst för Gåvobrev och Äktenskapsförord.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Kan enskild egendom i gåvobrev ingå som giftorättsgods i bodelning?

2021-01-24 i Gåva
FRÅGA |Min man har fått ett gåvobrev av sin far som han skrivit undet men inte vill ta emot då han tycker vi skall dela lika på pengarna.Om vi skulle skiljas kan han kräva att pengarna vi använt i renovering skall tillfalla honom då eller är det gemensama pengar då vi lagt det på renovering?Kan man avskriva sig gåvobrev i ett äktenskapsförord?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Omständigheterna i din fråga är lite oklara, men jag utgår ifrån att gåvobrevet avser lös egendom i form av pengar och att det i gåvobrevet framgår att gåvan ska vara enskild egendom. Kan pengar som mottagits i gåva och sedan använts för renovering i gemensamt bohag anses vara enskild egendom vid eventuell bodelning?Rättsläget kring frågan när enskild egendom sammanblandas med giftorättsgods är något oklar.I NJA 1992 s. 773 hade makarna ett gemensamt konto med pengar och den ena maken satte in enskild egendom på kontot. Högsta domstolen förklarade att för att den enskilda egendomen skulle fortsätta vara enskild måste pengarna hållas isär på ett tydligt sätt, exempelvis genom att man noggrant bokför och skriver upp exakt hur mycket av pengarna som utgör enskild egendom. I målet hade makarna dock inte gjort det utan pengarna sammanblandades och den enskilda egendomen hade därmed upphört att vara enskild egendom.I NJA 1995 s. 577 hade makarna köpt en bostad gemensamt och den ena maken hade betalat sin andel med enskild egendom. I detta fall var det tydligt att den ena maken hade betalat halva fastigheten med just enskild egendom och därmed ansågs halva fastigheten fortfarande vara hennes enskilda egendom.Av dessa rättsfall kan vi konstatera följandeEn enskild egendom kan tappa sin karaktär som enskild under vissa omständigheter. Det kan exempelvis hända vid en sammanblandning med giftorättsgods. Om ni exempelvis säljer en enskild egendom och sätter in pengarna på ett gemensamt konto, där flera in- och utsättningar sker och ingen noggrann notering eller bokföring förs, kan pengarna förlora sin karaktär som enskild egendom och därmed bli giftorättsgods. Pengar som är enskild egendom kan även användas för att renovera en gemensam bostad, såsom du här har frågat om. I den mån huset är giftorättsgods kommer pengarna att tappa sin karaktär av att vara enskild egendom. Den eventuella värdeökningen som kan uppkomma i samband med renoveringen kommer då att ingå i en framtida bodelning.Skulle ni dock tydligt redovisa hur stor andel av renoveringen som har betalats med den enskilda egendomen, eller pengarna till inredningen tas från ett separat konto med enskild egendom, bör pengarna behålla karaktären av enskild egendom i framtiden. Då skulle din make kunna kräva den andelen som sin enskilda egendom i framtiden vid en eventuell bodelning.Giftorättsgods och gåvobrev Giftorätten innebär att en make har rätt till halva värdet av allt giftorättsgods som tillhör den andre när äktenskapet upplöses. Giftorättsgods kan både vara de saker som den andra maken ägde innan de gifte sig och sådant som tillkommit under äktenskapet. En makes egendom är helt enkelt giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, (7 kap. 1 § äktenskapsbalken).Står det i gåvobrevet att gåvan är enskild egendom kommer det inte ingå i ett framtida bodelning som giftorättsgods, (7 kap. 2 § 1 stycket 2 punkten äktenskapsbalken). Ett gåvobrev har nämligen företräde framför ett äktenskapsförord. Ett äktenskaps­förord kan inte upphäva ett krav från en givare (eller testator för den delen) att det som en make får ska vara hans enskilda egendom, såvida det inte finns en sådan möjlighet inskriven i gåvobrevet (eller testamentet). Detta förutsätter dock att, som ovan, gåvan inte har sammanblandats med övrig giftorättsgods på ett sätt som gör den oskiljbar. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Gåva med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda

2020-10-25 i Gåva
FRÅGA |Hej! Jag skulle vilja skänka gåva till mitt barnbarn. Hon har ett dåligt äktenskap och inget äktenskapsförord. Jag vill skänka min bil och 250000 men vill inte att hennes man ska ta del av de hon får. Jag vill att de hon får av mig ska ses som enskild egendom och inte ingå i äktenskapsbalken. Vad behöver stå i mitt gåvobrev till henne så att de tydligt och juridiskt framgår att min gåva är enbart till henne och får bara användas av henne. Mvh
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Vid en eventuell bodelning kommer endast makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Det är därför viktigt att egendomen som du vill ge bort till ditt barnbarn blir enskild egendom för att undvika att den ska ingå i en framtida bodelning.Enskild egendom är egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda (7 kap. 2 § första stycket andra punkten ÄktB). Ett gåvobrev som innebär gåva av lös egendom (t.ex. bil och pengar) kräver inga specifika formkrav. Det finns alltså inga ordagranna formuleringar som gåvobrevet måste innehålla, utan det kan variera. Det räcker med att det tydligt framgår att egendomen ska vara ditt barnbarns enskilda egendom. Du kan också inkludera ett villkor som innebär att gåvan inte får användas av någon annan än mottagaren. Om du behöver hjälp med att upprätta ett gåvobrev kan du boka tid med en av våra jurister här.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vi vill ge pengar till vår gifta son – hur skriver man så att han inte behöver dela dem med hustrun vid en skilsmässa?

