FrågaASSOCIATIONSRÄTTFöreningar 22/05/2022

Vad har extra föreningsstämma för syfte?

Extra stämma i förening. Hej. Vi har en ideell förening som också är ett trosamfund. Några (1/10) av medlemmarna vill kalla till extra stämma innan den vanliga stämman med ett antal punkter (ca 13 st). Styrelsens förståelse är att extra stämma är till för en punkt som är angelägen och inte kan vänta till den vanliga stämman. Medlemmarnas punkter är icke brådskande och vi har därför svarat att de kan ta upp dessa i annan form eller vänta till vanliga stämman. Stämman är ju beslutsfattande och den kan man väl inte ta upp när som helst utan speciell anledning. 

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledning
Jag förstår din beskrivning som att en tiondel av medlemmarna i er ideella förening begär extra föreningsstämma (extrastämma) för att behandla tretton (13) ärenden. Ärendena är, enligt styrelsen, inte brådskande. Du undrar om detta kan vara anledning till att hålla extrastämma.

Lagar och regler
För ideella föreningar finns ingen lag som reglerar dess organisation – det finns alltså ingen ”lag om ideella föreningar”. Juridiken kring ideella föreningar bygger därför på allmänna rättsprinciper och praxis. Vid tillämpning kan man även ”ta hjälp” av lagen om ekonomiska föreningar (EFL) – även aktiebolagslagen (ABL) är i vissa frågor aktuell att ”snegla på” när det gäller en förenings organisation. Notera att ingen av de två lagarna egentligen är tänkt att reglera ideella föreningar.

Föreningsstämma, extrastämma och styrelsen
Föreningsstämman är föreningens beslutande organ. Vid föreningsstämman ska de viktigaste besluten fattas. 

Styrelsen är föreningens verkställande organ. Styrelsen ska verkställa (genomföra) de beslut som föreningsstämman fattat. Styrelsen ska även sköta förenings löpande arbete, vilket innebär beslutsfattande av beslut som är av mindre omfattande karaktär beslut på föreningsstämma. 

Extrastämma är, som Du säger, en möjlighet för föreningen att besluta i viktigare frågor som inte kan vänta till nästa ordinarie föreningsstämma. 

Särskilt om extrastämma
Enligt praxis så kan – och bör – förutsättningarna för att hålla extrastämma regleras i föreningens stadgar. Om några stadgebestämmelser inte finns, så tittar vi på praxis och lagen om ekonomiska föreningar. 

Riksidrottsförbundet har en standardmall (klicka här) som ideella föreningar runtom i landet kan ta hjälp av när de antar sina stadgar. Även föreningar som bedriver annan verksamhet än idrott kan ta hjälp av standardmallen. I denna standardmall stadgas i 3 kap. 7 § att styrelsen är skyldig att kallar till extra årsmöte när [...] minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Samma och liknande bestämmelser hittar vi även i lagen om ekonomiska föreningar (6 kap. 12 § EFL) och aktiebolagslagen (7 kap. 13 § ABL). 

Alltså; om det finns ett tillräckligt stort intresse bland föreningens medlemmar att besluta i en fråga trots att det ännu inte är tid för ordinarie föreningsstämma, så må extrastämma hållas. Med bakgrund i Riksidrottsförbundets standardmall, lagen om ekonomiska föreningar samt aktiebolagslagen, så borde ”ett tillräckligt stort intresse” motsvara en tiondel av föreningens medlemmar. Mitt råd till Er i styrelsen är alltså att kalla till och hålla extrastämma.

Notera att extrastämma är till för att behandla och besluta i visst angivet ärende. Om medlemmarna önskar ställa frågor till eller rikta kritik mot styrelsen, så är det inte anledning för att hålla extrastämma. I så fall borde styrelsen ha möjlighet att avvisa en sådan begäran till extrastämma och istället hänvisa till en "frågelåda" eller ordinarie föreningsstämma.

Jag hoppas Du fått svar på din fråga!

Johan EkstrandRådgivare