Avsluta uppdrag som ordförande i ideell förening

2019-10-17 i Föreningar
FRÅGA |HejKan jag som ordförande hoppa av under min pågående mandatperiod i en ideell förening eller finns det någon lag som förhindrar detta?
Felicia Fredin |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! I Sverige finns det ingen lag som reglerar ideella föreningar och dess verksamhet. Det som gäller istället är god föreningssed och föreningspraxis. Begreppen finns inte nedskrivna i lagtext, men innefattar normer för hur en förening ska organiseras och verka. Det bör finnas särskild föreningspraxis i er förening som talar om vad som gäller och hur du ska gå tillväga. Om informationen saknas, bör en riktlinje vara att meddela styrelsen samt ge eventuell förklaring till ditt beslut. Sammanfattningsvis finns det kort sagt ingen lag som förhindrar ditt avhopp, utan vad som gäller bör framgå av information från din förening. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur många medlemmar måste kräva extrastämma i bostadsrättsförening?

2019-10-03 i Föreningar
FRÅGA |Extra stämma i bostadsrättsförening.Om vi har 50 bostadsrätter och är 80 medlemmar i vår förening krävs det då 5 eller 8 personer för att kräva en extra stämma?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Styrelsen ska kalla till extra föreningsstämma om minst tio procent av samtliga röstberättigade skriftligen begär det (6 kap. 12 § andra stycket lag om ekonomiska föreningar). Som huvudregel gäller att varje medlem har en röst. Om flera medlemmar innehar en bostadsrätt gäller dock att de bara har en gemensam röst. Reglerna är dispositiva och annat kan föreskrivas i stadgarna (6 kap. 3 § lag om ekonomiska föreningar). För ert fall torde detta innebära att det krävs fem medlemmar som skriftligen påkallar extra föreningsstämma för att sådan ska hållas.Med vänliga hälsningar

Den ekonomiska föreningens och medlemmarnas bundenhet till det som stadgarna föreskriver

2019-09-15 i Föreningar
FRÅGA |Vi är ett antal medelmmar i en ekonomisk förening som vill lämna föreningen. Enligt våra stadgar så äger föreningens medlemmar 1/30 av föreningen gemensamma resurser. Vår fråga är vad händer med dessa resurser, tvingar föreningen "lösa" ut oss ekonomiskt eller förlorar vi alltihopa vid ett utträde.
Michaela Iosifidou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!BakgrundVid sidan av lagen om ekonomiska föreningar (EFL) utgör den ekonomiska föreningens stadgar det huvudsakliga underlaget för föreningens verksamhet. Stadgarna bör därför betraktas som det för föreningsbildningen grundläggande avtalet. Den som ansöker om medlemskap i en ekonomisk förening förutsätts ha tagit del av föreningens stadgar och accepterat dess olika bestämmelser. Grundprincipen är därför att medlemmarna är bundna av stadgarna och skyldiga att uppfylla de förpliktelser som stadgarna föreskriver.3 kap 1 § EFL anger vilka uppgifter som föreningens stadgar måste innehålla. Det är dock möjligt att reglera ett flertal andra förhållanden i stadgarna, utöver de obligatoriska som anges i 3 kap 1 § EFL. En del av EFL:s bestämmelser är dispositiva och det är på så sätt möjligt att i stadgarna ha en reglering som avviker från de dispositiva bestämmelserna. EFL föreskriver inget om föreningens gemensamma resurser och äganderätten till dessa. Detta innebär att det som står i stadgarna ifråga om resurserna är det som gäller.I ert fallSvaret på din fråga beror till stor del på vad som föreskrivs i stadgarna. Ifall det ifråga om äganderätt till resurserna endast finns en bestämmelse i stadgarna (föreningens medlemmar äger 1/30 av föreningens gemensamma resurser) skulle jag tolka den bestämmelsen enligt följande resonemang.Om ni säger upp medlemskapet (se 4 kap 7 § EFL) är ni inte längre medlemmar i föreningen och kan därför inte hävda äganderätt till föreningens gemensamma resurser i enlighet med det som föreskrivs i stadgarna. Vid ett eventuellt utträde skulle ni alltså antagligen förlora er äganderätt till föreningens gemensamma resurser då ni inte längre är medlemmar. Huruvida föreningen i detta avseende är skyldig att ekonomiskt ersätta medlemmar som säger upp sitt medlemskap beror på vad som föreskrivs i stadgarna.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Beslut i ideell förening