2020-04-22 i Gåva
FRÅGA |Maken och jag vill ge 100.000kr till vår son som är gift. Vi vill att han inte behöver dela med sig av pengarna till hustrun vid en ev skilsmässa även om han nu använder pengarna till nybygge sommarhus.Hur skriver man om detta?
Johanna Persson |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Mina utgångspunkterJag kommer att hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB) i mitt svar.Gör pengarna till enskild egendom genom ett gåvobrevNi kan skriva ett gåvobrev för att se till att er son inte ska behöva dela pengarna med sin hustru vid en eventuell skilsmässa. I gåvobrevet behöver det då finnas ett villkor som anger att pengarna ska vara er sons enskilda egendom.Jag kommer nu att beskriva vad ni behöver tänka på.Enskild egendom ingår inte i en bodelning vid en eventuell skilsmässaDin son och hans hustru ska göra en bodelning om en skilsmässa blir aktuell för dem (9 kap. 1 § första stycket och 1 kap. 5 § ÄktB). I bodelningen kan det finnas två typer av egendom: Giftorättsgods och enskild egendom.- All deras egendom är som utgångspunkt giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Det innebär att den ska ingå i deras bodelning och delas lika mellan dem (10 kap. 1 § och 11 kap. 3 § ÄktB).- Enskild egendom ska däremot inte ingå i en bodelning. Egendom är bara enskild om den aktivt har blivit omvandlad till sådan genom ett villkor i samband med en gåva, ett äktenskapsförord, testamente eller ett förmånstagarförordnande kopplat till en försäkring (7 kap. 2 § första stycket ÄktB). De pengar som ni vill ge till er son kommer alltså att räknas som giftorättsgods som utgångspunkt. Ni kan dock se till att de undantas vid en bodelning genom att göra dem till enskild egendom i ett gåvobrev. Se till att "surrogat" och avkastning också blir enskild egendomÄven det som kan komma att träda i pengarnas ställe blir enskild egendom enligt lagen (7 kap. 2 § första stycket, sjätte punkten ÄktB). Sådant så kallat surrogat till pengarna skulle exempelvis kunna vara det sommarhus som du nämner, om er son finansierar huset med gåvopengarna. Jag vill rekommendera er att skriva i gåvobrevet att även eventuellt surrogat ska vara enskild egendom, trots att det redan gäller enligt lagen som utgångspunkt. Genom att skriva in det förtydligar ni nämligen er önskan ytterligare.Ni bör även skriva in att eventuell avkastning av pengarna ska vara enskild egendom. Till skillnad från surrogat blir avkastningen inte automatiskt enskild egendom (7 kap. 2 § andra stycket ÄktB). Därför krävs det att ni skriver in det i gåvobrevet.Pengarna bör placeras på ett särskilt kontoEr son bör placera gåvopengarna på ett särskilt konto för att säkerställa att de fortsätter att vara enskild egendom. Det finns annars en risk för att de inte längre går att identifiera som gåvopengarna och därmed anses vara giftorättsgods istället, vilket framgår av rättsfallet NJA 1992 s. 773. Att tänka på om sommarhuset delvis finansieras med pengar som är giftorättsgodsDet kan eventuellt bli komplicerat om er son använder pengarna till sommarhuset och resten av bygget finansieras med pengar som är giftorättsgods. Då blir ju huset delvis enskild egendom och delvis giftorättsgods. Jag är osäker på vad det skulle kunna få för konsekvenser vid en eventuell skilsmässa mellan er son och hans hustru. Eventuellt kan sommarhuset komma att räknas som giftorättsgods i sin helhet vid en bodelning mellan dem.För att undvika att det uppstår frågetecken kring huset i framtiden skulle er son kunna ta hjälp av en jurist. Han bör även dokumentera att gåvopengarna används till just sommarhuset, om så blir fallet.SammanfattningNi kan göra pengarna till enskild egendom genom ett gåvobrev och därmed se till att er son inte behöver dela pengarna med sin hustru vid en eventuell skilsmässa mellan dem.Jag rekommenderar er att skriva in att även eventuell avkastning av pengarna och sådant som kan träda i pengarnas ställe ska vara er sons enskilda egendom.Slutligen vill jag tipsa er om att Lawline har en avtalsrobot som ni kan ta hjälp av för att skriva gåvobrevet till ett fast pris. Vid intresse kan ni läsa mer på avtalsrobotens hemsida. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.Med vänliga hälsningar,

Kan min man ge mig lägenheten i gåva genom ett gåvobrev?