2019-07-23 i Föreningar
FRÅGA |Kan ett beslut på ett föreningsmöte i en ideell förening om att ålägga vissa medlemmar skyldighet att betala vissa andelar av föreningens fastihetsavgift vara giltigt trots att det är jordägaren som enligt skattelagstiftningen skall svara för den och trots att godkännande inte inhämtades från de som skulle betala. Föreningens stadgar innehöll ingen sådan rätt att debitera fastighetsavgift på medlemmar.
Evelina Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns ingen lag som reglerar ideella föreningar. I och med detta ges mycket utrymme åt föreningsmedlemmarna att bestämma hur föreningen ska styras, men vägledning kan hämtas från god föreningssed, god föreningspraxis och föreningens stadgar. Med hänsyn till detta är svaret på din fråga beroende av vad som står i era stadgar samt vad ni som medlemmar i övrigt kommit överens om. Klart är emellertid att utgångspunkten i svensk avtalsrätt är att ett avtal kommer tillstånd genom anbud från den ena och accept från den andra parten. För din del innebär det att beslutet om att en del av fastighetsavgiften ska betalas av vissa medlemmar måste föregåtts av en "accept" från de berörda medlemmarna. En form av accept kan då vara genom att det i stadgarna uttryckligen står att föreningen får överlåta denna kostnad på medlemmarna eller om det finns en stadga om föreningens rätt att ta ut medlemsavgift (jfr 3 kap. 2 § lag om ekonomiska föreningar). Jag tolkar dock din fråga som att era stadgar inte innehåller någon sådan bestämmelse, varför beslutet inte kan tas på denna grund.I avsaknad av ovanstående stadga kan ett beslut som det här är fråga om fattas vid ett föreningsmöte i enlighet med den beslutsordning som gäller i er förening. Beslutet ska då ha fattats med den majoritet som krävs enligt stadgarna. Om beslutet inte fattats på ett föreningsmöte med erforderlig majoritet torde det inte vara gällande mot de berörda medlemmarna. I annat fall kan föreningen upprätta ett avtal med de berörda medlemmarna om vem som ska betala avgiften. Om en sådan överenskommelse inte träffats ska medlemmarna inte betala fastighetsavgiften. Hoppas du fick svar på din fråga. Du är annars välkommen att kontakta mig på evelina.lovgren@lawline.se för vidare vägledning. Med vänliga hälsningar,

Vem kan vara medlem i en ideell förening?

2019-10-06 i Föreningar
FRÅGA |Hej jag under om man startar en ideell förening med politiska aktivitet vilka kan vara medlemmar dvs ålder.
Jakob Osmo |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Din fråga Jag har tolkat din fråga som att du undrar om det finns några åldersgränser för medlemmar i ideella föreningar. Det finns ingen lag om ideella föreningar och alltså inga regler om vem som får vara medlem. Det finns dock regler om omyndiga personers (personer under 18 år) rätt att ingå avtal och andra förpliktelser (9 kap. föräldrabalken, FB). Jag kommer att utgå från dessa regler i mitt svar. Personer under 18 år får som huvudregel inte ingå avtalPersoner under 18 år är omyndiga och saknar rättshandlingsförmåga (9 kap. 1 § FB). Det betyder att en person under 18 år inte kan ingå avtal eller andra förpliktelser utan föräldrarnas samtycke. Huvudregeln är att båda föräldrarna måste samtycka om de har gemensam vårdnad. Att bli medlem i en ideell förening kan tänkas vara en sådan förpliktelse som föräldrarna måste samtycka till. Särskilt om föreningen tar ut en avgift för medlemskapet. Medlemskapet innebär då en sådan ekonomisk förpliktelse som den omyndige inte själv kan ingå.Avtal utan ekonomiska risker kan vara undantagnaRegeln om att omyndiga inte får ingå avtal syftar till att skydda personer under 18 år mot ofördelaktiga ekonomiska följder. Ett avtal utan ekonomiska risker eller andra ofördelaktiga villkor bör alltså kunna ingås utan föräldrarnas samtycke. Detta om avtalet uteslutande är till den omyndiges fördel. Ett medlemskap i en ideell föreningen utan avgift skulle kunna vara ett sådant avtal. Man måste dock titta på medlemskapet som helhet, till exempel om det innebär andra ofördelaktiga följder och vilka fördelar som den omyndige får ut av medlemskapet. Hoppas att du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!

Katt som gör behov i rabatt

2019-09-28 i Föreningar
FRÅGA |Hej,Är en bostadsrättsförenings stadgar starkare än lagen, eller djurrättslagar?Kan en bostadsrättsförening kräva att jag som har en utekatt måste koppla denne och rasta den som om det vore en hund? Utekatter har väl rätt enligt lag att vistas utepå egen hand? Min katt har gps med tillhörade app i telefonen så jag kan se alla platser han vistas på live, och är ute på kvällar mellan 18 - 22. Gnälliga grannar pratar om stadgar och att han ibland bajsar i rabatten. (Vi är ganska nyinflyttade och han har väl rätt att sätta revir?)Han har toalett hemma så det är inte så att jag "rastar" honom ute. Skulle gärna vilja veta vad som gäller så man kan informera dem ifall de har fel samt få slut på onödigt gnäll.Vi tar otroligt väl hand om vår utekatt och har en bra rutin med utevistelse och tillsyn. Skog och grönområden finns nära och det är där han är mest.Här är en länk till "Vi i villa" som jag läst, men det känns mer som en tolkning.https://www.viivilla.se/djurliv/regler-och-lagar-for-utekatten/Oerhört tacksam för svar.Med vänliga hälsningar
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Enligt lagen om tillsyn över katter och hundar står i 1 § att katter ska hållas på ett sådant sätt så att de, med hänsyn till deras natur, inte vållar skador eller avsevärda olägenheter. Man kan knappast kalla bajs i rabatten för en skada utan kanske snarare en olägenhet men inte heller där kan det anses att det skulle vara en avsevärd olägenhet som skulle motivera att katten inte skulle ha rätt att vara utomhus och röra sig fritt. Enligt bostadsrättslagen 9 kap 5 § så ska stadgarna innehålla uppgifter om föreningen. Dessa obligatoriska regler åtsidan kan en förening välja att lägga till stadgar enligt 9 kap. 23 §. Ett förslag ska alltså läggas och antas med två tredjedelar av de röstandes bifall under två efterföljande stämmor. Du kan säkert se att Det är ett tämligen långt och seriöst förfarande som är ägnat att handla om driften och skötseln av föreningen, inte att belägga en kattägare med koppelförbud. Det kan tänkas bli högst oklart hur man skulle sköta detta i praktiken. Hur ska det bevisas att just din katt bajsat i rabatten till exempel? Det faller på sin egen orimlighet. Det bästa är såklart att ni försöker samarbeta med grannarna, för det är ju tydligt att de upplever en olägenhet! Om det finns omkringliggande natur så kan ju katten lika gärna gå och sköta sina behov där. Kom med förslag om hur man kan göra det mindre attraktivt för katten att gå till rabatterna blir mitt råd och förslag! Juridiskt sett har inte dina grannar några större chanser att få igenom något förbud. Hoppas det löser sig till det bästa och lycka till!

Vilka krav kan uppställas i stadgan i en ideell förening?