2020-03-29 i Gåva
FRÅGA |Min man ägde lgh innan vi gifte oss. Inget är skrivet. Då äger jag väl halva lgh. Nu vill min man att jag ska äga hela själv. Kan han ge mig sin halva i ett gåvobrev. Om de går. Hur gör man. Mvh.
Johanna Persson |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Mina utgångspunkterJag tolkar det du har skrivit som att du undrar följande:- Kan din man ge dig lägenheten i gåva genom ett gåvobrev?- Hur ska ni gå tillväga för att din man ska kunna ge dig lägenheten i gåva? Jag utgår från att lägenheten är en bostadsrätt, eftersom du skriver att din man äger den. Om jag har förstått dig rätt så har ni inget äktenskapsförord.Jag kommer att hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB) och bostadsrättslagen (BRL) i mitt svar.Din man kan ge dig lägenheten i gåva genom ett gåvobrevDet korta svaret på din första fråga är ja - det är fullt möjligt för din man att ge dig lägenheten i gåva genom ett gåvobrev. Jag kommer nu att ge dig mer information om vad som gäller samt om hur ni ska gå tillväga för att fullborda gåvan.Din man äger fortfarande hela lägenheten självInledningsvis är det viktigt att ni vet hur äganderätten till lägenheten ser ut i nuläget. Din man är fortfarande ensam ägare till hela lägenheten, trots att ni är gifta och inte har något äktenskapsförord. Det beror på att ni betraktas som två åtskilda individer med individuella tillgångar och skulder (1 kap. 3 § ÄktB). När ni gifte er förändrades alltså inte er individuella äganderätt till egendom som ni ägde på var sitt håll innan äktenskapet. Däremot fick ni så kallad giftorätt i varandras egendom. Jag kommer nu att förklara vad giftorätten innebär.Du har giftorätt i hälften av lägenhetens värde vid en bodelningGiftorätten innebär att all er individuellt ägda egendom är giftorättsgods, i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Jag utgår från att lägenheten inte är enskild egendom eftersom det kräver att den aktivt har omvandlats till sådan, vilket du inte nämner något om (7 kap. 2 § ÄktB).Som giftorättsgods ska lägenheten ingå i en bodelning mellan er om ni skiljer er eller om någon av er avlider (10 kap. 1 § och 9 kap. 1 § första stycket samt 1 kap. 5 § ÄktB). Vid en bodelning delas giftorättsgodset lika efter att värdet av era skulder har dragits av (11 kap. 3 § ÄktB). Det innebär att du vid en bodelning har giftorätt i hälften av lägenhetens värde, eftersom den är giftorättsgods. Så länge ni är gifta har du dock inte någon äganderätt till hälften av lägenheten - din man äger fortfarande hela lägenheten själv.Gåvobrevet måste uppfylla formkrav och bostadsrättsföreningen ska meddelasSom tidigare nämnt är det fullt möjligt för din man att ge dig lägenheten i gåva genom ett gåvobrev. Observera att det rör sig om äganderätten till hela lägenheten, inte enbart hälften.För att vara giltigt behöver gåvobrevet uppfylla följande formkrav, eftersom gåvan är en bostadsrätt (6 kap. 4 § första stycket och 6 kap. 5 § tredje stycket BRL):- Det ska vara skriftligt.- Det ska undertecknas av din man samt av dig.- Det ska innehålla uppgifter om lägenheten. För att gåvan ska bli fullbordad behöver ni också meddela bostadsrättsföreningen att din man har gett dig lägenheten i gåva. Det har bestämts i två rättsfall från Högsta domstolen (NJA 1971 s. 66 och NJA 1993 s. 560).Dessutom behöver du bli accepterad som medlem i bostadsrättsföreningen (6 kap. 5 § första och andra stycket BRL).När detta är uppfyllt har gåvan blivit fullbordad. Då är du ägare till lägenheten.Ni kan skydda din äganderätt genom registrering hos SkatteverketNi kan skydda din äganderätt till lägenheten genom att registrera gåvobrevet hos Skatteverket. Då kan din mans eventuella långivare inte göra anspråk på lägenheten om han skulle bli skuldsatt (8 kap. 1 § första och andra stycket samt 16 kap. 2 § första stycket ÄktB). I dagsläget kostar det 275 kronor att registrera en gåva mellan makar (mars 2020). Ni kan läsa om hur ni registrerar gåvan på Skatteverkets hemsida.SammanfattningDin man kan ge dig lägenheten i gåva genom ett gåvobrev. Det rör sig om hela lägenheten eftersom han har ensam äganderätt till den.För att din man ska kunna ge dig lägenheten i gåva behöver ni tänka på tre saker:1. Gåvobrevet måste uppfylla lagens formkrav, som jag har beskrivit ovan.2. Ni behöver meddela bostadsrättsföreningen och den behöver i sin tur acceptera dig som medlem i föreningen.3. Ni kan registrera gåvobrevet hos Skatteverket för att skydda din äganderätt till lägenheten. Avslutningsvis vill jag tipsa dig om att Lawline har en avtalsrobot. Vid intresse kan ni ta hjälp av den för att upprätta gåvobrevet till ett fast pris. Du kan läsa mer på hemsidan för avtalsroboten.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.Lycka till med lägenheten!Med vänliga hälsningar,