2019-08-20 i Föreningar
FRÅGA |Hej! Kan en ideell förening ha öppen medlemsantagning för personer och andra organisationer (nedan benämnda parter) samt i stadgarna skriva att endast ett antal av dessa parter har möjlighet att nominera medlemmar till styrelsen? Stämman får då besluta om de namn som parterna lämnat. Är det även möjligt att i stadgarna skriva att det ska vara ambulerande ordförandeskap mellan dessa parter? Hur kan man enklast i stadgarna skriva så att ingen av parterna kan "utmanövrera" någon av övriga i viktigare frågor?
Amanda Strömblad Larsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som du med största sannolikhet är bekant med finns det inga specifika civilrättsliga lagregler som bestämmer hur en ideell förening ska drivas eller hur den ska vara utformad. Bestämmelserna i lag (2018:672) om ekonomiska föreningar, FL, och dess regelverk kring exempelvis stämmans uppbyggnad är med andra ord inte tillämpliga. Det finns inte heller något stöd för att använda sig normerande av FL:s regler eftersom det inte finns något stöd i lag för detta.Att ideella föreningar står utanför lagstiftningen betyder emellertid inte att en ideell förening får drivas hur som helst, utan ska istället följa så kallad god föreningssed och föreningspraxis. Inom begreppet god föreningssed avses att föreningen drivs på ett vedertaget sätt utifrån det grundläggande synsätt vi har på hur en juridisk person ska agera. I praktiken innebär detta att en ideell förening ska ha uppsatta stadgar, en utvald styrelse och att årsmöte (där varje medlem har en röst) bestämmer. Till skillnad från en ekonomisk förening (som kan ha vissa specifika krav uppställda gällande medlemsantagning), ska en ideell förening alltid vara öppen för att anta nya medlemmar, förutsatt att dessa medlemmar delar er förenings målsättning. Med andra ord får inte en ideell förening neka någon person/organisation inträde under förutsättning att det inte föreligger godtagbara skäl kopplade till föreningens art eller omfattning föreligger. Svaret på din första fråga gällande huruvida föreningen kan ha öppen medlemsantagning är med andra ord att föreningen i själva verket ska ha öppen medlemsantagning enligt öppenhetsprincipen.Stadgarna kan reglera hur nominering av styrelsemedlemmar ska ske. Vanligtvis sker detta genom att årsmötet utser en valberedning som har som uppgift att förbereda valen och inkomma till årsmötet med ett färdigt förslag. I majoritet av ideella föreningar är det även möjligt att nominera andra styrelsekandidater på årsmötet. Det skulle alltså vara möjligt för er att i stadgan utse att det ska finnas en valberedning och att valberedningen ska utse styrelseförslag. På så sätt har ni själva möjlighet att "rikta" nomineringen i det håll ni önskar, eftersom valberedningens förslag i de flesta fall vinner. Jag är osäker på huruvida det är förenligt med god föreningssed att på förhand kan att endast ett fåtal utpekade personer har rätt att bli utsedda till styrelsemedlemmar, utan jag föreslår istället att ni utser en valberedning.Traditionellt sett finns endast en ordförande och tillika en vice ordförande i en ideell förening. Gällande din fråga huruvida ni i stadgarna kan skriva att det ska vara ambulerande ordförandeskap mellan parterna så ser jag dock inget hinder emot detta. Jag föreslår emellertid att upprättar en plan för hur det ambulerande ordförandeskapet ska skötas eftersom ansvar annars kan riskera att "falla mellan stolarna".Gällande din sista fråga kring hur ni enklast i stadgarna skriver så att ingen av parterna kan utmanövrera de övriga så är jag inte helt säker på att jag har förstått din frågeställning. Ni bör i stadgarna uppställa klara och precisisa målsättningar för er ideella förening så att det inte riskerar att bli några större oenigheter kring i vilket riktlinjer föreningen ska drivas och vad era målsättningar är. På så sätt jobbar samtliga mot samma mål och ni minimerar risken att någon part ska vilja utmanövrera en annan.Jag hoppas att du fick svar på dina frågor och är det några oklarheter är du välkommen att kontakta mig på amanda.stromblad@lawline.se

Regler kring årsredovisning i samfällighetsförening

2019-07-21 i Föreningar
FRÅGA |Kan jag som medlem godkänna en årsredovisning i en samfällighetsförening om den inte är undertecknad av alla i styrelsen.
Alexander Hedblom |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För samfälligheter gäller Lagen om förvaltning av samfälligheter, den kan du se i sin helhet (här).En samfällighetsförening är bokföringsskyldig om den har tillgångar som överstiger en och en halv miljon kronor eller bedriver näringsverksamhet. Föreningen är skyldig att upprätta en årsredovisning när den når upp till mer än ett av följande gränsvärden under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren. Mer än 50 anställda i medeltal.Mer än 40 miljoner kronor i redovisad balansomslutning.Mer än 80 miljoner kronor i redovisad nettoomsättning.Samma villkor gäller om samfällighetsföreningen är ett moderbolag och koncernen når upp till mer än ett av gränsvärdena för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren.För att besvara din fråga är en årsredovisning inte giltig om inte samtliga behöriga styrelseledamöter skrivit under årsredovisningen vid dagen då den ska undertecknas. Även arbetstagarrepresentanter som ingår i styrelsen ska skriva under årsredovisningen. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,